Politiek van de week. Qemeenteraadsverslag Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3£ JAARGANG, NO, 4O DONDERDAG 1 AUGUSTUS 1946 VAN alteha Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Palestina is *zfeer onrustig. Ein- gelschen, Arabieren, en Joden zijn het hier *al erg oneens. Daar,bij komen: die /herhaalde sabotage- en terreurdaden, meest van Joodsche. kant, terwij'l took die Arabische Li ga van "haar kant niet s'tilzii|et. Het hoogtepunt Ivan dezie ge welddaden was Thet opblazen van het Britsche Hoofdk wiartier -in Je ruzalem vorige .week Maandag!, waarbii in ito taal meer! dian, i 50 dood en, vermisten ien gewonden, vielen vte betreuren- De( hoogere Jotodsche autoriteiten hebben on middellijk na den aanslag! hun af grijzen hierover ditgesprokep, ter wijl later die Joodsche ondergrond- sche organisatie 'van terroristen erkende voor deze daad! verant woordelijk te 'zijn, maar dat tijdig tevoren was gewaarschuwd. Be Arabieren v&x\ 'hun k'ant voelen zich door 'dit voorval steeds meer bedreigd. Engeland neemt >:n dit alles een n et i li ge positie in. Er zijn thans onderhandelingen gaande «net de Amerikaanschc re gearing om tot een, bevredigende oplossing der Palestijlnsche kwestie ite geraken en bet wordt de heeren politici, niet gemakkelijk 'gemaakt. Want de Britten mpeten, buiten die Ara bieren en de Joden nog denken om hun eigen strategische positie in het Midden-Oosten, vooral nu zij zich uit Egypte terugtrekken en dus andere militaire steunpun ten moeten zoeken, waarvoor, van- zielsfprekend Palestina in aanmer king 'komt. Zij kunnen hier dus' niet veel herrie gebruiken. Inm'ddels heeft Egypte zich! voor de z aak gespannen en bij bet secretariaat-generaal van de UNO: een formeel verzoek ingediend, dat de toestand in Palestina m Sep tember behandeld zal. worden in de Algemeene Vergadering van de Vereen.igde Volken. t Be landen, die Palestine omrin gen, steunden Egypte bii dit ver zoek. i Na den aanslag heeft de Brit sche regeering een witboek gepu bliceerd, waarin het Joodsche. Agentschap ^beschuldigd wordt in verband te staan met/ de in Pales tina gepleegde terreurdaden. De Belgische kabinetsformatie is in een dood: stadium gekolmfen. Nadat Spaak getracht had; teen re geering samen te stellen, uitslui tend bestaande uit socialisten, communisten en liberalen, heeft hii dit standpunt moeten laten va ren en is hii gaan onderhandelen met de leiders der, Christelijke Volkspartij, om te vernemen »op welke voorwaarden de katholieken bere;d zouden zijn aan de iregee- ring deel te nemen. Een te groote. oppositie wordt door Spaak dus. blijkbaar ook niet gewenscht. Een beslissing is echtetr nog steeds n:et gevallen. Het proces tegen de 22 oorlogs misdadigers te Neurenberg loopt ofp een end. In hun 'slotbeschou wing hebben de aanklagers van Amerika, Engeland, Frankriik en Rusland unaniem de doodstraf te gen Hermann Goering en vijn 21 m edeb eklaagd en geei scht Be u'tspraak moet nog volgen, Thans wordt een aanvang ge maakt met de aanklachten tegen de groote nazi-oirganisaties. Dit zal ook wiel eeni gen tijdi dn beslag ne men. De „Conferentie van Parijs", de groote vredesconferentie, waaraan delegaties van 21 landen deelne men, is in het Palais dtu Luxem bourg begonnen met een openings rede van de F rans oh ie minister van Buitenlandisc'he Zakein George Bidau.lt. Laten wii' er het beste van nopen, zooals Br. Evatt, de Australische gedelegeerde, die zei die „Ik ben een «realist, doch iik heb goede hoop, dat deze confe rentie een duurzame vrede tot stand zal brengen". Vergadering van den Raad der ge meente. HEUSDEN, bp Maan dag 29 /Juli des nam. 8 uuir. Voorzitter waarn. Burgemeester A. v. Delft. i Afwezig de 'hleier G. de Kort, een vacature. De Voorzitter opent die vergade ring met 'het formuliergebed. De Ambtenaar ter secretarie leest de 'notulen die worden vast gesteld,. Ingekomen stukkien Besluit van Geid, Staten van .23 Juni, waarbii 'het raadsbesluit tot wijziging der 'g'emeentebegrooting en die 'van het vleeschkeuringsbe- drijf voor 1945 worden goedge keurd. Bericht van Ged. Staten van 29 Juli, waarin wordt kennisgegeven, dat tegen 'de voorgestelde wijzi ging der begrooting van het Bur gerlijk Armbestuur te Herpt geen bezwaar bestaat. k Op voorstel van Tl. en W. wor den de uitgaven dezer begrooting met f 1014.14 verlaagd en de ont vangsten met 'f3.10 verhoogd. Voorloop: ge vaststelling ge meenterekening 1944, D*e heer Wijnstekers brengt als Rapporteur d,er commissie van onderzoek ver slag uit en deelt m'ede, dat deize geen op- of aanmerkingen beeft en zie derhalve voorstelt de rekening vast te stellen zooals ze is aange boden n.l. mfet een nadeelig saldo groot f 13094.65 voor dien gewo nen diienst en met een voordeelig saldio van f 1340.22 'voor den Ka- pi taaldienst. Vaststelling rekening vleesch- keuringsbedirijf 1944. Ook omtrent deze rekening heeft de commissie van onderzoek geen op-'of aanmier- kingen, zooals d(e rapporteur, de heer Wijnstekers mededeelde, ze werd met algem. stemim{en vast gesteld* in ontvangst en uitgaaf op liet bedrag van f4131.12. Vaststelling rekening 1945 der Godshuizen. De heer Wijnstekers brengt ook over deze rekening rapport uit en Heelt mede, dat geen op- of aanmerkingen door de commissie zijn gemlaakt en deze derhalve voorstelt ze vast te stel len, een batig saldo van f2089.18. Aldus wiordt besloten. Van de rekening 1945 wordt een bed ra 2: van 7 gulden aan honden belasting oninbaar verklaard. Rondvraag. De heer v. CHoijeri informeert hoe oï jhët zit met de wei van Fitters, die beschikbaar is gesteld aan de voetbalvereeniging als speelterrein. Nu Laat een ander er kioeien o|p grazen. Spr. zou gaarne zien, dat de voetbalvereeniging een ander terrein werd aangewezenen daarvoor geen goed grasland werd gebruikt. Be Voorzitter antwoord^, dat de pachtkamer te Arnhem begin Oc tober uitspraak zal doen In het geschil Fitters en de gemeente. Bij de verpachting was' Fitters be kend met het feit, dat rde voetbal vereeniging het als speelterrein zou gebruiken. De voetbalvereeni ging heeft vanzelf ook het recht, om het terrein door, schapien of koeien te doen afgrazen. De vergadering wordt hierop met het formuliergebed; gesloten. Verhooging prijzen van grutterswaren, stroop en groene erwten. Voor de akkerbouwproducten voor den oogst 1946 zijn verhoog de richtprijzen vastgesteld. Deze verhoogde priizen zullen niet in gang van 29 Juli ook tof uitdruk king worden gebracht in denpriis voor den coinsument. De nieuwe priizen voor den ver bruiker zijn Voor loiS uitgewogen artikelen: bloem maximaal fo.34 per kg tarwegries fo.52 per kg; haver mout f0.56 per kg; gort en gort- producten f0.42 tot f0.56 per kg; gemengd meel f 0,48 per kg pud ding- en custard poe der per 100 gram fo.io; zwarte stroop f0.29 per ponidigroeide erwten (prima geschoond) fo.19 per pondsplit- erwten f 0.24 per pond verpakte artikelen' tarwebloem per 400 gram fo.19; per 500 gram fo.22; zelfrijzend bakmeel (in cartonverpak'king) per. 200 gram fo.15; per 300 gram fo.21; per 400 gram f 0.27 per 500 gram f0.33: in andere dan cajrtonverpakking 1 cent minder banketbakkerspoeder (i:n carton- verpakking) per 200 gram'f 0.17; per 300 gram f 0.243 .per 400 gram f 0.30 per 500 gram fo.37_; in andere dan cart onverpakking 1 cent mipder^ 1 i tarwegries (in cartonverpak'king 1 f 0.64 per kgin andere dan car tonverpak'king f0.62 per kg; havermout (in cartonverpakkingl f 0.68 per kgin andere dan car tonverpak'king f 0.66 per kg gort en gortproducten fin carton- verpakking fo.54 tot f 0.68 per Kg- gemengd meel fin cg.rt on verpak king1) ƒ0.60 per kg; in andere dan car t on v e rpakki ng f0.58; aardappelmeel per 200 gr. fo.15 maizena en geoxydeerd aardappel meel per 200 gramj f 0.17 pudding- en custardpoeder (w.o, griesmeelpudding en chocolade- puddingpoeder uit minder dan 24 ?ct. cacao bestaande) per-i00 gr. 0.16; per 200 gram *f 0.24; per 250 gram fo.29; per 300 gram fo.34; per 400 gram fo.45; per, 500 gram fo.55; per 1000 gram fi.05; in zakjes fo.11 per 100 graml cb ocol ad epud dingpo eder bestaande uit tenminste 2a pet. cacao t(in cartonverpakkingper 100 gram f 0.18 '1 zwarte stroop per pondt fo.33. Geldigheidsduur suikertoewijzing. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de suiker toewijzing A 015 tot en met 10 Augustus geldig blijft voor detaillisten en tot en met 17 Augustus ,voo(r gros siers. Producenten en daarmee gelijk- gestelden kunnen deze toewijzing voor het laatst als geldige toe wij zingen bii den distributiedienst in leveren in de week! van 18 t.m. 24 Augustus a.s. HEUSDEN. Zooals wii' ;n ons vorig nummer reeds mededeelden, hield' de Eerw. Heer IT. v. Hoften Zon dag alhiier zlj'n eerste plechtige H. Mis, waarDii' .tuenr- assistentie wierd verleend door Jen Z.Eferw. Heer Pastoor F. Mionqmfersi als Presbyter Assistent, den Weleerw. Pater Th. Hendriks (W.1P.V als Diaken en den WielEerw. Heer Kap. F. Scheepens als subdiaken. Tijdens de H. Mfis werd gezongen de Missa „Mater Admirabilis" van C. J. M. Merkx voor vierstemfmiig mannenkoor. Na het 'Offertorium zong de heer H. Baaijëns het „Eic- ce Panis Angelorum" van "O. J. M'. Merkx en na de Hoogmis werd. door het mannenkoor uitgevoerd „Eornine S al v u m fact saterdiotum nostrum" van v. Giessen.1 Na d;e Hoogmis vond in hotel „Gentral" een recjeptie plaats, die zeer druk werd bezotefht. Om: on geveer half een werd/ dotor de Patronaatsharmonië^ van St. Ca- thri'en uit s'Boscjh een oonoert ge geven ofp dfe Viscthmarkt!, dat zeer veel publiek trok'. Om! half twee werd den jongen priester door de zelfde vereeniging een serenade gebradht. 'Om: 3 uur Werd door dien Neo mist een Plechtig Lof gecele breerd, waarbh' de noodkerk, even als in de mlorgenurep, tot tin alle hloeken was gevuld. 1 Om half vier vlond' aan de feest zaal op de Visclhmlarkt een huldi ging plaats, waarbii een toespraak van de Bruidjes, terwijl het kna penkoor onder leiding van) den heer J. F. v. d. Broek, Priester- hulde" van Anton Ponten en „Be- nedicanus Domiine" van Theo Smat ten gehoore bradht. Door het pa rochiaal comité werd een cadeau aangeboden, eveneens door "het buurtcomité. Tenslotte dankte de Neomist allen die medewerking aan deze hulde hadden verleend. Maandagavond bradht de. Heusdensche Fanfare een serenade aan de gekozen raadsleden, wat; veel publiek op de been bradht., De heer A. Nieuwkoop, }id van de damclub! V.D.,. speelde, Maandag j.l. in Hotel „Central" zijn laatste partii voor weid strijd provinciaal damkampioenschap '46 en wel legen dhr. v. Helvoirt. lid van A.D.A. te Amtnerzoden en wist deze partii' te winnen. Hii plaat ste zich daarmede in de finale, van bovengenoemde wedstrijd. ANDEL. Alhier is voor het eerst een nieuwe methodje 'toegepast bij' de, vlasoogst, door de halmen machi naal te trekken met behulp der vlasplukmachine van dhr. Raams te Almkerk. Voor het diploma typist slaagde te Gorkum J. Versteeg al hier. 1 Ond(er ljeiding Van het per soneel maakten de vier hoogste klassen der Chr. school alhier, een pleziertochtje naar Blijdorp.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1