Politiek van de week Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de BommelerwaardM 3E JAARGANG. NO. 42 DONDERDAG S AUGUSTUS 194© van ALT^a Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur In Parijs wordt de wrede ge-* maakt. Men z'ou ,het waarlijk niet zeggen. 21 landen conferee ren >,en 2i landen zijn .het met elkaar niet eens en de eigenlijke .conferentie is nog niet eensj .pegonben. kHet gaat practiseh uitslujtend nog1 over procedure-kwesties. Een andere merkwaardigheid is, dat de 21 landen, als het er op aan komt, slechts een adviseerend lichaam vormen, behalve voor kwesties, waarover de Groote Vier het niet eens zijn geworden, ter wijl de vredesverdragen eigenlijk worden vastgesteld door de Raad der Gr00te Vier, misschien pog beter "gezegd Gr00te Drie, want Frankrijk telt voor iets meer dan voor spek en boonen. Maar de vrede wordt gemaakt en de conferentie is begonnen. Dit zijn in ieder geval twee .vaststaan de feiten. Hoe die vrede wordt gemaakt, zal nog moeten blijken, al .twijfelt niemand er aan, dat het niet ge makkelijk zal gaan. Georges Bi dault zei reeds in zijn openingsb ode, dat er moeilijkheden in het vooruitzicht waren. Uit hoffelijk heid tegenover het gastvrije Frank rijk werd Bidault bij acclamatie ,tot voorloopig voorzitter gekozen. De Australische gedelegeerde dr. Evatt ontpopte zich reeds aan stonds als advocaat der kleine landen door te eisehen, dat gll'e regeeringen ter conferentie even veel recht zouden hebben, terwijl de ministers van de Baltische sta ten Estland, Letland en Litauen deel bleken uit te maken van de Russische delegatie, wat de conse quentie in zich sluit^dat deze lan den door de Sovjet-Unie zijn ge annexeerd. Reeds bij den taan Vang der con ferentie werden de 'teksten der ontwerp-vredesverdragen met de As-satellieten Italië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije en Finland aan de vergadering voorgelegd. Zij zal hierover haar meeningm|oe- ten uitspreken, eventueele Wijzigin gen kunnen adviseer en en |een be slissing moeten nemen ten aanzien van de clausules Waarover de vier ministers het niet eens geworden zijn. De ingestelde procedure-oom- missie heeft het ook} direct druk gekregen. De kleine landen tee kenden onmiddellijk' protest aan dat de Raad derVier Ministers aan de conferentie de .procedure van haar werkzaamheden wil voor schrijven. De Nederlandsche gedelegeerde, baron van Boetzelaer verwierp op de eerste plaats dat de eonrerientie haar definitieven voorzitter zou moeten kiezen uit een -van die vier Grooten. Waarom niet hoffelijk- heidshalve de eer gelaten aan net fastland? Ook de bepaling, dat e aanbevelingen der conferentie, om in overweging te kunnen .wor den genomen, verstrekt moeten worden met de stemtnen van twee derde der delegaties, kon in zijn 00gen 'geen genade vinden. Er. Evatt sloot zich volkomen hierbij aan. In het laatste geval zag ook hij het gievaar, dat de conferentie in het geheel geen aanbevelingen aan de Groote Vier zal hebben te geven. In zijn antwoord beriep Molo- tov zich op Amerika, Engeland jen Frankrijk om het' gemeenschappe lijk aangenomen principe te blij ven steunen. Ook weesi hij .terug naar San Francisco, waar dezelf de meerderheid gold en waar toch ook goede resultaten waren be reikt. v i In een volgende zitting) stelde baron van Boetzelaar voor aan alle 21 naties, ongeacht of zij al dan niet met de vroegere satelliet-sta len van de As in oorlog waren geweest, een stem in de tcomfcnissie te geven. Volgëns de door de Groote Vier opgestelde procedure nl. zal Nederland b!v. alleen .verte genwoord igid zijn in de commjissie voor Italië, daar het met Fijiland, Hongarije, Bulgarije en Roeme nië niet in oorlog is geweest. Hoe kan het dan de medeverantwoorde lijkheid voor het eindresultaat op zich nemen? 'v De 'Engelsche delegatie bracht hier tegen in, dat over glle cionclu-i sies van alle commissies tenslotte toch in een Voltallige zitting der conferentie beslist wordt. Molotov kwam hierna met biet voorstel, dat leden der conferentie, die geen lid zijh van een of andere commissie, na verwittiging van den president, door die commjissie toch gehoord zullen worden, tel kens wanneer zij meenenj, dat eeni voor hen gewichtig punt aan de orde is. Dit werd met algemjeene stemmen aanvaard. Vrijdag kwam de eerste minis ter van Canada, Mackenzie King, met het practisdhie voorstel* dat de ministers van Buitenlandsebe Za ken van de Groote V5er bijeen zouden komen, terwijl de vredes conferentie zitting houdt. Dg zou de kans op meenmgsversicjhillen, tusscben de naties verkleinen. Hiervoor moest hij een langdu rige ovatie in ontvangst nemen. De voorzitterskwestie kwam Za terdag weer ter sprake. Zuid-Afri- ka kwam met het amendemient, dat het voorzitterschap eener, in ternal onale conferentie hoffelijk- heidshalve toekwam aan het gast land. Men moest niet beginfaeni met het toekennen van privileges aan een bepaalde groep. De Britten stonden het stand punt voor van den meest bekwa men man. Was dit volgens de qp- poneerende mogendheden Georges Bidault, dan zouden zij dit voor stel steunen. Molotov bleef zonder meer vast houden aan het procedure-ontwerp van de Groote Vier en nam Enl- gelang zijn houding kwalijk'. Na het verwerpen van een nieuw amendement stelde de Nederland-43 sche gedelegeerde Jhr. Starken- borgh Stachouwer als een reactie op Molotov's rede de rhetorische vraag in hoeverre de overeenkom sten, in de raad van, vier aange gaan, nu, eigenlijk wel beslissingen waren en in hoeverre aanbevelin gen. Over de verschillende ter sprake gebrachte onderwerpen is echter nog steeds geen overeen stemming bereikt. Na een regeeringscrisis van 24 dagen heeft België eindelijk weer een nieuwe regeering, en weer een linksche, ditmaal gevormid .door Gamille Huysmans, den socialisti- schen burgemeester van Antwer pen, daar Spaak niet wa;s ge>- slaagd. Het kabinet bestaat uit zes socialisten, vijf liberalen, vier com munisten en vier partijlooze des kundigen. 1 '1 1 Hoewel de Christelijke Volks- partii in principe geen bezwaar maakte tegen het regeeringspro- gramma, was samenwerking niet mogelijk, o.a. in verband met de koningskwestie. Die C.V.P. zal dus weer in oppositie gaan. HEUSDEN. De heer A. M. Carpaij, amb tenaar ter secretarie alhier), is be noemd tot Comjmies bij het Depar tement van Marine en zal derhalve binnenkort naar "Den Haag ver-; trekken. De oefening der Korfbal club gaat deze week jniet doorx wegens de vacantie's. A LM KERK. Ds. D. v. Krugten, Herv. pred. alhier, heeft voor het be roep naar Geldermalsen bedankt. AALST. pnze predikant, Ds. A. P. v. d. Kooy, heeft voor de toezeg ging van beroep naar de Ned. Herv. gemeente van Bodegraven bedankt. Vrijdagavond vergaderde de Oranjevereen. „Trouw aan Oran je" in café van Dijk. De voorz. opende met een hartelijk wel komstwoord, waarna een ingeko men schrijven van den kerkeraad der Ned. Herv. gemeente, betref fende verdaging der feestelijkhe den, welke in een vorige vergade ring zijn vastgesteld op 30 en 31 Augustus, werd voorgelezen. Een bestuursvoorstel in verband li ier mede om de feestelijkheden.tedoen plaats hebben o#p 6 en 7 Septem ber, werd verworpen met 54 tegen 3 stemmen, zoodat op 30 en 31 Aug. gefeest zal 'worden. .Vervol gens werd een programma opge steld en de diverse volksspelen vastgesteld. Als bizonderheid ver melden we nog, dat dit jaar ook de ronde van Aalst zal verloopen wor sen. i 1 Zaterdagmiddag werd de jaarlijksche geitenkeuring gehou den aan de weegbrug bii café van Dijk. Als keurmeesters fungeerden de heeren A. Blikman en Adr. van Loon. Ee heer H. J. Brouwers, kringsecretaris, was hierbij even eens tegenwoordig. Ee totaalaanvoer bedroeg 48 stuks. Ee uitslag was als volgt: A. Provinciaal register 5 stuks. 1. Bast. van Er iel, 2. K. Schaap, 3. Jac. Gij be, 4. M. van Er iel, 5. A. van Ooijen. J B. Plaatselijk register: 16 stuks. 1. Jan Opstelten, 2. G. H. Ver- nooij, 3. Joh. Opstel ten, 4. Bast. van Er iel, 5 en 6 A. van Ooijen, 7. Jac. v. Bllaegooijen, 8. A. Ver- heij, 9. P. Biesheuvel, 10. M. van Eriel, 11. Adr. van Ooijen, 12. E. van Ballegoijen. Hiervan werden de 6 hoogst geplaatste ingeschre ven in het Provinciaal register. C. Oudere geiten7 stuks. Geen prijzen toegekend, wegens te laag staande klasse. E. Eenjarige melkgeiten3 st. 1. N. v. d. Linden. 2. G. Dek kers. E. Ingeschreven lammeren. 12 stuks. I 1. Jop v. Veen, 2. A. v. Ooijen, 3. Jac. v.. Ballegooijen, 4. Jop v. Veen, 5. Jac. Gij be, 6. K. Schaap. F. Wilde lammeren4 stuks. 1. H. Wijnstekers, 2. W. Visser, ,3. A. v. d. Pol. 1 G. Overloopers 1 st. Geen prijs. ALMKERKr Tot secretaris van de afd. Almkerk v^n de ^Noordbrab. Mij. van Landbouw, is in de vacature van wijlen J. de Witt gekozen, de heer W. Noorloos: Wz. alhier. BOMMELERWAARD. Voor het Mulo-diploma slaagdenW. Klbp (te Brakel, H. Borreman te Zuilichemi <en E. v. Talen te Zuilichem. Meer dan 300 kinderen uit de geadopteerde gemeenten Hedel en Rossum zullen |een vacantieweek doorbrengen te Alpihen a.d. Rijn, waar de afd. Volksherstel hen aan gename dagen zal bezorgen. Een en ander zal veffilmd worden en. deze film zal men te iHedel, Ros- sum en Alphen a.d. Rijn vertoo rnen. BRAKEL. Ee Oranjevereen. vergader de alhier éh besloot om den ver-i jaardag van H.M. de Koningin op feestelijke wijze te herdenken. Vrijdagsmiddags 30 Aug. a.s. zullen er groote kinderspelen ge- \ixluen worden, terwijl er des avonds een concert wordt gege ven door de muziekvereen. O.B..K atlhier. Des Zaterdagsmorgens zal een groote optocht georganiseerd worden waaraan een ieder die lid is kan medewerken, terwijl er des middags volksspelen gehouden worden. Dies avonds zal wederom een concert gegeven worden door de accord eon vereen. „Crescendo" alhier. Bedoeld feest zal zooals van ouds op de z.g. weidjes gehouden worden, waarop een consumptie tent, schiettent, ballentent, oliebol lentent, zuurkraam, ijsco, koek tent en een rij wielstalling" aanwezig zal zijn. Men kan zich nog als lid der Oranjevereen. opgeven op Vrijdag 9 Aug. a.s., des avonds van 7 8 uur in het café Paerel alhier. CAPELLE. Voor het examen coupeuse slaagde te 's Hertogenbosch, mej. Hannie Plugers, die haar opleiding genoot bii de JLerw. Zuster (te Was- pik-Boven. ELSHOUT. Op Zaterdag 10 en Zondag 11 dezer wordt door de Pluim vee- en Konijnenfokvereen. Els- hout en omstreken wederom Tare jaarlijksche Zomertentoonstelling gehouden van Konijnen in de ge bouwen van .den heer'P. van Hui ten, Heusdenscheweg alhier. Naar men ons ter bevoegder plaatse mededeelde, is het aantal inzendingen zeer groot en uiterst belangrijk. Ook js er deze keer een verloting aan verbonden met prachtige prijzen, waaraan elke be zoeker gratis kan meedoen. Mocht deze tentoonstelling .zich steeds in een groote belangstele ling van het publiek} verheugen, nu mag toch niemand verzuimen er een bezoek te brengen.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1