Politiek van de week Binnenland Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor he* Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. No. 32 DONDERDAG 4 JULI 1946 VAN ALTÉN* Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusderi Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Om de sfeer te typeeren, waarin over het algemeen de besprekingen van de conferentie der Ministers van Buiten lands che Zaken der Groote Vier te Parijs worden gevoerd, kan men niet beter doen dan de woorden aan te halen, die volgens Reuter tijdens eert der zittingen van vorige week zouden zijn gesproken door minister Bevin„De manier waarop de zaken nu behandeld worden, heeft veel weg van een grove oomedie en het laat mij! onverschillig! wat voor onderwerp we nu gaan be spreken". De onderhandelingen van begin vo rige week werden gekenmerkt door een obstinate houding van Molotov. We derom weigerde hij! te discussieeren! (over het principe van vrije vaart op de Don,au, de regeling van de Fransch- italiaansche grens en de aangelegenheid der Italiaansche vloot. Besloten werd Maandag de Oosten- rijks che eisch op een gjedeeltie van\ Italiaans ch grondgebied, waarover de spoorwegverbinding Innsbruck-Villach af te wijzen. Ook werd overeenstem ming bereikt over een lijst van krui sers, die Italië zal mogen behouden, onder voorbehoud echter van Molo tov, dat men het ook eens moet wor den over de kruisers, welke Italië zal frioeten afstaan. Dinsdag kwam de teruggave van de Dodekanesos aan Griekenland in het geding. Molotov hield echter elke uit eindelijke beslissing weer tegen. Wel werd nu op aandringen van Mjolotov spoed gezet achter de afwerking van het Italiaansche koloniaal probleem. Woensdag kwam Molotov met een compromis-voorstel voor de oplossing van het probleem Triëst. Hij wilde van Triëst een autonoom district maken on der de souvereiniteit van Joego-Sla- vië^ en bestuurd volgens een door de Groote Vier opgesteld statuut. Het werd fcoowel door Byrnes als door Bevin ver worpen. Byrnes wilde het onderwerp met alle geweld overdragen aan de vre desconferentie der een en twintig lan den. Op voorstel van Molotov werd nog besloten, dat Roemenië alle eigen dommen der Geallieerden zou moeten teruggeven. Donderdag kwam er in eens een ver bazingwekkende verandering in de hou ding van Molotov. Hij! werd plotseling zeer inschikkelijk en ging ermee ac- coord Frankrijksch verlangens inzake de grenswijzigingen in te willigen eu de Dodekanesos aan Griekenland te rug te geven. Alleen moet deze laatstle Zonder fortificaties bljjven. Door het eerstgenoemde besluit krijgt Frankrijk het Mont Genis Plateau en de valleien Tendes en Brique toegewezen* op voorwaarde, dat Italië stroom van de krachtstations in deze valleien mag blij ven betrekken. Inzake de Donauscheepvaart wilde Molotov nog steeds de Donau-staten geraadpleegd zien. Men werd het ook eens over de Roemeensche saldi in het buitenland en een Bulgaarsche vloot van 7250 ton en 3100 man personeel. Öp het laatst van de week kwam Bidault nog voor den dag met een plan ten aanzien van Triëst. Dit hield in, dat Triëst en omgeving tot auto noom gebied voor een periode vam tien jaar zou worden verklaard onder supervisie van zes natiesde Groote Vier, Italië en Joego-Slavië. De gouver neur van het gebied zou gemeenschap pelijk door deze twee laatste benoemd worden. Men bereikte echter geen ac- I coord. Over de convocatie voor de algie- meene vredesconferentie werd nog niet beslist. Toen Byrnes Zaterdag voorstel de, deze 20 Juli te laten aanvangen, stemden 'Bevin en Bidault toe, maar Molotov zei: „Neen". Byrnes zou toen gezegd hebben, dat de wereld nu weet, waar het veto vandaan komt. Nu hoopt men op een beslissing in de loop van deze week. Met het probleem-Franco blijft men ook maar sukkelen in den Veiligheids raad. Aanvankelijk herhaalde de Pool- sche afgevaardigde in de zitting van vorige week Maandag zijn voorstel,, de diplomatieke relaties met Spanje onmiddellijk te verbreken. Volgens zijn verklaring was hij echter het meest benieuwd naar de reacties op een der gelijk besluit door de verschillende re- gee ringen. De Australische afgevaardigde noem de dit echter een zijweg en wees terug! naar het standpunt van de sub-commis sie, dat het Francoregiem nog geen werkelijke vredesbedreiging is. Hier op werd het Poolsche voorstel verwor pen. Dr. Lange kwam echter onmid dellijk met een nieuw voorstel en wel om de kwestie op de agenda te hou den en ze niet later dan 1 September a.s. te bespreken. Na eenige discussie werd een com missie benoemd, bestaande uit de Au stralische, Pojolsche en Engelsche ge delegeerden, die een aannemelijke re solutie moeten uitwerken. Woensdag bracht deze commissie rap port uit. Het voorstel, uitgewerkt door den Australischen afgevaardigde Evatt, iiield de volgende punten inde Raad1 zou de kwestie op de agenda houden de afkeuring, zooals geformuleerd door de subcommissie, zou worden herhaald en deze houding zou in geen enkel opzicht invloed mogen uitoefenen op de Algemeene Vergadering der UNO, wanneer deze al dan niet de Spaans che kwestie zou willen behandelen. Ofschoon Dr. Lange het in de com missie eens was geweest, verklaarde hij in de vergadering, na ruggespraak met den Rusch Gromyko, dat hiiii te gen zou stemmen, daar hij het voor stel zeer zwak vond. Hij drong er bp aan, dat het Spaansche volk een termijin opgelegd zou worden, om zich van Franco te ontdoen of dat anders den Raad tusschenbeide zou Idomen. Na de stemming verklaarde de voor zitter dat de resolutie van Ewatt met negen tegen twee stemmen was aange nomen, waarop Gromyko beweerde, dat dit niet het geval was, daar een der permanente leden (Rusland) tegen had gestemd. Daarna volgde een juridisch debat over de vraag, of het dan betrof een voorstel van procedure of een reëel onderwerp. Er werden eenigie stekelige opmerkingen gelanceerd, maar men kon het niet eens worden. Tenslot te werd besloten slechts te stemmen over het voornaamste gedeelte van de Evatt-resolutie. Hierover werd althans overeenstemming bereikt. Vermoedelijk naar aanleiding van de ze en dergelijke gebeurtenissen zal in de eerstkomende algemeene vergadering der UNO Cuna de bijeenroeping ver zoeken van een algemeene conferentie om het Handvest van de Vereenigde Volkeren te herzien en er het veto recht uit weg te nemen. Ook de atoomcommissie der UNO vergaderde vorige week Dinsdag we derom ter bespreking van het Ameri- kaansche en Russische voorstel voor internationale controle der atoom-ener gie. De Fransche afgevaardigde meende dat een compromis tusschen deze twee gevonden zou kunnen worden. Polen was het zooals gewoonlijk eens met Rusland. De Nederlands che en Egypti sche gedelegeerden lieten een waar schuwende stem hooren, vooral met be trekking tot het veto-recht der groote naties in belangrijke aangelegenheden. Op voorstel van Evatt werd ten- tenslotte besloten een werkcommissie in te stellen ter bestudeering van alle ter tafel gebrachte voorstellen, waar na de bijeen kom s't werd verdaagd. f Nadat wiij vanuit Moskou verblijd waren met het bericht, dat de Russen een nieuwe methode hadden uitgevon den voor het splitsen van atomen, n.l. door kosmische stralen, wat een duide lijk bewijs is, dat de Russchen ook niet stil zitten, heeft men ons enkele dagen bezig gehouden met de atoomproef biij het eiland Bikini in de Stille Zuidzee, die op deze manier langzamerhand een beetje luidruchtig begint te wiorden. De eerste bom is thans geworpen en als we de berichten moeten gelooven, is deze proefneming geslaagd ook. De juiste resultaten ziijln echter nog niet bekend en zullen in hun geheel ook wel niet wereldkundig gemaakt worden. Het wachten is nu weer op de volgende proef, waarbij de atoombom onder de zeeoppervlakte moet ontploffen. Hier over schijnen de geleerden het echter nog niet heelemaaf eens te zijn en er* zijn zelfs ernstige waarschuwingen ge richt in verband met mogelijke daaruit voortvloeiende rampen. We zullen hopen dat de heeren, die met het gevaarlijke speelgoed experimenteeren, weten wat ze doen. Het nieuwe Kabinet gevormd. Pjfof. Schertnerhorn Com missaris-Generaal voor Ne- d er landsche - Ind i Naar Maandagavond officieel werd bekend gemaakt is het nieu we ministerie definitief gefor meerd. De samenstelling is als volgt Dr. L. Beel. President en Binnen- landsche zaken. Van Boetzelaar van Oosterhout (C.H.) Buitenlandsche Zaken. Mr. J. H. van Maarsseveen, Jus titie, Dr. Jos. J. Gielen. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Prof. P. Lieftinck, Financiën. Dr. G. Huismans. Economische Zaken. Ir. S. ^Mansholt, Landbouw, Vis- scherij en Voedselvoorziening. Mr. Jonkman, Overzeese he ge bied sdeelen. W. Drees, Sociale Zaken. Ir. J. A .Ringers Verkeer. Ir. H. Vos. Openbare Werken en W ed eropbou w. Overste A. H. Fiéviez, „Oorlog en ad interim Marine. Van Kleffens, zonder portefeuille. Naar het Vrije Volk bericht zou Prof, Schermerhom benoemd wor den tot Comm.-Generaal voor Ned. Indië, welke positie gedacht zou zijn aH liggende ondier den minister van Overzfeesche Gebieds- deelen, doch 'boven die van waar nemend Gouverneur-Generaal. Prijzen van losse consumptiemelk. Teneinde de prijs van consump tiemelk meer in overeens temJming te brengen met de kosten verbon den aan de distributie van melk, wordt in de provincie Noordbra bant, met uitzondering van de hier onder genoemde gebieden, de prijs voor losse gestandaardiseerde melk voor den consument gebracht op ió cent per liter, voor losse kar nemelk op io cent per liter. De prijzen bij leveren aan slijters be dragen onderscheidenlijk f 13.en f7.per 100 liter, franco huis. De-prijzen voor consumptiemelk producten (pap, yoghurt) blijven ongewijzigd. In die gemeenten in Noordbra bant, waar de consumentenprijis voor losse gestandaardiseerde melk 17 cent en voor karnemelk 10 cent per liter bedraagt, blijven de prijzen voor losse consumptiemelk en voor consumptiemelkproducten ongewijzigd. In het gebied van West-Brabant, ongeveer begrensd door de spoor lijn Moerdijk, Lage-Zwaluwe, Roo sendaal, Eisschen, alsmede in de gemeenten Almkerk, Diussen, Ee- then, Giessen, Op- en Neer-Andel. Rijswijk (N.-B.), Veen, Werken dam, Die Werken en Sleeuwijk, Woudric'hem, Wijk en Aalburg, wordt de consumentenprijs voor losse, gestandaardiseerde melk be paald op 17 cent per liter, voor losse karnemelk op 10 cent per liter. Die slijtersphijzien in dit ge bied bedragen onderscheidenlijk f13.50 en f6.50 per 100 kg. Voor consumptiemelkproducten zijn hier de volgende prijzen Karnemelkspaplos 15 ct.,, in flesschen 17 ct. per liter. Melkyoghurt resip. 29 en 31 ct. per liter. Taptemelkj/oghurt resp. 22 en 24 ct. per liter. Nieuwe telersprijzen voor vroege consumptie aardappelen. In verband met de omstandig heid, dat door bijzondere oorza ken als vorst schade en ongunstige weersomstandigheden de opbrengst achterblijft bij de raming, worden de telersprijzen voor vroege con sumptie-aardappelen thans als volgt vastgesteld 14 Juni f 17.30 15 Juni - i£.20 17 Juni - 17. 18 Juni - 16.90 19 Juni -16.80 20 Juni - 16.70 21 Juni - 16.60 22 Juni - 16.50 24 Juni - 16.30 25 Juni - 16.10 26 Juni -15.90 27 Juni -15.60 28 Juni -15.30 29 Juni - 1 5. 1 Juli - 14.70 2 Juli - 14.40 3 Juli -14.10 4 Juli - 13.80 5 Juli -13.50 8 Juli f 12.90 9 Juli - 12.60 10 Juli -12.30 11 Juli -12.; 12 Juli -11.70 13 Juli -11.40 15 Juli -li.20 16 J ul i -II.; 17 Juli -10.80 18 Juli -10.60 19 Juli -10.40 20 Juli -1020 22 Juli - 10. 23 Juli - 9.80 24 Juli - 9.60 25 Juli - 9.40 26 Juli - 9.20 27 Juli - 9. 29 Juli - 8.80 6 Juli -13.20 Voor kriel1 van 28 tot 28 mm bedraagt de prifs f7.pier 100 kg tot 1 Juli en vanaf 1 Jfuli f 5.per 100 kg. Voor aardappe len van' het ra^ Frühmölle zijn de prijzen f2.pier 100 kg lager dan de hierbovengenoemde. Al deze,, prijzen gelden zoowel voor aardappelen geteeld op klei grond als op zandgrond. De prijzen zijn franco langszif wagon of schip op de laadplaats! van de veiling. HEUSDEN. |Op Vrijdag 5 Juli 1946, des avonds om 8 uur, komt de raad dezer gemeente in openbare vergadering bijeenkomen. Zaterdag a.s. zal er door het geheele land een collectë wor den gehoduen ten bate der Vereén. van Reclasseeringsinstellingen. De opbrengst komt alle reclasseerings- we^k ten goede. In onze gemeente zullen op dien dag speldjes wor den aangeboden. Koopt er allen een! De prijs is een dubbeltje of meer. Denkt aan 't goede doell Helpt uw medemensch M

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1