Qemeenteraadsverslagen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Neusden en Altena, de Langstraat en de Bommeierwaard" 3E JAARGANG. No. 51 MAANDAG 9 SEPTEMBER 1946 uND van AIJLN* Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advert-entiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van den raad der ge meente NEBERHEMERT, op Einsdag 3 September, des mm. 2.30 uur. VoorzitterEdeiachtb. Heer C. v. Ommeren, tevens secretaris. Aanwezig de heer en G. »de Gaaij, B. v. Kooten, R. J. Oomen, :J G* Siegh, M. Verhei}, C,. v. d. Wer ken en H. ML Wolfers. Na opening der vergadering leg gen de raadsleden in handen van den Voorzitter de vereischte eeden af, waarop deze hen gelukwensicht en de hoop uitspreekt, -dat mien in goede harmonie zal moglen samen werken in het belang van de ge meente en zijn ingezetenen. De notulen worden gelezen en vastgesteld. i Benoeming wethouders. B11 de eerste stemming1, verkreeg de heer R. J. O omen 7 stemlmjen en was alzoo gekozen. v Bii de tweede stemming was de uitslag J. C. Slegjh en 'C. v. d'i Werken elk 3 stemmen en 1 stem blanco. Bii de 'daarop volgende stemming verkreeg de 'heer C. v. d. Werken 4 en de heer J. G. Slegh 3 stemmen, zoodat de eer ste was gekozen. Beide gekozenen verklaarden hun benoeming aan te nemen en danken voor het in hem gestelde vertrouwen. Ingekomen stukken Bericht van C. Oornen en J. Oomen, dat zii hun benoeming tot lid van de commissie tot wering van schoolverzuim aannemen,. Ver der is ingekomen een jplan *tot herbouw van de gemeente van Ged. Staten, dat voornamelijk de Zuidzijde betreft. Uit de bijgevoeg de toelichting blijkt, dat het v.n. gaat over het vaststellen van een rooilijn voor de nieuw te bouwen huizen, die in de plaats zullen ko men van de door oorlogsgeweld vernielde woningen en tevens over Jne1 wegnemen van eenige gevaar lijke bochten. Ged. Staten vragen h;et gevoelen van den raad over dit plan. 1 Eeze besluit met algemieene stemmen, om met deze plannen accoord te gaan. 1 Ee Voorzitter stelt hierna voor over te gaan tot verkoop van de oude brandspuit, die aan de Z.z. gestationeerd is geweest en ?lie geheel onbruikbaar is geworden. Reeds vroeger Is hiertoe besloten, doch de verkoop is toen niet door gegaan. Ee heer Wolfers vraagt of er dan niet een andere voor in die plaats moet komen. E e Voorzitter zegt, dat er reeds over gesproken is,- om aan elke woning vanwege de gemeente een snelblusscher te plaatsen. Besloten wordt dp spuit bii in- sehriiving te verkoppen. Verder hecht de raad zijn goedkeuring aan een af- en overschrijving op de gemeentebegrooting voor 1946 tot een bedrag van f 558.50, waardoor het mogelijk wordt de werklieden- vereen. de toegestane subsidie van t too.en Volksherstel eveneens van f 100.uit te betalen als Ged. Staten tegen deze af- en over schrijving geen bezwaar maken. Rondvraag. Ee beer de Gaaij vestigt de aan dacht op den overlast en schade die losloopende honden veroorza ken en waardoor tal van klippen worden doodgebeten. Ee Voorzitter meent, dat door belastingverhooging iets te berei ken zou zijn. Ee menschen werklen zelf ook niet mee. Ze komen wel met klachten ,doch weigeren te zeggen wiens hond het is. Ze zou den willen dat de Veldwachter voortdurend bij hun land gaat zit ten om de honden er af tekeeren. Ee heer Oomen zou de belas ting voor losloopende honden die nu f5.bedraagt op f25.wil len brengen. 1 Ee Voorzitter vraagt zich af of Ged. Staten dit wel zullen goed keuren. Ee heer van Kooten voelt er niet voor, de belastingen vrijwillig te gaan opvoeren, dit zal gedwon gen toch wel moeterl gebeuren. Bovendien om een paar schuldigen te treffen, worden ook een aan tal onschuldigen de dupe. Ee heer Wolfers is van hetzelfde gevoelen. - Ee heer v. d. Werken meent, dat er toch iets zal moeten worden gedaan om het euvel tegen te glaan en stelt voor de belasting op f 20 te brengen. Eit voorstel wordt aangenomen m et de stemimen van d e he er en v. Kooten en Wolfers tegen. Ee heer Verheii zegt, dat er op verschillende plaatsen in de ge meente' nog granaten liggen, kun nen die niet opgeruimd worden? De Voorzitter antwoordt, dat hii reeds herhaalde malen bii de be voegde instanties hierop heeft ge wezen, doch tot heden zonder re sultaat. Eer alles is opgeruimd, zal nog wel een jaar moeten verloog- pen. i Ee heer Verheii zou. gaarne de raadsvergaderingen in de avonid- u ren zi e n ge ste 1 d Ee Voorzitter heeft daartegen geen bezwaar, de heeren Wolfers en Oomen wel, vooral gedurende de wintermaanden. Besloten wordt hieraan voorloopig geen gevolg te geven en deze kwestie nogeéns onder de oogen te zien, zood'ra het nieuwe reglement van orde ter ta fel komt. Ee heer Verhleii zou ook het presentiegeld voor de raadsleden verhoogd willen zien, een gulden per vergadering is geen bedrag. Bii de vaststelling (Jer begrooting' voor 1947 zal dit opnieuw ter sprake worden gebracht. Ee heer Wolfers informeert of de electrische straatverlichting reeds in orde is. Ee Voorzitter mieent van wél, doch zal informeeren. Ee heer Wolfers betoogt de wenschelijkheid op het Eiland vier of vijf lantaarns te plaatsen. Ee Voorzitter zeggl dat nog steeds in de pen is, om het Eiland ook aan het electrisch net aan te sluiten. Het aanbrengen van lantaarns voor petroleumverlich ting zou heel wat kosten, hii acht het daarom beter even af te wach ten. Ee heer Wolfers heeft gemerkt, dat de vergadering niet, zooals voorheen gebruikelijk was, met gje- bed is geopend, hii zou zulks in het vervolg weer gaarne zien gie- beuren. Ee Voorzitter zegt, dat het ge durende den tijdel ijk en raad achter wege is gelaten, hebben de leden evenwel geen bezwaar, dan 'kan het weer ingevoerd worden. Besloten wordt de vergaderin gen weer met gebed te openen. Be heer Wolfers vraagt hoe of het zit met de nieuwbouw, waar op de Voorzitter antwoordt, dat de perceelen zijn uitgezet, doch verder heeft hij er ook niets over gehoord. B. en .W. hebben een verklaring afgelegd, dat men kon beginnen, dit jaar zoudeni 2 en het volgend jaar 6 woningen worden gebouwd. Spr. zal zich nogleens in verbinding stellen .met het ar chitectenbureau in Ammerzoden. Be heer v. d. Werken vraagt olfi in de gemeente; ook toezicht wordt uitgeoefend bii den nieuw bouw, er is een woning gebouwd en de pomp staat buiten, die had toch best binnen een piaatsjie kun nen vinden. Ee Voorzitter zegt, dat de op bouw de woning bij' v. Ooijen heeft afgebroken zonder dat B. en W,. er iets van wisten, er is ook' geen toezicht gehouden. Hij .zal den technisch ambtenaar echter op dracht geven, de zaak; nog eens op te nemen. In het algemeen is het zoo, dat men .om te bouwten, toe stemming moet hebben en dat er ook toezicht wordt uitgeoefend. Ee heer v. Kooten vraagt of van de verhuring van het school huis een goed contract bestaat, de bewoners schijnen nu. pnder elkaar ruz!e te hebben over een perenboom. Ee Voorzitter antwoordt, dat er wel degelijk een .contract bestaat, deze perenboom komt er even wel niet in voor. Hii stelt den raad voor, dezen boom' toe te wij zen aan den huurder Vos, omdat hij op diens gedeelte staat. Aldus wordt besloten. Ee vergadering wordt hierop gesloten. Vergadering van den npod-gie- meenteraad van WERKENDAM. Tegenwoordig alle leden. Ee Voorzitter opent de verga dering met het lezen van het for muliergebed en heet die aanwezigen hartelijk welkom1 in deze laatste vergadering van den nood-gemeen teraad. IJe agenda is niet zwaar Deiaden ,maar de leden moeten zich beschouwen als demissionair en de zaken aan anderen over laten. Ee notulen van de vergadering van 28 Juni 1946 worden onge wijzigd vastgesteld. Ingekomen stukken a. Brief van den voorzitter van het hoofdstembureau, waarbij wor den overgelegd afschriften van de pro cessen-verbaal van de stembu- reaux en van het hoofdstembureau, betreffende de op 26 Juli 1946 gehouden stemming ter verkiezing van de leden van den gemeente raad. Naar aanleiding hiervan vraagt de heer Kornet of het juist is, dat er met blauw potlood is ge stemd. Ee Voorzitter zegt, dat hem hier van niets bekend is en dat de heer Kornet wel niet goed ingelicht zal zijn. Wanneer er met blauw pot lood is gestemd zal het stembiljet ongeldig verklaard zijn. 1 Vervolgens woeden deze stukken voor kennisgeving aangenomen. b. Be Voorzitter deelt mede, dat bij B. en W. nog is ingekomen het ontwerp-uitbreidingsplan, hetwelk nu gedurende 4 weken ter inzage zal worden geled en daarna door den raad ter visie wordt gelegd en het naar Ged. Staten wordt ge zonden ter goedkeuring. Aanvan kelijk had hij gehoopt, dat het p\an door den noodgemeenteraad zou kunnen worden vastgesteld. c. Eveneens is bii B. en W. ingekomen het ontwerp-rioleerings plan van het Technisch Advies bureau v^ri de vereen, van Ned. Gem. Ook dit zal in den raad gebracht worden om een onder werp van discussie uit te maken. Ee heer Kornet vraagt of in dit plan ook rekening is gehouden met de inpoldering van den Bies- bosch. Ee Voorzitter antwoordt beves tigend en zeglt, dat het water ge loosd wordt in de rivier, dan is geen zuiveringsinstallatie noodig1, maar enkel een pompinstallatie. Ook deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. Onderzoek geloofsbrieven nieuw oenoemde raadsleden. Ee Voorzitter zegt, dat volgens het Reglement van orde de ge loofsbrieven met bijbehoorende stukken in handen worclen gesteld van een commissie van leden voor onderzoek. Tot kjden van de ze commissie wijst hij aan de hee ren van Oord, Korijet, van E ru nen. v. d. Stelt en Vermeulen. Na het onderzoek brengt de heer Kornet verslag uit en ze git, dat de geloofsbrieven mpt bijbehoorende stukken in orde zijn bevonden en de commissie voorstelt deze goed te keuren en tot toelating van, de nieuwe raadsleden te besluiten. Zonder h.s. wordt besloten de nieuwe leden toe te laten. Be Voorzitter zegt, dat thans op hem de taak rust tot diegenen, die op het oogenblik in ons mild-i den zijn en in den normalen raad niet zullen terugkeeren, een woord van dank en afscheid te richten. Bank voor hetgeen zii voor de gemeente en de gemeentenarén hebben gedaan. Allereerst richt ik: mij tot u mijnheer v. d. CaaijL Gedurende een korte tijd hiebt u als wethouder uw tijd gegeven in het belang der gemeente. U zult anders weggaan dan u gekomen bent nu u een korte tijd achter de schermen gekeken hebt wat er te doen is. Soms heb ik de neigmjg om te wenschen, dat allen eens een poosje raadslid of wethouder konden zijn, dan was men mis|- schien spaarzamer met critiek. Ook! de heer van O,or<j, die niet alleen deel uitmaakte van den nood-ge meenteraad, maar ,ook lid was van den gewonen raad, hééft kennis kunnen nemen van hetgeen hier te doen is. Hartelijk dank ook voor den tijd door u aan het gemeen-: scnappelifk werk gegeven. Ook de heeren v. Exunen en v. d. Stelt breng ik een woord van dank voor hetgeen zij hier gedaan .hebben. Thans kunt u weer uit de verte op liet werk neerzien en ik hoop, dat u als goede inglezetenen met het wel en wee van de gemeente zult meeleven. R ondvraag. Ee heer Kornet vraagt of het niet wenschelijk is, dat de lan taarn bij de veerpad voor dien winter in orde gemaakt wordt. Ee Voorzitter zegt dat de straat verlichting voor zoover mogelijk, thans weer geheel brand. koorts vraagt de heer Kornet of het niet mogelijk is. dat de be woners van den Sasdojkj nabij dp

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1