Gemeenteraadsverslagen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. NO. 45 MAANDAG 19 AUGUSTUS 1946 van ALT^HA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van den raad der gemeente WOUDRICHEM op Maandag 12 Au gustus des avonds 8 uur. Aanwezig de heeren J. Kuijpers, W. Viveen, W. Mol, J. Spoor Rzn. en G. Werther. Na opening door den Voorzitter, leest de ambt. ter secretarie de notu len, welke onveranderd worden vastge steld. Ingekomen stukken a. Besluit van Ged. St., waarbij' de begrooting dezer gemeente voor het dienstjaar 1945 is goedgekeurd b. Schrijven van Ged. St., houdende mededeeling dat goedkeuring is verleend aan de verordening tot heffing van schoolgeld voor het gewoon lager on derwijs c. Besluit van Ged. St. houdende goedkeuring van een wijziging der be grooting dienstjaar 1945 en betreffen de vaststelling van den pensioensgrond slag van den heer C. v. Rijswijk als burgemeester dezer gemeente; e. Schrij'ven van tien Voorz. van liet hoofdstembureau in deze gemeente voor de verkiezing van den gemeenteraad, waarbij een afschrift van het proces-ver baal der in artikel 92 der Kieswet voor geschreven zitting van het hoofdstem bureau, alsmede de afschriften van de processen-verbaal der stembureaux wor den toegezonden. Al deze stukken worden voor kennis geving aangenomen. Schrijven van Ged. St. waarbij de door den raad vastgestelde verordening bestrijding wandgedierte wordt terugge zonden met eenige bedenkingen. Besloten wordt de door Ged. St. aan gegeven wijzigingen in de verordening aan te brengen en deze opnieuw vast te stellen dienovereenkomstig onder in trekking van het vorig besluit# Schrijven van Ged. St. waarbij wordt teruggezonden de door den raad in zijne vergadering van 28 Juni '46 vast gestelde verordening tot heffing van opcenten op de personeele belasting, onder verwijzing naar het dienaangaan de bepaalde in Stbl. F 139. Onder intrekking van de in de vorige vergadering vastgestelde verordening wordt besloten deze opnieuw vast te stellen met inachtneming van het be paalde in Stbl. F 139. Op het verzoek van het fokdagcomité voor het Land van Altena en Bies- bosch om subsidie, wordt op voorstel van B. en W. besloten f 10,beschik baar te stellen. Schrijven van de v.v. „Stormvogels" alhier, houdende verzoek om hulp bij het verkrijgen van een sportterrein, waarop zoowel op Zondag als op een werkdag kan gespeeld worden, een en ander in het Belang van de sportbeoe fening en met het oog op het feit dat de v.v. in den Dordtschen voetbalbond speelt, welks wedstrijden vrijwel steeds op Zondag moeten worden gespeeld. De Voorzitter deelt mede, dat hoe wel het stuk aan B. en W. is gericht, hij dit toch in den raad heeft gebracht!. Het verzoek is evenwel in behandeling geweest in de vergadering van B. en W. en merkt op dat dit college aan Ir. de Bruin uit Utrecht heeft opge dragen een uitbreidingsplan voor deze gemeente op te maken, waarbij de plaats voor een sportterrein zal worden aan gegeven. Het is nog niet bekend waar dit terrein is gedacht. B. en W. zouden van den raad een uitspraak willen hoo- ren, of deze in principe bereid is het verzoek van de v.v. te steunen, en te trachten het terrein behoudens hoogere goedkeuring aan te koopen. Dhr. Mol geeft te kennen, dat hij zeer zeker bereid is het verzoek in prin cipe te steunen, waarop dhr. Spoor opmerkt, dat de v.v. daarmede weinig opschiet, aangezien een en ander niet klaar zal zijn als de competitie begint. Dhr. Werther vraagt, of niet voor tij delijk een ander terrein geschikt zou kunnen worden gemaakt, bijv. nabij de aanlegplaats. Dhr. Kuijpers meent dat het betref fende terrein niet geschikt is, aangezien dit bij! een Westerstorm direct onder water staat. Hi f zegt, dat de eigenaar van het tegenwoordige sportterrein mis schien plooibaar zal zijn, indien naar voren wordt gebracht, dat anders tot onteigening zal worden overgegaan. Is de eigenaar niet bereid toe te stwan dat het terrein ook op Zondag wordt ge bruikt, zou getracht kunnen worden een ander weiland te verkrijgen. Hij zou gaarne onderzocht willen zien, wel ke mogelijkheid er bestaat ten aan zien van onteigening, en merkt op, dat in Schel lui nen iets dergelijks is geschied. Er zal nog geruimen tijd ver- loopen eer het uitbreidingsplan gereed is. Ten aanzien van de toegekende ur gentie-woningen zal ook moeten wor den beslist waar deze komen. De Voorzitter merkt op, dat rekening dient te worden gehouden met Ged. St. aangezien zij zullen wille/z weten bij eventueele plannen van den Raad, waar blijkens het uitbreidingsplan men zich het sportterrein heeft gedacht, terwijl de onteigeningsprocedure eveneens ge- ruimen tijd zal duren. Dhr. Viveen merkt op, dat naar zij'n meening het sportterrein niet mag te gengehouden worden door het uitbrei dingsplan aangezien dit laatste iets van jaren is. Het bestaande terrein is ui termate geschikt. Naar zijn oordeel moet al het mogelijke worden gedaan, om een terrein te verkrij'gen, Gaat het niet, dan' heeft tenminste de gemeente alles ge daan om tot het "doel te geraken. Op voorstel van de heeren Kuijpers en Viveen wordt tenslotte besloten B. en W. op korten termijn op te dragen alles te doen om zoo spoedig mogelijk tot het bezit van een sportterrein te geraken. Hierna is aan de orde onderzoek geloofsbrieven van de nieuw benoem de raadsleden. De Voorzitter wijst de heeren Spoor, Mol en Werther aan tot het vormen van een commissie van on derzoek voor het nagaan der geloofs brieven, waarna de openbare vergade ring even wordt geschorst. Na heropening der verg. brengt dhr. Werther namens de commissie verslag uit, en deelt mede, dat alle stukken in orde waren, waarna tot toelating wordt besloten. Vervolgens brengt de voorzitter de restauratie van het benedengedeelte van den toren ter sprake, en deelt mede, dat het verzoek om subsidie in de kos ten daarvan nog niet aan het Departe ment van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen is ingezonden, doch dat B. en W. den raad voorstellen, zulks in verband met den slechten financiëelen toestand der gemeente, het bedrag dat de gemeente in de restauratie zal kun nen bijdragen te bepalen op f 5000, en dit ook in het betreffende verzoek om subsidie te vermelden. Hij merkt op, dat bij de vorige restauratie eenzelfde gedragslijn is gevolgd, en ook eenzelfde bedrag daarvoor was uitgetrokken. Daarenboven moet worden overge gaan tot herstel van de twee zijbeuken, aangezien de dakbedekking daarvan zeer dringend moet worden vernieuwd. De daarvoor te maken kosten zouden dan van het voren gemeld bedrag van f 5000 moeten worden afgetrokken, en beloo- pen naar schatting f1500 a f2000. Overeenkomstig het voorstel van B. en W. wordt besloten, terwijl machti ging wordt verleend, tot het inmiddels afwerken van het herstel der zijbeuken. Hierna spreekt de Voorz. als volgt: Aangezien dit de laatste vergadering is waarin de noodgemeenteraad bijeen komt, wil ik als Voorzitter, voordat tot de rondvraag wordt overgegaan, de heeren die niet volgens de gehouden wettelijke verkiezing in den raad zul len terugkeeren, van deze plaats dank brengen voor hetgeen zij als lid van den raad in het belang der gemeen te hebben verricht. Voor de heeren Mol, Werther en v. d. Giessen is het tijd vak dat zij deel van deze vergadering hebben uitgemaakt, zeer kort geweest, doch zij hebben ook in dien korten tijd het hunne er toe bijgedragen om de belangen der gemeente voor te staan en te behartigen. Speciaal wil ik echter in dit afscheidswoord den heer Viveen be trekken, die van 1923 af lid van den gemeenteraad is geweest en sedert 1931 de betrekking van wethouder heeft ver vuld. In al die jaren is het slechts uit zondering geweest indien hij een der vergaderingen van dezte colleges niet heeft bijgewoond, terwijl hij zich heeft doen kennen als iemand, met een helder verstand, wien de gemeentebelangen zeer na aan het hart lagen. Öp het gebied van de visscherij werd hij steeds als de deskundige zoowel in deze vergade ring als in het college van B. en W. aangemerkt en hij heeft zijn beste krach ten gegeven om dien tak van nijver heid te helpen bevorderen. Vooral in de crisisjaren voor den oorlog was het wethoudersambt zeer zeker geen begee- renswaardige functie en ik herinner mij de B. en W. vergaderingen nog zeer goed die toentertijd dikwijls tot midder nacht werden gehouden om de moei'ijk- liedi i cp velerlei gebied het hootd te kuiifu.ii bieden. Wethouder V iveen, ik zal hier ver der niet uitwijden over Uwe verdiens ten op velerlei gebied, doch ik dank U voor al hetgeen U in al' die jaren zoowel ais raadslid en als wethouder in het belang dezer gemeente hebt ge daan e I tevens voor de aangename wij ze waarop ik in die jaren met U in mijn betrekking van secretaris heb mogen sa menwerken. Ik hoop dat het U in Uw ambteloos leven verder goed zal mo gen gaan. Dhr. Viveen zegt dank voor deze waardeerende woorden. Zij zijn ter te gemoetkoming aan den laster en critiek waaraan hij van zekere zijde heeft bloot gestaan. Als hij' aanneemt dat waar is wat de burgemeester zegt, dan moet hij opmerken, dat met de laatste verkie zingsactie alles is gedaan, op alle mo gelijke gebied om te maken, dat hij niet meer in den raad en het college van B. en W. zou terugkeeren. Hij had dit kunnen voorkomen indien hij op bepaalde wijze had gehandeld, doch dat lag niet op zijn weg. Hij wijst op zijn terugtrekken destijds bij de waar neming van het burgemeestersambt, en op zijn uit eigen beweging terugtreden in de partij. Hij is van meening, dat men in de partij haar belangen moet dienen doch in den raad de belangen der gemeente. Bij de critiek welke er is geweest, is nooit iets positiefs be kend geworden, hij kan ieder recht in de oogen kijken. Wat hij heeft gedaan, is altijd eerlijk en oprecht geweest. Hij hoopt dat met den nieuwen raad en college van B. en W. even prettig mag worden samengewerkt. Dhr. Kuijpers merkt vervolgens op, dat hij lang met Viveen heeft samen gewerkt, niet alleen als partijgenoot, doch ook als vriend. Het is een groot verlies voor Woudrichem dat een der gelijke kracht op deze wijze uit den raad gaat. Hij' weet ook wat er zooal geweest is, nimmer was er iets posi tiefs tegen zijn beleid, men heeft het altijd in het kleine gezocht. Hij wijst ook nog op het zelfstandig teruggaan van den heer Viveen, en zegt, dat de gemeente zeer eigenaardig is geweest. Er zijn weinig raadsleden die het ge meentebelang hebben gediend zooals hij, geboren Woudrichemmer als hij w^s, bekend met alles wat de gemeente en zijn inwoners betrof, met terzijdestelling van al zijn persoonlijke belangen. Hij merkt op, dat in het college van B. en W. steeds een beste verhouding heeft bestaan, en steeds eensgezindheid heerschte bij het afdoen van zalcen. Hij vraagt zich af wat toch de oorzaak is geweest, dat de kiezers een terugkeer van den heer Viveen niet hebben ge wild. Het is, merkt hij op, hier niet de plaats om daarover thans uit te wij den. De kiezers zullen dit nog wel eens betreuren. Hij dankt den heer Vi veen voor alles wat hij van hem als jong politicus mocht leeren, en hoopt hem spoedig weer in den raad terug te zien. Dhr. Spoor merkt op, dat hij jnet genoegen heeft gezien, dat de Partij van den Arbeid in den noodgemeente raad dusdanig vertegenwoordigd is ge weest. Dhr. Werther wenscht als jongste lid van den noodgemeenteraad nog iets op te merken, en zegt. dat toen men hem destijds verzocht als lid daarin zitting te nemen, h'ij; slechts even heeft geaar zeld, doch toen besloot mede te wer ken om den raad voltallig te doen zfijln. Nimmer heeft hij! er ook maar aan ge dacht politicus te worden. Hij' heeft alleen getracht een klein steentje bij te dragen in het belang der gemeente. Hijl dankt voor de prettige samenwer king. Hierna sluit de Voorz. de vergadering Vergadering van den tijdelijken Raad der gemeente ALMKERK, op Dins dag 13 Augustus 1946j <ies nam. half drie. Voorzitter: Edelachtb. Heer H. Blok. Secretaris wnd.: Weled. Heer A. J. van Dobben de Bruyn. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering en leest het formuliergebed, waarop hiiji in enkele gevoelvolle woorden den sedert de laatstgehouden raadsvergade ring, op 1 Mei 1946 loverleden lieer J. de Witt herdenkt. Deze woorden1 worden door die vergadering staande aangehoord. De notulen van de vergadering van 26 April 1946 worden door den Secre taris gelezen en onveranderd vastge steld. De Voorzitter deelt mede, dat de dubbele woning aan de Voorsteeg en de 2 arbeiderswoningen te Nieuwen- diijk zijn aanbesteed voor f 46975.in totaalvoorts dat prijsopgaaf is inge komen van de kosten van reconstructie van de Voorsteeg t.w. f 3850.waarin begrepen zijn het uitsloopen van de be tonblokken en de oppervlaktebehande ling. Het ophalen van de kanten zal bovendien nog f 1000.a f 1500. kosten. Ingekomen stukken 1. Bericht van Ged. Staten, houdende vaststelling van het presentiegeld voor het bijwonen van de raadsvergadering op f 4.per zitting. 2. Bericht van herbenoeming van den Edelachtb. Heer H. Blok tot burgemees ter van Almkerk, gerekend me* Ingang van 16 Augustus 1941 en mededeeling van de daarop plaats gehad hebbende beëediging^ 3. Bericht van de heeren A. Mol, S. Willemse, D. Potters, L. de Jager, A. Koekkoek, Z. van Herwijnen en G. Schermers houdende aanneming van hun benoeming ,tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim. 4. De balans enz. van den Keurings dienst van Waren te 's Bosch over het jaar 1944. 5. Machtiging tot uitgaven op de begrooting 1946 tot 3/4 der bedragen, welk ein 1945 voor dezelfde doelein den zijn toegestaan. 6. Bericht van goedkeuring 1ste wij ziging begrooting 1945, 6e wijziging begrooting 1944 en wijziging begroo ting G.E.B. dienstjaar 1944. 7. Een schrijven van H. Voogd te Zaltbommel, houdende zijn verweer in zake zijn doen en laten in de bezettings tijd. 8. Bericht van goedkeuring van 'het raadsbesluit van 26 April 1946, hou dende opheffing van de Ö.L. school aan de Voorsteeg met ingang van T Juli 1946. 9. Bericht van den Minister van Onderwijs, K. en W. houdende instand houding van de O.L. school gedurende het jaar 1945. 10. Besluiten van de zittingen van de stembureaux, het Hoofdstembureau en het Centraal Stembureau inzake de gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Vorengenoemde stukken worden allen voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter deelt voorRs mede, dat is ingekomen een schrijven van Ged. Staten dezer provincie, betref-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1