SPORTDAG TE HERPT GOED NIEUWS! Plaatselijk Nieuws waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" Politiek van de week. 3e JAARGANG. No. 50 DONDERDAG 5 SEPTEMBER 1946 van altü44 Uitgever; K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertpntiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Ce Vredesconferentie te Parijs is nog steeds bezigt met de artikelsi- gewijze behandeling] van de vredes verdragen van de vijtf voormalige as-satellieten, terwijl nu en <lan de vorderingen, die gemaakt wer den, worden gepubliceerd. Zoo bleek, dat Joego-Slavië maar even 1.300.000.000 dollar herstelbetaling van Italië eiseht, meer dan Rusland vara alle vijf samen vraagt. Toen Australië daar op een onderzoek ingesteld wilde zien naar de betalingsmogielijkhe- cjen „verzette molotof zich hierte gen miet de bewering, dat de aan gebrachte srhatie onnoemelijk veel grooter was. Geleidelijk aan wor den steeds meer paragrafen goed gekeurd. Ingevolge een Nederlands amen dement ging; men accoord miet de erkenning van, de Italiaansche ver- zetsbewegingg. Voor de afwisseling zijn jde Rus sische en de Australische afgevaar digden elkaar nog* maar eens in de haren gevlogien. De Australiër Baesliey gebruikte zelfs termen als „leugens", „intimidatie" en ,machts politiek", maar de Russen lachten erom. Zij1 trekken er zich niets van aan scharen zich eensgezind om hun leiders en gaan ongestoord en onverstoorbaar hun gang. Vorige week Donderdag zijn de ministers van Buitenlandsche Za ken van de Groote Vier volgens afspraak weer bijeengekomen. Zij besloten toen o|p de Vredesconfe rentie alle artikelen van de onitr werp-vredesverdragen, waarover zij overeenstemming hadden bereikt, te zullen verdedigen. Zii zullen hun plaatsvervangers opdragen de verschillende .amende menten en nieuwe voorstellen van de leden der conferentie .en van de geallieerde en voormalige vijan delijke landen te bestudeeren pm1 uit te maken of een amendeimlent eventueel de steun van de Groote Vier verdient. Zij zullen verder informeele bij eenkomsten houden teneinde te trachten eventueele meeningsver- schillen en nieuwe voorstellen op te lossen en om de aanbevelingen van plaatsvervangers te bespreken. Als .zij onder elkaar niet tot overeenstemming kunnen komen over de amendementen, zullen zij toch het betreffende artikel van het vredesverdrag, waarover zij overeenstemming hadden bereikt, steunen, terwijl zh vrij blijven naar eigen goeddunken te stemmen over zaken die buiten het bepaalde ar tikel vallen. Over het uitstellen van de alge- meene vergadering van de Veree- nigde naties konden ze het niet eens worden. Byrnes en Bevin wa ren tegen uitstel maar Mblotov vond. dat de kleine landen niet ge noeg vertegenwoordigers hadden voor beide vergaderingen. Bidault sprak zich niet uit, daar hij deze kwestie nog niet met zijn ire gee ring had kunnen bespreken. Vrijdag bracht Griekenland de gemoederen in opstand door te verzoeken een resolutie op de agen da V,an de volgende vergadering te plaatsen, waarin de .Ministers van Buiten!Zaken der Groote Vier gevraagd wondt, de territo riale geschillen tusschen Grieken land en Albanië tfè bestudeerefcr en tot een oplossing te brengen. Hierop schoot Molotov uit .zijn slof met een aanval op de Grieken, die aanspraken naar voren, brach ten met betrekking tot een vrede lievende en bevriende natie. Vol gens hem deden zijl dit om het a.s. plebisciet over de monarchie te beïnvloeden. Tevens gaf hij de aan wezigheid van Britsche troepen in Griekenland de schuld van den huldigen toestand aldaar. Hierop ontstond een algemeen tumult en verschillende afgevaar digden begjonnen door elkaar te schreeuwen. 1 Ondanks heftige Russische te genstand werd, toen de herrie be daard was, door de vergadering1 het besluit genomen om het grens geschil tijdens de volgende bijeen komst te bespreken. Zaterdag is Molotov onverwacht per vliegtuig naar Mos'koui .ver trokken vermoedelijk voor bespre kingen op het Kremlin. Die dag werd inde economische1 en politieke commissie voor Italië de Russische eisch tot herstelbeta ling ten bedrage van, 100 millioen dollar zonder stemming aangeno men terwijl de politieke en terri toriale commissie voor datzelfde land me 15 s te mimen en vijf ont houdingen hiet toewijzen der hoofd- vlakten van de Mont Genis aan F rank rijk h eeft goed gék eu rd De Veiligheidsraad is ook' weer bijeen geweest, ter bespreking van een Oekramsehe aanikladht tegen G/riekenland daar volgens hemde Griekscbe regeering een ernstig' gevaar voor den vrede olp den Balkan vormt, dooir de tallooze grensincidenten aan de Grieksch- Albaneesche grens met aanmoedi ging van die regeermg;, en dip vervolging van de minderheden in Macedonië, Thracië en1 Eipiirus. Mr. van KI effens verzocht de de aanklacht te verwerpen, daar deze zou bestaan hit een reeks on gefundeerde beschuldigingen. De Britsche afgevaardigde Sir Alexan der Cadogan steunde dit verzoek en zei, dat er tastbare bewijizieti moesten geleverd worden. Gromyko noemde het betoog van van Kleffens een verdraaiing van de waarheid. Hierop werd Se aanklacht opgeschort. Koning George 'van Grieken land heeft hep er beter afgebracht dan Umbertovan Italië. Bij de Zondag gehouden volksstemming' verkreeg de monarchie ongeveer 7.3 pet- van de uitgebrachte stem men. Over het algemeen verliepen de verkiezingen vrij rustig. Op het platteland kwamen echter enlklele ongeregeldheden voor, die zes doo- den eisch ten. De republikeinen betwisten na tuurlijk den uitslag van de stem»- ming, en de comimfunisten beweren dat de uitslag voornamelijk os te wiiten aan terrorisme en, intimdi-' datie. 1 i De terugkeerende koning' en de Grieksche regeeringi ^zullen voor zichtig moeten zijn bij1 hun beleid om te trachten orde len ruist in het land te herstellen ten in de toe komst te bewaren. De uitspraak in het proces te Neurenberg zal vermoedelijk plaats hebben op 23 September p.s. Begunstigd door het mooie weer is de sportdag alhier ;een waar sucoes geworden. Het was de tweede groote sportdag van de' kring s'Bosch van de R.K. JTongie Boerenstand waaraan 10 afdee- lingen hebben deelgenomen die al len om 12 uur voor café Verhoe ven stonden opgesteld en daarna in optocht naar het sportterrein warcheerden, welk terrein door den heer'Chr. A. J. v. Herpt was' beschikbaar gesteld. De demon straties die daarop volgden be gonnen precies om half een, waar-' na. de verschillende afdeelingen in' een vlot tempo, 'een zeer aantrekke lijk programma aTwerkten. Om plmi. 2 uur vond een plech tig Lof plaats, .dat gecelebreerd' werd door den Zeer Eer w. Heer Timmermans, geestelijk 'adviseur der afd. Herpt. De gezangen wer den uitgevoerd door alle gymnas ten in Gregoriaansche "Kerkzang1 en uitgevoerd onder leiding van den Weled. Heer f. F. v. d. Broek, technisch adviseur. Daarna had tie officieele ope ning plaats door den ZeerEerw. Heer Pastoor Timmermans alhier, die in enkele goed gekozen en kernachtige woorden, de sportbe oefening en 'het streven naar een hoogere cultuur, 'prees.' Hij zou zelf-ook nog wel aan deze gezonde sport willen meedoen maar mijn ouderdom laat 'het niet toe .zeide spreker. Hii besloot miet te zeggen „laat een gezond lichaam de woon plaats bieden voor een gezotnde ziel" en daarmede verklaarde hij deze sportdag als officieel ge opend. De massademonstratie die daar op volgde, 'stond onder comtmando van "den heer Fr. v. Oisch, gyöni-1 nastiekléider der kring, welke de monstratie liet zien wat organisatie vermag en 'wat met oefening] .is te bereiken. D aarna volgd e het demons tree- ren van vendelzwaaien door den heer J. V. Geffen, welke de ware vakkennis van 'deze oude Brabant- sche 'kunst 'bij uitnemendheid liet zien op. een manier zooals wie dile nog nooit tevoren zooi hebben mó gen aanschouwen. De jury bestaande uit de hoe ren J. Sigmans, J. v. Geffen,, A. v. Geffen en P. v, Hoof ..was zeer te vreden over 'de prestaties van de zen sportdag 'en de heer Sigtmans merkte dan 'ook terecht od, dat er een goede voojruitgangl was te bespeuren sinds den eersten sport dag te Berlicum. 'Onder 'Let mottode N.C.Bi tegen de T.B.C., werd door eeni- ge dames~gecollecteerd, welke col lect pirn. f91.opbracht. De R.K.J.B. van Herpt die de zen sportdag organiseerdev komt terecht allen 'dank toe. .maar bij zonder den Voorzitter, J. Hl de Wilt en 'de secretaris Jac. Hv C. de Wilt. >die veel mjoeite getiaan hebben om 'dezen dag zoo voor treffelijk te 'doen slagen. De uitslagen "waren als volgt: Vrije oefening: 'Vinkei 45 p.. Vught 42V0 p., Vlijmen 41V2 P-> Herpt 38^ P; Haarsteeg 37I/2 p.. Rosmalen 36V2 'P-, Pen Dungen 32V2 P- 'DTunen 311/? p„ Elshout 271/? P- PyramideDrunen '28 p., Vin kei 27 'p., Den Dungen .26 p.b Wij ontvingen het de papiertoewijzing zal worden, zoodat met meer pagina's Hierdoor is het ons te geven dan zulks verblijdende bericht, dat veor ons blad verhoogd wij voortaan Donderdags zullen gaan verschijnen, dus mogelijk meer nieuws tot heden het geval was. DE REDACTIE. Herpt 251/? i>- Berlicum 24V2 P*. Elshout 24V2 Vught 24 p., Haarsteeg 2^/2 p... Vlijmen 23 p., Rosmalen 221(2 p. c Verspringen: 1. B. Pulles, Dru nen 5.39, 2. O. v. "Son, Haarsteeg 5.16, 3. A. Vughts, Haarsteeg1 5.1.5, 4. P. 'de Rooy^ Vinkei 5.0&, 5. M. v. Zon, Haarsteeg 5.00, 6. Fr. v. Nuland Vinkiel 5:03-, 7. Ai. Ver A hoeven., Herpt 5.8. C. v. Spijk,) Drunen 5.'9. J. Koppen, Vlij men 4.86, fio. 'Co Ver hoe venv Herpt 4.86. Iioogspringien 1. N. H. de Wilt, Herpt, 1.47, 2. J. v. d. Akker, Vught, 3. Th. Spieringls, Vinkel, 4, C. v. d. Tfanenberg, Vinkel, 5. Ch. v. Lokvien, Berlicunn, Th. v. Alebeek, Den Dungen, 7. W. v. Alebeekx Den Dungen, 8 ,B. v. Loon, Drunen, 9. Jac.- Verhoe- yen, jo. 'H. Verdiezen,, Dirujnien; Kogelstooiten1. A. de Laat, Vught, 10.21, 2. A,. Spieringls, vViji- Kêi io.2o„ 3.- T. v. Dal^Herptp 97, 4. D. v. 'd. Steen, Den Diumgen 9.84. 5. J. V. d. -Hoven, Drunen 9.76, o. A. 'v. Son, Vught 9<57„ 7. J. v. Spijk, Drunen 9.52, 8. M, v. Drunen, Drunen '9.47, 9. TL Timmermans, Herpt 9.46, 'io. J. v. Bokhoven, Vlijmen J9.12. 100 Meter hard 100 pen T. J". v. d. Wiel '12.9, 2. H. Verhoeven, Herpt 13.1.13. 'A- EkelSj Vlijmen 14.2 .4. C. 'Visser, Drunen fi 7.2V A. v. 'Horen Herpt 6. N, v. Noort, Drunen '13.6, 7. A. Pey- nenburgh, Vlijmen 13.8, '8. Ad. tie Wilt. Herpt 13.8, '9. J. Fierings, Elshout, 13.8, 10. W.. v. Delft, Drunen 13.9. 1500 Meter hardloopenTG. v. d. Doelen, Vinkel, 2. :H. Schou ten Berlicum, 7. 'T. Robben^ Els hout, 4. J. 'Wubben, Vught, >5.) B. Pulles, Drunen, '6. Mj. Huismans, 7. A. v. 'Bladeh Drunen, 8. J- Fierings, Elshout, 9. 'A v. d. Brand, Haarsteeg, 10. Wl v. Delft, Elshout. Algemeen klassement 1. Drunen, 492V2 P- '2- Vinkel, 467 p. 3. 'Herpt,445 p. 4- Vlijmen, 356V2 p. 5. Haarsteeg 344 p. 6. Vught 332V2 P- 7- Den Dungen 266V2 p. 8. Berlicum 233 p. 9_. Elshout 202 p. 'io. Rosmalen 134. punten. HEUSDEN. Blijkens advertentie in ons vorig nummer wordt morgen, Vrij dagavond,' in hotel „Het Wapen van Amsterdam", des avonds om 8 uur een ledenvergadering gehou den van de Afd. Heusden van het Neaerlandsche Roode Kruis. Behalve het jaarverslag en reke ning en verantwoording over 1945, Bestuursverkiezing p.aats hebben wegens het aftreden van het bestuurslid Mevr. C Vogel- v. Heemert. Op een trouwe opkomst der le den wordt gerekend. SIRENE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1