De Sirene loeitI üfficiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Politiek van de week. 3E JAARGANG. No. 26 DONDERDAG 13 JUNI 1946 VAN aITEN4 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Het voor naams te feit, waarvoor wij vorige week geplaatst zijn, is de geboorte van de Italiaansche republiek. Zonder een bloedige omwenteling, zonder veel omslag zelfs, zoo maar door een simpele volksstemming,- waaraan de koning verklaard had zich geheel te zul len onderwerpen, is Europa een regeerend vorstenhuis armer ge worden. Het zooveelste in enkele jaren tijds. Koning Umberto II kan zijn vader Victor Emmanuel in 'ballingschap volgen. De groot e vraag is nu of het land zelf er beter op geworden is of worden zal. Ongeveer 23 mil- lioen kiezers hebben hun stem uit gebracht waarvan ruim 12 mil- lioen voor de republiek en ruim 10 millioen voor de monarchie. Dit zijn op zichzelf reeds twee groote kampen tegenover elkaar, terwijl een andere groote factor is ,dat die republikeinen voorna melijk in het Noorden gevonden worden, terwijl het Zuiden over wegend royalistisch is. Deze tegen stelling heeft zich intusschen reeds gemanifesteerd in onregelmatigl- heden in het zeer koningsgezinde Napels. Dit zijn nog maar de eer ste teebenien. Hoe zal de eenheid van het nieuwe Jtalie tot stand moeten komen? Dinsdag 11 Juni werd de Ita liaansche Republiek officieel uit geroepen. De wijziging van re geer ingsvorm is dus definitief ge worden en de Engelsche regee-' ring heeft inmiddels medegedeeld, dat dit geen verandering zal bren gen in haar houding ten opzichte van Italië. Het intermezzo tusschen de bij eenkomsten van de vier ministers van Buitenlandse he Zaken te Pa rijs is er een geweest van comt- mentaren. Molotov heeft kritiek uitgeoefend op de Westersche mo gendheden en de andere partijen hebben het van hun kant op de Sovjet gedaan. Vorige week voerde Bevin het woord in het Engelsche Lager huis. Hii nam Molotov vooral zijn onverzettelijkheid kwalijk en zijn insinuaties dat Amerika en En geland streven naar de vorming van een Westers blok. Hierbij zet te hij nogmaals het Engelsche standpunt uiteen ten aanzien van de verschillende voorname kwes ties, waarover geen overeenstem ming kon worden bereikt, zooals de Donau-scheepvaart, de regeling van het bezit van Triest, de ver schillende handelsovereenkomsten, Oostenrijk, het Saar- en Roerge bied en de Italiaansche koloniën. Als leider der oppositie prees Churchill ^evin om het doorhem gevoerde beleid ten aanzien van de Britsche buitenlandsche poli tiek. Indien de groote mogend heden echter geen overeenstem ming kunnen bereiken, zou hij de geschillen voorgelegd willen zien aan de Vereenigde Naties. Ook ministerpresident Attlee voerde het woord'. Hii .ook oe fende kritiek uit op de houding van de Sovjet, in Zooverre deze een te letterlijke interpretatie na- streeicTe van de overeenkomst van Potsdam zonder soepelheid en zon der rekening te houden met den geest der verdragen. Warren R. Austin is door Tru man benoemd tot opvolger van Stettinius als vertegenwoordiger der Vereenigde Staten bii den V eiligheidsraad'. Daar deze benoeming echter eerst 1 Januari 1947 kan ingaan, treedt tot dan Herschel Johnson als plaatsvervanger op. In de Veiligheidsraad werd vo rige week Donderdag het rap port inzake Spanje besproken. Het rapport werd voorgelegd door, den Australischen afgevaardigde Evatt met het advies van de subcom|miis- sie om de diplomatieke betrek kingen met de regeering van Fran co te verbreken. In Spanje is geen democratie, maar wordt geregeerd door geweld, aldus Evatt, en dit is een uitdaging aan de Vereenig de Naties. Toen na hem niemand het woord verlangde, stelde Johnson voor het debat te verdagen tot alle landen het rapport voldoende bestudeerd zouden hebben. Hiertoe werd daar op besloten, zoodat de zitting, tot een latere datum verdaagd werd,. Nummercoupures. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat vani 9 't.m. >15 Juni nummer coupures zullen worden uit gereikt voorversnaperinglen A 016, A 017; suiker, geen inle veringbrood 911 (patentbloem), 912 (Inl. bloem), A 018 .(reduc tie), 913 (roggemeelbloem 914; rijst 915 boter A 019; margarine A 020; vet A 021; kaas 916, 917 melk A 022, A 023 vleesch ontvangstbewijs met vleeschzegels vleesch war en art. 52 aardapeplen 918, 919 eieren 910 (eieren rant soenbonnen art. 37) tabak A 024, A 025. De toeslag bedraajgjt voor versnaperingen,- bloem1, rijst, bo ter. kaas, vleeschwaren en tabak 50 pet., voor margarine 20 pet. en Vbor vet en melk 10 pcf. De bonnen „374 en 874 suiker" voor s«iker moeten nog niet worden in geleverd, daar de geldigheidsduur dezer bonnen met twee weken is verlengd. De toewijzingen voor bo ter en margarine wordend uitge reikt op 'basis van een half maal het aantal ingeleverde rantsoenen, de toewijzingen voor vet pp basis van het aantal ingeleverde rantsoe nen in de week van 26 Mei tjm^ 1 Juni j.l. Voor versnaperingen, bloem, rijst en tabak wordt een vergoeding voor handelsverlies ge geven. De vakjes ,20, 40, 60, 80 en 100 van de opplakvellen met deze bonnen behoeven dus niet be plakt te worden. 1 Bovenstaande toewijzingen, be halve die voor melk en aardap pelen. zijn geldig voor detaillisten t.m. 29 Jnuivoor grossiers t.m. 13 Juli. De toewijzingen vooraard- appelen zijn geldig t.m1. 22 Juni. De toewijzingen voor melk zijn gel dig van 1 5 t.m. 22 Juni. De reduc tiebonnen zijn geldig van 9 Juni t.m. 6 Juli. Geen roggebloem op coupures voor inlandsche bloem. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat op de na 9 Juni uitgereikte nummercoupures voor inlandsche bloem geen roggemeel meer kan worden gekocht. Voor roggemeel zullen met ingang van Onlangs verscheen in een niet onbelangrijk Fransch blad een re portage van een Fransche schrijf ster over het- bevrijde en herre zen Nederland. Ze spreekt met warme sympathie over het alge- Vneene en veelzijdige verzet, tegen den bezetter hier te lande en over het met onverzettelijke 'wil ter hand genomen herstel, vooral 'in de Wie- ringermeerpolder, op Walcheren en in Rotterdam. „Dit land is in beweging, het werkt en rekent daarbü allereerst op zichzelf, het vecht tegen de zee, tegen de pui,- nen; tegen de verarming van zijn fabrieken en havens". Tijdens haar bezoek heeft de schrijfster geen belangstelling voor de politiek kunnen ontdekken. De verkiezin gen hebben volgens haar, plaats gevonden „zonder redevoeringen, zonder enthousiasme, maar met een weloverwogen wil, die steunt op een realiteitde redding des lands". i Hoe vermakelijk klinkt zooiets, wanneer men uit eigen ervaring de werkelijkheid, kient. Of zouden wii ons hier nog in een lusthof kunnen wanen vergeleken bii an dere landen? Wanneer de chaos buiten onze grenzen nog grootier is dan hier, dan mogen we In derdaad blij zijln in zoo'n „recht schapen" land te leven. Hoe vies heeft men ons echter reeds vaak bii file neus genomen. Instellingen met de beste bedpe- lingen in het leven geroepen,, pm het algemeen welzijn te dienen, bleken achteraf in hoofdzaak ten bate van de fnuctionarissen te heb ben gewerkt. Vele van filezie ge vallen werden reeds over den he- "kel gehaald en breedvoerig be sproken. Een teere kwestie, welke nog dagelijks stof tot ontevreden heid doet opwaaien en een J>epaal- de categorie tegen zidh an het harnas jaagt, is wel de zoo grootsch opgezette Hulp Actie Roede Kruis. Deze actie heeftv vooral bij de gedupeerden inplaats van hun leed te Verzachten, veel kwaad bloed gezet. Op een bijeenkomst welke ik dien datum afzonderlijke numimer- coupures In omloop worden ge bracht. Bakkers dienen telkenmale 'bij het inleveren van broodbonnen aan den distributiedienst op te ge ven voor hoeveel eenheden zij cou pures voor roggemeel wenschen te ontvangen. Voor de resteerende rantsoenen zullen coupures voor in landsche bloem en coupures voor patentbloem worden verstrekt en wel zoodanig^ dat voor elk geheel tiental eenheden worden verstrekt coupures voor negen eenheden in landsche bloem benevens een gou- pure - voor één eenheid patent bloem. Indien niet voldoende rant soenen resteeren voor een geheel tiental eenheden, zullen uitsluitend coupures voor inlandsche bloem worden uitgereikt. Zooals bekend, kan roggebloem uitsluitend gekocht worden op Indus trietoe wij zingen van het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten. een dezer dagen bijwoonde en waar zoowel personen uit het Wes ten ais het Zuiden des lands aan wezig waren, kwam ik tot de ontdekking, dat de naam HlA.R.K. in feite anders behoorde te wor den uitgelegd, n.l. Hfulp Aan Rijke Kennissen. Deze veelbeteekenendé variant is tevens een aanküjacht tegen hen die verstoken schijnen te zijn van 'elk gevoel van naas tenliefde en zich laten leiden doo-r hun allesoverheerschend egoïsme. Het komt voor, dat, zoowel aan gezochte, als door zichzelf gepro pageerde H.A.R.K.-leden, die voor de bevrijding nu niet bepaald ruim geïnstalleerd waren, thans warm pjes in de spullen zitten. Een oorlogsgetroffen moeder die, daar zii meende dat andoren het harder noodig hadden, niets van de PJ.A.(R.K. aan wilde ne men, 'kreeg 'bij de geboorte van een baby, van een naast familielid dat bii file HJAJLK. werkzaam was, een tweedehands 'babytruitje. Een uit Indië gerepatrieerd per soon, in het bezit van goede ci- garetten, wist bii de H(.A.|R.K. di verse goederen, waaronder zelfs lakens en slopen, los te .werken. Men vraagt zich dan onwillekeu rig af, of de repatrieeringlsdienst en de actie Nederland helpt In dië niet meer 'bestaan en fevens, of de repatri eerenden voorkeur ge nieten boven de Nederlandsche oorlogsgetroffenen! 'Maar genoeg hierover. Zooals gewoonlijk kan een dergelijke lijst tot in het oneindige worden op gevoerd. Wij meenden al, dat er indertijd een zuiveringsactie op touw werd gezet in de boogere regionen van de 1J.A.R.K., naar aanleiding van de in Amsterdam en andereplaat sen ontdekte schandalen. De zaak schijnt gesust te zijn en de dames en heeren gaan weer hun oude gangetje. Wie zal deze zieke en rotte plek, maar nu definitief, uitroeien? Dé nieuwe regeering wacht een veelomvattende taak. Laat ze ook hier haar schouders maar eens onder zetten. (Onder verantwoordelijkheid van den uitgever). De Nationale T rekpaardtentoonstelling. Het wordt tijd even de aan dacht te vestigen op een gtroote gebeurtenis, die binnenkort in on ze onmiddellijke omgeving zal plaats hebben. Wij bedoelen de Nationale Tentoonstelling, geor ganiseerd door de Vereen. „Het Nederlandsche Trekpaard", die op 20 en 21 Juni a.s. te 's Hertogen bosch op de Veemarkt zal worden gehouden. Dit belooft wederom een waar paardenfestijn te worden, waar naar geheel paardenlievend Ne derland vol spanning uitziet. De laatste tentoonstelling vond plaats in 1939 en deed alle kenners ver stomd staan over den prachtigen vooruitgang, sinds 1937 bereikt. Nu is het 'weer 7 jaar later en fokkerskringen zijn uiteraard \veer brandend nieuwsgierig naar het beeld, dat thans 'door onze ,trek- paardfokkerii zal worden geboden. Men vraagt zich af, of .Zeeland, dat zoo zwaar door. den oorlog geteisterd werd, ook In zijn jiaar-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1