Qemeenteraadsverslagen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor he* Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" van altêNA 3E JAARGANG, No. 37 MAANDAG 22 JULI 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadiering van den nood-raad der gemeente I>Ei WEiRKEN EN SLEEUiUWIJR, op Zater dag 29 Juni, des vjm, 11 uur. De hieer W. van Driel was af wezig. VoorzitterEdelachtib. Heer Ji. de Bruyne. Secretaris (waarn.de heer P. C. Beukenkamp. De Voorzitter opent de verg. met het formuliergebed. Hierna spreekt de voorzitter eenige woorden naar aanleiding' van de n vier jaardag van ZLK.H. Prins Bernhard. Na de voorliezing van de no tulen maakt de heer iGt Ippel op merking pp de notulen' van Vlie verg. van 8 April jj.l. Na onder zoek blijkt, dat biii het typen eenige zinnen ^iin overgeslagen. Er wordt besloten de genoemde no tulen aan te vullen. Na een opf- merking van den heer iMj. Dekker worden deze aldus gewijzigd vast gesteld. 2. Ingekomen stukken en me- dedeelingen. 1 1. Schrijven van Ji. v. d. Stelt te Kille, waaruit 'blijkt, dat hliji zijn 'benoeming tot armlmeester aanneemt. 2. Bericlht van ontvangst van Ged. Staten van NT.Br. -vah oen af schrift der verordening tot aanvul ling der Hligt. Politieverordening dezer gemeente. vastgesteld door den Raad op 8 Aptril j.f. betref fende losloopende honden. 3. Schrijven van den Griffier der Staten van N.Br.,* waaruit 'blijkt ,dat de heer -Jj. de Bruvne met ingang van 2^5 April 1946 opnieuw is 'benöemd tol burge meester der gemeenten De Wér ken en Sleeuwijk en Werkendam. 4. Besluit van den M;in. van Binnenl. Zaken, waaribiij A. Knoot, secretaris d^zer gemeente, met in gang van 5 Mei 1945 ontslag uit zijn functie is verleend. De onder 1 t.m. 4 genoemde stukken werden z.h.s. voor ken nisgeving aangenomen. 5. Schrijven van Ged. Staten over het ontwerp heffing school geld ,met het verzoek' de daar in voorkomende woorden maxi mum" en „minimum" te schrap pen. Wordt alzoo besloten. De voorz. deelt mede, dat nog geen bericht van ontvangst werd ontvangen van Gedeputeerde Staten betreffen de de verordening nopens het verhuren en huren van woonruimten, en dat op 26 Juli a.s. de aanbesteding zal plaats vinden van 10 woningen te bouwen op de Uitbreiding. Dhr. v. Wendel de Joode stelt voor om eenige wijziging te brengen in de tee kening, n.l. om de eindgevels wat levendiger te maken. De voorz. zegt toe, dit met den architect te zullen bespreken. Voorts heeft de Insp. v. d. Volks gezondheid voor het volgend jaar den bouw van 14 woningen toegezegd, ter wijl er bovendien een rijkssteun voor woningbouw door particulieren is te verwachten. Betreffende het uitbaggeren van de haven aan de Kille werd nog geen bestek en teekening ontvangen. Wijziging der gem.-begrooting 1945. Door deze wijziging worden de in komsten met f 34967,46 en de uitgaven met f 28404,50 verhoogd, zoodat de post onvoorziene uitgaven geraamd kan worden op f 6562,96. De gem.-rekening en de rekening van het Burg. Armbest. 1943 wordt aangeboden en in handen gesteld van de commissie van onderzoek. Voorstel B. en W. tot vaststelling der gem.-begrooting dienst 1946. Dhr. de Koning, vindt het salaris en de rij wiel vergoeding van den ge meentebode J. Roza te laag. Na eenige bespreking wordt beslo ten met ingang van 1 Jan. 1946 het salaris te brengen op f 1100 per jaar zonder kindertoeslag en de rijwielver goeding op f 50 per jaar. Dhr. de Koning merkt op dat de subsidie ad f 280 voor het Groene Kruis te laag is. De voorz. zegt, dat het verstrekken van een hoogere subsidie kan worden overwogen, zoodra een verzoek is in gediend. Dhr. de Koning merkt voorts nog op, dat de plantsoenen slecht worden onderhouden, terwijl er toch f 350 voor uitgetrokken wordt. De voorz. zegt dat dit euvel te wij ten is aan het tekort aan arbeids krachten. Dhr. de Koning vraagt waarom aan den gemeentegeneesheer de verhooging van 20 pCt., welke aan alle ambtena ren werd toegekend, niet is toegekend. De voorz. zegt dat de armenpraktijk zoo miniem is, dat deze salarieering voldoende wordt geacht voor de te ver richten werkzaamheden. Hierna wordt de begrootingsdienst 1946 met alg. stemmen als volgt vastge steld Gewone dienst in uitgaven en in- komsten op f 150,812,83; Kapitaal--» dienst in uitgaven en inkomsten op f 25,249,89. Het voorschot voor het gew. lager onderwijs wordt voor '46 vastgesteld op f 15,47 per leerling en voor het bijz. lag. onderwijs te Sleeu wijk op f 2537,08 n.l. 164 X f 15,47. Voor het bijz. uitgebr. lager onder wijs op f 18,76 per leerling. Voor de Chr. ULO-school voor 't Land van Altena op f 2269,06. Verder wordt f 6284,34 beschikbaar gesteld voor herstelling van de ULO- school en inventaris leer- en hulpmid delen. Aan het einde van de agenda geko men zijnde, wijst dhr. W. T. Groene veld op den onhoudbaren toestand van de slooten langs den Rijksstraatweg, daar hierop alle riolen uitloopen. De voorz. zegt dit reeds onder de aandacht van den Rijkswaterstaat ge bracht te hebben. Een plan tot rio- leering zal worden opgemaakt, waar voor reeds opdracht is gegeven. Hierna wordt een schrijven van den heer A. Groeneveld behandeld, betref fende de wederinvoering van de z.gn. rondvraag. De voorz. zegt dat het reglement van orde voldoende gelegenheid biedt om vragen te stellen en vreest dat een zgn. rondvraag zal ontaarden in allerlei kleinigheden die niet in een raadsver gadering thuisbehooren. De heeren M. Dekker en de Kojiing steunen het voorstel van A. Groeneveld. Dhr. v. Wendel de Joode acht het beter, dit punt tie doen beslissen door den nieuwen raad. Een beslissing wordt niet genomen. Dhr. A. Groeneveld dringt op spoed aan betreffende het uitbaggeren van de haven aan de Kille in verband met den oogst. Verder wordt nog eenigen tijd ge sproken over de straatverlichting aan den Rijksstraatweg en eventueele aan leg straatverlichting aan de Schans. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorz. deze vergadering. Vergadering van den noodraad der gemeente EETHEN, op Woens dag 16 Juli, des nam 7 uur. Voorzitter, tevens secretaris, de Edelachtb. Heer E. A. van der Schans. Afwezig met kennisgeving de heer C. H. v. E,verdingen. Opening met het formulierge" bed. Ee notulen worden onveran derd vastgesteld. Ingekomen stukken Kon. Besluit met schrijven van de Prov. Griffie, waarin mede- deeling wordt gedaan van 'herbe noeming van en aflegging van de vereischte eeden door den Ed'el- achtb. Heer D1. A- v. d. Schans als burgemeester der giemieente Eethen. Bericht dat voor 1947 wederom 16 z.g. urgentiewoningen aan de gemeente zijn .toegewezen. Verzoek van den eigenaar van den Meeuwensehe molen, om sub sidie voor de wederopbouw* van zijn molen. De Voorzitter licht "toe. dat deze molen werd voortgedreven door wind- en motorkracht. Die opge- l'oopen schade, tengevolge van de oorlogshandelingen, vallen onder de schade-enquête en molest. Het was te verwachten, dat er alleen motorische kracht Zou klolmien. De vereeniging „Hollandsche Molen" heeft er zich in gemengd, die aan dringt om den molen;, in verband met het lands chaps schoon weer in zijn ouden vorm terug te brengen. De geheele restauratie is begroot op f 6200.De „Hollandsche Mo len" heeft een subsidie van f 200.- toegekend. Van regeerings wegje werd seen subsidie van 1 2000 toe gezegd, als de gemeente'f 500 bij droeg. Na dit aanbod is nog1 een schrijven ingekomen, dat de sub sidie van het rijk tot f2500 zial worden verhoogd. B. en W. stellen voor de subsidie van 500 tofe i"e staan, aangezien de molen bii het landschap past en d'e gemeente toch reeds vieel van haar vroegere schoonheid moet missiën. Verdere bespreking vond plaats in geheime zitting. Na heropening werd met algie- meene stemmen overeenkomstig het voorstel van B. en W. bieslor ten. Ee Voorzitter deelt vervolgens mede, dat de kwestie |van de klok te Heesbeen nog hangiende pis. In overleg met monumentenzorg heeft het Kerkbestuur besloten den ito- ren te restaureeren, in verband daarmede acht Monumentenzorg het ook beter met 'het aanbrengen van een klok op deze restauratie te wachten. Verzoek ontslag van Mej. Kom mer. onderwijzeres te Babiloniën- broek, wegens huwelijk, tegen .1 September a.s. Ee Voorzitter zegt dat hoewel het B. en W. spijt, dat tmej. Kom mer gaat vertrekken, ze was een goed onderwijzeres, het College voorstelt, het gevraagde ontslag dn te willigen. Met algemeene stem men wordt aldus besloten.* 1 Ee Voorzitter deelt nog mede, dat zoowel voor Eethen: als vöor B.-Broek een oproeping is ge plaatst, doch tot heden beeft zich geen enkel sollicitant aangemeld. Aanbieding gemeenterekening .1943. Eeze rekening geeft voor den gewonen dienst een ontvangst aan van f113844.85 en een uit gaaf van f 116391.39, nadeeligsal do alzoo f 2^46.54. Voor de kapi- taaldienst een ontvangst van f86270.75 en een ujtgaaf 1 van f81494.68. batig slot f4776.07. Met de in de vorige vergadering aangeboden gemeentebegrooting wordt ze in handen gesteld yan een commissie van onderzoek, waaraan alle raadsleden kunnen deelnemen. Benoeming lid Burger 1. Arm bestuur, wegens het niet aanne men zijner benoeming door den heer E:. v. d- Beek. Aanbevolen worden de heeren Adr. v. Wijk en J,. C. v. d. Beek. Eie heer v\ Wijk verkreeg 4, de .heer J. C. v. d. Beek 2 stemmen, ,zooda,t de heer A. v. Wijk is benoemd. Vaststelling verordening tot hef fing van straatbelasting. Ee Voorzitter deelt mejde, dat wegens het .ontbreken van de Straatverlichting de bestaande ver ordening eenige jaren buiten ge bruik is geweest. Thans;,* nu de straatverlichting weer zal _g'aan branden is het noodig de vier orde ning, die geheel gelijkljujderild is aan de ou.de. o.pnieuw vast te stellen. Met algemeene stëmimiën wordt hiertoe besloten. Aankoop grond voor woning bouw. Voor de in ,1947 toiegewiezen 16 urgentie woningen moet uitge zien worden naar bouwterrein. Bo vendien is voor de woningen, die voor 1946 zijn toegewezen, even eens terrein noodig en B. en W. 'ziin bezig om het getal voor dit jaar nog verhoqgd te 'krjjglen. in ieder dorp bestaat wel een tekort aan woningen maar zeer zeker ook in Genderem In BTongelen is vóorloopig in verband met (de ruilverkaveling, die daar zal plaats vinden, nog niets te beginnen. In Eethen. geeuwen en Gende- ren. hebben B. en W. perceel tjes grond in aankoopt In Eethen 17 Are van den Hoogen Boom gaard, eigendom van de Diaconie. Verder erf en boomgaard van de wed. Uithoven, waarvan 600 M.2 geschikt is voor woningbouw. In Meeuwen is in overleg met bet uitbreidingsplan in aankoop 3000 M2 van het perceel aan deze kant van Du Smits. In Gendenen een perc. tusschen het erf van de kin deren Vos en de woning van J. v. Hemert, groot 600 M[2. terwijl bet college nog in onderhandeling is over een daarachter gelegen per ceeltje. De koopprijs bedraagt voor alle perceeltjes f 1.per Mg. De Voorzi tter zegt dankbaar te zijn dat de plattelandsgemeenten op deze manier worden geholpen aan woningen, waardoor de trek naar de steden wordt tegengegaan. De bouw van woningen is op het oogenblik zeer kostbaar^doeh het rijk biedt daarbij de helpende hand. Het verstrekt n.L de be- noodigde gelden en draagt in de exploitatiekosten voor 90 pet. bij, zoodat voor de gemeente 10 pet. overblijft. B. en W« vragen den raad goedkeuring tot het doen dezer uitgaven. De heer v. Andel bad het beter gevonden, dat de raad in deze zaak eerder was gekend, nu. staat hij voor een voldongen ïeit, daar B. en W. de grond reeds hebben gekocht. 1 j f De Voorzitter zegt, dat het moei lijk was de grond zonder jonteige- nfng te krijgen, daarvoor moest langdurig met de eigenaars wor den onderhandeld. Bovendien zijn B. en W. ook gebonden aan ae laats waar de woningen mogen omen. c Wethouder v. d. Beek licht inog toe, dat de raad de -betreffende post niet kan goedkeuren, doch dan komt er van den bouw ook' niets en zullen de woningen jn andere gemeenten worden gte~ bouwd. B. en W. hebben gemeend.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1