Brabantsche Zeilwedstrijden. Politiek van de week Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor he' Land van Hensden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" UND van altena BESTRIJD DEN COLORADO KEVER. 3E JAARGANG, No. 34 DONDERDAG 11 JULI 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur De Groote Vier ter Parijische con ferentie hebben zich in de afgeloopen week bijna uitsluitend bezig gehouden met de bakende kwesties: het pro bleem Triëst, de Italiaansche koloniën, de Italiaansche herstelbetalingen en de aanstaande vredesconferentie. Triëst heeft hun heel wat hoofdbre kens bezorgd. Het verloop «van de be- Sjprekingen is het eenvoudigst te karak- teriseeren als: voorstel, tegenvoorstel, compromis-voorstel. Dit laatste kwam, evenals bij verschillende andere gele genheden, van Fransche zijlde waar Bidault zoo'n beetje voor bemiddelaar zit te -spelen tusschen de andere par tijen, en die hij op deze wijze bij et- kaar wist te brengen. Volgens hem zou Triëst bestuurd moeten worden in overeenstemming met een statuut, voorgesteld door de Grote Vier (standpunt van Molotov), dat zal' worden bestudeerd door de vredescon ferentie en door de Vereenigde Naties (standpunt van Byrnes en Bevin). Op deze grondslag kwam Byrnes met een verklaring van zes punten, welke fundamenteele beginselen bevatte. Deze verklaring werd met een Fransch amen dement en twee Russische wijzigingen aanvaard als de basis voor het schep pen van een internationaal gebied aan den ingang van de Adriatische Zee. Betreffende de Italiaansche koloniën aanvaardden de ministers een plan van Bevin tezamen met een algemeeme be ginselverklaring, welke zal worden op genomen in het ontwerpverdrag met Italië. De Britsche formule bevat de vol de punten: Italië ziet af van alle aan spraken op souvereiniteit over de ko loniën het tegenwoordig Britsch mi litair bestuur blijft ongewijzigd ge handhaafd gedurende het jaar, diat aan de Groote Vier is toegestaan om over eenstemming te berefiken ter zakie van de uiteindelijke beschikking over de koloniëngedurende dit jaar zullen de proote Vier trachten een definitieve oplossing uit te werken en van tijd tot tijd oommissies van onderzoek zen den om voeling te houden met de be volking. Ook werd in den loop der w«ek eejn, basis gevonden waarop de Italiaansche herstelbetalingen geregeld zullen kun nen worden. In principe werd overeen gekomen, dat Italië honderd millioen dollar aan de Sovjet-Unie zal betalen binnen een termijin van zeven jaren, te verhalen op de loopendie productie.. Dit laatste geldt echter niet voor de eerste .{wee jaren. Verder zullen ze worden afgevoerd van andere bronnen, zooals vermeld in het Amerikaansche voorstel, n.l'.aandeelen in machines en werktuigen van oorlogsindustrieën Italiaansche tegoeden in de Sowjety Unie; rechten op eigendom en belan gen van de Italiaansche regeering en Italianen in Roemenië, Bulgarije, Hon garije en de Russische zone van Duitsch- landde schepen „Saturnia" en „Vul- cania", welke op kosten vain Italië moeten worden opgeknapt. Hiermee is een concessie gedaan aan Molotov, n.l. betaling uit de lopende productie, terwijl Byrnes van zijn kant gepoogd heeft het verstikken van deze loopende prdouctie te voorkomen. Het laatste voorname punt was de bijeenroeping van de vredesconferentie. Daar Molotov aanvankelijk bleef wei geren om de vaststelling der vredescon ferentie aan de orde te stellen, zolang geschil over de Italiaansche herstel -i betalingen niet uitgevochten was, kwam dit eerst laat ter tafel. Men kwam over een de vredesconferentie der 21 lan den op 29 Juli a.s. bijeen te roepen. Later werd Molotov echter weer een beetje obstinaat, daar hij weigerde Chi na te erkennen als „uitnoodigende na tie''. Na een lange discussie gingen de anderen accoord met zijn amendement, volgens hetwelk de vier groote mo gendheden alleen voor de uitnoodiging verantwoordelijk zijn. Daarna weigerde hij1 weer accoord te gaan met het versturen der uitnoo- digingen voor de vredesconferentie, voordat de regels voor de procedure van de conferentie door de vier minis ters zouden zijin opgesteld. Byrnes meende dat de conferentie haar eigen regels zou moeten opstellen. Molotov beweerde, dat de vredesconferentie in dit geval een „rubberstempelconferen tie" zou zijn, waartegen Bevin en Byr nes opkwamen en Rusland ervan be schuldigden, dat het tracht zich aan zijn deel van de afspraak, om de Euro-» peesche conferentie op 29 Juli in Pa- rijis bijeen te roepen, te onttrekken. De atoomoommissie der UNO nam Vorige week Woensdag een voorloo- pige procedure-regeling aan. Voor be slissingen zal de helft plus een der uit gebrachte stemmen voldoende zijnEen motie van Gromyko om alle „essen tiële beslissingen" te onderwerpen aan een tweederde meerderheid van stem men in de oommissie, werd verworpen. Rijksdienst voor Landbouwherstel. Door de Rijksdienst voor Land bouwherstel zijn dit voor jaar gras zaden beschikbaar gesteld voor die landbouwers, die schade aan hun grasland hebben geleden. Dit gras zaad is in sommige gevallen laat in West-Brabant en in het Land van Heusden en Altena gearri veerd. De oorzaak hiervan ligt in de vele stakingen, zoowel' in Ame rika als in ons; lanld. waar het graszaad verscheept of ontscheept moest worden. Verder werd door de Rijksdienst voor Landbouwher stel een mengsel graszaad beschik baar gesteld en meerdere ,m)alen kwam het voor, dat alle graszaden .aanwezig waren voor het mengsel, uitgezonderd één. Ook dit stag neerde de aflevering. Wiii meenen er goed aan te doen door een e^ an der uiteen te zetten. Hoewel de Coloradoke verplaag dit jaar in verschillende gebieden nog geen verontrustende vormen heeft aangenomen, blijft waak zaamheid geboden. Het gevaar is nog niet geweken. De Planten- ziekten'kundige Dienst te Wagenin- \en dringt daarom nogmaals aan op de inachtneming van de on derstaande richtlijnen. 1Blijft geregeld uw aardap- pelperceelen Jnspecteeren op het voorkomen van kevers en larven, ook wanneer het gewas bespoten is. v 2. Doodt alle gevonden kevers onmiddellijk. j 3. Vindt ge een larvenhaard, bespuit dan het gewas op de vind plaats en de omgeving hiervan met een oplossing van Calciumarsenaat (t "pond per 100 Lf. water voor 10 Are). i 4. Weet u niet. yvat (u doen moet, of kunt ge .zelf niet spuiten wendt u dan om> raad tot onze plaatselijke ColiQr adobe ver-contro leurs, den assistent van den «Land- lbouwvoorlichtingsdienst. een lid van de CoLoradokevercommissie of tot het gemeentehuis. Zij allen zijn bereid u met raad .en {laad ter zijde te staan. In vele gevallen leunt u laten spuiten door loonspuiters of spui tdiens ten. Geheel onverwacht heeft Koerasof, de opperbevelhebber der Russische troe pen in Oostenrijk, een order uitgevaar digd, waarbij al het voormalig Duitsch bezit in de Russische bezettingszone in Oostenrijk door de Sovjet-Unie wordt verbeurd verklaard. Deze maatregel is bedoeld als gedeeltelijke vergoeding! voor de door de Duitschers in de Sov jet-Unie aangerichte schade. Volgens Koerasof beteekent dit, dat de Sovjet-Unie hiermede eigenaar is geworden van een groot aantal Oosten- rijksche concerns. De Öostenrijksche regeering is het niet etyr eens met dezen Russischen maatregel. Zij1 zal haar standpunt ech ter nog nader uiteenzetten. Ook de Amerikaansche bezettingsau toriteiten hebben in deze kwestie reeds contact gezocht met den Öostetnrijk sche n bondskanselier. 1 Belangrijke reacties moeten echter nog worden afgewacht. 5. Calciumarsenaat is voor menseh en dier een .zwaai*,ver gif. Weest er dus voorzichtig: mede. Zorgt ,dat gieen spuitvloeistof op groenten of andere spoedig! te ie ten veldvruchten terecht komt. 6. De Plantenziektenkkindigen Dienst heeft nog een gtrooten (Voor raad van het Vlugschrift No. ,47 ,,De Coloradokever" (met gekleur de plaat). Voor 4 cents wordt u deze op .aanvraag portvrij toege zonden. 1 7. In Noord-Holland, Zuid- Holland, Zeeland en Noordbra bant is vanwege den burgemeester de tweede verplichte spuitperiode bekend gemaakt. Let daarom op de gemeentelijke aankondiging!. Zaterdagavond kwamen reeds een groot aantal zeiljachten in onze ha ven aan, het aantal dat hinnen moest komen werd op 115 geraamd. De ran ke bootjes met hun witte zeilen le verden, van onze wallen gezien, aai) fleurig en heel mooi gezicht. In hotel „Concordia" werd om 6 uur een diner gegeven, waarbij de zdl vereeniging „Viking" uit 's Bosch lals gastvrouw optrad voor een aantal genoodigden uit onze gemee/zte, onder wie de wnd. burgemeester met echt-< genoote, bestuursleden van „Heus— den's Belang" en bestuursleden van db verse sportvereenigingen. Om 8 uur werd het gezelschap door de „Heusdensche Fanfare" afgehaald, werd een korte wandeling gemaakt door Heusden's straten en begat het gezel schap zich paar het „Wapen van Am sterdam, waar een bal werd gegeven, dat zeer druk bezocht werd. Zondagmorgen te rum elf uur vin gen de wedstrijden aan, waaraan ruim 80 jachten deelnamen. Gevaren moest worden van hier tot Hedel. Er was een talrijk publiek samenge stroomd om van de afvaart getuige te zijn. 's Avonds om half vijf werd de uit slag in het „Wapen van Amsterdam" bekend gemaakt door den heer Ver- bruggen. yoorzitter van „Viking" en het wedstrijdcomité. Burgemeester v. Delft en de Voor zitter van „Heusdens Belang" spraken eenige woorden, de laatste overhandig de den heer Ver bruggen, voor het Clubhuis van de „Vilong" een 'fraaie ets van het voormalige stadhuis, in lijst. De heer Verbruggen dankte beide spre kers en in het bijzonder voor het ge schenk. De Sportvereeniging „Heusden" had een beker aangeboden om deze als prijs beschikbaar te stellen, waarvoor de heer Verbruggen eveneens zijn dank betuigde. Besloten werd deze beker ieder jaar als wisselbeker beschikbaar te stellen voor die vereeniging, die de meeste prijzen behaald, wat dit jaar het geval is met de „Viking", zoodat deze vereeniging voor 1946/47 in het bezit kwam van den beker. De officiëele uitslag van de wed strijden is als volgt: A. Gemengde Kleine Jachten: Mej. M. v. d. Ven, Viking, Den Bosch le prijs, tijd 81 min'. 36 sec.. B. BM-Jachten, L. Hougee, Merwede Gorinchem 79,43 le prijis2 Chr. Jan sen Viking 83,18 2e pr. C. Sharpie jachten: A. Hertzbergen Vught, Viking 77,5 le pr. D. Geklassificeerde 16 M2 N.N. Een heidsklasse: M. de Rooij, Waalwijk, Bergsche Maas 104,56 le pr.H. v. Wingerden Merwede 108,33 2e pr. W. Schulte, Viking 3e pr. 108,36. Niet geklassificeerde Eenheidsklas se 16 M2 N.N. J. v. Lanschot Viking 109,53 le pr.F. Floris Viking 110,3 2e pr.D. Sluiter, Neptunus 110,5 3e prijs. F. Vogeljachten: 1. Mej. R. Vroe- men 103,47; 2. Th. Jansen 110,48; 3. J. v. Dun 113,7 allen Viking. Diverse kleine rondspan jachten: 1 P.. Dodemont Viking 110; 2. J. Cantryn Amer, Breda. G. Pampus jachten: 1. P. v. Ger- van, Viking 108,8. G2. Treub en valkjachten: 1. L. van Wagenberg, Heusden, Viking 94,32.jdie tevens den prijs behaalde voor dein kortsten tijd. H. Kleine Kajuitjachten tot 16 M2. F. v. d. Meerendonk, Vught, Viking .111,30; v. Straten Gorinchem, 2e pr. Kleine kajuitjachten van 1625 M2. 1. Dr. J. Struyken, Amer, Breda 104,42; 2. N. Witteveen, Vught, Viking 105,29; 3. L. Verbruggen, Den Bosch, Viking 108,19. I. Groote kajuitjachten c.a. 30 M2. 1. F. Wiggers 95,1; 2^ A. Oomen 97J0; 3. J. Cornelisse 101,57 allen Viking. Groote kajuitjachten meer dan 30 M2. 1. N. Gragtmans, Bergsche Maas,, Waalwijk 96,4; V.. T. Verbunt, Til burg, Kaag, 104,49; Mr. E. v. Zin- nicq Bergmann, Viking 106,5. J. Draken: 1. J. v. Wijk te Wijk 106,55. J. 5 M. jachten en Scherenkruisers 1. L. v. d. Berg, Neptunus, Den Bosch 102,29. J. Diverse jachten: 1 F. v. Aersen* Viking, Eindhoven 98,24. HEUSDEN. "Het bestuur van de Hee- ren-gymnasti ek ver eendeelt mede dat m het vervolg elke Maandag oefeningen worden giehouden in Het Wapen van Aimsterdaimi of op het voetbal veld. Oefentijden zijn als volgt Kinderen van 8 t.m. 11 'jaar van o7 uur n.m. L Jongens van 12 t.m. 16 Jaar van 78 uur n.m. Heenen van 17 iaar en ouder "van 89 uur mm. v Voor degenen, die Woensdagl 3 Juli niet op de gymnastiekles aan wezig waren, wordt er bii deze op gewezen, dat de 'les voor dames, als uitzondering, deze week op Vrijdag 12 Juli wordt gehouden op dezelfde uren en wel Voor kinderen van 3 tot 7 jaar om 3.30 uur; van 7 fot 12 jaar om 4.15 uur; van 12 tot 17 jaar om 5 uur. Dames om} 7 en 8 uur. Opbrengst collecte Reclas- seering in Heusden, Oudheusden. Herpt en Hedikhuizen heeft resp. opgebracht f44.-11 f 6.49, f23.475 en f14.675. In totaal 'f88.73.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1