Binnenland Bekendmaking Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. No. 39 MAANDAG 29 JULI 194-6 ^No VAN ALTLHA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Boerenveete uitgevochten. Het anders 200 rustige Tub ber gen is dezer dagen in beroering' gebracht, Toen in een gevecht tusschen de gebroeders F. en yde landbouwer S. met twee zoons een doode viel. Het ging om een stuk grond, dat kadastraal aan F. be hoorde, doch reeds jarenlang door S. gebruikt wordt. Zaterdagmid dag waren de gebr. F, ihet be wuste stuk grond aan het afraste ren, toen S. naderbii kwam, die dit wilde verhinderen. Een vechtpartii ontstond, waarbij twee zoons van S. te hulp nelden. Er werd ge vochten met spaden, knuppels en harken. Een der gebrsF. kreeg een zware hoofdwond, een zoon v. S. raakte bewusteloos. Beiden werden naar het ziekenhuis ge bracht, waar de zoon van Bl in den loon van den avond .is over leden. Opnieuw belangrijke resoluties te Malino. Op de Conferentie van Malina is met algemeene stemjmen een motie van Nadjamioedin Daeng Malewa (vertegenwoordiger van Zuid-Celebes), Noor Asikin (ver tegenwoordiger van Zuid-Borneo 1 en Soekawati (vertegenwoordiger van Bal O aangenomen, waarin de wenschelijkheld wordt uitgespro ken ,dat de Groote Ojost en Bor neo, tijdens de verdere besprekin gen tusschen Sjahrir c.s. eener- zijds en de Neder la ndse h - In d i s ch e en de Nederlandsche regeeringan- derz'ijds zullen zijn. vertegenwoor digd, indien beide genoemde par tijen dit wenschelijk achten. Flet meest ontroerende oogen- blik was, toen de vergadering), na de aanvaarding van een Vijftal1 .re soluties en na de toespraak van v. Mook waar in deze de Conferentie met de bereikte overeenstemming geluk wenschte en zeide, dat .hii het een voorrecht achtte de con ferentie in deze sfeer te hebbén mogen presideeren, hartelijk ap- plaudiseerde. i Noodweer boven Eindhoven. Woensdagnacht woedde van half 2 tot 2 uur een noodweer boven Eindhoven van haast ongekende hevigheid. Hagelsteenen ter groot te van duiveneieren, vernielden, ve le ruiten, terwijl de schade aan de fruitboomen als zeer aanzien lijk moet worden beschouwd. Tal- looze r'oleeringen raakten verstopt en vele straten stonden blank. Schooljeugd handelt in textielpunten. Te Deventer is dezer dagen een einde gemaakt aan 'n uitgebreide „handel" in textielpunten. Het wa ren in dit geval gëen :„zware jon gens" of lieden van verdacht al looi, die zich met 'deze ongetwij feld winstgevende zaken bezig hielden, doch de schooljeugd. De punten werden meest buiten de stad gekocht. Zoo kocht ^een jon geman tijdens de zeilweek te Does burg een groot aantal ppplakvel- len met textielpunten, die .hij in Deventer aan den man bracht voor 10 cent per punt. Zij: werden dan in Deventer verkocht voor min stens 40 cent per punt. Een uit gebreid onderzoek dat pog gaan de is, heeft uitgemaakt^ dat de dis- tributiedienst ter plaatse vrii uit gaat en niets met (leze transacties te doen heeft. Trygve Lie in Nederland. Wij vernemen dat Trygve Lie, de secr.-generaal van de United Nations, Vrijdagmiddag met het K.L.M.Tijptoestel uit Kopenhagen op Schiphol is aangekomen. Zon dagmiddag is de heer Trygve Jrie, eveneens per K.L.M., naar Parijs doorgereisd. De ingeleverde radio's. De ministerraad heeft een ver zoek gekregen van den R.K. Gil- debond te Roosendaal, waarin de ze vraagt of de regéering pl ge tracht heeft via de geallieerden radio's uit Euitsehland terug te halen ter compensatie en of aan degenen, die verplicht werden tot inlevering, een vergoeding^ b.v. 75 pet. van de aarikoopwaarde van een nieuw toestel, kan worden uitgekeerd (door Euitsehland te vergoeden door levering van in dustrieproducten De petitie dringt er op aan, om voor het geval dat de voor gestelde maatregelen nog1 niet overwogen 'werden, deze alsnog te bestudeeren. Eerste Duitsche vergoedingen. 'Ons land is 14 h 1 5.000 machi nes aan Dnitschland kwijt geraakt. Thans is een eerste begin gieimaakt van schadevergoeding1. Aan Frankrijk en Nederland is nu in gelijke deelen de inventaris toegewezen yan een krukassenfa- briek, welke gevestigd was te Glin- de bij Idamburg. Dit is een :in 1936 ingerichte fabriek, welke 760 machines, zooals draaibanken, fraisbanken. schaafbanken £.d., al le van 1936 of Jater, omvat. Deze machines ?ijn universeel bruik baar voor <ie industrie.. Zii be vinden zich in goeden staat. Embargo op onze schepen weer opgeheven. De bestuursraad van de vakbon den in den staat Nieuw Zuiidwales heeft de reeds tien •maanden be staande boycot van Nederlandsche schepen in de wateren van Nieuw Zuild Wales 'opgeheven. De mo tie om deze boycot .op te beffen, heeft van de zijde der communis ten heftigen tegenstand ontmoet. H.M. de Koningin bezoekt Den Bosch. H.M. de Koningin zal op Vrij dag 2 Augustus ajs. naar Den Bosch komen, teneinde op het Sportterrein aan de Hekellaan eereteekenen. en ridderordén uit te reiken aan leden van de land-, zee- en luchtmacht en van de koopvaardij, als huldigende onder scheiding voor hun tijdens de oor logsjaren betoonde moedige ge drag in dienst van de vaderlanid- sche zaak. I Het noodweer. Het noodweer van Woensdag nacht, dat het gesprek van den was, heeft in Noord-Brabant voor al schade toegebracht aan den oogst. Vele hectaren koren wer den platgeslagen en op vele plaat sen. v/erden de erwten uit de peu len gedorscht door de hevige ha gel val. Buiten de provincie hadden eenige persoonlijke 'ongevallen plaats. Te Bussum werd een Am- sterdamsche kampeerder dood in zijn tent gevonden. Hij was door den bliksem getroffen. Tribunaal 's-Bosch. Cornells van Sinttruyen, bloe mist uit 's Hertogenbosch, was lid van de N.S.B., verleende mede werking aan de z.g. V-actie, trad in bezoldigden dienst van de Ne derlandsche Landstand en had om gang met Duitse hers en handlan gers van hen. Verd., die de schrik van Heusden werd genoemd, was reeds voor den oorlog N.S.B.'er. Wegens oneeniglheid met N.S.B. functionarissen werd hii echter ge royeerd. Verd. moest en zou ge rehabiliteerd worden en schreef zelfs hierover aan Mussert. Al zijn pogingen mislukten helaas en ten einde raad liet hii in de Fleusden- sche Courant een advertentieplaat sen, dat hii geen NJS.B.'er meer was. Uit het dossier blijkt, dat verd. des te barder is gaan aan pappen met de Duitschers. Het Tribunaal bepaalde de in terneer ing van verd. op vier jaar met aftrek van voorarrest (tot 6 November 1948I en ontzegde ver dachte het actief en passief kies recht voor den duur yan tien jaar. De Nederlandsche delegatie ter vredes conferentie. De leden der Tweede Kamer, die deel zullen uitmaken van de Nederlandsche delegatie voor de vredesconferentie te Parijs zijn de heer en mr. dr. 'L. G. N. Kor ten- horst en E. "Kapers. Koningin Wilhelmina eerelid van de Kon. Academie van België. Tijdens de buitengewone zitting der klasse van schoone kunsten der Kon. Academie van België, ter gelegenheid van haar 100-ia- rig bestaan, werd Koningin Wil helmina gekozen tot buitengewoon lid der afdeeling schilderkunst. De uitslag werd door alle aan wezigen hartelijk toegejuicht. De Burgemeester van Heusden maakt bekend, dat a.s^ Dinsdag 30 Juli gelegenheid bestaat zich te laten behandelen tegen, scabies (schurft). j Behandeling vindt plaats Te Heusden: in de Barakken van 911 uur. Te Herptin de Bijz. school van 23 uur. I Men diene verschooning mede te brengen, terwijl niet alleen de patient, doch het geheele gezin aanwezig dient te zijn. Be Burgemeester voornoemd. A. VAN DEiLFT. Heusden, 26 Juli 1946, 3 HEUSDEN. Ds. Vogel, Ned. Herv pre dikant alhier, heeft het beroep naar Maassluis aangenomen. Op Maandag 29 Juli, des avonds om *8 uur^ zal de raad dezer gemeente in openbare ver gadering bijeenkomen. Onze stadgenoot Mj. Remie had het ongeluk bij zijn werkzaam heden op de schroevenfabriek Lips te Drunen, met zijn rechterhand tusschen een lier te geraken, waar door een der vingers zoodanig werd gewond, dat deze moest wor den geamputeerd. In ons blad van 18 Juli j.l. is tot onze groote spiit een kleine onjuistheid voorgekomen, welke, wij hierbii willen rectificeeren. In voormeld nummer kwam n.l. een artikel voor, gewijd aan de Kon. Erk. Scherpschuttersvereen. St. Blasius alhier, waarin vermeld werd dat 'tijdens het prijs schieten door den schutter Brou wers den eersten prijis wertd be haald, dit is evenwel onjuist. De heer W. v. Rasteren alhier, wist' den eersten 'prijs te veroveren, ter wijl den 'heer Brouwers op de tweede plaats genoemd dient te worden. Op het Consultatiebureau v. zuigelingen alhier, \yaren Dinsdag 23 Juli i,n totaal ,34 zuigelingen, voor onderzoek aanwezig, n.l. uit Heusden 16, Aalburg 2, Herpt 5, Oud heusd en 2, Hedikhuizen 2, Genderen 1, Wijk 3^ Heesbeen 1, Veen 1, Aalst 1. Volgende zitting Dinsdag 6 Au gustus. 1 AALST. Onze predikant, Ds. A. P. v. d. Kooii ontving binnen enkele dagen, een derde beroep^ thans naar Wezep ,r(bii; Zwolle). Op Dinsdag '23 Juli -maak ten de leerlingen der O.LI. school hun traditioneele 'schoolreisje, dit maal naar Rotterdam. Vergezeld van een fdertigtal ouders aan vaardde men den tocht eerst per auto naar Brakel en .vandaar per snelboot naar het doel, .waajr o.a. diergaarde Blijdorp !en de Maas tunnel bezichtigd Werden. Hoogst voldaan keerde men des avonds weer huiswaarts. Tijdens het tonweer in den nacht van Woensdag op Donder dag, werd reen paard vafi den landbouwer C. jSprong aan de Rietsohoof door den bliksem ge dood. Het echtpaar C. Exaltx>-v. Zon herdacht op 24 Juli zijn 50- jarige echtvereeniging. Een vrachtauto, bestuurd door Mj. v. d. Werken, geraakte bij het passeeren, Jer hoogte van de Over laats toep van den vrij hoo- gen dijk. Gelukkig kantelde de wagen niet, 'zoodat met vereende kracht en behulp van een andere auto. jle pechvogel weer pp den weg kwam. CAPELLE. In een dezer dagen gehou den vergadering van de Ouder commissie der 'O.L. school in de Kom en 'het personeel dezer school, is een comité gevormd tot het organiseeren van een kinder feestje voor de leerlingen ter ge legenheid van den verjaardag! van H.M. Koningin Wilhelmina. Bil het te 's Bosch gehou den 3-daagsch examen voor cou peuse slaagde onze dorpsgenoote Jeanny de Jong Jd. Mjet haar slaagden de dames Marie Zijl-I mans en Mien de Bont te Raams- donk. Zii genoten hun opleiding-' bij de Eerw. Zusters te Waspik. De landbouwer Th. Rijken alhier, behaalde op heL-Concours Hippique te Drunen, in het num mer Eenspannen koudbloed, open klasse, den eersten prijs. Ds. Lamens te Elspeet (Gld.) heeft het beroep naar de Ned. Herv. gemeente te dezer plaatse niet aangenomen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1