Qemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD «oor het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Excursie afd. Bommelerwaard van den C.B.T.B. in Nederland. 3E JAARGANG. NO. 43 MAANDAG 12 AUGUSTUS 1946 van Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uurvoor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Openbare vergadering van den Raad ider gemeente HEUSDiEN, op' 6 Augustus *1946, des nam. 8 uur. Voorzitter Waarn. Burgemees ter A. van Delft. Aanwezig alle leden. Een va cature. Opening met :het formulier gebed. i De notulen der vorige vergade ring worden gelezen en vastge steld. 1 Mededeeling ingekomen stukken. Schrijven van den freer A. ,M. vCarpaij, waarin hij wegens zijn. be noeming tot acjjunc t-comjmi es bii bet Departement van "Marine te 's Gravenhage, eervol ontslag vraagt als ambtenaar ter secreta rie alhier. Op voorstel van B. en W. wordt dit ontslag eervol verleend per .1 November a.s. of zooveel eerder als in de functie is .voorzien. Voor het onderzoek der geloofs brieven wordt een commissie be noemd bestaande uit de heeren de Kort, v. Ooijen en .Wijnstekers en de vergadering geschorst. Na hereopening brengt de heer Wijnstekers rapport uit en ver-' klaart dat de commissie alle stuk ken in orde heeft bievonden ;en du;S tot toelating van de «gekozen raadsleden adviseert. Aldus wordt besloten. In verband met een paar kleine opmerkingen van Ged. Staten o.a. dat danscursussen en danslesien niet als vermakelijkheden kunnen beschouwd worden en dus dienen te worden geschrapt, wordt dein de vorige vergadering vastgestelde vermakelijkheidsbelasting gevlij - zigd. Met algemeene stemtonen wordt vervolgens besloten voor -het be lastingjaar 1.946 i'en behoeve der gemeente 150 opcenten ;te heffen op de personeele belasting. Etet bedrag voor het «gewone lager onderwijs was f702.73 pver 1945. In verband daarmede «wor den de bedragen voor de R.K. Jongens-, R.K. Meisjesschool te Heusden en R.K. Bijz. school .te Herpt respectievelijk vastgesteld op f463.82, f614,99 en f249.94. Van het Waterschap de Hooge Maasdijk voor het bovenland van Heusden is een nota ingekomen voor zakken die ten behoeve van de bevolking voor het maken van schuilgelegenheden zijn afgestaan, waarbij 2150 zakken a 35 ct. zijn verloren gegaan. Op voorstel van B. en W. wordt besloten het be drag van f752.50 voor rekening van de gemeente te nemen, behou dens goedkeuring van Ged. St. Van de rondvraag wordt door geen der leden gebruik gemaakt. Alvorens de vergadering te slui ten kan de Voorzitter niet nala ten, aangezien het waarschijnlijk de laatste maal is, dat de tijdelijke raad in vergadering bijeen is, de heeren dank te zeggen voor de me dewerking die hij van hen, gedu rende de afgeloopen bestuursperio de heeft mogen ontvangen, bij de werkzaamheden die in het belang van de gemeente moest worden verricht. Hij wenscht hen in het verdere leven 'alle goeds toe .en mochten zij hem voor het jeen of ander noodig hebben, dan staan hij steeds ter hunner beschikking. De heer Oldendorp dankt voor deze woorden, waarbij de heer Wijnstekers zich aansluit. De vergadering wordt hierop met het formuliergebed gesloten. Wol-inname scheer 1946. Door de Ned. Wolfederatie, is met instem'ming van de bonafide binnenlandsche wolhandel en de Stichting van 'Randbouw bjjf ljet 'Rijksbureau voor Textiel, aange drongen op het afschaffen van de leveringsplicht voor schapenwol. Dit heeft tot resultaat gehad, dat thans aan de 'schapenhoudersi geen leveringsplicht meer is opgelegd voor de in 1946 geproduceerde w;ol. Aflevering en vervoer van wpl, anders dan aan of naar de Ned. Wcolfederatie blijft echter nog verboden. Deze maatregel mag als een belangrijke stapi in de g|oede richting worden beschouwd, daar hiermede de vroeger gehieel onge organiseerde afzet thans 'door de eigen organisatie verzorgd zal wor den en dus geheel .tot izijn recht zal worden gebracht. f Tevens is door de Ned. Wolfede ratie vergunning verkregen om voor de aanmaak van terug te leveren wollen goederen, zooals breisajet, dekens enz', de noodi- ge wol te reserveeren. Wiel heeft Z,i] in de huidige moeilijke omstan digheden de verwerkingsvergun ning nog niet verkregen, doch de hoop is gewettigd dat de verwer king vroeger zal 'kunnen plaats hebben dan bii de scheer 1945 het geval was. De textiel voorziening voor wol- leveranciers zal worden gebonden aan de geldelijke opbrenglst van de ingeleverde wok waarbij: aan de kleinere schapenhouders een groo- ter percentage van hun iwol- opbrengst zal kunnen 'worden te ruggeleverd dan aan de groo t ere schapenhouders. Hiermede wordt bereikt dat ieder, die <wol (levert, iets ontvangt en dat (klachten pver te weinjg geleverde vliezen, ge schonden vliezen enz. tot het ver leden behooren. Gedacht is terug £e ileveren aan houders van ëén schaapf jtot een waarde van 60 pet. van de gelde lijke wolopbrengsttwee schapen 50 pet.drie schapen 40 pet.vier schapen 35 pet.; 510 schapen 30 pet. en pieer dan 10 schapen 2 5 pCt. V, Iemand, die b.v. twee vliezen levert welke gezamenlijk f 20. opbrengen, mag voor f 10 wollen textïelgoederen terugkoopen van de Wolfederatie. Brengen 10 vlie zen gezamenlijk f 90.op1 dan mag de leverancier voor f 27. aan textiel terugkoopen. Dus wordt met deze regeling geen enkele wolleverancier uitgezonderd bij het terugleveren van het verwerkte product. 1 •- Het is daarom an het eigen be lang der schapenhouders hun wol' af te leveren aan de Ned. Wolfede ratie en zich opet als slachtoffers' aan sjacheraars te leenen. Degene, welke in 1945 hun schapen bij' ae voorjaars-inventarisatie hebben opgegeven, zullen nog bericht ont vangen waar zij hun wol kunnen leveren. Andere belangstellenden kunnen zich wenden tot de Noorcl- Brabantsche Wolvereen. te Berkel- Enschot voor nadere inlichtingen. Op i Augustus maakten een 65- tal leden, van de afd. Bommeler- waard van den Chr.. Boeren- en Tuindersbond in Nederland, ouder leiding van den Weled. Heer J. N. den. Hartog een excursie naar Rot terdam en, omgeving. Het bestuur der afdeeling „had zich ten doel gesteld aan, de verlangens van zoo wel de landbouw als de tuinbouw te vpldoeni en we mogen zeglgien. dat het hierin) bijlzonder geslaagd is. Zonjder stoornissen wenden de diverse punjten van het programma afgewerkt en de organisatoren kunnen met voldoening op dezen dag terugzien. Met 2 autobussen van de Firm<a Kras uit Amimierzoden wend des morgens om 7 uur vanaf de brug te Zaltbomimiel vertrokken, nadat de deelnemers in de, diverse.plaat sen waren afgehaald. Eerst wend naar Rotterdam geneden, waar de befaamde Maastunnel miet de rol trap 'werd bezichtigd. Vervolgens werd een bezoek gehpacht aan die veiling „Westerlee de L,ier" een gr00te veiling van tuinbouwpro ducten. waar op het oogenblikl enorme hoeveelheden tomaten aan gevoerd worden. Interessant was het voor velen oml te zien, hop de beladen schuiten vlak voor de koopers heen varen. Van hier werd de tocht voort gezet naar de proeftuin te Naald wijk, waar we één der beste drui- venkassen van het Westland' za gen «en kennis namen van de inten sieve cultuurmetbaden in de tuin bouw, zooals stoomen van d«e grond, omenten van meloenen te gen de zwam fusariumi. Hierna werd gegeten en vervolgens door het land van kassen en waren-, huizen naar Hoek van Holland gereden, waar een groot militair transportschip gemeerd lag. Langs de Nieuwe Waterweg reden we vandaar naar Rotterdam terug om) de Rijksseruminrichting te gaan bezien, hetwelk één der hoofde punten van dezen dag vormde. Dr. Bosch wist hier op bevatte" lijke wijze te verklaren de oorzaken en bestrijding van verschillende ziekten, zooals miltvuur, vlekziek te, abortus, longstrongvlose, mond en klauwzeer enz., welke allen door bacillen of viren worden overge bracht. Enkele vragen, werden door hem op duidelijke wijze be antwoord. Men demonstreerde, hoe b!ij' «een paard het bloed wordt af getapt, dat voor seruinlevering dient. Tenslotte werden de stal len bezichtigd, waarna de tocht werd voortgezet naar Barendreeht. waar mien op het bedrijf van den heer C. J. Leenheer een beslag vee toonde, dat voor de kenners een lust was oml te zien. Tenslotte Werd .opt het bedrijf van den heer J. I. Uijterlinde te Barendreeht een fruitaanplanting van 9 H.A. in oqgenschouw geno men, die bij! velen een blijvende indruk zal achterlaten. Na weer gegeten te hebben, werd de reis naar huis aanvaard. Een excursie als deze is moei lijk op haar juiste waarde te schat ten, doch Wij zijn overtuigd, dat alle deelnemers nu al weer naar de volgende verlangen. De afdee ling Bommelerwaard van de C.B. T.B. heeft in deze nog nimmer te leurgesteld en hieruit is dan ook de groote belangstelling er voor, te verklaren. Ook «onze oudste deelnemer, de 83-jarige J. van Baaien te B ra kel heeft deze geheele excursié medegemaakt en toonde in alles nog groote belangstelling. HEUSDEN. Op het Consultatiebureau v. zuigelingen alhier, waren Dinsdag 6 Aug. 49 .zuigelingen ivoor on derzoek aanwezig n.l. uit «Heusden 22. Aalburg; 4, Heesbeen Herpt 7, Wijk 6, Gennderen ?i, HedikH huizen 1, Oudheusden 2, Veen 2, Aalst 1 Volgende zitting op Dinsdag ,3 Sept. in het St. Anthonius .Ge sticht aan de Zuidersingel. Donderdagavond hield de Oranjevereen. alhier in het Wapen van Amsterdam een algemeene le denvergadering. D'e opkomst der leden was niet groot; zooals dit meestal het geval is. Besloten werd den verjaardag van H.M. de Koningin te vieren met het houden van kin/der fees ten en volksspelen voor volwasse nen. 11 Uit de vergadering werd het be stuur dank en hulde gebracht voor de wijze, waarop het bevrijd ingsi- feest is gevierd en dat zoo« in alle opzichten was geslaagd. ANDEL. Onder begunstiging van mooi zomerweer maakten verleden week 17 Leerlingen der 4de klas van de 'Landbouwschool, die met April deze .onderwijsinrichting met een diploma verlaten hebben, per autobus van den heer Eisbout te Giessen een reis naar Rotterdam. Het hoofddoel was een bezoek aan de Rijksseruminrichting. Na tuurlijk is ook Blijdorp aan de beurt geweest en na een rondvaart door de havens werd nog de Maas tunnel bewonderd. Het was een gezellige len leer-) zame excursie, die zonder pech is verloopen. ALMKERK. De Geref. Jeugdorganisa ties in het Land «van Altena zijn voornemens om D.V. op Zaterdag 17 Aug., des nam. «half drie, al hier een Jeugd meeting te h oud en., Als sprekers hopen op. te treden Ds. C. Gilhuis van Eindhoiven met het oaiderwerp „Een stem in den nacht" en Ds. S. Wojuters van Dordrecht, met het onderwerp „De bloeiende roos". Medewerking zal worden verleend door Frits Bec ker, declamator te Rotterdam, het Geref. zangkoor van SleeuWijk en de Chr. 'geril, zangver een. Hallen lujah" alhier. J.l. Woensdag 7 (lezer be haalde de Chr. gemi. zangvereen. „Hallelujah" directeur de heer v. Rijswijk, op het muziek- en zang concours te Leerdam, in de 4e ar- deeling een iste en in de Eere- wedstnjd een 3e prijs. Voorwaar een sucoes voor deze jjeugdigie vereeniging. Directeur en leden proficiat. iOp 6 en 7 Sept. a.s. zal alhier het Oranjefeest worden ge houden. Nadere bijzonderheden zullen in dit blad worden bekend gemaakt. Naar we vernemen be looft het voor deze gemeente weer iets zeldzaams te worden.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1