pjjilfêleren in de folklore De Sirene loeitII Politiek van de week. waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG, No. 25 DONDERDAG 6 JUNI 1946 ^ND y/\N Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vijftig dagen na Christus' ver rijzenis in Jozefs hoef, werd. de H. Geest op de Apostelen uitge stort, de Geest, die de harten der geloovigjen vult met hartstochte- lijke liefde. .Eerdjds gold de Eerste Pink sterdag als een geluksdagAlle kinderen op dezen dag geboren, zouden gelukskinderen worden. In Zuid-Duitsehland echter be schouwde men de week vlak vóór Pinksteren, als de „zwarte \veek", als een ongeluksperiode, waarin men niet gaarne b.v. een huwelijk' zou aangaan. Evenjals op Hemelvaartsdag, stond men oudtijds ook met Pink steren zeer vroeg op pm van de natuur te genieten. Ook rond het Pinksterfeest .con centreerden zich tal van folklo ristische gebruiken, in hoofdzaak in het leven geroepen door lente en Mei, maar die zich 'hebben vast geknoopt aan het Pinksterfeest. Goeddeels zijn deze volks gebrui ken echter uitgesleten, al leven er enkele hier en daar, vooral ten plattelande, nog voort. In sommige plaatsen bieden de meisjes met Pasehen hun verloof - den Paaseheieren aan, die met Pinksteren door gebak werden ver vangen. In Tirol bracht men op Zaterdag voor Pinksteren de heerlijke Mjei- boter ter tafel. Drijver verhaalt ons, dat voor al voor de herders de Pinkster- tijd een tijd van jolijt en Vreugd de was. Dan drijven zij hun vee op vroegen Pinksterochtend in de sedert Pasehen gereserveerde wei de, welke heilzaam is voor de melk gift der dieren. Op andere plaatsen werd de te slachten os tegen Pinksteren langs de huizen gevoerd. Het dier was voor dezen rondgang feestelijk ver sierd met kleurige doeken en strik ken. Den geleider werden giften in de hand gestopt. Ligt in deze ceremonie een re miniscentie aan de oeroude plech tige dier offers aan de Germaan- sche goden? Ook in de Franse he stad Mar seille werd de Pinksteros rond- k geleid. Voor die gelegenheid was deze met kleeden behangen en liep hij in de prachtige sacramentspro cessie vooraan. In Noordbrabant, zooals te Dommelen, Riethoven enz. werden op Eersten Pinksterdag aan tie kinderen Pinks terko eken uitge deeld in den vorm van krenten broodjes, maar dan aanzienlijk grooter. En tusschen de respectieve moe ders ontstaat een wedijver wie het mooist de kinderen kan uitdossen. Zelfs de kleine peuter in de kinder wagen is in dezen wedstrijd op genomen. „De Burgemeester houdt een korte een der meisjes spreekt het gebruikelijke gebed uit, het hoofd der school leest de na men van de huisgenooten af en het aantal Piriksterkoeken, dat elk gezin ontvangt, waarna de veld wachter uitdeelt*.'. Op Marken heerschte de ge woonte om met Pinksteren uit de garderobe de kleeren te voorschijn te halen, die hun voorouders een maal droegen. Met deze antiqui teiten kleedden deze eilandbewo ners zich dan. Volgens Ter Gouw bracht bij een verkooping in het jaar 1869 op Marken, een hemd, dat al ja ren en jaren in eenzelfde familie was geweest, nog vijf en dertig gulden op. Bij een ander folkloristisch ge bruik, kleedden jonge meisjes een van haar vriendinnetjes in het wit en sierden haar als „Pinkster- bruid". De Pinks terblom" der fabrieks arbeiders te Makkum, zooals deze nog werd rondgeleid, is wel de merkwaardigste. Zeven groote jongens droegen de Pinksterbloem een ventje van een jaar of zes, in triomf door het dorp. Het was een potsierlijke optocht. De jongens droegen hoo- ge mutsen van •gekleurd papier, die spits toeliepen en waarop klei ne vaantjes gestoken waren. Hun gezicht en handen waren zwart gemaakt met roet en vaak nog waren ze verder toegetakeld met klodders verf. Twee hunner droe gen een ladder plat op hun schou ders en midden op die ladder stond een soort tempeltje van lat werk waarin de Pinksterblom troonde, trotseh op zijn verheven zetel". 1 Dit tempeltje, dat meer op een kerk geleek, had men kunstig met groen en papieren bloemen versierd. Op den toren prijkte een gouden vaantje. Het gjeheefe ge val was omhangen met uitgebla zen eieren, die diverse kleuren hadden. .1 De lange stoet ging zoo door het dorp en hield voor elke wo ning even stil, om een giift te ontvangen, die door de Pinkster blom werd geïnd. Alle geldstukken werden in het mandje gedeponeerd van den heksluiter. In den namiddag trok de op tocht naar buiten de plaats, om de boerderijen langs te gfaan. Vele gebruiken zijn voor de macht van den tijd bezweken. Mr.. J. v. Lennep spreekt hierover in een brief van 6 Jan. 1867 „Ach. Klisse'boer en Pinxterblom, Geen hunner zien wij ooit weerom. Zoo gaat het, laas! met de aard- sche dingen! Zoo, en de .suiker is weer duur geworden. Ongetwijfeld heeft ze reeds een prijsniveau bereikt, dat ongekend is in de normale samen leving. Vroeger bezigde men de uitdrukking, dat iets peperduur was ,maar dit kan onjder de hui dige omstandigheden gevoeglijk gewijzigd worden in suikerduur. Lieftinck heeft gesaneerd, ofte wel gezuiverd. Hij Jiad gedacht de O.W.ers en zwarte pieten een poot uit te draaien, maar onte genzeggelijk zijn hem velen te link af geweest. De salarissen van rijks-, gemeente- en overigje amb tenaren worden gewijzigd en' her zien, maar ze laten nog veel te wenschen over. Ze zjjn over het algemeen te laag om behoorlijk van te leven en juist nieft laag g!e- noeg om er van te sterven. Ook de arbeidersklasse is het, met het hen toegekende, niet ^altijd eens, waar ze vaak groot gelijk in heeft. Wanneer we de binnerilatnidsehe toestand in oogenschouw nemen, dan zouden we hieruit moeten con- cludeeren, dat de financieele ver houding één grootte Chaos is. De havenarbeiders, evenals de zeevarenden, die de repatriëer enden uit „onze?" Oost moesten .halen, legden het bijltje er ,bij peer.Mas sa's levensmiddelen en genotsarti kelen gingen hierdoor vóór .ons verloren. Met 'bezorgde gezichten is de prijs van de 7 war te sulkier be sproken. Een dezer dagen, toen 'ik mij jn Amsterdam op de tram bevond, durfde men mij rpet zekerheid te beweren, dat die regeerinjg deze stakingen in de handwerkte, daar hun aandeelen in die suiker dan pp zouden loopen. Ik trachtte dit te- ge n te spreken, doch terwillie van mijn persoonlijke gezondheid heb ik uiteindelijk mijn mond maar wijselijk dicht gehouden. Hoe het ook zij, en wie pr de schuld ook van is, het staken pp zichzelf is en blijft een a-sociale daad. Niet' alleen de gemeenschap heeft hieronder te lijden, maar ook de stakers op zichzelf maken een moeilijke rijd door. Ookf nu zullen weer honderden arbeiders ontsla gen worden en naar een ahdere betrekking moeten omzien, waar bij ze dan meestaj éonstateeren, dat elke verandering nog geen verbetering is, met andere woor den dat ze er niet beter, maar vaak wel slechter van geworden zijn. Over het algemeen zijn er slechts enkelen, die er op voor uit gaan en, dat zijn dan dikwijls nog de raddraaiers Zijdie het heele geval in el klaar gezet en ge leid hebben. We zien. bier dus, dat de leiders, die rneestal achter de schermen blijvert, winnen, en de winbaars, die in feite gestaakt hebben en, dus de kastanjes uit hpt vuur hebben gehaald, lijdenf. Al bij al is het een affaire, die weinig voor-, miaar veel Fa de elen heeft. 1 Ook thans weer heeft, men ons voorspeld, dat zelfs het. kleine rant soentje suiker, waarmee we van de eene veertien dagen in de an dere moesten tobbe.n, ons nog ontnomen zal worden. Het onvoorwaardelijke gevolg, dat hieruit voortvloeit is, dat de zwarthandel hier slechts mee ge baat is. Zij, die thans over een voorraad suiker beschikken en dit zijn natuurlijk de ^personen die hun geld op dezelfde manier verdiend hebben ,zien nu weer kans, dertig en vijf en dertig gulden per kg. voor dit artikel ,te vragen. Ree'ds in normale tijden is het staken een afkeurenswaardige han deling, hoe veel meer niet in deze rijd, nu wij voor de groote taak staan te bouwen aan een nieuwe toekomst van ons land. Dit laat ste thema lijkt wel erg afgezaagd, maar de zaak &elf blijft nog steeds actueel. Staken ibeteekent nu vooral ach teruitgang, afbraak. En dit is toch wel het laatste wat men van een verstandig volk mag verwachten. Laten wij daarom tegenover de landen die ons bereidwillig de .hel pende hand hebben toegestoken toonen, dat wij niet alleen voor een verstandig volk willen door gaan, maar piit ook metterdaad zijn, en laten de stakers .trachten hun eischen op een andere wijze ingewilligd te krijgen, zonder dat zijzelf en de geheele bevolking er de dupe van worden. 1 (Onder verantwoordelijkheid van den Uitgever). Er is nieuwe belangstellinigi voor den Veiligheidsraad. Thans van de zijde van Si am, dat een brief heeft gezonden aan den secretaris-gjene- raai der .UNO, waarin Frankrijk wordt beschuldigd van inbreuk op de Siameesche souvereiniteit, met het verzoek deze kwestie voor den Veiligheidsraad te laten behande len. I 1 Door het .hoofdkwartier van het Frans che expeditieleger te Saigpn werd echter met klem ontkend, dat grensincidenten zouden zijn voorgevallen. Later werd medege deeld, dat Ibij enkele schermutse lingen met Annamietische guerilla- strijders 'twintig Fransche solda ten, zeven Annamieten en een Sia mees werden gedood, maar (dat alles inmiddels .weer rustig was. De Siameesche zaakgelastigde overhandigde Vrijdag aan Trygve Lie een memorandum van zijn re geer ing, waarin deze de Franschen beschuldigde van girensschending en plundering van Siamees ghond- ge'bied. Ditmaal werd niet ge vraagd de kwestie voor te leggen aan den Veiligheidsraad, terwijl Lie dit tot nu toe ook niet heeft willen doen, daar Siam geen lid is van ,de Vereenjgdel Naties. Frankrijk van zijn kant heeftom tus sc henkomst verzocht van de Britsche en Amerikaansche regee ringen om het grensgeschil te re gelen. Het werkelijke probleem zou ni. zijn, de teruggave aan Frank rijk van het gebied in de .provin cies Laos en Cambodsja, dat door Siam in 1941 met -Japansche hulp is overgenomen. Door het over drijven der grensincidenten tracht Siam dit probleem naar den ach tergrond te dringen. Ook .verleent het hulp en bescherming aan de Laos-rebellen. Aldus de Fransche w oordvoerders. Ook Spanje is weer even ter sprake gekomen in den Veilig heidsraad. De betreffende subcom missie heeft n.l. rapport uitge bracht. Hieruit blijkt, dat het Fran co-regiem op het oogenblik .geen bedreiging voor den vrede vormt4 maar dat zijn optreden van dien aard j,sl dat het gemakkelijk een bedreiging kan worden. Derhalve werd aan den Veilig heidsraad aangeraden, de zaak te verwijzen naar de algemeene ver gadering óp ..3 September a.s. te New York. Geadviseerd werd, dat deze vergadering allé leden zou verzoeken de diplomatieke betrek kingen met Spanje te yerbreken, tot het Franco-regiem zal zijn ver dwenen. k De afgevaardigde van Polen wenschte een onmiddellijke bedrei ging van de wereldvrede opgeno men te zien in het rapport. De Spanjaarden zelf hébben ver klaard het advies voor kennisge ving aan te nemen. De Amerikaansche Staatssecre taris Stettinus is afgetreden als in

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1