Politiek van de week. Correspondentie Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" VERSLAG GEITENKEURING TE EETHEN. 3E JAARGANG. NO. 48 DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1946 yam /UTENA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donaeraagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur De afgeloopen twee weken zjjn er .geweest van groote spanningen, zoowei ter Parijsche vredesconfe rentie als op liet .gebied der inter nationale betrekkingen. De conferentie te Par'ijis werk te voornamelijk verbrokkeld in commissies met een enkele ple naire zitting er tusschendoor, na dat eerst de voorm&lige as-satel lieten in de gelegenhei d waren ge steld hun stem' te laten hooren en hun belangen te bepleiten. Al hebben de overwinnaars een precedent geschapen door de over wonnenen hun pleidooien te laten bouden nog voor de goedkeuring' der ontwerp-vredesverdragen, in te genstelling1] tot vroegere conferen ties, toen de vrede zonder meer gedicteerd werd en de verslagenen hadden te teekenen wat hun wierd voorgelegd, toch wit dit niet zeg;- gen ,dat deze zich thans vrijheden mogen veroorloven, welke betrek king hebben op wijzigingen in de ontwerp-verdragen. Italië heeft het ondervonden, toen het de oorlogs schuld-vraag verzacht wilde heb ben. De gelegenheid, die de as-satel lieten hier geboden wordt, geeft echter ook gemakkelijk aanleiding tot wrijving onder de overwin naars. iets waarvan de ee rst ger noemden zich wel degelijk bewust zijn, en waarvan zii „natuurlijk op een min of meer handige mianier profijt pogen te trekken. Tengevolge van de vele wrijvin gen die in den loop der besprekin gen plaats vinden tusschen de ge delegeerden met verschillende le vens- en wereldbeschouwingen, vlot het werk ook niet al te zeer, zoodat de mogelijkheid bestaat, dat ofwel de Vredesconferentie of wel de Algemeene Vergadering:der Vereenigde Volken verdaagd zal moeten worden. De inleidende be sprekingen voor de verschillende ontwerp- en eigenlijke vredesver dragen vorderen dan ook zooveel fijd, ook wel vanwege hun be langrijkheid, daar hierin de voor naamste overwegingen opgenomen worden, dat men aan een bespre king van de eigenlijke verdragen in de commissies practisCh nog niet toegekomen is. Het sterkst wprden de tegenstel lingen gevoeld wanneer de gedele geerden min of meer openlijk par tij gaan kiezen voor.de een of an dere ex-satelliet. Dan botsen de meeningen het sterkst tegen elkaar en vallen soms harde en bittere woorden. De controverse Oost- West treedt dan wel zeer duidelijk aan het licht. Met angst en vreeze ziet men ook de bespreking van de kwes tie-Triest tegemoet. Er hebben zich de laatste tijd in .Venezia Giulia een serie incidenten voorgedaan, die de sfeer vertroebeld -hebben, en men is bang, dat van Joego slavische Zijde gepoogd wordt de openbare meening te beïnvloeden ten nadeele van Engeland .en Ame rika. Hiermee houdt ook verband het Amerikaansch-Joegoslavische con flict betreffende het neerhalen van twee Amerikaansche verkeersvlieg tuigen, die boven Joegoslavisch grondgebied vlogen. Het eerste toestel werd gedwongen te-landen, terwijl het tweede werd «beschoten tot het neerstortte. De bemanning kwam hierbij om het: «leven. De regeering der Vereenigde Staten heeft hiervoor onmiddellijk ver antwoording geëischt van Tito «in den vorm van een ultimatum, vol gens hetwelk binnen 48,uur een be vredigende verklaring zou moeten worden gegeven. De Joegoslaven waren hiertoe aanvankelijk niet erg bereid, maar fia kennclijïké rugge spraak te hebben gehouden met de Russen, hebben zij! toch gevolg gegieven aan de Amerische -eisch. Tegenstelli ngen mani fes teerden zich verder in het «Verre Ooslten tusschen Frankrijk en Vietnam'.be treffende grenskwesties, tusschen Joego-Slavië en Griekenland we gens beleedigingen in de .pers en een scheepsincident en tusschen Polen en Engeland over «de in Polen te houden vrije «algemeene verkiezingen, terwijl Engeland zelf nog steeds met de handen in het haar zit over de Palestij'nschek'wes- tie en de houding der Joden al daar. Een wereld vol tegenstellingen, de eene duidelijk, de andere be dekt, de eene ernstiger dan de an dere, maar allen een bewij's!, dat het moeilijk zal zijn om tot een meer duurzamen vrede te geraken. Woensdag 20 Augustus j.l. werd te Eethen op het terrein van de fam. v. d. Schans, de jaarlijksche geitenkeuring gehouden. Evenals in 1945 hadden ook thans geen voorkeu ringen in de verschillende dorpen plaats. Ge lukkig kwam bij deze keuring dui delijk aan het licht,( dat de door de oorlogsomstandigheden bijna ge heel geruïneerde geitenstapel in deze gemeente, zich weer aan het herstellen is. Toch was het aantal aangeboden dieren nog maar iets hoogler dan wij voor een paar jaar in verschil lende dorpskeuringen onzer ge meente bijeen zagen. Wij masten de stallen van K. J. Walraven, J. van der Mooren en anderen, die voorheen steeds zoo'n goed. figuur maakten. De verleden jaar in Gelderland aangekochte bok heeft zich goed ontwikkeld en goed gefokt., Hij wordt door het Bondsbestuur er kend. i De keuringen geschiedden door de heeren F. Carton te Dorst en W. Pellis te Beek. i In de afdeeling Stamboekgeiten werden acht dieren aangeboden;, uiteraard van heel goede kwaliteit. Hierbij jnaakt een drietal pas in Overijsel door hulp van Landbouw- herste 1 aangekochte dieren een goed figuur. ia Elza B 964 van Wa. Q-uirijns "te Meeuwen, ib Fransje H 742 van S. M. Kramer te Drongelen, ic Corrie B 671 van S. G. Mille-» naar te Drongelen, 2a Jannie O 11 52 van Adr. Groenenberg teBa- biloniënbroek, 2b Corrie B van Joh. Treffers te Drongelen, 3a Bas- tiana B 675 van M. S tor-chart te Eethen. 3b Truusje R| 1065 van C. Branderhorst te Babbroek,- 3c B van G. van de Nieuwegies sen te Drongelen. Een vrij wat mindere' klasse vormden de oudere register geiten, ia Koby 2j. van Adr. de Rooy te Bab.-broek, ib Cornelia 2j. van F. M. Kamerman te Drongelen, deze twee werden in het provinciaal Stamboek ingeschreven. 2a Sijfce 2j. van A. Arendsie te Eethen, 2'bl Zita 2j. van A. Meiresonne te Genderen 20 Jennie 2 jvan Ju Combee Wd. te Eethen, .3a Co quette 2 j. van N. Schilders te Dron gelen, 3 b Bet je 4j. van J. A. van der Sedans' te Drongelen en 3c Betje 2jvan P. Vos te Genderen. De laatste werd, achteruit geplaatst omdat ze niiet melkgevend, was. De klasse Eenjarige geiten was goed, 'miet een drietal zeer goede dieren aan den kop'. Dieze drie werden dan ook in het Prov. Stam boek ingeschreven, ia Ada van M. Krcjp te Aalburg, ib Beatrix van H. Bouman Az'. te Giendren, ic Mina van W. Quirijhis, te Meeuwen, 2a van K. van Rijswijk te GenC deren, 2b Jannie van N. deGraaff te Drongelen, 2c Tomlmie van P. W. Treffers te Meeuwen, 3a Saar- tje van W. Schilders te Drongelen, 3b Dingena van P. J. Treffers te Drongelen, 3c Johanna van F. M. Kamerman te Drongelen. Verder was er een, gelukkig klei" ne klasse ovierloopers. Ze waren van heel goed soort, ie Juliana van M. Dankbaar te Babilioniën,- broek, 21e Corrie van J. Combee Wd. te Eethen. Waren de eenjarigen, veel beter dan de ouderen, hetgeen reeds een verblijdend teek en is, nog meer was de comimlissiie tevreden over de collectie lam'mleren. De heer Carton noemde deze in doorsnee best. Ook hier is: de jeugd de hoop der toekomst én mfogen wij dus met vertrouwen die toekomst tege moet zien. 1 f Van de zeven oudere lamlmleren ontvingen niet mlinder dan vier een eerste ondersCheidiing, terwijl ook de overigen nog! geroemd wer den. Het laagst geplaatste was nog heel goed maar wat te weinig ont wikkeld. ia Mientje van M. B«. Treffers te Meeuwen, ib Mettavan J. Schilders te Meeuwen, .ic Annie van W. Schilders te Drongelen. id. Jennie van Ant. Hagen te Gent- deren 2a Wallv 3 van A. Meire sonne te Genderen, 2 b Ina yan Jac. de Haan Mz1. te Drongelen,, 3b Pietje van wied!. J« B. van Breu- gel te Drongelen. Ook bij de jongste groep lamlmie.- ren werden vier eerste prijzen aan gewezen. ia Pietje van Wr Quirijns te Meeuwen, ib Jennie van Joh. Lankhaar te Eethen, ie Corrie van Adr. S traver Jz. te Babiloniën- broek ,id Margriet van W. Qui rijns te Meeuwen, 2a Willy van N. de Graaf f te Drongelen, 2b Joke van wed. J. B. van B reu gel te Drongelen, 2c Nellie van A. Arendse te Eethen, 3a Corrie van P. W. Treffers te Meeuwen, 3b Els je van J. A. van der Schans te Drongelen, 3c Adrie van Adr. Groenenberg te Babiloniënbroek, 3d Li esje van J. A. V. d. Schans te Drongelen. Met het oog op den verjaardag van H.M. de Koningin pp Zater dag a.s., zal ons blad van Maandag 2 September niet des voormdddags, doch eerst des namiddags, verschij nen. DE* REDACTIE. HEUSDEN. Zondag 1 September, des morgens om 10 uur, hoopt voor de Evang. Luthersche Gemeente alhier op te treden, Dis. Dir. J. H. Toxopeus uit Breda. Op Zaterdag 31 Augustus zal alhier, ter gelegenheid van den ver jaardag van H.M. de'Koningin, een Oranjjefeest worden gehouden. Om 10 uur zullen op de Visch- rnarkt kinderspelen worden gehou den. Verzamelen der deelnemers om half tien in de Openbare school'. Kinderen van 6 tot 13 jaar, die zich nog niet hebben opgegeven, kunnen dit nog doen Vrj^dag a.s. tusschen 2 en 3 uur nam. bij den secretaris der Oranjevereen., Wijk- schestraat 10, alhier. Om 2 uur nam. volksspelen voor grooteren met medewerking van de Heusdensche Fanfare. Zij, dié zich hiervoor nogwen- schen op te geven, kunnen dit nog doen Vrijdag a.s., desavonlds om 7 uur, eveneens bij' den Secre taris der Oranj eve ree ni gi ng. Op 1 October zal die Heusu denschie Fanfare ha,ar 40-jarig be staan vieren. Bij deze gelegen heid zal Heuisidens' Tooneel! hare medewerking verleenen en een juj- bi leu muit voering verzórgen, waar bij zal worden» opgevoerd hiet blijh spel in 3 bedrijven „Haar andere man". 1 De oolllecte voor de blinden, welke Zaterdag 24 Augustus werd gehouden, leverde een bedrag pp van f228.1 Een woord van dank &an de gevers en geefsters, alsmede pan de ijverige collectanten, is hier ze ker wel op z'n plaats. AALBURG. Maandag 2 Sept.. 'savonds om zeven uur, hoopt candidaat Chr. van Dam voor de Ger. Ge-1 meente alhier voor te gaan. ANDEL. De Herv. Knapenvereeni- ging alhier heeft een pleizierreisje gemaakt naar Breda en JTilburg e.o. Het was een gezellige en ge notvolle dag. AALST. Tijdens een kort, doch hevig onweer, sloeg de bliksem Zondag middag op den schoorsteen van het perceel bewoond door G. C. Haas akker in de Kerkstraat. Gelukkig ontstond geen brand, zoodat' de schrik in dit geval het ergste was. Programma voor de feeste lijkheden georganiseerd door de Oranjevereen. „Trouw aan Oran je", op 30 en 31 Augustus), 'ter herdenking van den ver jaardag van H.M. de Koningin. Vrijdag v.m. optocht door bet dorp, nam. ruitersoprt en kinder spelen op. het feestterrein. Zaterdag n.m. volksspelen voor dames en heeren, ronde van Aalst, 's avonds concert door de fanfare Prins Hendrik, die voorts volledige medewerking toegezegd heeft. ALMKERK^ Me j. C. BrangerTs benoemd tot onderwijzeres aan een Chr. school te Eindhoven. Door de aanhoudende re gens heeft het te velde staande ko ren veel jgeleden. Verschillende ak kers hebben „geschoten" schoven.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1