Binnenland Officiëele mededeelingen Distributie mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Keusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. No. 41 MAANDAG S AUGUSTUS 1946 yan altena Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Sigarettenschaarschte. Het zal voorloopig (nog niet vlot ten met de sigaretten. Doordat on langs de aanvoer van tabak heeft gestagneerd: heeft de fabricage gestagneerd, is de fabricage nog steegs gering'. Bovendien hebben de fabrieken volgende >week! vacan- tie, zoodat pas na 12 Augusltus de vervaardiging weer eenig'sz'ins geregeld zal beginnen. Eehter naar uit fabrikanten kring wordt vernomen, is de kwali teit van de tabak', welke zir ontvin gen. minder goed. Om: deze reden voelen de meesten er niets voor om de drie toegestane kwaliteiten te maken onder eigen naa'm, maar zal men dikwijls „vluchten" in de eenheidssigaret „Superbe", welk merk in de plaats! van Rhodesia is gekomen en welker „eenheid" ook op elk pakje tabak staat vermeld. Men verzekerde dat heter min stens tot October met de sigaret ten zoowel kwantitatief als kwa litatief slecht voorstaat. Van een verhooging van het rantsoen, waarover thans geruch ten loopen. zal dus zieker voor siga retten vooralsnog geen sprake kun nen ziijn. Wel is men er ieenigen tijd gele den over doende geweest tie berei ken, dat de sigaren (Vrii zouden komen, terwijl de sigaretten op den bon zouden blijven, doch naar •wordt vernomen is men, den ,teze niet tot resultaat gekomen.. N.S.B.-ers vergaderen weer. Zij kunnen opnieuw worden gearresteerd. Op vragen van het Tweede Ka merlid Vorrink naar een bijeen komst van vroegere leden van fas cistische of nat. socialistische groe pen, heeft de minister van Justitie geantwoord, dat het naar ziijn oor deel geen twijfel lijdt, datl 0 voor zoover het hier gaat om personen, die ingevolge het besluit politieke delinquenten 1945 voorwaardelijk buiten vervolging' zijn of worden gesteld, deze in strijd komen met hun verplichting zich als goede Nederlanders te gedragen. Volgens art. 13 van het Besluit Politieke Delinquenten 1945 kan dit hernieuwd tot hun aanhouding en bewaring leiden. De minister heeft aan de procureurs-fiscaal bii de Bijzondere Gerechtshoven op dracht gegeven te bevorderen, dat bii het toezicht op de naleving der gestelde voorwaarden voldoende aandacht worde geschonken aan ongeoorloofde politieke activiteit van de betrokkenen. De organen van Rijks- en Gemeentepolitie zijn dienovereenkomstig geïnstrueerd. Distributie van appelen, peren en pruimen. Zooals reeds eerder is bekend gemaakt, zal in de tweede helft van Augustus een distributie voor appelen, peren en pruimen worden ingevoerd. In verband daarmede zijn de bonnen 473 Algemeen en 973 Algemeen aangewezèn als voorinleveringsbonnen, die men, tot uiterlijk 8 Augustus, *bii een groenten- en of fruithandelaar kan inleveren en waarop over enkele weken een nader te bepalen hoe veelheid appelen, peren ten/of prui men zal worden verstrekt. Over het geheele land zullen dezelfde rantsoenen gelden. Ook in de behoeften van ziekenhuizen en soortgelijke instellingen zal worden voorzien. Daar de aanvoer van druiven en perziken voor bin- nenlandsch gebruik, o.a. in ver band met den export van druiven naar Engeland, te gering! zal zijn om een landelijke distributie mo gelijk te maken zullen ideze pro ducten buiten de regeling! blijven. Prijzen en afzet van consumptie-peulvruchten. De richtprijs voor groene erwten oogst 194Ó is, zooals repds eerder werd meegedeeld t vastgjesteld pp *23-per 100 kg. In verband hiermede heeft het Hoofdbedrijf schap voor, Akkerbouwproducten met ingang van 28. Juli 1946 nieu we prijzen vastgesteld voor groene erwten en spli tier w tien,. Deze prij zen zij n a. bij levering ^loor grossiers aan detaillisten ien instellingen voor groene erwten prima geschoond 31.per 100 kg, en voor groene split erwten middelkwaliteit f38.60 per 100 kg b. bii levering door detaillisten aan consumenten voor groene erw ten prima geschoond f 0.1,9. per pond, voor groende erwten middel kwaliteit f 0.44 per _ppnd. Voor de overige soorten peul vruchten zijn geen richtprijzen be paald en dierhalve ook geen ma ximumprijzen voor levering aan detaillisten en aan consumenten vastgesteld. Telers zullen sjec'hts peulvruch ten mogen Aerkoopen, en afleveren aan handelaren, die tot aankno pen gerechtigd zijn. Deze hande laren mogen verknopen en afle veren aana. andere erkende han delaren b. exporteurs c. verkende grossiers in consumptiepeulvruch ten tegen inneming van een be stelbon d. mengvoederfabrikanten tegen inneming van een bestelbon. .Erkende grossiers in consump tie-peulvruchten mogen verknopen en afleveren aan detaillisten! en instellingen. Het vervoer van peulvruchten dient steeds gedekt te zijn door een geleidebiljet, behalve voor bet ver voer van detaillist naar consument indien niet meer dan 5 kg per keer wordt vervoerd. Sorteering van pootgoed. Ee Nederlandsche Algemeene Keurintgsdienst voor Landbouwza- den en Aardappelpootgoed schrijft onsi i Ee N.A.K. heeft op grond van het bepaalde in (artikel 78 lid 8 van het keuringsregjLement be paald Van klasse AA en voor zoover betreft rassen, waarvoor geen AA klasse is ingesteld, van klasse A mogen partijen pootgoed, bestemd voor uitgangsmateriaal voor aan geslotenen van den N.A.K., die in 1946 aan de keuringen hebben deelgenomen, worden afgeleverd in de sorteering 28/60 mm mjits A. vóór 1 September aan den ge westelijken keuringsdienst door een als aangeslotene toegelaten hande laar (particulier of coöperatie) is opgegeven a. welke partijen met opgave van naam en adres van den teler, partij nummer, hoeveelheid, ras en klasse, als uitgangsmateriaal zijn gekocht en in de sorteering, 28/60 zullen worden afgenomen. b. de adressen van de aange sloten telers, die in 1946 aan de keuringen hebben deelgenomen, voor wie de21e partijen zijn. be* stemd B. de levering uiterlijk a 5» Oc tober 1946 heeft (plaatsgehad. In bijzondere gevallen kanj op verzoek door den ;gewestelijken keuringsdienst van den N.A.K. worden toegestaan, dat levering later geschiedt. f De bestrijding van koolrupsen. De Plantenziektekundige Dienst te Wageningen schrijft ons: Nu de vlinders van het groote kool witje talrijk vliegen en op de ver schillende soorten kooi eieren afzet ten. dienen tegen de hieruit komende, geelgroene, zwart gevlekte rupsen tij dig bestrijdingsmaatregelen genomen t© werden. De Plantenziëktenkundig© Dienst te Wageningen deelt mede, dat de be strijding van deze koolrupsen met goed resultaat kan geschieden door de kool- gewassen te bespuiten of te bestuiven met in den handel verkrijgbare DDT- bevattende middelen of met Loncho- carpus- en Derrispre para ten in de ge bruikelijke sterkten. Behalve met deze middelen kan de bestrijding ook worden uitgevoerdd>or bespuitirrg met lood- of calciumar- senaat, ter sterkte van 0,3 pOt. Bij de bespuiting moet vooral de on derzijde der bladeren geraakt worden. Aan de spuitvloeïstof dient een uit- vloeier te worden toegevoegd. Bij koolgewassen, waarbij de xool zich reeds begint te vormen en bij bloemkool, waarbij de bloem reels doorkomt, mogen geen arsenicumbe- vattende middelen aangewend worden in verband met het hieraan verbonden vergitrïgingsgevaar voor den gebruiker. Voor zaadgeteelde koolgewasssen, die in bloei staan, mogen in verband met het vergiftigingsgevaar voor bijen met geen der genoemde middelen behan deld worden. Distributiekring 231 ALMKERK Uitreiking*Bonkaarten. Voor zelfverzorgiers en niet- zelfverzorger s KILDE, Donderdag 8 Augi. Van 910 uur huisno. 1 50, van 1011 uur 51 100, van 11 12 uur 101-einde. Tavenu. WERKENDAM, Vrijdag 9 Aug. Van 910 uur Kruisstr., Laan tje, Nieuweweg, van 1011 uur Sasdijk en Zagerijvan 11 12 uur Slikstraat, van 12 uur Ze venhuizen huisno. 180, van 2 2.30 uur Zevenhuizen 81 107. Nuts zaal ALMKERK Zaterdag 10 Augi. Van 8.309.30 uur huisno. C 190, van 9.3010.30 uur C 91 180, van 10.3011 uur C 181ein de. Café v. Dijk. Nieuw systeem toeslag bijzonderen arbeid. Met ingang van 4 Augustus 1946 zal het aanvragen van toeslag voor bijzondere arbeid volgens een voor het geheele land geldend jiieuw systeem dienen te geschieden. De volgende formulieren dienen te worden gebruikt M.D.223-81 Individueele aanvraag voor extra rantsoenen wegens bijzondere arbeid. M.D.223-82 Collectieve aanvraag voor extra rantsoenen wegens bijz. arbeid. M.D.223-83 Naamlijst voor aan vragen van extra rantsoenen we gens bijz. arbeid'. M.D.223-84 Vervolgvel naamlijst. M.D.252-02 Bewijs van afschrij ving voor verstrekking van extra rantsoenen. Tot zoolang de nieuwe formulie ren niet aanwezig zijn kunnen de tot nu toe gebruikte formulier-en en naamlijsten nog gebruikt worden. Toeslagbewijs. De toeslagbewij- zen zijn vervallen. In de plaats daarvan zal eën vakje van de Tweede Distributiestamkaart wor den gecodeerd met het Kringnum mer van de Distribuitedienst wel ke de toeslagen uitreikt. L00pende aanvragen. Voor de werkgevers in een bedrijf, waar voor ook reeds voor de 8ste pe riode dezelfde toeslag is aange vraagd -en verkregen, behoeven geen nieuwe aanvragen te worden ingediend. De aanvraag voor de 9e periode geschiedt in dit geval' door indiening van de naamlijst 223-63 (of de naamlijst ,oud mo del), onder overlegging der des betreffende tweede distnbutiiestam- kaarten. Waar in de meeste gevallen de aanvragen voor de ge per. reeds zijn ingediend worden de werkgevers verzocht om bij het afhalen van de toeslag voor de 9e periode met de hen toegezonden oproepkaarten de tweede distributiestamkaarten van alle bii hen werkende en -voor toeslag in aanmerking komende arbeiders mede te brengen. Tevens worden alle werkgevers verzocht om bij het afhalen der toeslagkaarten voor de 9e periode een opgave te willen verstrekken van het totale aantal werknemers in hun bedrijf. Nieuwe aanvragen. Bii het aan vragen van de toeslag voor <de ge periode en vervolgens, voor pas in dienst getreden arbeiders of voor arbeiders die tevoren niet voor toeslag in aanmerking kwa men dient de werkgever,, indien het slechts één of enkele .arbeiders betreft, voor iedere werknemer, eveneens onder bijvoeging van de desbetreffende T.D.-, een individu eele aanvraag M.D.223-81 in te dienen. Indien een werkgever een nieu we aanvraag voor meer arbeiders wil jjidi-enen kan .hij gebruik .ma ken van het formulier M.D.223-82 (collectieve aanvraag). Het ge bruik van dit formulier, is (niet dwingend voorgeschreven. Desg'e- wenscht kan hij voor iedere arbei der een afzonderlijk formulier M. D'. 223-81 indienen. Voortgezette aanvragen. Bij twee de en volgende aanvragen wordt geen gebruik gemaakt van de aan vraagformulieren M.D.223-81 en M.D.223-82, doch uitsluitend van de naamlijst M?D. 223-83 ((even tueel vervolgvel M.D.223-84). Dit geldt zoowel voor werkgevers waar één arbeider voor toeslag in aan merking komt als voor groote be drijven. De Tweede distributie stamkaart behoeft bii voortgezette aanvragen niet te worden overge legd. Verandering van werkgever. Wanneer een arbeider in dienst gaat bii een &ndere werkgever, het zij in dezelfde distributiekring, hetr zii in een andere distributiekring, dan kan door zijn nieuwe werkge ver alleen dan een nieuwe aan vraag voor toeslag worden inge diend als hierbij, behalve overleg ging an de T.D., een formulier M.D .225-02 wordt ingeleverd, waaruit blijkt dat betrokken arbei- NE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1