Politiek van de week Bekendmaking Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" ^kd van VERSLAG ANDEL. ALMKERK. 3E JAARGANG. No. 21 DONDERDAG 23 MEI 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20'cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Na een kleine pauze van een paar dagen hielden de vier mi nisters van buitenlandse he zaken te Parijs op Maandag 13 Mei ,weer een informleele bijeenkornst. Weer was de kwestie Italië aan de orde. Daar Rusland een herstel betaling! bleef eischen van 100 millioen dollar, werd deze kwes tie voor onderzoek der mogelijk heden .daartoe verwezen naar de plaatsvervangers der ministers. Ook wilde Molotov de Italiaan- sche oorlogsschepen niet als een middel tot restitutie van geleden schade beschouwen, maar zuiver als oorlogsbuit. Bevin en Byrnes waren het eens met het voorstel van Bidault o'm Triëst zelf aan Jtalië te laten en het achterland aan Joegoslavië af te staan op grond van den aard der bevolking. Molotov daarentegen was van oordeel, dat Joegoslavië om zijn aandeel in den porloig recht had gekregen op geheel Triëst, femeer daar de Westerse he mogendheden hierbij volgens hem' geen direct belang konden hebben. Hierna, deelde Byrnes mede, dat hii opdracht had gegeven bij die geallieerde controle-comm. voor te stellen een onderzoek tei doen in stellen naar de vorderingen van de ontwapening1 ep demilitarisatie van Duitschland. Met algemeen* stem men werd dit goedgekeurd. 's Middags werd beraadslaagd over de onafhankelijkheid van Li- byie. Amerika, en Engeland meen den hiervoor ©en termijtn te moe ten stellen, maar Bidault verklaar de zich hier^ tegen. Byrnes wilde Italië zijn koloniën zonder meer laten afstaan. Waarna de Groote Vier over een jaar nadere beslüsi- sin gen zouden nemen, terwijl Bevin de onmiddellijke afstand dier kolo niën aan de Vereenigde Naties be pleitte. Dinsdag werd het rapport over gelegd van de commissie van ex perts, die zich sinds 27 April be zig hield met het afbakenen van de Fransch-Italiaansche grens. De door Frankrijk voorgestelde grens wijzigingen werden met algemeene stemmen aangenomen. Hierna bepleitte Byrnes de noodzaak van een nieuw wapenstil stands verdrag met Italië. Molotov stelde de vraag, of in het vredesverdrag met Italië de clausule voor zou komen, dat de gleallieerde troepen uit dit land zouden worden teruggetrokken, zoodra het verdrag onderteekend zou zijn. In dat geval zou [Rusland bereid zijn Bulgarije te ontruimen. Bevin eischte echter, dat als te genhanger "Roemenië zou moeten worden ontruimd. Voordat men echter hier nader op in £ou [kunnen gaan, zou eerst een overeenkomst bereikt moeten zijn over de alge- heele ontruiming van Oostenrijk. W oensdag werd besloten de con ferentie tot 15 Juni te verdagen. Over een vredesverdrag met Ita lië konden de vier jgeen overeen stemming bereiken. Verder kwam de kwestie Duitsch land ter sprake. Byrnes kwam met het voorstel op 12 November een speciale vre desconferentie te houden over het lot van Duitschland. Bij de vér- dediging van zijn voorstel Zette hij uiteen, dat een spoedige vrede met Duitschland niet alleen be langrijk is voor dat land zelf, maar ook voor de geallieerden, daar men moeilijk een definitieve poli tiek kan voeren, wanneer niet al le meenings ver schillen uit den weg zijn geruimd. Hii legde 'de vol gende punten ter bestudeering voor 1. Moeten de bronnen van Roer en Rijngebied een deel'blijven van de Duitsche economische struc tuur, indien tot een soort interna tionalisatie van deze gebieden wordt besloten? 2. Zullen de overblijvende bron nen ter beschikking staan van Duitschland als geheel en zullen eventueele uitvoeren kunnen bij dragen tot de kosten ivan de nood zakelijke invoer voor Duitschland als geheel? 3. Kan een methode uitgewerkt worden voor de functionneering van Duitschland als economische eenheid 4. Zullien de zone-grenzen blij ven bestaan als afbakening,van, de bezettingis gebi ed en en niet als kunstmatige slagboomen? 5. Kan |er een overeenkomst wor den getroffen voor een definitieve regeling in Duitschlands westelijke glebiedetï? Deze vragen krijgen de plaats vervangers der ministers ter be- studeering! en zullen 15 Juni aan de ministers zelf worden voorge legd- 1 Hierna formuleerde Bidault de Fransche voorstellen. Hij vroeg geen annexatie van het Saargebied, maar eischte wel de mijnen van dat 'gebied voor Frankrijk op. Een niet-Duitsche controle van het Roergebied is de eenige manier om) te voorkomlen, dat Duitschland zich opnieuw door éaiddel van dat arsenaal zou kun nen bewapenen. Dit gëbied dient dus een afgescheiden polirieke een heid te vormen. Bevin verzette zich hiertegen, daar volgens hem" Duitschland als één geheel behandeld dient te wor den. Molotov echter was de Fran sche plannen gunstig gezind. Verder bepleitte Bidault demili tarisatie van de Duitsche Rijnoe ver. Van hun kant zouden de Fran- schen op hun oever een perma nente bezetting moeten vestigen en Belgische, Luxemburgsche en Nederlandsche troepen in de aan die fanden grenzende streken. Over het vioorstel van Byrnes kon geen overeenstemming wor den bereikt, daar Bevin slechts over de geheele materie der! Duit sche girenzen wilde spreken, Bi dault zich aan de particuliere Fransche, eischen hield en Mplotov verklaarde op instructies uit Mos kou te moeten wachten. Werkelijke resultaten werden/ dus tot nu toe practisdh niet be reikt. Gedurende de officieele pauze van een maand blijven Britsche Amerikaansche en Russische com missies met hun experts en ^staven in Parijs om' verslagen uit te wer ken, die aan de vier ministers zul len worden overgelegd. Na afloop der zitting kwamen zij bijeen in de bar van hét Pa lais du Luxembourg, waar zij1 op elkanders gezondheid een toast uit brachten en gingen daarna vriend schappelijk uiteen. Engeland heeft een plan uit gewerkt met betrekking tot Br.- Indië, en is met die ^uitvoering hiervan inmiddels aangevangen. Ministerpresident Attlee heeft n.l. in het Lagerhuis een plan inge diend oml aan India een girondwet te bezorgen, welke uitgaat van de eenheid van het schiereiland. De Mohammedaansche wensch naar een onafhankelijk Pakistan wordt in dit plan verworpen. De bedoeling is dat India een constitutie zal krijgen, gebouwd op zelfbestuur en decentralisatie, terwijl zoo spoedig mogelijk een regeering van Indiërs zal worden gevormd. Inmiddels heeft het hoofdkwar tier der Mohammedaanse he Liga verklaard, dat het Britsché kabi netsplan voor India niet veel goed keuring onder de Mohammedanen zal oogsten. Ook Ceylon zal een nieuwe grondwet krijgen, welke dit ei land een behoorlijke mate van zelfbestuur verzekert. Ceylon verkrijgt hierdoor een dominion-status, maar heeft geen recht zich af te scheiden van het Britsche gemeenebest. der vergadering van den Kring: van den Chr. Boeren en Tuindersbond, glehouden te Eethen. De Voorzitter, de heer P- Wig- boldus opent de vergadering op de gebruikelijke wij zie. Ingekomen een schrijven van de Stichting voor den [Landbouw via het Hoofdbestuur, inhoudende het volgende Dr. A. Houwink, Hoofd der Afd. Deblokkeering jAer Ne derlandsche Bank te Amsterdam heeft medegedeeld, dat deblojkkee- ringsaanvragen van landbouwers, die tengevolge van bijzondere om standigheden in een ongunstige positie verkeer en, steeds welwil lend zullen worden bezien, mits de betreffende aanvragen 'zijn voor zien van een duidelijk advies, bij voorkeur van een overheidsinstan tie. De Stichting voor den Land bouw is van oordeel dat jeen be hoorlijk toegelicht advies van den Plaatselijk Bureauhouder gunstige gevolgen zal hebben. De Sociale commissie voor samenwerking in dien Landbouw voor de Provincie Noordbrabant deelt miefde, dat rub berlaarzen en wellicht ook andere artikelen binnenkort verdeeld zul len worden. Een comlmissie uit den gleorglaniseerden landbouw met vertegenwoordigers van de Land arbeiders zullen urgentielij'sten op maken, en deze doorgeven aan bo vengenoemde commissie- Besloten wordt een medaille be schikbaar te stellen voor den te houden varkensfokdag te Almkërk. Besproken worden de moeilijk heden van de opgelegde veeleve ring voor dit gebied. Mjet den Prov. Voedselcommdssaris zal hier over gesproken worden. Met belangstelling wondt ken nis genomen van de verhoogde slach t veeprij zen Bij een bespreking, die heeft plaats gehad met het Bestjuur der Stichting voor den Landbouw in Den Haag is gebleken, dat de richtprijzen voor de producten oogst 1946 nog niet zijn vastge steld. Dit zal plaats vinden, wan neer over e ens temlming is bereikt over de vaststelling der loonen in den landbouw. Hierover worden ernstige bedenkingen gjeopperd. Wanneer er leden zijn, die hun' gewassen tegen hpgelschade wen- schen te verzekeren, kunnen de plaatselijke secretarissen hierover inlichtingen verstrekken. Nadat de heer L. van 't Sant in dankgebed wjas voorgegaan, sloot de voorzitter de vergadering. Burgemeester en Wethouders van Heusden maken bekend, dat een schouw voering' zal worden ge houden langs de straten. De ingezetenen worden erop ge wezen, dat de straten voor 9 Juni a.s. moeten zijn gezuiverd van gras en onkruid. Burgiem. en Weth. van Heusden, De wnd. Burgemeester, A. VAN DELFT. Die; wethouder, CHR. OLDENDORP. HEUSDEN. Alhier is opgericht een sportvereeniging onder den naam van Sportvereeniging Heusden". Bestuursleden zijn Mevr. F. J. Hil- wig, Mej. de Haan. en de fieeren H. Kant, Chr. 01 dendorp en. L. v. Wagenberg. Het ligt in de bedoeling! te be ginnen met de oprichting van een gymnastiek-, korfbal- en wandel' club. Voor de eerste kunnen mannelij ke personen zich opgeven bijl den heer G. Slaats, Put ter straat Zl 84, vrouwelijke personen bil J/Eevrouw Hilwig'. Voor deelname aan de wandelclub kan. men zich uitslui tend opgeven bii Mevr. Hilwig en voor de korfbalclub bijl den heer Joh. de Mol Jr. alhier. Mochten er personen zijin, die nog andere initiatieven naar voren zouden willen of kunnen brengen, dan worden deze verzocht, hiervan kennis te geven aan een der ge- -noemde bestuursleden. De Heusdensche vrijwillige brandweer nam Zaterdag, onder leiding van den Commandant, .de heer H. A. J. M[. Verhoeven, deel' aan de groote brandweerkringwed- strijden, die in den Bosch werden gehouden. In totaal namen hier aan 23 ploegen deel. Heusden maakte geen slechte beurt en wist de jode plaats te bezetten, .een succes dat te meer spreekt als men weet dat gekamfpt mjoest wor den tegen beroeps- en bedrijfs- brandweeren. De damvereeniging „V. D." houdt Maandag 27 Mei a.s., haar 18e jaarvergadering, in haar club lokaal hotel ^Central", aanvang 8 uur. De fa'm. ,G. Verwijs her dacht onder groote belangstelling bet feit, dat zij voor 40 jaar in het huwelijk JraéL. Met ingang van 1 Sept. n.s. is de heer. J. Kluil, onderwijzer a.d. Chr. school alhier, benoemd als leeraar aan het Chr. Lyseum1 te Almeloi.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1