Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor he* Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Ernstige aantasting door de rupsen van het koolmotje. 3e jaargang, no. 35 maandag 15 juli 1946 ^nd \(AH DESTRUCTORBEDRIJF SON. Recente lectuur voor onze Neder- landsche strijdkrachten in Indië. Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uurvoor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van den nood-raad der gemeente WERKENDAM, op Vrijdag 5 Juli 1946, des nam. om 8 uur. VoorzitterEdelachtb. Heer J. de Bruyne. Aanwezig allie leden. Voor de Voorzitter de ver ga nder ing opent zegt hij, dat het Hoofds tem'bureau eerst de candi- datenlijsten moet numimeren. Ingekomen een schrijven van A. van Drunen en A. Wijnja, inhou dende verzoek om volgens art. 50 der Kieswet; hun lijist; 'bdi voorkeur no. 1 der lijst toe te kennen. De Voorzitter zegt, dat er geen verzoeken meer zijn ingekómlen, zoodat, voldoende aan genoemd art., aan de gezamenlijke lijst van A.R. en C.H. no. 1 wordt toege kend. De overige lijsten worden bij het lot voorzien 'van nummer. De volgorde is als volgt Lijst 1 A.R. en 'C.H.lijst 2: Partii van de Arbeid'lijst 3 Groep Biesboschlijst 4 Staatk. Gerei. Partijlijst 5 Die Waard- Brienen. Daarna wordt een aanvang ge maakt miet hiet afwerken van de agenda. 1. Ingekomen stukken. a. Schrijven van dien Commj. van de Koningin, dat ibiii Ko:n. Ble- sluit van 21 Mei j.l. de Edelachtb'. heer J. de Bruyne is herbenoemd als burgemees ter. van Werkendami, De Wierken en Sleeuwijlk. !b. Schrijven van Ged. Ssaten, inhoudende goedkeurig wijziging begrooting Veerdienst Mjei, 1940. Wordt voor kennisgeving aange nomen. c. Schrijven van de Werkend. Winkeliersver. „Samenwerking", inhoudende verzoek om medewer king tot verplichtte Kruideniers winkel s lu i ting op Woe nsdagim id- dag. De Voorzitter acht het heter om hierover nog geen besluit te ne men, daar er moeilijkheden kunnen komen met de winkeliers in De Werken, alwaar nog geen verzoek van is ingekomen. Spr. stelt yoor, om dit verzoek in handen van B. en W. te leggen om nader de raad hierover te adviseeren. Al dus wordt besloten. d. Schrijven van Ged. Staten, over het ontwerp Heffing School geld, met het verzoek de daarin voorkomende woorden „maxi mum" en „minimum" te schrap pen. Wordt alzoo besloten. De Voorzitter deelt mede, dat de definitieve teekeniingen met bé- stek voor de te bouwen woningen zijn binnengekomen en dat de aan besteding daarvan reeds is aange kondigd. Dat tevens door B. en W. een verzoek om bijdrage voor het exploitatie-tekort is ingediend. Dat voor 1947 een toezegging is ontvangen van id permanente wo ningen te bouwen en (dat boven dien de geheel door oorlogsgeweld verwoeste woningen kunnen wor den opgebouwd in 1947. Bene vens, dat er plannen in voorberei ding zijn om Overheidssteun te verstrekken voor den bouw van particuliere woonhuizen. 2. Goedgekeurd wordt het ontwerpbesluit tot vaststelling van de yergoeding bedoeld bij art. 101 der j^.O.-wet 1920 over 1944 voor de Bijz. scholen. De kosten waren voor de Reh. school f3973.50 !en voor de Herv. scholen f3121.42. 3. De pensioengrondslagen voor de ambtenaren worden vastgesteld'. 4. Benoeming lid Comtm. tot Wering van Schoolverzuim, we gens niet aanneming der benoe ming door Joh. Visser Jzn. B. en W. stellen voor de heer en F. Wie- ringa en H. Wijnja. Na stemming 'b'leek eerstgenoemde 3 en laatst genoemde 4 stemtnen te hebben gekregen, waardoor de heer H. Wijnja is gekozen. 5. Ontwerp-besluit tot wijziging der gem.-begrooting dienst 1945 en 1946 worden vastgesteld. 6. Vaststelling rek. Burgerlijk Armbestuur dienst 1943. De ont vangst. hiervan waren f 14.206.34, uitg. f 1 5.291.35. De Comm. bestaande uit Cor net, v. Drunen en v. d. Stelt bob ben deze rekeningen nagezien, waarbij de heer Cornet (een gun stig verslag uitbrengt. De Voorzitter zegt de comm. dank voor hun werk. 7. Voorloopige vaststelling der gem. ten bednjfsrek. dienst <1943. Gem.-rekening Ink. f 147.34.1.67, uitg. f 142.042.07. Kapitaaldienst Ink. f30.203.20, uitg. f39.316.89, VeerbedrijfGew. dienst en uitg. f6727.30. Kapi taaldienstInkom sten f1147.48, uitg. f2158.75. Vleeschk. bedrijfInk. en uitg. f3178.53. De gemeente moest wegens het geringe aantal slachtingen hierbij f1219.17 bij pass en. De heer Cornet doet weer na mens dezelfde comjm. verslag over het nazien der bescheiden en zegt, alles in orde te hebben bevonden. De Voorz. zegt de comml. dank. Wordt alzoo vastgesteld. Rondvraag. De heer C. v. d.. Stoelt wijst op den slechten toestand van het ge bouw der Bewaarschool en vraagt of dit kan worden opgeknapt, zoo- dat het in overeenstemming komt met de andere schoolgebouwen. De Voorzitter zegt, dat er reeds aandacht aan geschonken is, maar dat het op het oogeriblik niet doen baar 'is hiervoor vakmenschen en materiaal tie krijgen. Tevens wijst spr. er, op, dat men er toch reke ning meie moet houden, dat jn de toekomst naar een andere plaats voor deze school moet worden uit gezien ,üaar het gebouw in 4jn ge heel niet meer voldoet aan de ei- schen. Ook zegt spr., dat er nog meer ge mi.-gebouw en zijn die wach ten op herstel. De heer Cornet doet een ver zoek namens loodgieter Bras. of hij in aanmerking kan komen voor eien ander pand, waar hii tevens een winkel k!an inrichten voor zijn bedrijf, daar hem het vorig jaar zijn winkel is ontnomen gewonden. De Voorzitter ziegt, dat de aan vragen zieer velen zijn. Hierna sluit de Voorzitter, onder dankzegging aan de leden, deze openbare vergadering. De Destructor te Son werkt weer en rijdt regelmatig miet zijn wa gens (de geheele provincie Noord brabant rond om gestorven dieren op te halen. Deze worden in de Destructor verwerkt .tot Beender meel vleeschmeel en technische vetten, zeer waardevolle produc ten in dezen tijd yan schaarscihte aan grondstoffen en hoe meer wij hiervan zelf produceer en, des .te minder behoeft er ingevoerd .te wonden uit het buitenland. Veehouders, hgt is dus juw ei gen belang, zooveel; mogelijk de cadavers aan te geven op de Secre tarieën uwer gemeenten, opdat zooveel mogelijk veevoeder en vet geproduceerd zal .worden uit ma teriaal, dat anders waardeloos in den .grond begraven wordt. Bovendien wordt de versprei" ding van ziektekiemen 'in den bo dem tegengegaan, want ;het blijkt dat over geheel Nederland, sinds de inwerkingtreding der Destruc- toren, het aantal gevallen van bout- vuur en miltvuur brfler, het vee aanzienlijk is verminderd. Deze ziekten worden veroorzaakt door bacillen, die zeer lang in den grond in leven kunnen blij vent Door opgravingen, het wroeten van Amollen enz. is het mlogelljk, dat deze bacillen uit cle begraven cadavers weer aan de oppervalkte komen, zoodat het 'grazende vee dan aan besmetting blootgesteld wordt en de 'dood' van vele dieren hiervan het gevolg kan zijn. In ten de veehouders de aangif teplicht volgens de Vleeschkeu- tingswet dus niet als een Tastj maar op den langen duur juist als een voordeel voor hun bedrijf beschouwen. f 1 Voorkomt conflicten miet de wetsbepalingen door ojp dit punt vrijwillig mede te werken. Gii bevordert ook hiermede dat het economische leven in ons va derland weer 'zoo spoedig mogelijk op gang gebracht wordt. Weest niet kortzichtig, maar kijk verder dan uw neus lang en geeft wederom alle cadavers voort aan ter secretarie aan. Natuurlijk moeten die gevallen, jvaarin het vee Verdacht wordt gestorven te zijn aan .rpjltvuur .voor speciaal onderzoek onmiddellijk1 gemeld wonden aan fret Hoofd jvan (den betreffenden Vleeschkeurings- dienst. t 1 Bevestigt een stukje carton.Ver meldende uw naam en adres, miet een touwtje om den hals der ca davers, opdat de Destructor voor uitbetaling yan de waarde der huid kan zorg dragen. Brengt verder de cadavers zoo veel mogeliik aan den harden weg en de Destructor zorgt .voor de rest. Sinds 1 Januari j.l. heeft het Nederlandsehe Roode Kruis groo- te hoeveelheden dag-, week-, maandbladen en tijdschriften per luchtpost naar Indië verzonden ter verspreiding onder de in het verre Oosten verblijvende land- en rijks- genooten. Hoewel er gedurende deze maanden ca. 12.000 Kg- re cente jbladen verzonden werd, bleek dat onvoldoende te zijn, juist in verband met de vele leden van de Koninklijke Landmacht en de Marine in Indië. Thans is het Roo de Kruis erin geslaagd een over eenkomst te treffen met de De partementen van Oorlog en van Marine, zoodat wekelijks door den tijdschriftendienst van het Roode Kruis speciaal voor de Nederland sche Strijdkrachten ruim 400 Kg. recente bladen per luchtpost ver stuurd wordt, waardoor aan de groote vraag om nieuws uit Ne derland eenigszins voldaan wordt. Te dien einde tracht het Roode Kruis wekelijks ca. 50.000 exem plaren in te zamelen en te verstu ren voorwaar een niet eenvoudige taak in verband met de alom heer- schende papierschaarschte. Helpt allen mede om deze taak uitvoerbaar te maken en wel door uw eigen dag-, week-, maandbla den en tijdschriften direct ,na le zing ongefrankeerd op te zenden aan Roode Kruis-Tijdsehriftendienst Den Haag. Weet u wiel, dat er bij- onze mannen en jongens, die zoo ver van huis zijn, ook behoefte is aan streekbladen, waardoor zij nieuws krijgen uit de plaats pC. bet dorp waar zij met hun gedachten zoo vaak vertoeven? Hoe meer het Roode Kruis kan inzamelen des te uitgebreider worden de zendin gen voor Indië. Particuliere adresseeringen zijn echter niet mogelijkalle zendin gen rgaan te algiemeenen nutte. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen schrijft onsf M.d. 1 o Juli Mede tengevolge van het warme weer in d'e vorige week treedt in verschillende deelen des lands in zeer ernstige mate vreterijf op van kleine rupsen aan kool, koolraap, mosterd', knollen en andere kruis- blioemige gewassen. T>eze vreterii1 moet in hoofdzaak worden toege schreven aan rupsen van het kool motje ,die kleine, ronde gaten in de bladeren vreten, waarbii aan één zijde de opperhuid vaak niet beschadigd wordt, zoodat „venster tjes11 'ontstaan. f Van dit insect komen twee ge-> neraties per jaar voor. De eerste motjes worden gewoonlijk in het begin van Juni waargenomen. Zij hebben eieren afgezet, waaruit zich de rupsen ontwikkeld hebben, dje thans in grooten getale schadelijk optreden. Deze rupsen zijn binnen deren. i Kort daarop v^rschiinen uit deze poppen de motjes van de tweede generatie. De rupsen van d'ezegie- neratie zij n door haar groot er aan tal vaak nog schadelijker dan die van de eerste generatie. In verband' hiermede raadt de Plantenziektenkundige Dienst den verbouwers van de reeds genoem- de gewassen aan, de bestrijding van deze lastig te verdelgen para-* siet reeds thans metf kracht ter1 hand te nemen. De bestrijding kan geschieden door bestuiving of bespuiting met de in den handel verkrijgbare DD T-bevattende middelen, Loncho- carpus- of Derris-preparaten en mogelijk eveneens met Pyridine- zeep ter sterkte van 5 pet. Bespui ting met 0.4 pet. lood- of calciumf arsenaat kan eenig resultaat ople veren ,doch de werking hiervan is over het algemeen niet geheel be vredigend. r Bii de bespuiting van het gewas moet vooral de onderzijde der 'bla deren ,waar zidhP het jneerendeell

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1