De Sirene loeit Politiek van de week. Officiëele tnededeelingen Binnenland waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Aitena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG, No. 23 VRIJDAG 31 MEI 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Ongeveer anderhalve week gele den verklaarde de Iraansche pre mier geen commissie van onder zoek naar Azerbeidsjan te zullen zenden om de ontruiming door de Russen te controleeren. Hij gaf er de voorkeur aan te wachten tot de onderhandelingen met de A ze rbe i d sj aansc he afvaardiging in een meer gevorderd stadium) wa ren gekomen. Ongeveer tegelijkertijd giaf het „hoofdkwartier' 'der Koerden zijn eerste comm)uniqué uit, waaruit bleek, dat aan het front in Noord- Koerdisten een aanval door rege ringstroepen was afgjeslagien, waar bij deze 130 doodlen en veel ma- tieriaal achterlieten. Ook latter kwam via radio Te- bris telkens berichten binnen om trent militaire operaties. Twee dagen na zijn bovenge noemde verklaring! deelde de Iraansche premier Ghjavaml Sulta- peh aan den secretaris-generaal der UNO mede. Adat zijn regeering niet in staat was nadere inlichtin gen te verstrekken omtrent de ont ruiming door de Russen. Ze zou daartoe n.l. niet in de gelegenheid zijn. Ook de Iraansche amibassadeur in Washington, Hoesein Ala. richtte zich tot de Vereenigde Na ties met de klacht, dat de Rus sen zich nog steeds in de binnen- landsche aangelegenheden van zijn land mengden. Anderzijds sprak G'havam het bericht pmJtirent vij andelijkheden tussc'hen Iran en Azehbeidsjan weer tegen. Vorige week Wioensdag kwam de Veiligheidsraad nogmaals bil - een ter bespreking van deze kwes tie. De Rus Gromyko schitterde natuurlijk weer door afwezigheid. Stettinius noemde de situatie „politiek gevaarlijk", ^daar nog steeds geen juiste inlichtingen 'kon den worden ingewonnen. Derhalve behoorde de kwestie op de agenda te blijven. De Britsche afgevaar digde Sir Alexander Cadogan uit te zich in dezelfde géést. De Pool dr. Lange, trok echter partij voor 'Rusland en meende, dat men de zlaak als gleëindigd moest- beschou wen. Op verzoek van Mr. van Kleffens nam hierop Hoessein Ala deel aan de besprekingen, waar bij deze zijn beschuldigingen her haalde. Na eenige discussie werd besloten de bespreking! tie verda gen, terwijl de kwestie voorloo- pig op de agenda blijft. In de Ver. Staten heerscht een ware stakingswoede, en vermoe delijk van de weeromstuit ook in verschillende andere landen. Toen Zaterdag 18 Mei een groo- fce spoorwegstaking dreigde uit te breken, tee k en d e president Tru man Vrijdags een bevel, waarbii de bedreigde spoorwegen door de re geering werden overgenomen en het burea uvoor militair Vervoer de spoorwegen zou exploiteeren. Een half uur echter voor de staking zou uitbreken, werd ze uit gesteld 'tot 23 Mei daar men hoop te alsnog een acooord te berei ken. Ofschoon de spoorwegmaat schappijen en 18 vakvereeni gingen een compromisvoorstel van Tru man hadden geaccepteerd om' het geschil op Je lossen, gaven de leiders van de twee groote vak- vereenigingen te kennen hiervoor niets te voelen en de staking te zullen laten doorgaan. Donderdagavond' 23 Mei ging deze inderdaad in. 250/500 man bij in totaal 337 spoorwegmaat schappijen waren er bij' betrokken. Hierop nam de regeering on middellijk alle andere vervloer in handen. Zaterdagmorgen wekte president Truman per radio die spoorwegstakers op- om voor 4 uur 'smiddags het werk te her vatten, daar hij anders genood zaakt zou, zijn de hulp van het leger in. te roepen. In den Joop van den dag gia- ven de leiders der stakers toe, zoodat 'savonds Stoelman, advi seur voor arbeidszaken van den, president, kon mededeel en. dat de staking' geëindigd was. Hij zeide„ dat de spoorwegmaatschappijen en de arbeidersorganisaties tot over eenstemming' waren gekomen, waarbii een loonsverhooging van 181/? cent per uur en een uitstel van wijziging van arbeidsvoor schriften van een jaar werd over eengekomen. Naar aanleiding' van de her haalde stakingen heeft het Huis van Afgevaardigden nu een wets ontwerp aangenomen, dat voorziet in een noodwetgeving voor de controle van stakingen. Het bevat onder meer het ver Zoek Van den president om1 volmacht om staken de arbeiders of stakingsleiders voor dienstneming jn hettleger aan te kunnen wij zen. Wordt dit ont werp wet, dan krij'g|t die president macht omi leiding en pcrsoUeel, te bevelen het werk te hervatten indien de regeering de industrie heeft overgenomen. Ten aanzien van de Verdaagde ministersconferentie te Parijs heeft minister Byrnes nog medegedeeld, dat de Vereenigde Staten, indien deze zomer ,gieen vredesConferen de gehouden wordt, de kwestie, der vredesverdragen voor de jalge- meene vergadering van de Veree nigde Naties willen brengen met het verzoek aanwijzingen te geven, op grond van Artikel 114 van het Atlantisch Handvest, jdaar de ge allieerden naar zijn meening met eeuwig met het opstellen van vre desverdragen kunnen wachten. In verhand met de verkiezingen in Tsjecho-Slowakije ,op 26 ;Mlei dreigden de Russische troepen nog even de boel in de war te schop pen. Rusland wilde n.l'. izijn be zettingsleger in Duitschland reor ganise eren en liet daarom van uit het Zuiden zijn troepen .Tsje cho-Slowakije binnentrekken, wel ke doortocht-operatie tot 29 Mei zou duren. Het schijnt dat men Voelde, dat men op deze manier tegenover de buitenwereld op z'n minst een ei genaardige figuur sloeg, want te Praag werd onmiddellijk officieel verklaard, dat de troepenbewegin gen geen politieke achtergrond hadden. Op bevel van maarschalk iKo- ïfiew werden deze bewegingen echter plotseling stopgezet, daar men meende geconstateerd te he'b- hen zooals het werd uitgedrukt, dat het doel in Tsjecho-Slowakije en het buitenland verkeerd werd opgevat. Zoodoende konden Zon dag de verkiezingen rustig verloo- pen. Ons volk is na den oorlog zeer gaan hechten aan het materialis tische en dat is nu eenmaal niet te verwonderen. Jaren vani ont bering en beperking, waarbij1 men niet eens kans kreeg zijn hart naar behooren te luchten. Al deze kommer en zorgen had zich opgehoopt als de lading springstof in een projectiel, die nog slechts wacht op het ontste ken van de lont. En deze lont werd met de bevrijding ontstot- ken. De opgekropte, haat barstte los en uitte zich in alle mogelijke en onmogelijke vormlen. Het een was al slechter dan het andere. En inderdaad, in al de gemaakte op en aanmerkingen zat een grond van waarheid. Militair Gezag, distributie, we deropbouw, en zooveel andere on derwerpen, het waren allen zaken die de materialistische zijdie van ons leven aantastten. Wii hebben er op gekankerd en er tegen geprotesteerd en wat hébben we bereikt? Ik zou hier haast een léelijk woord gébruiken om uit te druk ken hoe garing de verbeteringen geweest zijn. Te verwonderen is dit niet. Persoonlijk haddien yvii imfmers niets te vertellen. Wijl ^wa ren ,afhankelijk van anderen en moesten dus onze hoop en vertrou wen op hen stellen!. De oude regeering bleek niet volkomen opgewassen te zijn ge weest tegen de hindernissen die ze fe nemen had. Tthians zal' een nieuw orgaan het bestuur over ons land op zich nemien, hbpenlijk voor en door het volk, maar laten we dit kalm: afwachten en niet op den tijd vooruitloopen. Het zou daarentegen dom zijn deze tijd in ledigheid door te brengen'. Nju is het de tijd om iets te glaan doen, waarover wijzelf alleen te beslissen hebben en wat bovendien alleen maar voord eelen voor de persoon op zichzelf met zich' m|ede brengt. Het is zeer verheugend, dat dit reeds diversen, jammer genoeg niet allen, hebben ingézien. Naast de geestelijke ontwikke ling, die, tot onze schade en schande, nog heel wat te wenschen overlaat, behoort aan de lichame lijke ontwikkeling, al mag deZe dan ook niet op de eerste plaats komen ,toch wel een beetje mleer aandacht besteed worden. De lichamelijke ontwikkeling vinden we In alle mogelijke vor men van sport tenminste wanneer deze om het spel beoefend wordt, dit laatste laat wel eens iets te wenschen over. Een der mooiste en edelste spor ten, waarvan zoowel door jong als oud gebruik gemaakt kan wor den, is wel de gymnastiek sport. Voor de jongeren, omdat zij hierin door een systematische ont wikkeling der ledematen hun li chaam kunnen vormen, terwijl de ouderen, wier lichaam reeds vol groeit is, van deze sport gebruik kunnen maken om daardoor niet alleen een zekere mate van lenig'- hieid te verkrijgen, maar die bo vendien te behouden. Daarom mloet het initiatief, dat dezer dagen door eenige actieve fïeusdenaren is genomen van harte worden toegejuicht. Heusden bezit thans een gym nastiek vereeniging. Laten degenen, die hiervoor in aanmerking ko men, dezie gelegenheid miet beide handen aangrijpen. Zii dienen er zichzelf en de geheele getaeen- schap mee. Het is een bewijs van hernieuw de opleving! en herrijzinig van een stadje, dat dloor velen al tendoode was opgeschreven. Het is bovendien een prikkel voor andere plaatsen_ irt de omge ving om een dergelijk voorbeeld na te volgen. Ontwikkel uw lichaam1 en zult, wanneer dit irr goéde en ge zonde banen geleid wordit, de geest opnieuw frisch jnaken en klaar om ook ander werk van wederop bouw met goede mk>ed aan te pakken. Volgens de voorloopigje uitsla gen hadden in het Tsjechische ge bied de communisten de leiding, op den voet gevolgd door de volks socialisten van Benesj, terwijl daar entegen in •Slowakije de rechtsdhe democraten de gpnoote meerder heid der uitgebrachte stemimen kregen. Vooral in de groote indus triesteden boekten de communis ten aanzienlijke winst. Zuinig met suiker. Voorloopig geen nieuwe bon. Zooals bekend, is ons land in de laatste maanden voor zijn sui kervoorziening geheel aangewezen op invoer. De stakingen in de ha vens in Rotterdam en Amsterdam hebben er toe geleid, dat groote hoeveelheden aangevoerde ruwe suiker niet konden worden gelost. Ofschoon hierin de laatste week een wijziging is injgétreden, heeft de staking reeds te lang geduurd om het suikerrantsoen onvermin- -derd te kunnen handhaven. Daar bij is inmiddels nog gekomen de staking in de Westersuikerraffina derij Je Amsterdam, zoodat thans van een regelmatige suikervoor ziening geen sprake meer kan zijn. Men moet er dan ook rekening mede hou/den, dat na den loopen den 'bon voorloopig geen bon voor consumptiesuiker zal kunnen wor den aangewezen. Het publiek wordt dan ook dringend aangeraden met de suiker, welke zij thans nog ter 'beschikking heeft, uiterst zuinigte zijn. i v Door den consoimentenbon te la ten vervallen, hoopt men instaat te zijn de voorziening van de in dustrieën nog zoolang mogelijk in stand te houden. Er bestaat dus kans, dat de voorziening van het publiek met jam en andere pro ducten op den jambon, .versnape ringen e.d., voorloopig niet te zeer zal stagneeren. De Kabinetsvorming. Maandagmorgén heeft H.M. de Koningin aan Dr. L. J. M. Beel, van de R.K. Volkspartij, minister van 'Binnenl. Zaken in Jiet aftre dend kabinet, opdracht gegeven een nieuw ministerie te yormien. Dr. Beel heeft H.M. verzocht de ze opdracht in beraad te mogen hou< i

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1