Gemeenteraadsverslag Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" VERSLAG 3E JAARGANG. No. 24 MAANDAG 3 JUNI 1946 VAN aiïéNA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct. Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uurvoor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Kort verslag van de Gemeente raadsvergader inigj op 24 Mei 1946 te NEDER HEMERT Voorzitterde Edielachth. Heer C. W. van 'Omlmeren. Aanwezig! alle leden. Na de opening, worden die no tulen van de vorige vergadering voorgelezen, welke zonder op- of aanmerking worden goedgekeurd. Ingekomen stekken Schrijven van R. en W. teAme- r on gen d.d. 12 Maart 1946, waar in aan den raad wordt verzocht om adhaesie te !betuigen aan een besluit van den raad dier gemeen te van 6 Mjaart 1946, strekkende tot verzoek aan de landisregeering om het daarheen te sturen, dat uitsluitend de geheele Zaterdag voor sportbeoefening zal worden bestemd ien de Zondag alis rust dag te gébruiken. Na eenige disdussiie werd1 be sloten om dit schrijven voor ken nisgeving aan te nemen. iSchrijven vaji de finanicieele comlmissie tot stichting van de Volkshoogesdhool (Huize Eerbeekj te Eerbeek, met bet verzoek jam een jaarlijksche subsidie aan de ze stichting te willen verleenen. Besloten werd om afwijzend' te be schikken. In een schrijven Van de P.GJE.M. te Tiel, dd. 3 Mei 1946, werd medegedeeld, dat het in de be doeling ligt om die straatverlich ting in deze g|emeente nog dezen zomer gereed te maken, zoodiat deze in den herfst in gebruik kan worden genomen. Verder werd medegedeeld, dat uitbreiding van het net niet in overweging kan worden genomen en diat het aan brengen van een lichtpunt bii het café Gijben, dan pas plaats kan vinden, als de straatverlichting in het dorp Aalst wordt hersteld'. In een schrijven van N.V..H. te Zaltbomimel, dd. 30 April 1946, werd verzocht om een bijdrage van f 100.beschikbaar te willen stel len voor het tijdvak van ongeveer 3 maanden, waarin een gezinsver zorgster in deze gemeente werk zaam1 Zal zijh. Besloten werd, om alvorens tot toekenning over te glaan, dat de heer de Gaay eerst overleg zal plegen met den se- cretaris van voorn, stichting, ft Hierna werd besloten tot het doen van enkele af- en overschrij vingen, dienst 1945, tot een be drag van f 1100.46 >en die begroo ting, dienst 1945, in ontvangsten en uitgaven te wijzigten ten be drage van f212.12. Vervolgens was aan de orde het vaststellen van de huur voor de woningen in het voorm1. school huis en school aan de zuidzijde der Maas. Besloten werd om- de huur, voor elk der drie woningen, te bepa len op f2.50 per week. Omtrent het bouwen van z.g. woningwet-woningen, deelt de voorzitter mede, dat hii een on derhoud heeft gehad met éénder lieden van het architectenbureau „Brakel en Kuindersma", te Amt- merzoden. Deze heeft hern mede gedeeld, dat de woningen in Am- merzoden en Hedel aanbesteed zijn voor f9150.per woning. Wanneer de raad genegen is, aan voormeld 'bureau opdracht tot aan besteding te verleenen, dan zal ge tracht worden om de aannemers te verzoeken, de twee woningen voor deze Gemeente voor denzelf den prijs te bouwen. Besloten werd om deze opdracht te verleenen en wanneer de aan nemer zulks niet wenschtj, zal een nieuwe aaribesteding plaats vinden. Rondvraag. De heer M. Verhey informeert hoe het staaf met de afwerking yan de lijkwagen. De Voorzitter zegt, dat deze nog niet gereed is, maar dat er waar schijnlijk thans iemand is gevon den, die de wagen af zal'werken. Verder betoogde dezelfde spre ker de wenschelijkhei d om de Mo lenstraat, welke in onderhoud is bii den dorpspolder, in samenwer king met de gemeente te asfal- teerien. De heer de Gaay zegt als voor zitter van den dorpspolder Ne- derhemiert N.Z., dat het thans on mogelijk is, in verband met de hooge kosten daaraan vierbonden, om daartoe over te> gaan. Wadr- op de heer CL v. d. Werken op merkt, dat dit reeds voor den oor- j log gebeurd bad moeten zijn. Toen verkeerde n.l. de dorpspolder in bijzonder gunstige financieele om standigheden terwijl 'de kosten van aanleg gering Waren. Wanneer men toen tot asfalteering overwas gegaan, zou daarmede het alge meen 'belang 'reeds langen tijd ge diend zijn. Hierop ontspon zich een lang durige discussie. - Verder zou die ]§eer Cl v. d. Werken aan W. Vos te Amm}er- zoden, exploitant van een autobus dienst Well's Bosch v.v., willen verzoeken om ~Nederhemert 'in de zen dienst te betrekken. De Voorzitter zegt, dat J. Sruik te Amnuerzoiden in onderhandeling is om een auto-busdienst in te stel len vanaf Poederooijen naar Den Bosch. In verband hiermede wordt be sloten om even af te wachten of deze dienst inderdaad in gebruik zal worden genomen. Niets meer aan de orde zijnde sloot de voorzitter de vergadering. Huisslachtingsregeling 1946-1947. Vergunningen tot het aanhouden van varkens bestemd voor huis- slachting in het seizoen 1946-'47 kunnen worden uitgereikt aan 'de volgende personen 1. Exploitanten van land- en tuinbouwbedrijven, mits zii hun woning hebben op betzelfde erf als waarop de bedrijfsgebouwen zijn gel egen, of in de onmiddellijke nabijheid van de bedrijfsgebouwen woonachtig, zijn en kan warden aangenomen, dat zij op die be drijven het dagtelijksch beheer per soonlijk voeren. Rolviendien moet kunnen worden aangenomen,, dat de opbrengsten van de op het be drijf geteelde producten een aan merkelijk deel van het inkomen van betrokkene bedragen. Zij, die het dagelijksCh beheer overlaten aan een Zetboer of be drijfsleider, die met zijn gezin op het bedrijf woont, komen niet jn aanmerking voor een huisslach- dngsvarken. 2. Landarbeiders, van wie kan worden aangenomen, dat zij hun hoofdberoep in den arbeid opland en tuinbouwbedrijven hebben. Hiertoe worden in de eerste plaats gerekend landarbeiders, die een vast dienstverband gesloten hebben met een werkgever in het land- of tuinbouwbedrijf. Verder d-e losse arbeiders, die tenminste 8 maanden per jaar in den land- of tuinbouw werkzaam zijn. Niet in aanmerking komen sei zoenarbeiders, die enkele maanden per jaar in den landbouw werk zaam zijn en evenmin arbeiders, die plantsoenen onderhouden of in den boschbouw, in bootmkweekerij- en en in bloemisterijen werken en grondwerkers, aangezien deze per sonen niet direct in het land- en tuinbouwbedrijf werkzaam zijn. Aanvragen voor vergunningen tot het aanhouden van huisslach- tingsvarkens moeten worden inge diend bij den plaatselijken bureau houder op formulieren, welke de ze ter beschikking stelt. Wanneer blijkt, dat iemand op grond van door hem verstrekte onjuiste inlichtingen ten onrechte vergtunning yoor een huisslach- tin gis varken verkregen heeft, zal deze vergtunning terstond worden ingetrokken, terwijl de betrokkene zal worden verplicht het varken aan het Vee- en Vleeschaarikoop- bureau te leveren. x Ieder, die in het 'bézit js van een aanhoud vergtunning vioor een huisslachtings varken, moet op de ze vergunning een varken voor handen hebben, en wel van twee weken na de uitreiking van iele vergunning af tot aan het tijdstip waarop het varken mag worden geslach t, nadat men daarvoor een machtiging pntvangen heeft van den plaatselijken bureauhouder. In het najaar zal worden ge publiceerd met ingang van welken datum het slacbtseizoen bégjint. Men is verplicht zélf zijn var- kén gedurende de geheele mestpé- riode, die tenminste 3 mJaanden moet duren, op eigen erf aan te houden. Voor het mesten is mén geheel aangewezen op zelf geteelde voe derproducten respect, op afvallen en r uwvoedermiddelen, daar voor huisslachtingsvarkens geen voeder gedistribueerd zal worden. Personen, die voor deze nieuwe bepalingen buiten de zelfverzor— gersregelinlg vallen, en die reeds een big hebben aangekocht om dit voor huisslachting op te zetten, hebben tot 15 Juli 1946 gele genheid hun varken door tusschen- komst van een erkend vaikens- handelaar aan het Vee- enVLeesch- aankoopbüreau te leveren tegen nader tè pubbceerén prijzen. Het vervoer van de varkens naar d e leveringsplaats moét gedekt zijn door een geleidebiljet, dat bij den plaatselijken fmreauhouder moet worden aangevraagd. Huisslachting1 van een schaap of lam wordt eveneens alleen toege staan aan de hierboven genoemde personen. Tijdelijke prijsverhooging slachtvarkens. Het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch deelt mede, dat in de pe riode van 1 Juni tan'. 13 jfuli 1946 in verband met het feit, dat de varkensstapel sterk moet .wor den ingekrompen met het oog op de moeilijke voederpositie, varkens in elke gewichtsklasse uit :de markt zullen worden genomen tegen ,de volgende tijdelijk verhoogde, prij zen gesl. géwicht Prijs per kg. geslacht gjew. 70 kg. of meer f 1.87 66 kg t.m. 69 kg f 1.87 61 kg t.m. 65 kg f b.87 56 kg t.m'. 60 kg: f 1.89 51 kg t.m. 55 kg f 1.92 46 kjg t.m. 30 kg: f 1.95 41 kjg t.m. 45-kg f 1.97 36 kjg t.m. 40 kg f.2» 31 kg t.m. 35 kg f 2.0S 26 kg t.m. 30 kg f 2.09 21 kg t.m. 2 5 kg f2.12 16 kg t.m. 20 kg f 2.1 5 11 kg t.m. 1 5 kg f2.18 10 kg en minder f2.25 Voor zeugen, d.w.z. kennelijk drachtige varkens of varkens, wel ke tenminste eenmlaal hébben ge bigd, is de prijs 3 cent per kg minder. Bovenstaande prijzen gel den voor alle niet voor rekening van leveranciers overgenomen var kens. De fevering geschiedt op nor male wijze door tusschendkolmist van een erkenden varkenshande laar op de 'bekende leverings- plaatsen. De aandacht wordt er op .ge vestigd, dat het overnemen tegien de verhoogde prijzen sléchts tij delijk zal geschieden. Van .1 5 Juli 1946 af zullen weer de normaal vastgestelde prijzen gelden. Het rooien van vroege aardappelen is ver boden. De Afdeel ing Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Vis- scherii £n Voedselvoorziening deelt mede. dat, krachtens een bestaande verordening van het Bedrijfschap voor Aardappelen, het rooien van vroegé aardappelen is verboden. Nader zal worden bekend ge maakt, in welke periode ophef fing van dit verbod verleend wordt. Dit houdt inv dat voor loop! g geen vroege aardappelen via de veilingen mogen worden verkocht. Deze maatregel i^s genomen om! een regelmatige aflevering van vroege aardappelen ten behoeve van de distributie te verzekeren. De C.C.CD. zal van -1 Juni af toezien op de naleving van het verbod. van de brandweerwedstrijden ip het Land van Heusden en Altena, gehouden op Zater dag 25 Mef 1946, op een ter rein aan de Voorsteeg te Almfcerk. Om 2 uur opende de Ejd/.Achtb» Heer H. Blok, als Burgemeester van de kerngemeente Almkerk, de ze wedstrijden, erop wijzende, dat door het deelnemen hieraan bét oefenen noodzakelijkerwijs moest worden ter hand genomen, waar door de deelnemende brandweer ploegen veel routine zullen hebben opgedaan. Daarna werkten de zeven deel nemende ploegen ijl de vooraf door loting vastgestelde volgorde het wedstrijdparcours af. De wedstrijd bestond uit het uitleggen van een 3 dms. slanglei ding, waaibii als hindernis een strook grond van 10 meter uitsluitend via een even-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1