ingekomen: giften Politiek van de week. Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. NO. 44 DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1946 van altena Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vorige week Maandag begonnen in de regelementscommissie der Parijsche vredesconferentie op nieuw de debatten over de twee derde en de - eenvoudige meerder heid der stemmen van de helft plus een. De Engelsche delegatie was voor een tweevoudige aanbeveling, n.l. een voor de voorstellen met een tweederde meerderheid en een voor die, welke een eenvoudige meerderheid hadden verkregen. De Nederlandsche afgevaardigde Jhr. van Starkenborgh Stachouwer verklaarde zich hiertegen, daar, wanneer bij de stemmen der Groo te Vier nog slecht vier andere ge voegd werden, dit al voldoende zou zijn om een voorstel der con ferentie te doen struikelen, omdat slechts de voorstellen met pen twee derde meerderheid bindend zouden zijn voor de Groote Vier, die ook dan nog hun recht van veto behou den. Byrnes verklaarde, dat hij van dit recht van veto zou afzien bij voorstellen der algemeene vredes conferentie, die met twee-derde meerderheid waren aangenomen, maar hij was een voorstander van het Britsche compromis-voorstel. Molotov vond het standpunt van Amerika en Engeland onbillijk, daar zij er vroeger schijnbaar an ders over dachten. Beide beweren echter de noodige reserve in acht genomen te hebben. Dinsdag begon Byrnes met een vrij scherpe aanval op Molotov, naar aanleiding van diens critiek op de Amerikaansche houding. Daarom gaf hij nu een omstan dige uiteenzetting van zijn stand punt. Molotov retireerde echter niet en verklaarde dat hij zijn inzichten zou blijven verdedigen en propa- geeren. Aan het eind der zitting werd over het Britsche voorstel gestemd. Op verzoek van Wysjinski gebeurde dit in drie gedeelten. Het geheel werd tenslotte aanvaard met 15 tegen 6 stemmen. De kleine staten hebben dus een kleine overwinning behaald, daar zij een der besluiten der groote Vier betreffende de procedure-rege ling hebben omvergeworpen. Bij de debatten over de proce dure zijn de kleine landen er nu ook van overtuigd, dat geen enkele groote mogendheid de pogingen der kleine naties om zich te doen hooren zal blokkeeren. Tengevolge van een Ameri- kaansch amendement kunnen de vertegenwoordigers van Italië, Roe menië, Bulgarije, Hongarije en Fin land gehoord worden, zoowel in dp commissie als in de conferentie. Volgens een ander Amerikaansch voorstel kan ook geen enkel lid der Groote Vijf, want ook China hoort hierbij, voorzitter worden van een der commissies, die zullen be raadslagen over de economische en militaire clausules in de verdragen. Een Joego-Slavisch amendement volgens hetwelk de landen, die grenzen aan de vijf vijandelijke sta ten, toegestaan zal worden direct voorstellen aan den raad van mi nisters van buitenlandsche zaken te zenden, werd met algemeene stemmen goedgekeurd. Hieronder vallen: Rusland, Oekraine, Wit- Rusland, Polen, Tsjecho-Slowakije, Joegoslavië en Frankrijk. Toen Donderdag de plenaire zit ting van de Vredesconferentie zich moest uitspreken over het regle ment, beklom Molotov nog eens tiet spreekgestoelte en deed zijn gegeven woord gestand door nog eens van leer te trekken tegen de voorstellen met een eenvoudige meerderheid, maar hij kon het toch niet winnen. Byrnes verklaarde kort en krach tig," dat zij, die het meest over de noodzakelijkheid der eenstemmig heid blijven spreken deze niet altijd op de- gewenschte manier nastre ven, maar hun eisch van eenstem migheid als wapen willen gebrui ken tegen de meerderheid, die zij, als minderheid, op die manier kun nen overvleugelen. Bidault bracht de totale tekst van het voorgestelde reglement; daarna in stemming, waaruit bleek dat deze werd aangenomen met 15 stemmen voor, 4 tegen en 2 aan houdingen, n.l. Polen en Tsjecho- Slowakije. Vastgesteld werd, dat in prin cipe ook alle commissie-bijeenkom sten voor de pers toegankelijk zul len zijn. Daarna deed de voorzitter mede- deeling van vier verzoeken om toe lating tot de besprekingen der Con ferentie, nl. van Albanië, Egypte, Mexico en Cuba. De kwestie Al banië kwam het eerst aan de or de, daar Joego-Slavië hiervoor een concreet voorstel had ingediend. De Grieksche gedelegeerde noem de dit voorstel een uitdaging en verzette zich er fel tegen. De Oe- krainsche vertegenwoordiger be toonde zich echter sympathiek ten opzichte van Albanië. Om de storm te bezweren deed Byrnes het voorstel een bureau te formeeren, waarheen dergelijke kwesties verwezen kunnen worden, daar hij op deze manier groote moeilijkheden voor de conferentie wilde trachten te voorkomen. Zaterdag verscheen het nieuwe Italië voor het eerst voor de vre desconferentie in de persoon van De Gasperi, vergezeld van een 13 man sterke delegatie. Op waardige wijze en in een knappe redevoering zette de Itali- aansche minister het Italiaansche standpunt ten aanzien van het vre desverdrag uiteen. Hij noemde het ontwerp-verdrag uiterst hard, maar veroordeelde er meer den geest in dan den tekst. Het karakter er van vond hij bestraffend, wat voor al uitkwam in de territoriale clau sules. Tenslotte becritiseerde hij bitter de door de Groote Vier ge vonden oplossing van het probleem van Triëst en Venetia Giulia, waar bij hij opmerkte, waarom de oplos sing van het Julische probleem niet evenals dat van de koloniën niet een jaar kan worden uitgesteld. Hij verzocht de conferentie dan ook zich niet te haasten om een onher stelbare fout te maken. De bespreking van het Italiaan sche pleidooi werd hierna uitge steld tot een der volgende zittin gen. Nieuwe fruitbonnen geldig t.m. 19 Augustus. Nu de regeeringj en |de fruitde- taillisten fcoit overeenstemming zijn gekomen, zal de td.istributiie van appelen, peren en pruimen zoo snel mogelijk worden uitgevoerd. Daar een gedeelte van het publiek de reeds eerder bekend gemaakte bon nen, na den vervaldatum! 8 Augus tus, wellicht heeft vernietigd, zijn nieuwe bonnen „aangewezen, n.l. 476 Algemeen en 976 Algemeen. Tot en met Maandag 19 Augus tus kan men deze bonnen bij groen ten- en/of fruithandelaren inleve ren, waarop dan zoo spoedig mo gelijk na 26 Augjuistus een nader te bepalen hoeveelheid, ap pelen, peren of pruimen beschik- baar zal worden gesteld, Vacan- tiegangers kunnen deze bonnen eventueel aan hun leveranciers op zenden. Er zal in geen göval na^-ihleve ring mogelijk zijn. Van 18 Aug. af margarine of vet naar keuze. Met ingang van 18 Augustus zal de gescheiden distributie van margarine en vet worden opgehe ven en zal een bon worden aange wezen, waarop naar keuze vet of margarine kan worden gekocht. Daarnaast zal de bon, waarop uit sluitend boter verkrijgbaar is, ge.- handhaafd worden. Deze maatregel heeft tot doel den consumenten meer ruimte te verschaffen om' in de wisselende behoeften aan spijs- vetten en margarine te voorzien. Voor de periode van 18 t.m. ^31 Augustus zijn de volgende rank soenen vastgesteld voor kinderen geboren in 1942 of later een bon voor 230 gram boter en een bon voor 125 gram margarine oi ïoo gram vetvoor personen geboren in 1941 of vroeger een bon voor T25 gram boter en een bon voor 375 gram margarine pf 300 glram/ viet. Zooals bekend, is| een hoeveel- beid vet van b.v. 100 gram in voe dingswaarde gelijk aan 125 gram margarine. f i Verhooging Jamprijzen. Wegens de sinds jhet vorig jaar gestiegen prijzen van aan de conf- servenfabrieken geleverd fruit gul len binnenkort de jamprijzen wor den verhoogd. Deze verhoaging staat in geen gen enkel verband met de buitensporig boogje prijzen voor het versche fruit, dje in .1946 nog niet aan maxima waren ge bonden. Voor de onderscheidene ver pakkingen van huishoud jam II zijn de volgende kleinhandelsprijzen vastgesteld Glazen potten mét een inhoud van 450 gram: f0.58. Car- tonnen bekers ,met een inhoud van 450 gram fo.óo. Perga's, met een inhoud van 450 gram fo.54. Dos uitgewogen jam per 100 gram fo.i21/?. Huishoudjam I wordt uitsluitend in potten van 450 gram verkocht tegen een winkelprijs van 71 cent. Intrekking van maximumprijsregelingen voor hooi, voederbieten en koolrapen. Daar voor h|et oogstjaar 11946 een zoodanige ruime productie Van hooi, voederbieten en koolrapen wordt v(erwacht, dat geen jgevaar voor ongedachte prijsstijgingen be hoeft te worden gezien, is het Be drijfschap voor Hooi, Stroo en Ruwvoeder onder goedkeuring van scberij en Voedstel voorziening, overgegaan tot intrekking van die desbetreffende pr ij zenver ordenm- den Minister van "Landbouw, 'Vis- gen, waarin de maximumprijsrege lingen zijn neergelegd, blijkens V oed sel voor zi enings blad No. 54 van Zaterdag 10 Aug'ustusi 1946. Sinaasappelen voor de jongste kinderen. In de eerste helft van September zal een (aanvang worden gemaakt met de verstrekking van 500 gram sinaasappelen aan die kjniderien, ge boren in .1942 of later. Ojp* .15 Augustus zal in verband daarmede een voorinleveringsbon wordien be kendgemaakt. Daar de be voor,ra-* ding van den handel afhankelijk is van den aanvoer van overzee^ zullen de sinaasappelen niet overal terstond verkrijgbaar zijn. De mo gelijkheid bestaat, dat in bepaalde gevallen eerst in October, en N,o- her kan worden afgeleverd. Gecondenseerde melk naar Indië. Dezer dagen is een begin gen maakt met den export van gecon denseerde melk. In totaal zal on geveer 18.000 ton dit is .ca. 1/8 van dien vooroorlogschen Qxport worden uitgevoerd, jvaarvan 6000 ton rxaar Ned. Oiost-Jndië. De ove~ rige 12.000 ton gaan naar andere landen overzee. Naar Ned. Oiost- Indië zal waarschijnlijk 1000 ton per maand worden verscheept/De aanvankelijke vooruitzichten voor cfen export van gecondenseerde melk waren niet gunstig o.a. door tegenslag bii die melkproductie en ook door de moeilijkheden bji de suiker- en kol en voorziening. Voorts moesten de verminderingen van het levensmiddelenpakket zooveel mo gelijk worden aangevuld met eigen binnenlandsche producten, ten kos te van onzen export» De situatie van het oogenblik laat evenwel toe, dit 'in het buitenland zeer ge waardeerde product waejr ,op de in ternationale markt te brengen, het geen uiteraard onze de vie zenpositie ten goede komt. VOOR MONUMENT SLACHTOFFERS HEUSDEN Laatste verantwoording f 5726,90* f 26,80 Bruiloftsfeestje Chr. v. B.-W., Heusden Totaal f 5753,705 HEUSDEN. ROODE KRUIS-PRI|SVRA AG. Zooals reeds eerder vermeld werd, heeft het Nederl. Roode Kruis dit jaar een prijsvraag uit geschreven, waaraan ieder lid kan meedoen. De vraag is: „hoeveel nieuwe leden zullen er met deze Augustus- actie over het geheele land bijko- men r Op de rondgebrachte formulie ren kan ieder Roode Kruis-lid een getal invullen. Zij, die zich nu als nieuw lid op willen geven, mogen ook een formulier invullen, mits zij tegelijkertijd hun contributie in geld er bij insluiten (min. contri butie f 1,per jaar). Doordat er te weinig formulie ren waren, is het mogelijk, dat niet iedereen die mee wil doen, een formulier heeft. Dit geldt ook voor meerdere leden in één gezin. Men kan dan ook zijn antwoord op een stukje papier schrijven, met duidelijk er op vermeld naam en

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1