Gemeenteraadsverslag waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Konijnententoonstelling te Elshout. PROVINCIALE NOORD- BRABANTSCHE DAMBOND. 3E JAARGANG. NO. 46 DONDERDAG 32 AUGUSTUS 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van den tijdel ij ken raad der gemeente EETHEN op Vrijdag 16 Augustus 1946 des n.m. 3 uur. Voorz.Ed.Achtb. Heer D. A. v. d. Schans. Afwezig de heeren v. Andel en v. Ever dingen. De Voorzitter opent de vergadering met het formuliergebed. De notulen worden gelezen en vast gesteld. Ingekomen stukken SchdjVen van den heer v. Andel, waarin Wij' kennis geeft verhinderd te ziijn deze vergadering bij te wonen en tevens dank zegt voor de prettige Wij ze waarop men gezamenlijk gedurende deze zittingsperiode heeft samen gewerkt. Onderzoek geloofsbrieven nieuwe raadsleden. De Voorzitter wijst de hee ren v. Buuren, Gouda en v. d. Heu vel aan, om deze geloofsbrieven te onderzoeken en schorst gedurende dit onderzoek de vergadering. Na herope ning verklaart de heer v. d. Heuvel' namens de commissie dat alles in be hoorlijke orde is bevonden en deze dus adviseert tot toelating. Aldus wordt besloten. Voorloopige vaststelling gemeente-re kening dienstjaar 1943. Geen der leden heeft op- of aanmerkingen, ze wordt vastgesteld met alg. st., zooals ze is aangeboden n.l. met een nadeelig sal do groot f 2546,54 voor den gewonen dienst en met een voordeel ig groot f4776,07 voor den kajpi,taaldienst. Vaststelling begrooting voor het dienstjaar 1946. De heer v. Buuren, die als rappor teur der commissie over het onder zoek der rekening rapport heeft uitge bracht, doet zulks ook over de be grooting en zegt dat de commissie den algemeenen indruk heeft gekregen, dat de raad over de gemeentehuishouding zoo wat niets heeft te vertellen en daarop geen invloed kan uitoefenen, omdat de uitgaven meest reeds van hooger hand zijn vastgesteld, zoodat ze dan ook niet anders kan doen, dan voor stellen de begrooting vast te stellen zoo als ze is aangesloten. Dit neemt echter niet weg, dat de commissie toch wel geschrokken is van de finantiën, die hier ttmgaan. de begrooting sluit n.l. in ontvangst en uitgaaf met een bedrag van meer dan f 267,000,terwijl er een rijksbijdrage van plm. f 26000 moet worden geraamd om ze sluitend te krijgen, waaruit blijkt dat de financi- eele toestand van de gemeente aller minst rooskleurig is. Het feitelijke te kort is misschien slechts f 21000, in verband met het feit dat de rijksbijdra ge f 5000 lager is aangegeven als ze behoorde te zijn. Daarbij wordt het te kort vermoedelijk ook nog lager, door de bijdrage uit de nieuwe ondernemings belasting, maar dat neemt niet weg, dat een extra-belasting noodig is om daar toe te geraken. De situatie is dus noch voor de gemeente, noch voor de ingeze tenen rooskleurig. Spr. waarschuwt voor de mentaliteit, die door de omstandig heden vaak wordt geboren n.l. de ge dachte het kost toch allemaal zooveel, vooruit dus maar en dringt aan de ui terste zuinigheid te betrachten. Mis schien dat er eenige postjes zijn, al is het misschien niet veel, maar waarop toch wel iets bezuinigd zou kunnen worden. Voor krankzinnigenverpleging is een bedrag geraamd van f 6500, de onderwijspost is buitengewoon hoog en het bestuur, der gemeente vergt een uitgaaf van f 23000, ook geen peul schilletje. De menschen kloppen voor alles en nog wat maar om steun bij de gemeente aan, doch spr. meent, als ze den toestand goed beseften, dan zou men dat misschien niet zoo vlug doen. De commissie heeft den post voor den gemeentearts gezien, kan deze voor het bedrag mogelijk iets meer in het be lang van de gemeente doen. b.v. door een schoolartsendienst. Gaarne zag de commissie dat B. en W. meer toezicht uitoefenden op het optenbaar onderwijs, door b.v. op gezette tijden een bezoek aan de scholen te brengen. De Voorzitter geeft toe dat men geschrokken is, als men de cijfers der begrooting onder de oogen krijgt, doch het is niet zoo, dat het rijk de f 26000 alleen bijpast. Uit de rijkskas komen diverse posten, sommigen voor de volle 100 pCt. Bovendien komen op de be grooting f 140.000 op verschillende posten voor, die tengevolge van den noodtoestand moeten .worden uitgege ven. .Wat de post verpleging krank zinnigen betreft, de gemeente is met; deze uitgave altijd voordeelig uitge weest, de laatste jaren misschien mede een gevolg van de oorlogsomstandighe den is dat anders geworden. Spr. hoopt dat het bedrag niet verder zal behoe ven te stijgen. Wat de onderwijsuitga ven betreft, voor het per so nee lj draagt het rijk 100 pCt. der kosten De kosten voor het algemeen bestuur der gemeente zijn hoog, dat is even wel voor een gedeelte ook een gevolg van de tijdsomstandigheden, waardoor van de tijdsomstandigheden waardoor uitbreiding van personeel noodzakelijk was. Als er een vacature in dje perso neelsbezetting komt, wordt' deze niet aangevuld dan met voorkennis van het provinciaal bestuur. B. en W. zullen zeer zeker medewerken om zooveel mo gelijk tot vermindering van ^jeze uitga ven te geraken. Wat de opmerking van meer toezicht op de openbare scholen betreft, spr. zal deze gedachte met het nfëuwe col lege van B. en W. in overweging ne men. De heer v. Buuren verklaart door de antwoorden van den Voorzitter bevre digd te zijn, geen der andere commissie leden heeft nog iets over het onder zoek te zeggen. Wethouder v. d. Beek wil in aan sluiting op hetgeen de heer v. Buuren heeft gezegd, nog gaarne iets opmer ken. Spr. is het er mede eens, dat de uitgaven voor het onderwijs hoog <djn en al betaalt het rijk nu al voor het grootste gedeelte de kosten, toch dient als dit mogelijk is, op deze uitgaven te worden bezuinigd. Spr. acht dit niet onmogelijk. Zeker zullen daarvoor offertjes moeten worden gebracht, doch door samenvoeging van onderwijsinrich tingen in de gemeente, was naar zijn meening wel iets te bereiken. T>e heer v. Buuren wil nog even ver duidelijken dat de commissie niet de bedoeling heeft gehad, dat op de on derwijsposten beknibbeld moet worden. Samenvoeging van scholen is een ande re kwestie, doch spr.'s persoonlijke mee ning in dit opzicht is, dat handhaving! van een dorpsgemeenschap ook van groot belang is. Wethouder G. v. d. Beek meent, dat juist door samenvoeging van scholen, het onderwijs te verbeteren zou zijn, terwijl op de kosten belangrijk bezui nigd kan worden. De Voorzitter is het er mede eens, dat door samenvoeging te bezuinigen zou zijn, doch hij acht het ook bezwaar lijk een dorpsgemeenschap haar school te ontnemen. Spr. is evenwel overtuigd, dat de kwestie van samenvoeging ter gelegenertijd nog wel ter sprake zal ko men. De begrooting wordt hierop vast gesteld in ontvangst en uitgaaf voor den gewonen dienst op het bedrag van f 267,332,09 en een bijzondere rijks bijdrage van f 25939,05 voor den kapi- taaldienst met een ontvangst en uitgaaf van f273,622,31. Besloten wordt op de personeele be lasting van het belastingjaar 1946-'47 150 opcenten te heffen. Rondvraag. De heer Gouda informeert hoe het zit met de verschillende bedrijven, die nog niet uitgeoefend kunnen worden, is daarvoor geen oplossing te vinden? De Voorzitter is het er mede eens, dat deze kwestie om verbetering roept, doch ze stuit op groote moeilijkheden. De opbouw was begonnen om op vlot te wijze noodvoorzieningen te treffen, op een gegeven oogenblik werd er evenwel een punt achtergezet. B. en W. hebben getracht hierin wijziging te krijgen en hebben op advies van Den Haag speciale gevallen urgent verklaard doch zooals iedereen wèet gebeurt er nog heel weinig op dit gebied. De heer Gouda vraagt of niet in samenwerking met andere gemeenten, stappen gedaan kunnen worden mis schien bereikt men dan meer. De Voorzitter zal dit gaarne onder de oogen zien. De heer v. d. Heuvel heeft verno men, dat de bouw der noodwoningen sterk stagneert omdat er geen terrein voor beschikbaar is. Wie wijst deze ter reinen aan. Spr. heeft in de vorige ver gadering reeds aangedrongen om de plannen voor den wederopbouw ter ta fel te brengen, opdat de ingezetenen iets te weten komen. In Genderen stag neert de bouw zeer, waar ligt de font? De Voorzitter antwoordt dat de ter reinen door B. en W. worden aangewe zen, doch het is telkens iets anders omdat de wederopbouw het terrein voor andere doeleinden wil bestemmen, doch blijkbaar weten de heeren zelf nog niet waar de verschillende gebouwen zullen komen. Wat de kwestie Genderen be treft, B. en W. hebben daar alleen te maken met het kerkbestuur. Dit laatste moet zich in verbinding stellen met de eigenaars van den grond. Waar het de laaste maal is dat de noodgemeenteraad bijeen is, kan spr. niet nalaten de leden dank te zeggen, voor de prettige wijze van samenwer ken en tevens voor datgene wat zij' in het belang van de gemeente hebben ge daan, in het bijzonder ook die heeren, die niet in den nieuwen raad zullen te~ rugkeeren. Hij' hoopt dat als in de toekomst een beroep op hen mocht worden gedaan, om hun medewerking (te verleenen in het belang der gemeen te, dat dan op die medewerking ge rekend zal mogen worden. Hij dankct de beide wethouders de heeren v. d. Beek en Vos en sluit daar op de vergadering. Op Donderdag 15 Aug. j.l. werd te Tilburg in het clublokaal van dedam- vereeniging „T.D.V." een algemeene ledenvergadering gehouden. Op deze vergadering, die zeer in de belang stelling stond, werd hulde gebracht aan Excelsior te 's-Bosch, die het tot in de finale voor het kampioenschap hoofd klasse van Nederland had weten te brengen. Het persoonlijk kampioenschap 1946 over Noordbrabant kwam ook ter sprake en hieraan zullen deelnemen de heeren A. de Graag en A. Nieuwkoop te Heusden, J. en M. Verlouw te Am- merzoden, N. Ruberg en J. Kollenburg Tilburg, P. Ponsijn en A. Noijens te Breda, J. C. de Galan te 's-Bosch, M. v. d. Oord te Vlijmen, H. v. d. Boomen te Eindhoven, benevens J. Hobbelen uit 's-Bosch of J. Koster uit Eindho ven. De wedstrijden om het persoonlijk kampioenschap van Noordbrabant van gen aan op Zondag 1 Sept. a.s., ter wijl de overige ronden steeds worden gespeeld op Zaterdag en Zondag, resp. in Breda, Tilburg, Eindhoven, 's-Her- togenbosch en Heusden. De competitie hoofd- en eerste klas se 1946-1947 over Noordbrabant oogst te een levend deel der besprekingen. Behoudens den uitslag van den wed strijd de Bossche Damclub-V.D. Heus den werd de qompetitie als volgt sa mengesteld Hoofdklasse: Excelsior I, Eten Bosch D6V 1 en DOS 1 beiden Breda, Tivoli 1 EDG 1 en Philips Damclub 1, allen te Eindhoven, TDV te Tilburg BOZDC te Bergen op Zoom en De Bossche Dam club of V.D. Heusden. Eerste klasse groep 1ADA, Ammer- zoden, Excelsior II, Den Bosch, Tivoli II te Eindhoven, Philips Damclub 2 te Eindhoven, EDG 2 te Eindhoven, Helmondsche Damclub 1 en VD Heus den of de Bossche Damclub. Eerste klasse groep 2: EVDV, Eind hoven, Vriendenkring, Lieshout. DVS 1 Schijndel, EGD St. Michielsgestel, Helmondsche Damclub 2, en EOD, te Oisterwijk. Eerste klasse groep 3: Roosendaal- sche Damclub, OVV Bergen op Zoom. GDV Ginneken, DSV 2, Breda, DOS 2 Breda, DAM, Dongen en waarschijnlijk ook DDV, Dongen. Eerste klasse groep IV: WDV Waal wijk, Ons Genoegen, Werkendam, DVD, Vlijmen, Ons Genoegen, Haarsteeg, DVS 2 Schijndel en VD 2 Heusden. Alzoo zullen over de provincie 36 tientallen aan de competitie 1946-'47 deelnemen. Het proefnummer van ,,Ons Bra- bantsch Damnieuws", viel in zeer goe de aarde. Voor het Hoofdbestuur van den Ne- derlandschen Dam bond werden candi- daat gesteld als voorzitter de heer J. H. Willems te Breda en als algemeen wedstrijdleider de heer A. A. van Bockel' te Vught. Besloten werd nog de com petitie te laten aanvangen einde Septem ber of begin October a.s. en te spe len om de veertien dagen. Op 10 en 11 Augustus 1.1'. hield de Pluimvee- en Konijnenfokvereeniging ha re jaarlijksche tentoonstelling van ko- mijnen, geboren in 1946, in de gebou wen van den heer P. v. Huiten, Heus- denscheweg te Elshout. Er waren 132 inschrijvingen, waar onder uitstekend materiaal, waaruit blijkt dat de leden van genoemde vereeniging op den goeden weg zijn om hun fok- dieren te verbeteren. De tentoonstelling mocht' zich in een groote belangstelling van de zijde van het publiek verheugen. Er werden ruim 630 entreebiljetten verkocht. Ook de aan deze tentoonstelling verbonden ver loting vond grooten bijval. De vele be langrijke prijzen vielen zeer in den smaak bij de diverse winnaars. Hier volgt de uitslag der bekro ningen VI. Reuzen. Wit. Rammen: J. v. Helvoirt IG; Th. v. Gestel IIG; J. v. Helvoirt III G en V.G., allen uit Haarsteeg. Voedsters: Th. v. Gestel, Haarsteeg I G. Eereprijzen beste voedster gr. ras, W. VI. F^, zw. ras; A. v. Logten, Elshout IIV.G.M. Verhoeven, Els hout III V.G. Kon GrijsC. Pullis, Elshout I en II G Fransche Hangooren. IJzergrauw. Rammen: C. M. J. Verhoeven, Heus den IG; Eereprijs: Beste ram F. H. Q. Witlox, Waalwijk IIG; M. Vos, Aalburg 2XV.G. Voedsters: C. Witlox, Waalwijk IG. Eereprijs: beste voedster F. H.; M. Vos. Aalburg G; M. v. Huiten Elshout V.G.P. Willemse, Drunen V.G.C. Witlox, Waalwijk V.G. Kon. Grijs. Ram: C. Witlox, Waal wijk IG; Voedsters: M. Vos, Aalburg IIG; C. M. J. Verhoeven, Heusden III G; M. Vos, Aalburg G. Groote Chinchilla's. Rammen: M. Verhoeven, Elshout IG; M. van Son, Drunen IIG; H. Pullis, Elshout III G; H. v. Tilburg, Aalburg G; P. Piron, Oudheusden 2XV.G.; H. van Tilburg, Aalburg 4XV.G. Voedsters: H. v. Tilburg Aalburg IG; P. Piron, Oudheusden II en III G; M. v. Son, Drunen V.G.P. Piron. Oud- beusden V.G.H. v. Tilburg, Aal burg 2XV.G. en B. Weeners. Wit. Rammen: M. v. d. Berg, Heusden IG; P. v. Gestel, Haar steeg IIG en III G; A. v. Logten, Elshout G; Tb. Elshout, Drunen G. W. v. d. Wiel, Haarsteeg G; M. van VenrooR, Elshout G.Th. Elshout, Dru nen V.G.P. Piron, Oudheusden V.G. W. v; d. Wiel, Haarsteeg V.G.M. v. Venrooij, Elshout V.G. VoeGsters: Th. v. Gestel, Haarsteeg I Z.G. Eere prijzen: 2 beste v. midden ras. Beste konijn tent.M. v. d. Berg. IVusden IIG; W. v. d. Wiel Haar steeg III G; A. Nelis, Drunen IV G; A. v. Logten, Elshout, A. v. d. Berg,

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1