waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Installatie Burgemeester Chr. van Rijswijk te Woudrichem. H.A.R.K.-nieuws. Dienst Landbouwherstel. 3E JAARGANG. No. 27 MAANDAG 17 JUNI 1946 ^MD VAN AtTtKA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur (Vervolg). Het doet mij genoegen, dat hier tevens aanwezig is het personeel dezer gemeente, hoofden van scho len, brandweer enz. Ik kom Jhans in een andere verhouding tegen over u te staan, doch ik reken er op, dat u, pllen met mij zult willen medewerken in het belang van de gemeente en haar inwo ners. Uw hulp kan ik daarbiii niet missen en zeer zekier jniet die van de ambtenaren ter secretarie, met wie ik dagelijks moet pnigiaan. In njijn ambtenaar sloopbaan heb ik voor mijzelf steeds het standpunt ingenomen, dat een ambtenaar er is voor het publiek gn niet om gekeerd. Indien u hiermede re kening houdt en uw volle krach ten inzet ter behartiging! van de belangen dezer gemeente, ieder in den tak van dienst waarin hii ge plaatst is,, geef ik ju de verzeke ring dat u op mijn yolle mede werking ear steun zult kunnen re kenen. i Het onderwijs in de gemeente heeft mijn volle belangstelling en ik ben er van pvertuigd, dat het onderwijzend personeel een mooie, doch tevens een moeilijke en ver antwoordelijke taak heeft. Een prettige samenwerking zal door mij zeer worden gewaardeerd en ik hoop ,dat er steeds ieen goede verstandhouding tusschen die ver schillende scholen in d;e gemeente onderling zal bestaan. Verder heet ik hier hartelijke welkom de Eerw. heeren predi kanten en den Eerw., Heer Pas toor der R.K. parochie. Als hoofd der 'burgerlijke gemeente spreek ik den Wensch uit, dat wanneer het burgerlijk en kerkelijk gezag met elkander in aanraking komen, er steeds in goede harmonie zal mogen worden samengewerkt. Ik dank verder den heer Groeps commandant der Rijkspolitie voor zijn aanwezigheid. Al zlijn die ver houdingen op politioneel gebied zeer veranderd, hoop ik toch dat er een aangename verhouding tus schen de Rijkspolitie en mij zal bestaan en ik vertrouw, dat ik in de toekomst op een goede sa menwerking zal mogen rekenen. Een bijzonder woord van dank wil ik richten tot het feestcomité, dat mij zeer hartelijk' heeft ont vangen en dat bij deze gelegen heid voor de gemeente een feest heeft georganiseerd, dat al mijn verwachtingen heeft overtroffen. De voorzitter en de leden, hebben zich daarvoor veel werk en pioei- te getroost en ik kan verklaren dat zij alle eer van hun arbeid hebben. De aanwezige besturen der ver- eenigingen in deze gemeente heet ik eveneens van harte welkom'. Door het uitnoodigen van het be stuur van alle ver eeni gingen héb ik gemeend de geheele gemeenté bij deze plechtigheid te doen ver tegenwoordigen. Een bloeiend ver- eenigingsleven wordt door mij ten zeerste oi> prijs gesteld en zoowel de maatschappelijke-, sociale- ,als cultureele belangen van de inge zetenen zijn daarbij ten zeerste ge baat. Het doet mij bijzonder ge noegen dat vooral ook de jeugd in deze 'gemeente steeds meer tot het besef komt, dat het yan groot nut voor hen is zich 'bai de een of andere jeugdvereenigting aan te sluiten in plaats van doelloos rond te slenteren. Ik spreek den wensch uit, dat het vereenigingsleven in deze "gemeente zich in gunstigjen zin zal mogen ontplooien en dat de tijd niet verre meer zal zijn dat de verschillende vereenigingén over een vereenigingslökaal de be schikking zullen hebben, waaraan zeer dringend behoefte bestaat. Ik geef hen in overweging! door on derlinge samenwerking te trach ten daartoe spoedig te geraken. Ook de vele vrienden, zoowel uit deze gemeente als van elders, heet ik hartelijk welkom, daarbij den wensch uitsprekend, dat on ze vriendschap in de toekomst be stendigd en verstevigd' moige wor den. i Tenslotte richt ik mii tot u. in gezetenen onzer gemeente. Mijn vrouw en ik zijn u zeer dank-, baar voor de zeer vele bewijzen van sympathie en huldebetuigin gen, bloemstukken, cadeaux en fe licitaties, welke wii' dezer dagen hébben mogen ontvangen. E;n spe ciaal ook voor de wijze, waarop in dezen dag tot een waren feest dag voor ons hébt gemaakt. Het is niet noodig mii aan u voor te stellen. U kent mii reeds iaren en ik laat gaarne aan uwe beoordeeling over op welke wijze ik mijn taak in het verleden héb opgevat en waaraan vanzelfspre kend fouten hebben gekleefd. Ik' kan reeds thans verklaren, dat ik1 in mijn nieuw ambt ook niet ie der in alles zal kunnen bevredi gen, doch ik wil wel de verzeke ring geven, dat ik zooveel als In mijn vermogen is de belangen der gemeente zal behartigen en dat het mij steeds tot vreugde zal zijn indien ik de persoonlijke belan gen van de ingezetenen, zonder daarbij onderscheid te maken tus schen arm of rijk df tot welke godsdienstige- of politieke rich ting men behoort, zal kunnen die nen. En daar ik er van over tuigd ben dat ik niet in eigen kracht de zware taak, welke pp mijn schouders is gelegfd, zal kun nen verrichten, spreek ik de bede uit, dat God mij ,dé noodige wijs heid, kracht en gezondheid .Zal mo gen schenken om het ambt van Burgemeester onzer oude veste in het 'belang dezer gemeente ,en haar inwoners te kunnen vervullen en dat Hf> Zijn zegen op al onze werkzaamheden zal mogen geven. Alleen in dat geval «zal het ons en de gemeente goed' Jcunnen gaan. En hiermede verklaar ik (het Voorzitterschap van den Raad de zer gemeende te aanvaarden. Vervolgens werd nog het woord gevoerd door de heeren iViveen en van der Wiel, «waarna de heer Baks namens het gemeenteperso- neel den Burgemeester en zijn ge zin gelukwenschte met dezen voor hem zoo bijzonderen dag, hem de volle medewerking toezegde van het personeel bii de vervulling van de taak, welke thans naast die van het secretariaat op zlijn schou ders is gelegd' en hem namens het gemeen te personeel een cadeau overhandigde. Na een woord van dank werd de vergadering door den Burge meester gesloten. Na afloop der openbare verga dering werd nog het woord ge voerd door den heen A. D1. van der Schans, oud'-burgemeester der gemeenten Andel, Giessen en Rijs wijk ,in verband met het feit, dat de 'burgemeester zijn eerste op leiding van hem1 had' mogen ont vangen ,door dén heer, D1. A. v. d. Schans, burgemeester der ge meente Eethen, namens de Vereen, van Rurgemeesters en Secretaris sen in het Land van Heusden en Altena, waar'bii deze hem' namens de ver eeni ging een prachtige bloe menmand aanbood door den heer G. Crielaard, namens de Recht- sche Kies vereen.den heer Ca- lame, oud-Hoofd der school te An del den heer B. van Herpen, na mens de Oranje Gardé, vendel Woudrichemterwijl tenslotte de heeren Vennink en Smits den nieu wen burgemeester en diens eeht- genoote toespraken en geluk- wenschten. 1 t 1 Na afloop der raadsvergadering werd de aanwezigen een verver- sching aangeboden. Te ongeveer vier uur had een défilé plaats langs het bordes van Nummercoupures. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de plaatselijke dis tributiediensten van ió t.m. 22, Juni numlnercoupures zullen uit reiken voor: jam' 021 thee; 920' 922 brood 911 (patent bloem), 912 (Inl. bloem), A 018 .(reduc tie), 913 (roggebloem)melk A 026, A 027zachte zeep 923 aardappelen 924, 925; eieren 910; eieren (rantsoenbonnen) art. 37. De toeslag bedraagt voor jam 50 pet., voor melk en zachte zeep 10 pet. De toewijdingen voor thee worden uitgereikt op biasis van twee maal het aantal ingeleverde rantsoenen. Grossiers in tabak ont vangen toewijzingen G 75. G 76, G 77 op 'basis van het aantal in geleverde rantsoenen der coupures A oio en A 911 vermeerderd met 50 pet. Bovenstaande nummertoe wijdingen, met uitzondering van die voor melk en aardappelen dijh gel dig voor detaillisten t.m. 6 Juli; voor grossiers t.m. 20 Juli. De toewijzingen voor aardappelen dijn geldig t.m. 29 (Juni a.s., de toe wijzingen voor melk van 23 t.m. 29 Juni a.s. De prijzen van nieuwe aardappelen. De nieuwe aardappelen worden met ingang van Maandag 17 Juni in distributie gebracht. De aan voer zal niet toereikend zijn om op alle bonnen direct nieuwe aard - apeplen te verstrekken. Men zal daarom ook nog genoegen moe ten nemen met oude aardappelen. De prijs voor denN consument bedraagt voor nieuwe aardappelen 16 cent per kg voor de groote en 10 cent per kg voor de kleine aardappelen. Voor de oude aardapeplen blijft de prijs van 10 cent per kg ge handhaafd. Bij thuisbezorging mogen deze prijzen met 1 cent per kg. wor den verhoogd. het gemeentehuis, waar de bur gemeester met zijn familie en ver schillende genoodigden stond op gesteld en waaraan door allé ver een i gingen werd deel genomen. De receptie welke daarna plaats had, werd zeer druk bezocht. Om vijf uur hadden roeiwed- strijden plaats op,het gedéelfce van de Maas, voor déze gemeente. Een en ander werd opgeluisterd met muziek. 1 Om zes uur werd een gecostui- meerde voetbalwedstrijd gespeeld op het voetbal ter rein buiten de poort, welke zeer veel bezoekers trok, en zeer in den smaak viel bij de toeschouwers. Te acht uur begon op hetzelfde terrein een concert, waaraan werd deelgenomen door de twee mu ziek- en zangvereenigingen in deze gemeente. Verschillende nummers werden ondier aandachtig gehoor uitgevoerd, waarbij bleek dat al les zeer goed was ingestudéenE Om half elf werd tot besluit een prachtig vuurwerk afgéstoken, wat bii jiet publiek: zeer in den smaak viel en was hiermede we der ,een einde gekomen aan de zen voor Woudrichem en zijn in woners zoo belangrijke dag. Niettegenstaande de laatste maanden veel goederen uit België, Amerika en van The National Ca tholic Welfare Conference aan de plaatselijke comité's zijn doorge zonden, worden slechts weinig dankbetuigingen hiervoor ontvan- gen. v pit wekt den schijn, dat zij die deze goederen ontvangen, er wei nig mede ingenomen zijn en d/t kan toch niet het geval gijn. Hoe velen worden 'er niet geholpen en nu is het toch zoorn kleine moeite om even een klein (briefje te schrij ven, waarin men zijn dankbaar heid toont. De schenkers weten dan, dat hun gave op prijs wordt gesteld. v Heeft men moeite en weet men niet tot wie men Zijn brief moet richten, laat men dit dan bij de plaatselijke afdeeling der HARK even informeeren. Deze zal u dan gaarne alle inlichtingen verstrek ken. In verband met het feit, dat veel landbouwers, bij onzen Dienst komen informeeren aangaande ont vangen rekeningen val loonploe- gers, géven wij u weer de prijzen, vastgesteld door het Hoofdbe drijfschap. Wel zijn dit geen de- fimieve prijzen, maar voorloopig kan men zich toch aan deze richt lijnen vasthouden. S toppelploegen 10 12 cm. voor perceelen minder dan i H.A. f28.van 131/? H.A. f24. van 3V27 H.A. f22.meer dan 7 H.A. f 20. Winter- en zaadvoorploegen 1020 cm. resp. f32.—, f28. f 25.f 24. 2030 cm. {resp. f37.f32. f 29.f 27. 3040 cm. 'resp. f65.f 5^- f50.f48. 40 50 cm. »rcsp, f 101.f88. f79—, f75-— -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1