Qemeenteraadsverslagen Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3£ JAARGANG. NO. 47 MAANDAG 26 AUGUSTUS 1946 ^nd van ALTÜ^ Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers *0 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donaeraagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van 'den Raad der ge meente HEUSDEN, op Woens dag 2i Aug., des ?i.m. 8 uur. Voorzitter de waarnemend Bur gemeester A. v. Delft. Aanwezig de leden van Bliadel, Buiis. Bekkers, Groen, Kant, Ver schuur en Te Vruchte. De Voorzitter opent de vergade ring met het formuliergebed, waar na de raadsleden in zijn handen de venei schte eed en afle^gfan. Ijii wenscht hen hieroo geluk, nu >zii als l'eden van den eersten raad'., die na veie jaren weder op nor1-1 male wijze tot stand is gekomlen, zijn geïnstalleerd. Spr. verwacht, u'at zii bij de beraadslagingen steeds de eeden voor oogen quilten hebben, die zoo juist zijn afgel|eg)d en hoopt, dat deze beraadslagingen opjactief gevoerd zullen worden, omdat pp die wijize de belangen dier gemeente het best gediend kunnen worden. Verkiezing wet Houders. De hiee- ren Buijs en Dekkers worden aan gewezen als stemopne'miers. Bii de eerste stemming wedden zies s'temV men uitgebracht op dien heer Th. Buijs en een op dien heer v'. Bla- del. Bii de tweede stemming 6 op den heer H. Kant en eveneens i oip' dgn heer A. v. Bladel. Beidie heeren verklaren hun benoeming te willen aannemen. De notulen der vorige verga dering worden glelezen en vastge steld. Ingekomen stukken Bericht van Ged. 'Staten van 30 Juli, waarbij de rekening ,1943 wordt goedgekeurd als mede die van het vleeschkeuringsbedrijf. Tot l eden dier comlmiissie van on derzoek voor de gemeenterekeni ng en die van het vle esc likeur i ngs be- '9r,ijf over 1943 -worden aangewezen de heeren Dekker, te Vruchte en Verschuur. - Rondvraag. De heer te Vruchten informeert of de gemeente reeds een stede- bouwkundige heeft voor den we deropbouw. De Voorz. antwoordt bevestigend, de plannen voor den wederopb. zijn in een vergevorderd stadium. Binnenkort zulien B. en W. ze Be handelen en komen zie daarna in een niet officieelie bijeenkomst van den raad. Verder zullen ze nog door andere belanghebbenden in de ge meente worden nagegaan, zoodat dus het voor en tegen der pi am nen voldoende onder de oogen zal worden gezien. i Ce heer Dekkers zegt, tot heden niet te hebben gehoord, dat de wederopbouw bii de plannen, be trokken is. Ce Voorzitter zegt, dat de ste- debouwkundige reeds meermalen met hem de plannen .heeft bespro ken, zoolang deze plannen niet vaststaan, kan daarover nog niet vergaderd worden, doch iedereen zal voldoende gelegenheid krijgen om zijn meening kenbaar te nik ken. Le heer Dekkers heeft .gezien, dat het contract, het slachthuis be treffende, is afgeloopen. Is met slagers pas eenige dagen geleden de naburige gemeenten reeds over leg gepleegd en besrpekingen ge voerd om het slachthuis} hier te houden'? Ee Voorzitter merkt tóp, dat de hebben meegedeeld, dat het con tract is afgeloopen. «Zoo- spoedig' mogelijk zullen B. en W. deze kwestie echter in behandeling pie men. Ee vergadiering wondt hierop met het formuliergebed gesloten. Kort verslag van ide vergadering van den tijdelijken iRaad der ge meente ZUIL/CHEM, gehouden op Dinsdag 20 Aug. 1946. VoorzitterEidelachtb. Heer G. Hobo, waarn. burgemeester. Secretaris Welied. Heer CI. C. van Os. 1 Tegenwoordig E. C. Hooij'kaas en C. A. van Veen. wethouder si, en Hendr. Westerlaken^ raadslid. Na opening der vergadering door den Voorzitter piet voorlezing van het formuliergebed, wordende notulen der vergadering van 28 Juni 1946 gelezen pn onveranderd goedglekeurd. 1 De navolgende ingekomen stuk ken worden voor kennisgeving' aan genomen. a. Bericht van ontvangst van Ge deputeerde Staten van de wiizi- ging der Alg. Politieverordening'. b. Balans van »den Wanenkeu- ringsdienst te 's Hertogenbosch. c. Be process en-ver baal van de gehouden verkiezing der leden van den gemeenteraad op ,26 Juli 1946. Onderzoek geloof brieven nieuwe raadsleden. Die Voorzitter wijst de heeren E. C. Hooijkaas, C. A. van Veen en Hendr. Wester laken aan om deze geloofsbrieven ,te onder zoeken en schorst gedurende dit onderzoek de vergadering. Na heropening der vergadering brengt de heer Hooijkaas verslag uit van het oniderzoeH en deelt mede, dat wordit geadviseerd de heeren N. D. Bakker, E.. C. Hooij kaas, B. van Veen, C. A. van Veen en Ant. van «.Vugt als raadslid toe te laten en «voorts door loting te doen Ibeslissen, welke der 2 ge broeders Adrs. en Hendr. Westen- laken, die beiden zijn gekozen en waarvan alles «overigens in orde is bevonden, maar met elkander in verboden graad van bloed verwant schap' staan, kan worden toegela ten. Met algemeene stemimjen wor den daarop de heeren N. Dl Bak ker, E. C. Hooij'kaas, B. van Veen, C. A. van Veen en Ant. van Vugt als raadslid toegelaten. Hierna wordt overgegaan tot lo ting tusschen de gebroeders Adrs. en Hendr. Westerlaken, waarbij Hendr. Westerlaken afvalt en alzoo met algemeene stemlmen wordt be sloten Adrs. Westerlaken als raads lid toe te laten. De gemeenterekening1 dienstjaar wordt voorloopig vastgesteld zooals ze is aangeboden n.l. met een ba tig saldo voor den gewonen dienst groot f 11569.32, en met een batig slot groot f 1795.77 voor den bui tengewonen dienst. In verband met een nota van aanmerkingen op de begrooting 1946 worden er eenige wijzigingen in deze begrooting jaangebracht, welke door den Secretaris worden toegelicht. Voorstel van B. en W., om in beginsel te besluiiten mede te wer ken om de 3 vleesohkeuringsdien- sten in den Bommelerwaard te doen samensmelten in één dienst. Ee Voorzitter geeft uitvoerige toelichting en wijst er op, dat het personeel van de drie diensten het- zeTde blijft, zoodat in verband hier mede samenvoeging1 geen bezwaar medebrengt. Het onbillijke is1 even wel, dat de eene dienst (Heciel) tegen een lage bezoldiging gébruik maakt van het personeel van de andere dienst (Kerkwijk), waar door die dienst steeds betere fi nancieel uitkomsten gaf met ,lagé- re keurloonen. Ook' Zaltbommel ziet nu de noodzakelijkheid in en wil aan deze vereeniging1 mede werken. 1 Na eenige discussie wordt met algemeene stem'men het voorstel van B. en W. aangenomen. Van de rondvraag wordt door niemand gebruik gemaakt. Te Voorzitter wijst er op dat dit de laatste vergadering van den tii- delijken gemeenteraad is. Ook dit college van B. en W'. beeft vandaag voor de laatste maal vergadert. Ce beer v. Veen vindt het niet juist, dat nu in de volgende verga dering van den raad,, die «dan nogl «onvolledig is, de wethouders wor den gekozen. Ee Voorzitter leest hierna een circulaire voor van den Mjiinister van Binnenlandsche Zaken omtrent deze aangelegenheid en wijst «er op, dat het niet anders kan. Ce Voorzitter brengt allen har telijk dank voor alles wat zii in het belang der giemeente gedaan hebben en hoopt dat er zegen op mag rusten. Persoonlijk wil spire- ker nog dank brengen voor die prettige «en vriendschappelijke sa menwerking en sluit hierna de ver gadering met het formuliergebed. Veevoedernormen voor de periode van 1 tot en met 28 September 1946. De normen voor de veehoeder- toewijzingen voor de periode van 1 t.m. 28 ^September 1946 zijn behoudens enkele uitbreidingen nagenoeg] gelijk aan die vtan de voorgaande periode (4 t.m. «31 Au gustus 1946). Rundvee Ee voedernormen voor stieren blijven gehandhaafdvoor vaarskalveren werd een norm (Vast gesteld van 1 5 kg. Op de toewijzin gen wordt tamelijk «eiwitrijk rund veevoeder verstrekt. Varkens De voedernormen voor varkens zijn. niet gewijzigd., Voor mestvarkens 'kan op basis van het geslachtgewicht maximaal 250 kg' voeder per afgeleverd varken wor den toegewezen. PaardenVoor landbouwwerk- paarden, sleepers paarden, melk rij- derspaarden «en hengsten wordt geen mengvoeder verstrekt, indien haver uit eigen oogst beschikbaar is gesteld. Overigens geldt voor landbouwpaarden een norm van maximaal 80 'kg. Voor paarden uit de andere rubrieken blijven die nor- in en onge wij'zigd. GeitenVoor dekbokken en op fok waardige geitebokjes 10 kg. Pluimvee Aan alle fok- en ver meer deringsbedrijven wordt 3.5 kg voeder per kip toegewezen. Indien aan de gestelde voorwaarden, is vol daan, «ontvangen pluimveehouders, die een kuikenbon voor 200 stuks hebben «ontvangen voor maximaal 100 hennen 2.4 kg voeder per kip. Voor de pluimveehouders met een kuikentoewijzing van 130 stuks geldt voor maximaal 65 hennen dezelfde norm, mits die ze houders minder dan 4 ha. bouwland bezit ten. De overige pluimveehouders met soortgelijke bedrijven, di«e 10 of meer kippen bezitten, «ontvangen voor maximaal 30 hennen 2 kg per kip. Deze toewijzingen zullen vioor de helft uit 'ochtenidvoer en voor de lielft uit gemengld graan bestaan. Als voorwaarde is o.m. gesteld, dat voldaan moet zijn aan de verplich ting tot inlevering] van eiefen. Meer uitvoerige inlichtingen ver strekken de PI. Bureauihouders. Verbod tot het in voorraad hebben van ap pelen, peren en of pruimen. In verband met de a.s. distributie van fruit heeft het! Bedrijfschap) voor Groenten en Fruit een ver bod uitgevaardigd om appelen, pe ren en/of pruimen na 24 Aug., a.s. in voorraad te hebben. D it verbod geldt niet voor a. grossiers, die namens een com-i ij ma tie van grossiers een hoeveel heid fruit in ontvangst hebben ge nomen, welke overeenkomstig de distribuberegeling aan id«eze com binatie is toegewezen b. kleinhandelaren, die de pan hen voor distribu tied oei einden toe gewezen hoeveelheid fruit in pnt- vangst hebben genomen. Eveneens geldt het verbod niet voor zoover het Bedrijfschap <yoor Groenten en Fruit toestemming is verleend voor het in voorraad heb ben van appelen, peren en/of prui men. 1 Het fermenteeren van inlandsche tabak. In het belang van {die volksge- zondheid is het noodzakelijk1, dat inlandsche tabak, jalvorens ze ter bewerking wordt (aangeboden, dan wel verhandeld ,op de juis te wijze wordt gefermenteerd. In verband hiermede heeft de Minister van Landbouw, Visscherij! en Voedselvoorziening bepaald, dat iedere tabaksteler verplicht kan worden zijn tabak «bij een door den Productie Commissaris voor den Tuinbouw en ;0«oftteelt aan te wij!- zen fermenteur ,te doen fermente ren. J, Bovenstaande bepaling is dp 10 Aug. i.l. van gracht géworden. Een desbetreffende wijziging! van het In- leveringsbesluit Inlandsche .tabak is in de Nederland Sche Staatscourant van 9 Augustus 1946 no. 155 ge publiceerd. t - i HEUSDEN. In de gehouden vergadering van B. en Wu is de heer H. Kant aangewezen als eerste wethouder. ANDEL. De te houden Öranjefestivitei- ten zullen omvatten een optocht, con cert, kinder- en volksspelen. ALMKE11K, In de j.l. Dinsdag gehouden vergadering werden door de com missie voor het Bouw -en Woning toezicht in het Land van Heusden en Altena benoemd tot ambtenaar van den Techniscben dienst 1. J. W. P. de Jonge, ambten. Techn. Dienst Bouw- en Woning toezicht in de Krimpenerwaard te Lekke rkerk. 2. N. Th. v'. d. Veen, Inspecteur bii het gemeentelijk Bpuw- en Wo ningtoezicht te Amsterdam. In deze vergadering werd', de Edelachtb. Heer Blok, burgemees- IREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1