Qemeenteraadsverslag Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG, NO. 49 MAANDAG 2 SEPTEMBER 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. RedacteurJ. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentien 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donaeraagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van den tijdelijken raad der gemeente WiJK EN AALBURG, op Maandag 2 6 Augustus, v.m. half elf. VoorzitterEdelachtb. Heer C. B. J. Landweer. Secretaris Weled. Heer W. Bon man. Afwezig de heer en C. v. Helden en v. Son, als de Voorzitter de vergadering opent. De Secretaris leest het formu liergebed, daarna de notulen die onveranderd worden vastgesteld. Ingekomen stukken. Schrijven van Ged. Staten, .waar in mededeeling wordt gedaan, dat bij Kon. Besluit van 6 Juli, goed keuring is gehecht aan de door den raad vastgestelde schoolgleldhef fing, idem van het Ron. Besl. van 6 Juli, waarbij goedkeuring wordt gehecht aan de wijziging' der be- graf eni s rechten. Bericht van den Commissaris der Koningin dat de Edelachtb. Heer C. B. J. Landweer .is herbenoemd tot burgemeester dezer gemeente, en een schrijven van den Griffier der Staten van 'het jafleggien der vereischte eeden. Onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden. De Voorzitter wijst voor het onder zoek aan de heeren .Bouman, v. Suilichem en Vos en schorst de vergadering. Na heropening wordt mededeeling gedaan, dat alles in orde is 'bevonden en tot toelating wordt geadviseerd. Aldus wordt besloten. Aanbieding der gemeentereke ning 1943, die van de afdeeling Aalburg en van het Gemeentelijk Electriciteisbedrijf en de begroo ting 1946 voor de gemeente, de afd. Aalburg en het G.E.B. De Voorzitter wijst de heeren Bonman en Vos aan om deze stukken met bescheiden te onderzoeken. Van het bestuur van de School met den Bijbel te Aalburg is het verzoek om medewerking ingevol ge art. 72 der .L.O.-wet ingekomen voor de stichting van .een nieuw schoolgebouw te Aalburg. Ce Voorzitter zegt, dat B. en W. het verzoek aan de wet hebben ge toetst en in verband' daarmede voorstellen de gevraagde medewer king te verleenen. De heer Bouman vraagt of het niet een geschikt oogenblik is om te trachten voor Aalburg en Wijk één Bijzondere school te stichten. Men krijgt dan een flinike school, waarmede het onderwijs is gebaat en tevens belangrijk lean worden bezuinigd. De Voorzitter merkt op, dat B. en W. ook indezen zin hebben ge sproken ,doch aangezin het ver zoek aan de eischen der wet vol doet, meent het college niet anders, te kunnen doen, dan te adviseeren het verzoek in te willigen. De heer Bouman is niet tegen inwilliging van het verzoek, doch zou gaarne eerst een .onderzoek ingesteld willen zien of de bewcr ners niet tegen het door hem voor gestelde plan zouden zijn. De heer Vos zegt, dat vroeger een dergelijk plan ook reeds ter sprake is gebracht, doch- <le in gezetenen van Aalburg verlangden toen een eigen school. Voor één school acht spr. de afstanden ook te groot. De heer Bouman meent, dat het gaat over de vraagi, wat wiQeg't het zwaarst. De heer Vos acht de bezuiniging ook niet zoo bijzonder groot, men kan wel met een hoofd volstaan, doch de verdere krachten zullen hetzelfde blijven, evenals de ver dere kosten. De Voorzitter merkt op-, dat de kwestie door den heer Bouman aangevoerd, een kwestie is, die bij. de schoolbesturen thuis hoort. Wethouder v. Wijk zegt, dat de bewoners van Aalburg steeds prijs hebben gesteld op een eigen school. Wethouder Roza zou het voor stel van. B. en W. iets willen wij zigen ,de heer Bouman heeft gjelijk. een gemeensohapioel'ijke school is zoowel in het belang van het on- derwiis als dat van bezuiniging. Spr. zou medewerking willen pit steden tot de bewoners, van Aal burg hun standpunt hebben, ken baar gemaakt. Wethouder van Wijk meent, dat men zich heeft te houden aan het ingediende verzoek. Ce Voorzitter merkt op, dat aan het raadsbesluit de suggestie zou kunnen worden vastgeknoopt, zoo als de heer Bouman heeft aange geven. Men kan echter niet anders doen dan de wet handhaven. De heer v. Suilichem gelooft,, dat als men zich1 altijd aan de wet had gehouden, die school er nooit gekomen zou zijn, de af stand van Aalburg naar Wijk blijft binnen de 4 K.M., Een school', waarbij voor iedere klas een onder wijzer staat, is verre te verkiezen boven den toestand van thans. Spr. kan dan ook zijn stem! niet geven aan het voorstel van B. en W„ zooals het daar ligt. Wethouder *Roza meent, dat de school op de grens; van Aalburg gebouwd zou kunnen worden, zoo dat het voor de kinderen van Aal burg geen bezwaar behoefde te vormen. Als men de schoolbestu ren de vraag voorlegt, om' te trach ten één school te krijgen,- kan spr. zijn stem wel geven pm de ge vraagde medewerking1 te verleenen. Eit voorstel wordt hierop aan genomen met de stenrmjen van de hie eren Bouman en v. Suilichem! tegen. liet bedrag voor de kosten van het O.L. onderwijs voor 19441 wordt vastgesteld op 127 maal £7-63 per leerling. Voor de school met den Bijbel in Wijk rvp 139 maal f7.63, voor die te Aalburg op 84 maal f7.63. Rondvraag. Ee heer Bouman vestigt weer de aandacht op den treurigen toe stand van de oude begraafplaats bij de kerk hu heeft in de vorige vergadering reeds aangedrongen de zerk te doen herstellen, doch de toestand is nog steeds dezelfde. Kan er nog geen zerk gebouwd worden, dan kan het .toch mis schien bij wijze van noodhulp met planken geschieden. De Voorzitter zegt, dat men het er allen over eens .is. dat de toe stand onhoudbaar is, doch het bou wen stagneert op de plannen voor de herstelling van toren en kerk, het is nog niet bekend, hoe de plannen hiervoor zich zullen ont wikkelen. De heer v. Suilichem mieent, dat uit de huidige toestand weinig eer bied voor de d00den blijkt, hij begrijpt niet, dat ingezetenen, die er familieleden hebben Jiggien, over den treurigen toestand niet recla meeren. De Voorzitter zegt toe, dat B. en W. zullen trachten een noodvoor ziening tot stand te brengen. De heer Bouman zegt dat op gemeentegebouwen nog steeds die mooie duitsche leuzen prijken tot ergernis van velen £et is toch niet zoo'n groote moeite deze ergiernis weg te nemen. De Voorzitter belooft ook hier aan aandacht te zullen schenken. Waar het vermoedelijk de laatste maal is, dat de tijdelij'ken gemleen- teraad bijeen is, kan spr. niet na laten de leden dank te brengen voor datgene, wat ze in het belang van de gemeente in hun zittingspe riode hebben gedaan. In het bij zonder dankt hti den heer Vos, die vanaf 1935 lid van den raad is ge weest en thans niet in den raad terugkeert, eveneens den heer v. Son, die ook niet terugkeert en vanaf 1939 de gemeente als raads lid heeft gediend en die tengevolge van bijzondere omstandigheden slechts een paar malen met dpn tij delij'ken raad heeft vergaderd. Hij dankt ook' de beide wethouders, die onder moeilijke omjstandighe- den de gemeente hebben gediend. Verder voor "de prettige wijze waar op men' Peelt sarhengewerkt, Pij hoopt dat zulks ook' het geval zal zijn met den nieuwen raad. De heer Vos dankt den Voor zitter voor zijn woorden £n dankt ook de leden van den raad voor de goede onderlinge samenwer king. Het was een groot genot, dat de vergaderingen hier steeds ,in den goeden toon zijn gehouden. De Voorzitter sluit hierop .de vergadering. HEUSDEN. Onze stadgenoot, de Wel: Eerw. Heer J. A. Burghoutsl, is! door Z.H. Exc. Mgr. W. Mut- saerts. Bisschop van 's Hertpgen- bosch, benoemd tot kapelaan te Tilburg (Heikant). De verjaardag van H. M. de .Koningin, werd hier gevierd1 met kinderspeljen in den voormidi- dag en volksspelen des namiddags, terwijl den feestdag werd besloten met dansen in een drietal gelegen heden. Alles had pen kalm ^en ordelijk verloop. In café „De Gouden Deeuw" hield vorige week Vrijdag „Heus- dens Tooneel" een algemieene le denvergadering. welke goed be zocht was. Allereerst werd na een korte bespreking besloten om( liet leden-aantal uit te breiden tot 20. om in de toekomst gelegenheid te hebben tot het opvoeren van een revue. De contributie werd vastgesteld op 25 cent per maand, terwijl als clublokaal werd aan3 gewezen ,,De Gouden Deeuw". Op een verzoek van de Heusdensche Fanfare werd besloten medewer king te verleenen b'ij het 40-jarig bestaan van deze vereeniging en een jubileumuitvoeriqg te verzor gen opgevoerd zal dan worden het blijspel in drie bedrijven „Haar andere Man". In de maand No vember zal „Heusdens Tooneel'' voor eigen rekening opvoeren ,,De Logeé", blijspel in drie bedrijven. Het kantoor der posterijen alhier is vanaf heden geopend van 8.3012.30, van 1416 en van 1819 uur. We keeren dus zoo langzamer hand ook in dit opzicht naar de oude toestand terug. De prov. damkampi oen A. de Graag nam deel aan ;een inter nationaal tournooi te Terneuzen. Jn een der eeregroepen behaalde hij een eerste prijs en ee(n extra prijs. De volledige uitslag is ,als volgt in deze groep A. de Graag 32105 J. Sinke 32014 J. Demesmacker (Duik) 3 1 1 1 3 J. de Rijke 30030 Onze stadgenoot won van $in- ke en de Rijk'e en speelde remise tegen den Belg. Op schitterende wijze heeft onze stadgenoot' dus de eer van Heusden weder hoog gehouden. De wied strijd om het persoonlijk damkampi oenschap van Nederland zal op 8 Sept. aanvangen .te Dor drecht en Zwolle. Er nemen .20 spelers aan deel uit alle streken van het land, verdeeld in twee groepen van 10. De Graag is in gedeeld in de groep welke jn Dor drecht zal aanvangen. Hij komt op 8 en 9 Sept. uit resp. legen Metz (Amsterdam) en de Noord- Hollandsche kampioen. AALBURG. Die landbouwer J. van Ber- geijk 'kreeg Zaterdag Zoodanig een trap van een paard, dat .direct geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Voorloopig zal hij rust moeten houden. ALMKERK. De najaarsstierenkeuring zal alhier gehouden worden op Maan dag 9 Sept. a.s. is de heffing van opcenten op jje Met ingang van 1 Juni j.l. Hoofdsom der Personeele belasting vastgesteld op 1 50 voor het dienst jaar 19461947. Met ingang van bedoelde datum is de thans gel dende verordening vervallen. CAPELLE. Op Donderdag 5 'Sept. a.s., des namiddags twee uur zal ten huize van Dr. H. Winkelman te Sprang, gelegenheid bestaan lot kostelooze koepokinenting. De najaarskeuring van springs tieren uit de gemj. Sprangh- Capelle, zal plaats hebben Maan dag 9 (Sept. a.s., des nam. halfd rie. Ingaande 1 Sept. a.s. zal het hulppostkantoor te dezer plaatse, voor de Postdienst van Maandag tot en met Vrijdags geopend zijn 's morgens van half negen tot half één, 's namiddags van 2 tot 4 uur en des avonds tusschen 6 en 7 uur. 's Zaterdagsmorgens van half ne gen tot één uur. Voor den Telegraafdienst vkn Maandag tot en niet Zaterdag des morgens van *8 uur tot half één, 's namiddags van "2 tot 4 uur en des avonds 'tusschen 6 en 7 uur. DUSSEN. Ee fröbelschool bij de Eerw. zusters zal na de vacantie „weer in gebruik genomen kunnen worden. Deze school was door oorlogsge weld zwaar beschadigd. Het schoolgaand kind van G. K. te Dussen werd Woensdag j.l. door een vrachtauto aangere den waarbij het een zware schedel-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1