TROOr sIREDE Politiek van de week. Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Aitena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. NO. 38 DONDERDAG 25 JULI 1946 van altéNA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Dinsdagmiddag heeft H.M. de Koningin de -zitting der Staten- Generaal geopend met. het uit spreken van de Troonrede. Aan gezien deze Troonrede in zijn ge heel voor ons blad te lang is, on tie enen wii daaraan de voor naamste punten. Hoewel met groote vreugde door H.M,. geconstateerd is ge- word en r dat reeds menige schre de is gezet ofp den weg om tot het leggen van een deugldel ijken grondslag! voor de geleidelijke we deropbouw van onze geestelijke en stoffelijke volkswelvaart te gera ken, is zii overtuigddat nog vele en groote moeiliik'heden te wach ten staan. Over Öjostdlindië Zei H.M In belangrijke deelen der bui tengewesten is reeds in eerstén aanleg overgégaan tot de; vesti ging van een nieuwe rechtsorde, steunend op fie beginselen, die in mijn rede van 7 December 19412 zijn neergelegd. Óp Java en Sumatra echter ont breken nog voldoende voorwaar den voor zu,lk een overlegC Ik' vertrouw, dat deze voorwaarden mede dank zij! verdere bespre kingen spoedigl aanwezig zuilen zijn. 1 Ten einde voor den overgangs tijd in het bijzonder de uitoefe ning van de taak van het opper bestuur ten aanzien van Otoistt Indië beter tot haa,r recht te doen komen en ook daar de Rijkscon- 'ferentie voor te bereiden, zal on verwijld een ontwerp ,van wet tot instelling van een commissie-gene raal aangepast aan de eischen van den huldigen tijd aan u worden voorgelegd. Over het samengaan met onze Zuiderburen werd gezegjd Het besef, wederkeerig bestaan de bij de Nederlandse he -zoowel als bii de Belgische regeering, dat ten aanzien van een aantal inter nationale vraagstukken haar res pectievelijke belangen gestadig meer samenloopen, draagt er foe bii de nauwe samenwerking met onze Zuiderburen te versterken. Te ontwikkeling van onze be trekkingen met de mogendheden, waarmede de vrindschappelijke relaties niet zijn Verbroken ge weest, blijft aanleiding geven ,t,ot void oening. Nederland stelt zich voor aan spraken te d'oen gelden op gjrens- verbetering van beperkten .omvang langs zijn Oostgrenzen. Mede als een bijdrage tot de vestiging van een sterke -inter nationale rechtsorde zal worden voortgegaan met d'en wederop bouw zoowel van onze Marine als van onze Landtnacht. In beide deel en onzer striidmacht zal bij zondere aandacht worden geschon ken aan de tucht., het moreel, de geestelijke verzorging en de so ciale bemoeiingen ten dienste van het personeel en zijn .gezinnen. In ernstig onderzoek zal worden genomen de vraag opi welke wiize ontduiking van Het bepaaldie in artikel 263 van het Burgerlijk Wetboek kan worden tegengegaan Maatregelen ter voprkoming van lichtvaardige echtscheidingen zul len worden voorbereid. Maatre gelen zullen worden voorbereid ten behoeve van een meer doel- treffende bestrijding van de open bare onzedelijkheid. Ten aanzien van het onderwijs zal gestreefd worden naar het weg nemen van belemlmieringen die de vernieuwing van het onderwijs in den weg staan en naar het aan vullen van de op dit gebied be staande tekorten. De regeering! zal sterken steun verleenen aan de 'jeugdbeweging met inachtneming van 'zelf standi g- h,pid der levensrichting en, erken ning van de 'rechten der ouders. Bijzondere aandacht zal worden gewijd aan de bestrijding! van ,de verwildering der jeugd'. Het ligt in 'het -voornemen, om, den radioraad' gehoord, "een wet telijke basis te ontwerpen voor een Nationaal Omroepbestel 'op- publiekrecht elij'ke leest, waarbij de verschillende levensbeschouwingen in organisch verband 'opgenomen, voor het uitdragen 'van eigen be ginselen beschikking1 zullen Ver krijgen over zendtijd, In het bjjzonder 'op d;e .intdu- strieele ontwikkeling van 'ons land, als belangrijk middel 'om de moei lijkheden, uit de wijzigingen in de eoonom'scbe wereldstructuur voort vloeiend, te bovien te komen,, zal de aandacht der regeering-ziin .ge vestigd. Bij de ten aanzien van den land bouw te nemen maatregelen zal er naar worden gestrteefd, aan ,het economisch verantwoorde klieine boeren- -en 'tuindersbedrijf 'een zoo danig inkomstenpeil 'te waarbor gen ,dat 'voor 'het glezin teen be hoorlijk bestaan 'verzekerd 'is. Regelen van 'wjet 'ten; aanzien van .verkoop en doelmatige ver pachting van 'gronden zullen wor den voorbereid. Met kracht zal ook de weder opbouw worden Voortgezet, met name ook 'van gebouwen van gees telijke en cultureele beteeknis. welker groote 'waardie niet uit het oog zal worden verloren, en van bedrijfsgebouwen. Het bouwen van nieuwe woningen zal, zoodra die aanvoer van materialen dit moge lijk maakt, 'ten .sterkste worden bevorderd'. Enkele 'wijzigingen in de woningwet zijn in verband hier mede voorbereid. Een finaneieele regeling voor den bouw van wo ningen door particulieren is vrij wel gereed. 1 1 Groote zorg zal worden besteed aan een rechtvaardige verdeeling van de stoffelijke welvaart. Scherp toezicht op de priizen zal ervoor waken, dat iedere verhoogingl der productie zooveel mogelijk ten goede komt aan een vermindering der nog steeds bestaande span ning tusschen loonien en priizen. Ce regeling van de bii dra gen in de materieele oorlogsschade en van de aanvullende credietfinan ciering bij -de wet kan op korten termijn worden tegemoet gezien. Met kracht zal worden gestreefd naar inkrimping yan het .over heidsapparaat; in het bijzonder zal daarbij aandacht worden geschon ken aan de riiksbureaux. De regeering zal <een juistere regeling van de positie der amb tenaren o.m. door herziening van stelsel en normen van het bezol digingsbesluit bevorderen. De afgeloopen week is niet rijk geweest aan belangrijke politieke gebeurtenissen in het buitenland. Een teekenend en beslissend feit in de Joego-Slavische politiek was de executie van generaal -Mjihai- lowitsi vorige week Woensdag. In naam was het de bestraffing van een oorlogsmisdadiger, maar in feite 'is het zich afwenden door Joego-Slavië van het Westen en een definitief keeren naar de po litiek in Russische zin. JMihailo- witsj was de groote politieke te genstandier van maarschalk Tito, reeds tijdens het verzet, en een herinnering aan het oude konings huis. En nu de Joego-Slavische re geering van plan is een uitgespro ken .communistische politiek te gaan. voeren én het konings schap blijkbaar niet terugwenscht, moeten dergelijke obstakels defini tief uit den weg worden geruimd. Het proces heeft dan <ook een te sterk politiek! karakter gehad om strikt rechtvaardig te kunnen heeten. j In een besloten tbiieenkomst der atoom-cominrssie van de Veilig heidsraad kwam, Gromyko met een Sovjetplan voor a toom-controle. Hii maakte bezwaar tegen ieder voorstel om de controle der atoom- energi e te onttrekken aam de UNO en op die manier -het veto-recht te ontduiken. Ee Australische gedelegeerde Evatt wilde een controle-lichaam. HEUSDEN. Gister nam ide gemengde zangvereen. „Sursum Corda", on der lieidiing van den, heer Jac. Groen, deel aan het concours te Apeldoorn ten behaalde aldaar een 2e prijs in de derde afdeeling. Zondag hoopt de Eerw. Heer H. v. Hoften (W.P.alhier om 10 uur zijn eerste plechtige H Mis op te dragen. Om half tien zal de Neomist met ziin familie aan zijn woning worden afgehaald door Kerkbestuur, Armbestuur, feestcomité en bruidjes. Om 1 *2 uur zal de Patronaats- harmonie St. Catharlen van 's Her togenbosch op de kiosk Visch- markt een concert geven, terwijl om 12.45 een serenade zal wor den gebracht aan den Neomist. Van 11.3012.30 wordt een re ceptie gehouden in café Central. Vrijdagavond te 8.30 uur zal in het café van den heer P. Verheii een vergadering gehouden worden, waarin getracht zal wor den om te komen ,tot orpichting van een supportersclub. Heusde- naren, u bent allen welkom. De voorloop:ge agenda isBestuurs verkiezing vaststellen contributie doel en streven der vereeniging. Loopende de vergadring, zullen, indien noodig, nog andere pun ten besproken worden. Sluit u al len aan. Wii verwachten dus alle sport liefhebbers Vrijdagavond bij den neer Verheij. De Damclub V.D. welke Maandag j.l. in hotel „Central" haar tweede promotiewedstrijd te- dat onafhankelijk zou zijn van de Verenigde Volkeren, zoodat het zijn dagelijksche werkzaamheden ongehinderd zou kunnen voortzet ten. Zoodra echter een bedrei ging van den vrede zou. ontstaan, kan de 'Veiligheidsraad de juris dictie van de controle-instantie te allen tijde aan zich trekken. Hiervan wilde Gromyko echter niets weten. Hii stelde de kwestie van het yetoKrecht zoo £Cberp>, dat dit zelfs gebruikt zou kunnen wor den buiten de Veiligheidsraad, met name, wanneer er instanties wor den gevormd, die buiten het Hand vest der Vereenigde Volkeren val len en misschien zelfs tegen de werkzaamheden van dergelijke in stanties. In België is men druk bezig! met pogingen om te koimjen tot formatie van een nieuw kabinet. Nadat van Acker had gewei gerd, had Prins-Regent Karei aan vankelijk1 den heer Struye van de Christelijke Volkspartij voorgesteld een regeering te willen vormen. Door de houding van socialisten en communisten gedwongen, heeft deze er echter van ^afgezien. Thans heeft Spaak de ppdracht gekregen en is hii besloten een geheel linksche regeering te .vor men, daar de socialisten en com munisten weigeren met de katho lieken samen te werken. Die libe ralen daarentegen hebben hun steun aan den heer Spaak toe gezegd. Deze hoopte binnen zeer korte tijd met zijn nieuwe kabi net gereed te zijn. gen de „Bossche Damclub" speel de om bet hoofdklasseschap, beeft het niet tot een p ver winning we ten te brengener werd' met de zelfde cijfers verloren waar mede in den Bosch gewon nen werd' nl. 137. Hoofdzakelijk' is dit te wijten aan het feit, door dat de onderste borden ditmaal' faalden. Toch is er spanning ge noeg gieweest, zelfs toen .de stand 71 in het voordeel-was van den Bosch. Deze achterstand' was ver kregen d'oor nederlagen van te Vruchten, Jonker en Klaren, [ter wijl Bax een remise bewerkstel ligde. Aan de overige borden stond V.D. veel beter en een gelijk spél was toen nog zeer wel .mojgelijk. Toen evenwel Timmermans en Deurloo onverwacht verloren, Eeurloo zelfs met pen schijf voor. en Klerks in een gladge wonnen stand remise 'toeliet, was de kans definitief verkeken. Óver winningen van Schaap en Nieuwkoop en een remise van de Graag konden toen slechts de nederlaag zoo klein mo gelijk houden. Het wachten, is nu op een beslissingswedstrijd. Die gedetailleerde uitslag luidt V.D. Bossche Damclub A. de Graag-G. Burgerhof 1 1 B. Klerkt-W. v.d. Loo 1 1 A. Nieuwkoop-P. Peeprkamp 2o C. Schaap-A. A. v. Bockel 2o C. Bax-A. Aarts 1 1 J. Klaren-H.. C. Florie o2 J. Eeurloo-W. de Bie o2 G. Jonker-J. Roeffen o2 Jac. Timmerm.-P. Peperk. o2 Fr. te Vruchten-A. Anherll o2 7— voor B.D'.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1