De Sirene loeit Politiek van de week waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden eci Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" REDE 3e JAARGANG, NO. 28 DONDERDAG 20 JUNI 1940 van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uurvoor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur De toekomstige ontwikkeling van den toestand in tlalië heeft zich nog niet duidelijk gemanifesteerd. Umberto is het in ieder geval nog niet erg eens met de nieuwe republiek ondanks zijn voorafgaande verklaring, dat hij zich bijl de uitslag van het referendum zou neerleggen. Nu gaat bijl het echter ver der zoeken in het betwisten van de geldigheid der stemming. Onmiddellijk nadat de uitslag bekend] was, weigerde hij de republiek de facto te erkennen, maar hij! verzocht de Gas- peri te willen optreden als. z'n civiele regent of plaatsvervanger totdat die republiek definitief zou zijn uitgeroe pen. Ook nadat het Hof van Justitie de republikeinsche overwinning officieel had vastgesteld, bleef bij weigeren,' Waardoor in Italië hoogspanning ont stond. Het kabinet verkeerde in een crisis, waaruit het geen uitweg wish te vinden. Op een vertoog van den Koning antwoordde de ministerraad^ dat op grond van de uitslagen en de wet de' bevoegdheden van bet staatshoofd voor loopig overgaan op Gasperi, de minis terpresident. Koning Umberto was inmiddels naar San Rossor bij' Pisa vertrokken, waar bij1 tot 18 Juni zou verblijven, om daar te wachten op de beslissing van bett Hof van Justitie over het nader onder zoek inzake beweerde onregelmatighe den bij het referendum. Donderdag vertrok Umberto echter plotseling per vliegtuig naar Portugal zonder de regeering hiervan in kennis te stellen uit protest tegen haar optre den. Viijf uur na zijn vertrek werd te Rome een publicatie gepubliceerd, waar in hij de regeering beschuldigde, daar Zij bevoegdheden, welke haar niet toe kwamen, aan zich had getrokken. Het Zuiden maakte zich nogal druk over het vertrek van den Koning. De burgemeester en de gemeenteraad van Napels namen uit protest zelfs ontslag. Vrijdagochtend vroeg noemde de Ita- liaansche regeering de proclamatie van Umberto een pijnlijk document, geba seerd op leugens, waarbij zij uitging van de veronderstelling, dat de procla matie niet v,d. Koning zelf afkom stig zou zijn, daar deze verschillende malen de correcte houding van het kabinet tijdens de onderhandelingen had! erkend. De Gasperi, die voorloopig staats hoofd is geworden, hield s' middjags' een radio-rede, waarbij hij verklaarde dat zijn geweten zuiver was en dat de regeering naar zijn meening de juiste weg had gekozen. In het landsbelang drong .hij Tnet klem op eenheid aan. Het Hof van Justitie heeft thans uitspraak gedaan en verklaard, dat het verloop van de stemming legaal is ge weest, zoodat de republiek wettig tot stand is gekomen. bleek reeds, dat het voorstel over bet algemeen gunstig ontvangen was. Maandag kwam de Engelsche afge vaardigde, Sir Alexander Cadogan, met het voorstel, de geheele kwestie zonder meer te verwijzen naar de algemeene vergadering der Vereenigde Volkeren. Van Klef fens steunde dit voorstel. Biii de stemming werd het echter, met' slechts de stemmen van Engeland en, Nederland voor, verworpen. Het compromis-voorstel van *Evatt daarentegen werd met een groote mieer- derheid aangenomen. Daar de Rus Gro- myko. echter van zijin veto-recht ge bruik maakte, was men nog niets ver der gekomen, en werd de vergadering wederom verdaagd Azerbeidsjan is weer met Iran ver- eenigd. Te Teheran werd officiëel een accoord geteekend tusschen de Iraan- sche centrale regeering en Pisjevari, den vertegenwoordiger van Azerbeids jan. Azerbeidsjan zal zijn autonomie opgeven en een deel van Iran worden het zal geen eigen ministers en minis ter-president meer hebbenen ten der de zal het voorloopig bestuurd wor den door provinciale raden en gemeen teraden. Lr Vorige week Donderdag heeft de Veiligheidsraad de Spaansche kwestie opnieuw besproken. Een compromis-voorstel, door dr. Evatt, den Austral, gedelegeerde, ter tafel gebracht, wil aan het voorstel tot het afbreken der diplomatieke be trekkingen met Spanje toevoegen dat naar het inzicht van de algemeene ver gadering eenige andere actie kan wor den ondernomen, die in de gegfeven omstandigheden juist en nuttig lijkt. Bij het verdagen der vergadering; De commissie voor de atoom-energie der UNO is ook met haar vergade ringen begonnen. De Amerikaansche vertegenwoordiger Baruch stelde voor een bevoegde in ternationale instantie in het leven te roepen, die de geheele leiding betref fende ontwikkeling en gebruik der) atoom -e ne rgie moet hebben De vervaardiging der atoom-bommen zal moeten worden gestaakt en de reeds aanwezige voorraad daarvan dient uit den weg te worden geruimd. Ook zal een bevoegde instantie in het bezit van volledige inlichtingen over de technische processen voor de atoom energie moeten worden gesteld. Dit was de meening van de« Ameri- kaanschen gedelegeerde. De wereld schijnt eindelijk schrik gekregen te hebben voor haar eigen uit vinding, nu ze gaat beseffen wat zo heeft ontketend. De vier-minister-conferentie te Pa rijs is hervat. Zaterdagmiddag kwamen de ministers van Buitenlandsche Zaken der vier groote mogendheden voor het eerst weer bijleen. Overeenstemming werd bereikt in take het opstellen van de agenda. Eerst komen de vredesverdragen met Italië, Roemenië, Bulgarije .Hongarije en Fin land, vervolgens de kwestie Duitschland daarna Oostenrijk met hét Amerikaan sche ontwerpverdrag vjd. vorigle bij eenkomst, en tenslotte, op voorstel van Molotov, de politieke ontwikkeling in Italië. Molotov stelde voor, dat de Raad van Ministers de meening van de Itali- aansche regeering zou vragen over de economische clausules, m.a.w. betref fende de herstelbetalingen van bet voor gestelde verdrag. Daar Byrnes vreesde, dat dit de Italiaansche regeering mo menteel wél eens in verlegenheid zou kunnen brengen, werd besloten het ver slag van de plaatsvervangende ministers af te wachten. Tot nu toe kon omtrent deze kwestie geen nadere overeenkomst worden be rei ld. uitgesproken door Wethouder J. Ivuypers, bij de installatie van Burgemeester Chr. van Rijswijk te Woudrichem. Zoo juist is het besluit van Uwe benoeming tot Burgemeester dezer gemeente door H.Mj. de Ko ningin bekend gemaakt aan den raad. t U zult kunnen begrijpen, dat deze benoeming velen met mij, niet die voldoening geschonken heeft, welke wij verwacht haddenim mers hierbij werd niet de gering ste rekening gehouden met de po litieke opvattingen welke in onze gemeente bestaan en die bij ^de twee kort geleden gehouden ver kiezingen zoo duidelijk naar vo ren kwamen. Ook de samenvoeging" Van, het ambt van Burgemeester en dat van secretaris kan niet anders dan een stap achteruit gezien worden. Hiermede is onze gemeente terug- Het schijnt een veel voorkomend ver schijnsel te zijn dat een geschreven woord aanleiding geeft tot misverstan den. Deze misverstanden kunnen dan vaak verweten worden aan den schrij ver, doch deze op zijn beurt kan zei afschuiven op' den lezer, die een, vol gens hem, onjuiste uitlegging hieraan w i1 geven. Zooals de lezers dit misschien van De Sirene Loeit kunnen zeggen, kan ik op mijn beurt aanhalen: „Er is nogal gemakkelijk een stok te vinden, wanneer men een hond wil slaan." Iedier op zijn beurt zal wel eens ondervonden hebben dat het soms moeilijk is zijn ge dachten in de juiste bewoordingen te uiten. Indien het voor mocht komen dat de Sirene Loeit onduidelijk is of zich in iemands oogen niet juist mocht uit drukken wordt het zeer op prijls -ge steld wanneer de bedoelde personen hierover correspondentie zouden willen voeren. Een dezer dagen kwam er een schrij ven binnen, dat, alhoewel het eenigszins scherp gesteld is, aanleiding gegeven heeft het in het voorgaande artikel be sprokene alsnog nader te belichten. Hierin wordt gesproken overzoowel aangezochte als door zichzelf gepropa geerde HARK-leden, die voor de be vrijding nu niet bepaald ruim geïnstal leerd waren, doch thans warmpjes in hun spullen zitten. Is men nu zoo kort zichtig dat men gaat generaliseeren dan kom ik met klem daartegen op, want over de strekking en bedoelingen der HARK zou ik niet anders dan met waar- deering kunnen en mogen spreken. Het is zeer jammer dat de brief afkomstig is van iemand die eerst se dert kort vanuit Indië in ons land is aangekomen en het wel en wee van on ze landgenooten in het moederland dus niet vanaf de bevrijding heeft kunnen volgen. In den loop der tijden is nu eenmaal] bewezen, en ook nu in de na-oorlogsche periode is het weer eens duidelijk ge bleken, dat de brutalen de halve we reld hebben, tenminste zoolang zijniet iemand tegenover zich krijlgen die meer mondfiat is, want dan trekken zij aan het kortste eind. Degenen die ©en groo te mond op wisten te zetten, ook al waren ze nagenoeg niets kwfijt, lachten, eenmaal in hun familie- en kennisen- kring gekomen, in hun vuistje en aan het breedvoerig overwinningsrelaas gin gen dan de alom bekende woorden voor af: „Dat heb ik 'm daar eens fijn gelapt, wat denken ze wel., ik... enz., ...en toen-zei ik... enz." Inplaats van hun steentje bij te dragen om het leed dat nog alom geleden wordt te ver zachten. Zijn zij alleen op eigen voor deel belust. Deze steeds op meer beluste, on verzadigbare, bodemlooze schrapers zijn mede de hoofdschuldigen bij het min der goed functionneeren van be paald© organen. Dan komt nog de kwestie der ge- repatrieerden. Gesproken werd over de vraag of de repatrieerenden voorkeur genieten boven de Nederlandsche oor logsgetroffenen en dit wel in het vol gende verband. Er Zijn bepaalde instan ties welke voor deze personen zorg dragen. Neemt nu een andere instantie deze personen eveneens onder zijn hoe de, dan heeft dit tot gevolg dat het ei genlijke doel waarvoor zij in 't leven is geroepen verwaterd en dan zullen; de personen die uit den aard der zaak door haar verzorgd behooren te wor den hierdoor worden tekort gedaan. Wjij zijn ons volkomen bewust van de groote moeilijkheden welke onze thans in ons land teruggekeerde landgenooten hebben te doorstaan gehad. Zij moeten evenwel niet uit het oog verliezen dat ons kleine dierbare plekje grond Zijn» aandeel in het oorlogsgeweld in hooge mate in ontvangst heeft moeten nemen en dat zij, die tijdens den Duitschen/ bezettingstijd gevochten hebben voorde rechten hunner landgenooten ook thans niet, bij de pakken zullen neerzitten} doch zullen blijven strijden tegen cor ruptie en sabotage tot het recht zal zegevieren. (Onder verantwoordelijkheid van den uitgever). gebracht tot ©en plaats, die zij in het verleden niet gekend heeft en die wij ook thans niet gaarne zien. Hierbij heeft men het gemeen tebestuur geen enkele maal om advies gevraagd'. Het is hier echter niet de tijd' en de plaats over deze dingen breedvoerig te spreken. Hoe het ook zijl, deze .benoe ming is door H.Mr de Koningin 'bekrachtigd en wij! hebben ons als goede Vaderlanders daarbij neer te leggen. Ook zou het van weinig men- schelijk gevoel gtetuigen, wanneer wij niet zouden kunnen aanvoe len, dat deze dag voor u de be kroning is op uw werk. U hebt hiermede de hoogste trap bereikt op de ladder van het 'gemeentelijk bestuursapparaat en net moet u tot groote dankbaar heid stemmen, dezen dag temidden van uw familie en Vrienden te kunnen vieren. U is geen onbekende voor ons. Reeds in 1916 trad' u als jong volontair in dienst onzer gemeente. Onder de bekwame leiding van onzen toenmaligen gemeentesecre- «stris, den heer Kingmans, ontwik kelde u zich tot een bekwaam ad ministratief ambtenaar en het was geen wonder, dat het ^toenmalige gemeentebestuur u bijdiens ont slag-aanvrage met algemeene stemmen tot »zijn opvolger .aan wees. Daarmede werd' u de jongste secretaris van ons land. Zeer bewogen tijden zijn sinds dien over ons stadje.*heen gegaan. Ik denk1 daarbij aan de crisisja ren met hun ontzettende werkloos heid en het uitbreken yan dien 2en wereldoorlog. (Midden in deze laatste perio den moesten wij de bekwame lei ding missen van onzen burgemees ter, wijlen de heer Van der Lely, die zijn gemeente een reeks van jaren met onkreukbare trouwl ge diend heeft. U wordt thans ge roepen zijn ^plaats in te nemen'. Dit is geen gemakkelijke 'taak'. Een slecht voorganger is licht toe ver- oeteren, maar een man van het formaat van wijlen Burgemeester van der Lely is 'moeilijk te vbr-i vangen. Zijn nagedachtenis zal steeds bii ons in hooge eere blij ven. Ongetwijfeld is het een voor deel, dat u de too oden van deze plaats beter dan "wie ook kient. Is het noodig er u op te wijzen it Denken vdj slechts aan, de erbar melijke woningtoestanden, - ons uit breidingsplan, het straten en! rio- leeringsplan, en bovenal de bui tengewoon slechte vooruitzichten voor onze visschers. Reeds "zijn de eerste stappen om' Verbetering te verkrijgen gedaan, en Schijnen tot succes te zullen beiden. Die. autoriteiten in den Haag Jzijn er van overtuigd dat er iets gedaan moet worden. Ik draag u ae zor gen voor dit deel 'van onze bevol king in heel bijzondere^ toiate op. Al deze problemen zullen meer

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1