Hemelvaartsdag. Afwikkeling van Noodvoorzieningen £v\ MrTri waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Dussen's natuurschoon en oude gebouwen COMMISSIE VAN OVERLEG voor het Landschapsherstel- 3E JAARGANG. No. 22 MAANDAG 27 MEI 1946 uhd van altüia Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Boven het zwaar, donker geboom te van Gethsémané's hof, rijst de top van den Dzjebel et Toer, den heili gen Olijfberg, waar de gids den toe rist nog wijst den afdruk van Jezus' linkervoet, dien de Heiland zou hebben nagelaten, toen hij zegelend heenvoter naar den Hemel, nagestaard door zijn discipelen, tot een luchtige wolk Hem onttrekt aan hun blik. Sinds is Chris tus, opvaren jaar op jaar gevierd en zijn Zijn troostrijke, woorden, betreffen de Zijn Wederkomst devoot bepeinsd. Het volksgeloof omgaf dezen dag met tal van gebruiken, waarvan die van het „dauwtrappen" wel het meest, bekend is. Aan den dauw toch schreef men genezende kracht toe, vooral bij oor ziekten. We zien hier een parallel mïet de zuiverende vuren, die eertijds ge brand werden in tijden, waarin een be paalde ziekte heerschte. De uitstralende krachten bezaten magische energie tot wering van demonen, en heksen. In prillen ochtend trok men er op uit, voorzien van een pot en doek, waarbij de laatste in het dauw doordrenkte gras werd geslagen, en boven de pot werd uitgewrongen. Vroeg, zoo zeiden we, ging men op stap, want het was de bedoeling, om vóór kerktijd weer thuis te zijn. In la ter t ijd evenwel trok men steedS( verder de velden in en aangelokt door de schoonheid der natuur, vergat men me nigmaal den kerktijd, en bleef den He melvaartsdag in het wijdsche veld door- brengen. In de Middeleeuwen stelde men Christus' hemelvaart wel op zinnebeel dige wijze voor. Een Christus-beeld werd aan een touw door de opening van den zolder geheschen. Daarop wierp men een brandende stroopop naar be neden, als symbool van het overwinnen van den boozen geest. Processies, in dezen tijd gehouden, naar den Olijfberg, illustreerden den gang van den Meester met zijn jonge ren naar den top. Daar aangekomen, las de leider het Hemelvaartsverhaal. Dan bluschte men de tot nu toe bran-" dend gehouden Paaschkaars. Nu kon het licht der kaars worden gedoofdde uit het graf Verrezene was nu, immers heengegaan. De Hemelvaartsdag werd eertijds ver re gewaardeerd boven de andere feest dagen. Kunstenaars ontleenden aan dezen dag hun motieven. De groote Rembrandt, schiep met schaduw en duisternis en felle lichtcontrasten de schoonste ef fecten. Afkeering van mythologische onder werpen bracht hij tal van Bijbelsche tafereelen op het doek, die zich kun nen kenmerken door „eenvoudigheid, waarheid en diepgevoel". Onder deze moet ook het feit van Hemelvaartsdag worden genoemd. De Hervorming deed al het mogelijke om misbruiken op üezen dag afge schaft te krijgen. En al bleef door de ze felle Hervormings-actie, het versie ren der kerkgebouwen met groen en bloemen nu achterwege, toch hielden de devote, plechtige processies staande, werden op de Christelijke feestdagen de' folkloristische spelen gehandhaafd en de gebruikelijke liederen gezongen. Zoo bleef b.v. het bovengenoemde „dauwtrappen" zeer lang gehandhaafd te Amsterdam. Het herstel van de schade aan land-, tuin-, boschbouw en woeste gronlden is opgedragen aan den Rijksdienst voor Landbouwherstel, waarbij thans zeer sterk de noodzaak naar voren is geko men om niet alleen het cultuurland en de boschcomplexen te herstellen, waar dit van economisch belang is, doch ook aan gebouwd onroerend goed iro het Land van Heusden en Altena, ressorteerend onder het Streekbu- reau v. d. Wederopbouw te Alm- kerk, Verlaat C 15. Binnen enlkele weken zullen verte genwoordigers van het College van Al- gemeene Commissarissen v. d. Weder opbouw de bewoners van diverse Kerk dorpen der gemeenten in het Land van Heusden en Altena ter plaatse in de gelegenheid stellen de rekeningen, nota's, kwitanties en dergelijken voor uitgevoerde noodvoorzieningen aan On roerend goed te bespreken en, in dien dezen acceptabel zijn, ter plaatse in te leveren om de afwikkeling hier van te bespoedigen. Hiertoe zullen deze vertegenwoordi gers in diverse! dorpen één dag zitting houden. Data en plaats van deze zit tingen worden nog nader bekend ge maakt. Teneinde ,dan een vlotte gang van zjjken in de hand te wecken ma ken wij de belanghebbenden nu alvast op het volgende' attent: le. Op de rekeningen, nota's en kwitanties e.d. moet duidelijk vermeld staan„Betreft Noold;voorzie:ning". 2e. De rekeningen, nota's, kwitan ties e.d,. moeten in tweevoud aan de; vertegeWoordigenrs worden voorge legd. Nu kan het voorkomen dat de belanghebbenden de rekepingen, nota's al aan de. betreffende aannemers be taald hebben en van deze rekeningen en nota's slechts een exemplaar bezitte,n.; Hiervan moeten de menschen dan zelf afschriften maken, ook van de bijbe- hoorende kwitanties. (De afschriften, behoeven niet gezegeld te zijn). Maak hierbij geen fouten! 3e. Op de rekeningen, nota's, kwi tanties e.d. moet duidelijk vermeld staan a. naam en adres van den eigenaar/be langhebbendeb. omschrijving van het aard object waaraan de noodvoorzie ning is geschied (dus bijv.: „woon huis met bergplaats", „woonhuis", woonhuis met bakkerij", („woonhuis met winkel" enz. enz.) c. de ligging van het perceel waaraan de noodvoorziening is geschied, indien bekend ook de kadastrale gegevens. d. naam en volledig' adres van den aan nemer die het werk heeft uitgevoerd, dus bijvoorbeeld: a. Nota voor Jan Jansen, B 86, Babiloniënbroekb. voor Noodvoor ziening inzake oorlogsschade aan zijn woonhuis met schuur; c. gelegen tej Meeuwen F. 36, Kadaster Gepn. Meeu-, wen Sectie D 286d. van Pliet Gernent,, Metselaar, A 23, Eethen. 4e. moet uit de $ek}0ningen, nota's,, kwitanties e.d. duidelijk blijken waarom het uitgevoerde W|erk noodvoorziening is. Indien de eigenaar/belanghebbende de rekening al aan de aannemer heeft betaald, en duidelijke omschrijving vol gens bovenstaande richtlijn ontbreekt, moet hij dus in de eerste plaats zelf een afschrift van de rekening en kwitantie maken, in de tweede plaats zelf een om schrijving in tweevoud bijvoegen waar om zijns inziens van noodvoorziening sprake is. 5e. op de rekeningen, nota's e.d. moet vermeld staan of en indien, hoeveel crediet de betreffende aanne mer via de Wederopbouw al op diie rekening ontvangen heeft van de Ned. Midd. Bank. WERKZAAMHEDEN uitgevoerd in op dracht van „Bureau Wederopbouw Boerderijen" of één van haar voor malige vertegenwoordigers. Deze voormalige vertegenwoordigers ^ijn: Arch. A. v. Stokkum, Mr. v. Cooth- straat 8, Waalwijk, werkzaam geweest: in Eethen; Arch. C. Schellekens, Kard. v. Rossumstraat 82, Dongen, werk zaam geweest te DussenArch. J. v. Lint, Emmalaan 33, Ginneken, werk zaam geweest te Almkerk; Arch. Bu reau Bezemer en de Snoo, H. Maasdijk A 23, Wijk, werkzaam geweest te Veen, Wijk, Andel, Giessen, Aalburg, Rijs wijk en Woudrichem. Als gevolg van onderling overleg tus- schen het Streekbureau Almkterk en het Bureau Wederopbouw Boerderijen, worden de belanghebbenden verzocht ken zijn uitgevoerd in opdracht van de rekeningen voor werkzaamheden wei- Bureau Wederopbouw Boerderijen of een van haar voormalige vertegenwoor digers (zie boven), in vijfvoud, met af schrift van bewijsstukken in te zenden aan die voormalige vertegenwoordigers van Bureau Wederopbouw Boerderijen, welke indertijd, hetzij mondeling-, hetzij schriftelijk de opdracht tot het werk heeft verstrekt. Deze rekeningen zullen dus door het Bureau Wederopbouw Boerderijen wor den afgewikkeld en komen dus niet voor behandeling via het Streekbureau voor den Wederopbouw te Ahnkerk in aanmerking. Nadere opgaaf van data, dorp, en plaats van de zittingen van de vertegen woordigers van het College van Alge- meene Commissarissen v. d. Wederop bouw volgt. Houdt U precies aan bovenstaande richtlijnen, het is Uw eigen belang! Indien een belanghebbende nog moei lijkheden bij het volgen van deze richt lijnen ondervindt, wordt hem/haar aan geraden 'zich tot de betreffende aan nemer te wenden, die het werk heeft uitgevoerd. om in de zwaar geteisterde gebieden weer een landschap te scheppen. In de geïnundeerde gebieden is al het op gaande hout en het struikgewas ver nietigd. Buitenplaatsen, erven van boer derijen, wegen en dijken zijn thans geheel boomloos. Het land ligt open en wordt op schadelijke wijze aan den wind blootgesteld. De schoonheid van ons typisch Hollandsche landschap is verloren gegaan en heeft plaats gemaakt voor een kale cultuursteppe. Samenstelling en doel der commissie. Bij het Ministerie van Openbare Wer ken en Wederopbouw is dezelfde wensch naar voren gekomen, mede in verband met het herstel van de be plantingen binnen de bebouwde kom men. Ambtelijk overleg heeft er toe ge leid, dat onder voorzitterschap van een der directeuren van den Rijksdienst voor Landbouwherstel is Ingesteld een „Commissie van Overleg voor het Land schapsherstel." De werkzaamheden van de C.O.L. omvat o.m. het vaststellen van een eventueele extra financieele bijdrage in verband met aesthetische eischen. Voorts het geven van opdrachten aan bepaalde daartoe bekwame landschapsarchitecten tot het samenstellen van een plan voor een groot gebied met de daarbij behoo- rende detailplannen. Ook zal aan het distribueeren en doen aankweeken van het benoodigde plantenmateriaal aan dacht besteed worden. De financiëele zijde. De Minister van Financiën heeft voor 1946 een bedrag van 1 miljoen gulden toegezegd aan den Rijksdienst voor Landbouwherstel voor het verleenen van subsidie in verband met de bevordering van beplanting, uit het oogpunt van landschapsherstel. Hierbij is speciaal ge dacht vaan boerenerven, buitenwegen, dijken en buitenplaatsen. Teneinde voor een dergelijke bijdra ge in aanmerking te kunnjen komen is het noodig, dat het plan beoordeeld wordt door bovengenoemde commissie Of een door deze commissie aan te 'wij zen supervisor. Op deze wijze wordt het mogelijk het landschap als een organisch geheel te herstellen, terwijl de waarborg be staat, dat bij de beplanting binnen de bebouwde kom alle aandacht wordt ge schonken aan de aesthetische en stede- bouwkundige eischen. De taak van supervisor is het opma ken van grootere landschapsplannen en het toezien op en het leiden van het ontwerpen van de detailplannen. Belanghebbenden doen verstandig het opmaken van de plannen i„ overleg met den supervisor te doen geschieden. Voor nadere inlichtingen kunnen zij zich eveneens tot de Inspecteurs van den Rijksdienst voor Landbouwherstel wenden. temidden van oorlogsruïnes. Het zal niemand kunnen of durven ontkennen, dat de verschillende hoe- gangs wegen tot het dorpje Dussen, aan de Bergsche Maas gelegen, tot zo mer. 1944, aan een sprookje gelijk wa ren. Dussen-Binnen met z'n mooie hoo rnen en kronkelende wegen door de velden is mooi. De wegen waren versierd met prach tige oude gebouwen, van enkele honder den jaren oud, afwisselend door Kasteel! en van burgerwoningen. Deze woningen eveneens zqer oud, vormden als het ware een geheej, miet de groote rijen oude canadaboomen, die in de omgeving stonden. Het water „De Dusse" stroomt vre-. dig tusschen de wegen en boerderijen voort. Hoevelen hebben zich niet te-» goed gedaan, op een voo rj aars wande ling door Dussen-Binnen, "bij het zien! spelen van al die vischjes in de gouden stralen van het voorjaarszonnetje. De Oude Korenmolen en het Kasteeli vormden tezamen monumentale ge bouwen van dit deel van Dussen en zijinl te beschouwen als 2 oude machtige toegangspoorten tot het dorpje. Toen ik in 1946 op een mooie April- sche zomerdag, een wandeling door Dussen-Binnen maakte, bleef er iets^ onzegbaars droevigs bij me, want van al idit mooie natuurschoon en gebou-t wen is friet veel meer overgebleven, f Einde 1944 kwam Dussen in den Frontsector van de Bergsche Maas te liggen. De Engelschen hielden Dussen regelmatig onder vuur, met het gevolg dat vele gebouwen, zwaar gehavend werden. Erger was het toen de Duitschers overgingen tot het afstoken van boerde rijen en woonhuizen. De groote gebou wen als Kasteel en de Oude Koren molen bleven steeds het doelwit van de Engelsche artillerie. Toen de Duitschers trachtten een nieuw Bruggehoofd over de Maas, bij) het Capelsche Veer te vormen, werd Dussen bezaaid met granaten. De sporen van dit alles zij|n nogi overal te zien, ook al is het puin groo- tendeels geruimd en de granaattrech-^ ters gedicht. Het is met deze streek als met een goede bekende, die je na een verschrikkelijk ongeluk deerlijk ver minkt terugvindt. Het ieven staat hier echter ook niet stil. Temidden van de gruwel der ver woesting beleeft de natuur haar opstan ding. De akkers worden weer groen, tusschen restanten van fundamenten van vernielde boerderijen en boomeni die fcwaar gehavend uit den strijd zijn gekomen, doch waarvan nog enkele takken beginnent ipt te botten. In een verlaten boomgaard, die voor d,riekwart, tengevolge van plaats gehad hebbende inundatie is gerooid gewor den, bloeit nog een eenzame kersen boom. Ik passeer de Oude Nederland- sche Hervormde Kerk; onder de scha duwen van restanten van muren liggen vele soldaten begraven, in het kille graf. De eerste madeliefjes bloeiden reeds met schuchtere kroontjes op jen rond om deze graven en een bende tjilpende musschen lawaaiden minnestrijd op de kruizen. Van de oude Korenmolen is de kruin geheel ingedeukt. Overal hebben de granaten, dezen ouden grijsaard ver wond. De wieken hangen er gebroken bij. Het monumentale Kasteel met z'n

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1