Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Uitslag der Tweede Kamer verkiezingen. 3E JAARGANG, NO. 20 MAANDAG 20 MEI 1946 VAN AITÉNA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Openbare vergadering van den tij djelijken Jtiaad dier giemieente HEUSDEN, op Woensdag i 5 Miei 1946, des nami. 8 uur. 'Met den Voorzitter zijn alle le den aanwezig. Een vacature we gens ontslagaanvrage J. Mj. Buijs. De Voorzitter opent met hetfor- ImUlier gebed. De notulen van de vorige ver gadering worden gelezen en vast gesteld. Ingekomen stukkien Schrijven van den theer J. M. Buijs, waarin hii kennis geeft van zijn ontslagname als lid van den gemeenteraad, lid van ,het College van Regenten der Godshuizen, van het Burgerlijk Armbestuur en van de Commissie van Schoolverzuim. Schrijven van "den raad der ge- imeente Amerongen, waarin ver zocht wordt adhaesie tie willen be tuigen aan zijn adres gericht tot de Tweede Kamer, om sportwed strijden op Zondag te verbieden en deze tie verleggen naar Zaterdags. Op voorstel van (B. en W. wiordt dit adres voor kennisgeving' aan genomen. Schrijven van de firma de Haan en Oerlemans, waarin verzocht wordt, de kosten die. die firma heeft moeten maken voor het ophalen van de ijzeren platen, "die in 1944 aan de ingezetenen waren verstrekt voor het bouwen van schuilkelders, welke kosten f570.12 hebben be dragen ,ten laste van de gemeente te nemen. 1 B. en W. stellen voor Ged. St. machtiging! te vragen, om deze kosten ten laste van de gemeente te nemien. Het college acht het billijk, waar de platen belange loos ten behoeve van de ingezete nen zijn gegeven, dat de kosten van wieder ophalen door de ge meente wordt gedragen. De heer Nieuwenhuis is het daarmede niet eens. Volgens de eigen woorden van mijnheer de Haan, tegen spr. persoonlijk geuit, werden deze platen niet aan ieder een gegeven, ze waren alleen voor vrienden en kennissen. Spr. is er dan ook tegen de kosten ten laste van de gemeente te nemen. De heer Oldendorp meent, dat de heer de Haan deze woorden niet had mogen bezigen, het is echter een 'feit, dat zeer velen pla ten hebben gekregen. De Voorzitter is het er mede eens, dat de uitlating van mijn heer de Haan niet juist is geweest, maar het was een zenuwachtige tijd en het is toch een feit,, dat de platen zijn gebruikt ten dienste der ingezetenen. De heer Wijnstekers merkt op, dat in die dagen die granaten om de oor en vlogen en het daarom best mogelijk is, dat woorden wer den gebezigd, die men niet te zwaar kan aanrekenen. Voor zoo ver spr. bekend is, werd iedereen die om platen kwam, geholpen. De heer de Kort is het daarmede eens. Spr. heeft ze zelf ook o.n- imiddelijk gekregen en het is hem! bekend ,dat er verschillende be woners zijn geweest, die ze hebben gekregen. Mijnheer de Haan heeft in die dagen de stad goed gehol pen en daarom acht sptr. het ook billijk, de ophaalkosten ten laste van de gemeente te nem^n» Den heer Th. Buijs is over deze kwestie niets bekend. Het voorstel van B. en W. hier op in stemiming gebracht, wordt verworpen met 4 tegen 2 stemmen. Alleen de heeren de Kort en Wijn stekers stemden voor, de andere heeren 'tegen. Bericht van Ged. Staten dat te gen de voorgestelde wijziging der begrooting der Godshuizen geen bezwaar bestaat. De Voorzitter deelt mede, dat de geldmiddelen der Godshuizen van dien aard zijn, dat een /ge-» meen tel. subs, kan worden gemist De posten der begrootingswijzi ging worden voorgelezen en hier op goedgekeurd. Schrijven van Ged. Staten, waar in het advies van den raajd wordt gevraagd over de verhooging der jaarwedden van Secretaris en ge meente-ontvanger. B. en W. stellen voor te adviseeren, dat daartegen geen bezwaar bestaat. De raad glaat hiermlede accoord. Schrijven van den heer N. H. de Wilt te Herpt. secretaris: der gymnastiekclub aldaar, om ten'be- noeve van deze vereeniging een finantieele bijdrage uit de gemeen te kas te mogen ontvangen. B. en W. stellen voor, hierop afwijzend te beschikken, alleen al, omdat deze bijdrage door Ged. St. toch niet zou, worden (goed-, gekeurd. Verkiezing van een wethouder wegens ontslagname van den heer J. M. JBuijs. Uitgebracht werden 5 stemmen oip den heer Th. Buijs, een op den heer G. van Ooyen, zoo dat de heer Buijs is gekozen, die ver-1 klaart zijn benoeming! te willen aanvaarden. Benoeming van Secretaris van de Comimissie tot Weripg' van Schoolverzuim!. B. en W. bevelen hiervoor aan den heer J. F. v. d. Broek. 'Met algcmeene stemimen wordt deze als zoodanig benoemd. Voorstel van B. en W. tot over dracht plantrecht aan de provin cie. De provincie stelt voor, het het plantrecht van dien weg naar Heesbeen en Elshout aan haar over te dragen a 80 cent per strek kende meter, plus het bedrag voor aankoop1 van jonge boomen. De Voorzitter zegt, dat B. en W. dit voorstel rijpelijk heb'ben overwogen en voorstellen het aan bod' te accepteeren. Het onder houd zal vooral de eerste jaren voor de gemeente hoog zijn. De provincie wil verder ook het recht op het grasgewas op de bermen dezer wegen en die naar Herpt van de gemeente overnemen tegen penning 20. Ook hiertoe zouden B. en W. willen overgaan. Met algemeene stemmen hecht de raad hieraan zijn goedkeuring. Voorstel van B. en W. tot vast stelling verordening bedoeld in art. der bioscoopwet. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. het wenschelijk achten hiertoe over te .gaan, aangezien er een aanvraag te wachtends Voor de vestiging van een bioscoop- Het is wenschelijk daarvoor eischen te stellen, met het oog op de zalen en de zedelijkheid. De inrichting zal moeten vol doen aan redelijke eischen voor gezondheid en zedelijkhheid. De betreffende verordening wordt voorgelezen en hierop met alge meene stemmen vastgesteld. Zetels 1946 Zetels 1937 S.D.A.P. 23 Partij van den Arbeid Vrijz. Dem. 29 6 I 31 j Chr. D. U. 2 Katholieke Volkspartij 32 31 Anti-Revolutionnaire Partij 13 17 Christelijk Historische Unie 8 8 Partij van de Vrijheid 6 4 Communistische Partij Nederland 10 3 Protestantsche Unie Staatkundig Geref. Staatspartij 2 2 Ned. Ballamy Partij Gr. Rodrigues Lopez Voorstel van B. en W. tot be schikbaarstelling van gelden voor den bouw van woningen. De Voorzitter deelt mede, dat de gemeente de beschikking heeft gie kregen over 10 noodwoningen en 6 zijn haar toegewezen volgens hel urgentieplan. Deze laatste zullen vermoedelijk binnenkort worden aanbesteed. B. en W. vragen den raad machtiging voor een crediet benoodigd voor den 'bouw van een en ander. Zij zullen, daarvoor van zelfsprekend ook de rijksbijdrage aanvragen. Met algem'eene stemimen ver leende de raad dieze machtiging. De Voorzitter zegt, dat nog is ingekomen een adres van de Heus- d ens c h e Wi nkel ie r sv er eeniginig, waarin wordt verzocht in de win kelsluitingsverordening een bepa ling op te nemen, waarin wordt aangegeven dat de winkels in krui deniers waren Donderdagsmi ddags gesloten zullen zijd en dat de slui tingstijd voor alle winkels wordt bepaald op des n.ml. 6 juur, des Za terdags op 7 uur. Aangezien dit adres pas is ingekomen en daar over de Kamer v. Koophandel en de Standsorganisaties moeten wor den gehoord, wordt het adres aan gehouden. 1 Door Ged. Staten zijn eenige aanmerkingen gemjaakt op de ge meen tebegrootin g voor 1946, meest van administratieyen aard. De verlangde wijzigingen worden door den raad goedgekeurd. Op voorstel van B. en ,W. wordt de gemeentebegrooting voor 1945 gewijzigd, o.a. voor wederopbouw is een bedrag vail f 155.183.86uit gegeven, meest voor opruimings- werken. Rondvraag1. De heer Nieuwenhuizen vraagt of er al nader bericht is ontvangen voor de woningbouw in Heusden, waarvoor B. en W naar den Haag gjn geweest. De Voorzitter antwoordt, dat de Wederopbouw op t' oogenblik re gelmatig bezig is met herstel en verbetering yan woningen. Spr. ge looft, dat er op 't oogenblik pver dezen dienst niet geklaagd behoeft te worden. Ook wat de betaling betreft is verbetering toegezegd. De heer Nieuwenhuis informeert of het huis aan de ^V a terpoort, dat op 't oogenblik leeg staat, ook wordt opgeknapt. De Voorzitter zegt, dat dit moet geschieden in overleg met den ei genaar, op het oogenblik miag het niet meer verhuurd worden. De heer Nieuwenhuis zegt, dat verschillende bewoners van de Vischmarkt hebben gevraiagd of de kermis niet andersom geplaatst kan worden, zij zitten nu altijd1 tegen den achterkant te kijken. De Voorzitter antwoordt, dat dit zeer moeilijk zal gaan mjet het oog op het verkeer. De heer Nieuwenhuis zegt, dat leden van de sportvereeni ging heb ben gjevraagd 'bij B. en W. aan te dringen, om uit te zien naar een geschikter sportterrein. De Voorzitter meent, dat als de sportvereeni ging zoo iets wenscht, zii zich dan schriftelijk tot de gie- meente mloet wenden. Deze kwes tie heeft evenwel de aandacht van B. en W., doch er zijn factoren,, die de gemeente niet in handen heeft. De heer Buijs merkt op', dat er in Herpt zooveel honden zijn. De Voorzitter is van oordeel, dat daartegen weinig te doen is, als ze volgens de verordening als losloopend zijn aangegeven, mogen ze losloopen. 3pr. geeft toe, dat het aantal honden groot is. De heer Buijs zegt, dat jbet reeds' is voorgekomen, dat op een (erf een achttal kippen zijn doodge beten. De Voorzitter merkt op, dat de eigenaar van die kippen dan een klacht bii de politie moet indienen, dan kan deze ingrijpen. 1 De heer v. Ooijen vraagt, wan neer de wegen in Hedikhuizen worden gegrint. ,Vooral de wegf van den handwijzer naar* Hedik huizen. De Voorzitter acht dit bezwaar lijk, voor dat gedeelte is al een schip .grint alleen noodig en er bestaan plannen om dezen weg? op andere wijze te verbeteren- Dit heeft eenige vertraging! ondervon den omdat hierbij' een technisch bureau moest worden ingescha keld om de vereischte toestemH ming te krijgen. De heer v. Ooijen informeert hoe of het ontslag van den heer Buijs is verleend. De Voorzitter zegt, dat de heer Buijs ontslag heeft genomen, welk ontslag is aangenomen. De vergadering wordt hierop met dankgebed gesloten. Centrale Stierenkeuring (Zwart bont) te Breda op 23 Mei a s. Voor deze 'Centrale Stierenkeu ring werden in totaal aangegeven 104 stieren. De nieuwbenoemde Directeur van de Veemarkt, de heer P. H. van Diessen, zegde ons aller medewerking toe. Er zal i -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1