Gemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor he' Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. No. 33 MAANDAG 8 JULI 1946 «AN ALT SNA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10* uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Kort verslag van de vergadering1 van den Raad der gemeente ZUILICHEjM, gehouden op Vrijdag 28 Juni 1946. Voorzitter WeLed. Heer C. Ho bo, waarn. burgemeester. Tegenwoordig alle raadslieden t.w. de heeren Ej., C. Hooijkaas. C. A. van Veen, wethoduiers en Hendrik Westerlaken, raadslid. Secretaris H. C. van Os. Na opening der vergadering door den Voorzitter met ge'bed, wordt het sitemimingscijfer no. 3 geloot, zoodat de rondvraag begmc bij den heer Hooijkaas. De notulen der vergadering! van 29 Maart 1946 worden gelezen en onveranderd goedgekeurd De navolgende stukken wonden ter tafel gébrachta, een aan vrage om subsidie van de Volks- hoogeschool te Eerbeek, waarop afwijzend wordt beschikt. Voor kennisgeving worden aan genomen de volgende stukken b. een rapport van het Verifi- catiebuireau, c. rapport kascontrole vleeschkeuringsdienst, d. balans v. den Warenkeuringsdienst te 's Her tog enbosich over 1943, e. begroe ting van het bouw- en woning- toezicht in den Bommelerwaard, f. begroeting) van dien vleesehkeu- ringsdienst Kerkwijk, g. begiroo- ting 1946 Warenkeuringsdienst, h. een brief van W. H. van Oostruirn. dat hij als grafdelver zijn werk zaamheden blijft doen, i,. een brief van W. H. van Oostrurm, dat hij gaarne van liet aanbod voor bouw terrein gebruik zal maken, j.een verzoek van de Muziekvereeniging „Door Eensgezindheid" om mede werking bij het oprichten van een 'muziektent. Besloten wordt te be richten dat elke medewerking wordt toegezegd en dat, met het opmaken van het uitbreidingsplan gezorgd zal worden voor een plaats voor een muziektent. k. Een schrijven van hiet ge meentebestuur van Amerongenom! adhaesie te betuigen aan een adres aan de Landsregeering om' de ge- heele Zaterdag voor sportbeoefe ning te bestemmen, 1. een verzoek pm subsidie van de Stichting ter Bevordering van de Welvaart in den Bommelerwaard over 1945. Na eenige bespreking wordt be sloten geen subsidie te verleenen. m. Een verzoek om intrekking van het raadsbesluit tot heffingr yan 150 opcenten o(p de hoofdsom cler Personeele Belasting. Met algemee- ne stemmen wordt daartoe beslo ten. n. Een besluit van G|ed. St. tot goedkeuring der 9e begroo- tingswijziging 1944 wordt voor kennisgeving aangenomen. Voorgesteld wordt de begroo ting 1945 te wijzigen op diverse punten waartoe wordt besloten. Aangeboden wordt de rekening dienstjaar 1944. Besloten wordt de Algemeene Politieverordening aan te vullen met bepalingen, waarbij het ver boden is om honden los te laten loopen in het veld en het werpen van vuilnis op. d,e wegen, de ber men der wegen, in bermslooten en op die plaatsen, waar het door B. en W. wordt verboden. Voorgesteld wordt de belasting op de loslooepnde honden te ver- hoogen tot f 10.met ingang van 1 Juli 1946. 1 De heer Westerlaken ziet hier in geen financieel voordeel voor de gemeente. De Voorzitter antwoordt, dat dit voorstel worclt gedaan, omdat er zooveel honden zijn, dat er over last van wordt onclervondenl. De bedoeling is dat door verhoogiing der belasting een gedeelte der hon den zal verdwijnen. De "Bedoeling van de hondenbelasting is ook daarop gericht. Met de stemmen van den heer Hooijkaas en van Veen wordt het voorstel van B. en W. aangeno men. De heer Westerlaken wenscht aanteekening, dat hij heeft tegen gestemd. De Voorzitter doet mededeeling. dat de plannen zijn ontworpen om de toren weer te herbouwen .en brengt de teekeningen ten Tafel. Hii zal weer Zooveel mogelijk in zijn ouden vorm worden her bouwd. Voorts deelt de voorzitter nog mede, dat aan C. J. Blaauw, architect te Haarliem voor het ma ken dezer teekeningen opdracht is gegeven. Deze moet ook den her bouw van de kerk verzorgen. Het is het beste, dat dit in één hand tjis. Spreker wijst er nog op, (lat de toren grootendeels door de kerk! in gebruik zal worden genomen, n.l. voor den opgang naar de ga lerij en voor plaatsing van het orgel. Een en ander zal t.z.t.-schrif telijk met de Kerkvoogdij worden geregeld. Voorts is het de bedoe ling de wijzerplaten hooger, te plaatsen en er een meer aan te brengen, een electrisch uurwerk te plaatsen en het luiden der klok met een electrische motor te doen. Besloten wordt medewerking te verleenen aan het verzoek van fde Bijz. Lagere School alhier! voor herstel van het schoolgebouw: en inventaris, dat door oorlogsgeweld heeft geleden. Het presentiegeld van de leden van het stembureau wordt bepaald op f 6. Bij de rondvraag wijst er de heer van Veen pp, dat took het presentiegeld van de raadsleden noodzakelijk moet worden herzien. Laat dit evenwel den a.s. nieu wen raad maar regelen. De heer van Veen wijst er opj, dat de pomp aan de Molenstraat kapot is. De heer Westerlaken deelt me de ,dat ook de pompen ijn de Hamsteeg en aan het Boveneind kapot zijn. De Voorzitter deelt mede,, dat aan Bakker reeds langen tijd gele den opdracht voor reparatie is gegeven, maar deze heeft geen ma teriaal. Spr. zegt toe, dat (met de grootst mogelijke spoed hierin ver andering zal worden gebracht. De heer Westerltaken vraagt in lichtingen omstrent de stand van zaken, wat betreft de in het leven te roepen gemeenschappelijke spaarbou wregéli ng. De Voorzitter deelt mede, dat de Verzekeringskamer heeft mede gedeeld, dat een wettelijke; rege ling van deze aangelegenheid op komst is, en dat daarop eigenlijk wordt gewacht. Na eenige bespreking wordt be sloten ,dat een voorloopige rege ling zal worden gemaakt, waar door de ingezetenen in de gelegen heid worden gesteld, reeds nu met sparen te beginnen in afwachting van de definitieve regeling. Hierna sluiting. Openbare vergadering van den Raad der gemeente 'WPU- DRICHEM, op 28 Juni 1946. VoorzitterEdelachtbare Heer Chr. van Rijswijk. Secretaris (waarn.) de 'heer W. Baks. 1 Tegenwoordig alle leden, behal ve de heer G. Werther. De Voorzitter opent de vergade ring met het lezen van hlet for muliergebed, waarna de hotulen der vergadering van '21 Maart ,en 7 Juni j.l. door den secretahis' worden gelezen. Ten aanzien van teerst genoem de notulen merkt Ge beer Knij pers op, dat Idaarin naar zijn mee ning niet juist is weergegeven, wat hii heeft gezegd betreffende de kwestie van Gen vi schaf slager. Het gemeentebestuur zou Ge han gende .^kwestie als Opgelost be-< schouwen, indien de Goor de Coop. V i ssch er ij v e re e ni ging, benoemden vLschafslager, door het Biedrijfs- schap voor Vi sscherijprodueten tot agent van het Bedrijfss'chap zou worden aangesteld. In Git geval zou de gemeente 'tot benoemi ng van (fenzelfden persoon tot ivisch- afslager overgaan. Een en ander 'wordt Goojr den heer Viveen beaamd. Besloten wordt de noTulen Van' 121 Maart jl. met vorenstaande aan te (vullen, waarna zij, evenals 'die jvan 7 Juni j.l. worden vastgesteld. t Ingekomen stukkien, a. een schrijven van den (Eerst aanwezend Ingeni eur der Genie te, Gorinchem van Mjaart j.l., be treffende toezegging van, herplan ting van boomen langs den Post weg en de 'wallen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. b. ,Een schrijven van Ged. Sta ten van Noordbrabant Gd. 5 Maart jl. nr. 651 betreffende presentie geld leden stembureaux. Overeenkomstig dit schrijven wordt besloten het 'presentiegeld der leden der Stembureaux jbe bepa len op jf 1.per (uur, met een vnaximum van f6.per, dag. c. Een schrijven Van Ged. Sc. van Noordbrabant dd. '27 (Maart j.l. G nr. 790, betreffende bezoldiging secretarissen en ontvangers, /waar- Dii is gevoegd eén ontwerpbesluit tot verhooging der 'jaarwedden van genoemde functionarissen. In verband met Git schrijven merkt de heer Kuijpeas op, dat hij he.t voor Ge gemeente een te zware last vindt. Gat nu reeds meer dan een jaar als gevolg van de staking van den gemeente-ontvan- ger, salaris moet worden betaald voor vervanging. Hii stelt den raad voor, te besluiten dat 'namens Sen raad dezer gemeente bii Ged. St. bezwaar wordt gemaakt tegen het lange uitblijven van een beslissing terzake van deze aangelegenheid. Het voorstel wordt gesteund door de heeren van "der Wiel en Mjol, waarna met algemeene stemknen aldus wordt besloten, nadat eerst de Voorzitter nog heeft medege deeld. dat hij vooii 8 Juni jj. nog had opgegeven aan den heer Commissaris der Koningin in deze provincie, dat van het personeel nog een ambtenaar was gestaakt. d. Een schrijven van Ged. St. dezer provincie dd. 27 Maart jl. waarbii wordt toegezonden een schrijven van den Minister van Openbare Werken en Wederop bouw, waarin laatstgenoemde me dedeelt, dat de door den Secre taris-Generaal van het Departe ment van Binnenlandsche Zaken dd. 29/30 Januari 1941 B.Z. No. IV vastgestelde regeling ter be strijding van wandgedierte voor- loopig is geschorst. In verband hiermede stellen B. en W;. den raad voor een gemeen telijke verordening ter bestrijding, van wandgedierte vast te stellen, welke vrijwel gelijkluidend is met die welkie van rijkswege gold. De 'heer van der Wliel zegt, het van harte toe te juichen, mits ech ter de band wordt gehouden aan de betreffende voorschriften en geeft den burgemeester in overwe- gnig eens te onderzoeken, hoe het onderzoek naar wandgedierte som tijds plaats heeft. De Voorzitter merkt op, dat B. en W'. gemeend hebben,' dat een grondig onderzoek naar wandge dierte dringend noodzakelijk is in velband met de houten noodwo ningen en zegt toe, dat B. en W1. den betreffend en ambtenaar opeen en ander te zullen wijzen. De heer Knijpers zou in de be treffende verordening een bepaling willen zien opgenomen, voor het geval twee naast elkaar gelegen perceelen aan een eigenaar toebe- hooren ,en een woning met wand gedierte is bestm'et. In een dergelijk geval achtte hii het ge wenscht, dat de betreffende eigenaar zou kunnen worden verplicht tot het ontsmetten van de betreffende wo ning. Na eenige bespreking wordt besloten een dergelijke bepaling in de verordening op te nemen. Met algemeene stemimen wordt besloten tot vaststelling der ge meente reke ni ng over het dienstjaar 1943, aangevende in inkomsten f76861.37, uitgaven f79493.19, al- zoo een nadeelig slot van f 2631.82. De kapitaaldienst in inkomsten f27166.58, uitgaven f26830.08, al- zoo een batig slot van f336.50. Met algemeene stemimlen wordt de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over het dienstjaar 1.943 vervolgens goedgekeurd tot een totaalbedrag in inkomsten en uitgaven van f6652.08. De heer Spoor merkt ten aan zien van het onderzoek der reke ning nog op, dat hii gaarne zou zien, dat dit langoren tijd voor de te houden raadsvergadering plaats had. De voorzitter zegt toe, in de toekomst daarmede rekening te zullen houden. De commissies voor het nazien der rekeningen 1944 en 1945 wor den benoemd. Besloten wordt tot wijziging der begrooting voor het dienstjaar 1945. Vastgesteld wordt het voorschot ex art. 101 der Lager Onderwijs" wet 1920 voor de bijzondere scho len in deze gemeente voor het jaar 1946 ,en wel voor de Bijz. School in de Vesting op 66 xf 11.22 of f740.52 voor de Bijzonder Neu trale School in de buurtschap Ou dendijk op 69 xf 11.22 of f774.18. Besloten wordt tot vaststelling eener verordening tot heffing van 150 opcenten op de Personeele Be lasting voor het jaar 1946. (Slot in 'tvolgend nr.).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1