Qemeenteraadsverslag Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3e JAARGANG. No. S3 MAANDAG 16 SEPTEMBER 1946 ALTEN* Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van den Raad dei* ge meente DE WERKEN EN SEEEUWIJK, ,op Vrijdag 30 Aug. j.l.. om 20 uur. VoorzitterEde lach tb. Heer J. de Bruijne. S ecretaris wnd. Weled BI eer P. C. Beukenkamp. Tegenwoordige alle leden, ter wijl er één vacature is. Ce Voorzitter opent de vergade ring met het formuliergebed. Beëediging van de nieuw be noemde raadsleden. Alle raadsleden met uitzondering het lid E>. Groenevêld leggen Yn banden van den Voorzitter de ver- eischte eeden af. De heer P'. Groe- neveld legt de vereischte beloften af. Hierna spreekt de Voorzitter de leden toe met de volgende woor den „!Op deze oogenblikken «mijne heeren, nu ge allen in mijn handen zoowel de eed van zuivering als de ambtseed, hebt afgelegd, staan we weer aan het «begin van een ambts periode als lid van den raad dezer gemeente. Ge hebt jonder aanroe-< ping van Gods inaamj u gezuiverd van alles wat (u in .welken vorm ook aan anderen zou binden, ter wijl daarnaast door u allen is uitge sproken, dat ge de wetten des lands zult eerbiedigen en de be-, langen der gemeente zult helpen voorstaan en bevorderen. Voor waar geen geringe taak. Ein ook tegenover de kiezers een hoogst verantwoordelijke taak. Nu ligt het van zelf voor de hand, dat niet alle inzichten gelijk zullen zijn "en evenwijdig zullen Joopen, trouwens dit behoeft ook niet als men, en daar komt het op aan, van el kander mag aannemen, dat een ieder op zijn wijze het belang der gemeente en het heil van hate ingezetenen zal voorstaan. Eoor eendrachtige samenwerking en res pecteering van ieder overtuiging Kan het niet anders of de bielajnd gen van de gemeente en hare in gezetenen zullen bevorderd wor den. Mag ik u vanaf deze plaats u aller medewerking daartoe 'in roepen. Mijnerzijds wordt u die medewerking bii voorbaat toege zegd. Niet ziende op hetgeen ach ter is. maar onze oogen werpende naar de stoekomst hoop en ver trouw ik, dat onder mijn leiding het goede gezocht moge worden voor deze gemeente. Ik zou hiermede kunnen eindi gen en overgaan tot behandeling van het volgende punt der agenda, dit wil ik echter thans niet doen.. Immers we staan aan het begin van een nieuwe periode op be-* stuurslijk en wetgevend gebied in de gemeente. Door dit begin is een eind gekomen aan de periode die scheidt van de laatste raadsverga dering op 15 Aug. 1941. U weet, daartoe werden, door den bezetter gedwongen, de be voegdheden van den gemeenteraad uit handen genomen. Invloed op het bestuur der gemeente van de zijde van den raad en dus van de ingezetenen, was er langs geor-* dende weg niet meer, terwijl ,we na de bevrijding kregen, het in stituut van de tijdelijke gemeente raden, een surrogaat gemeente raad zouden we het ook kunnen noemen. Imlmers tegelijk met de instelling daarvan werd bepaald, dat een groot aantal bevoegdhe den, vroeger door den raad uit- feoefend, werden opgedragen aan et college van B. en W. Aan deze periode is ook een ein de gekomen. Wii zijn nu weer bij een als raad der gemeente in volle rechten, althans wat de bepalingen- van de gemeentewet betreft. Zelf zal de gemeenteraad, nu weer al die besluiten hebben te nemen in gevolge de wet haar opgedragen. Gemeenteraad in volle rech ten ja en toch de groote maar komt achteraan en dat is, aan han den en voeten gebonden door haar noodlijdendheid en door maatrege len genomen door de centrale overheid, waardoor de gemeenten zoo aan banden gekluisterd zijn, dat we eigenlijk niet meer kunnen spreken van de zoo- zeer geprezen „autonomie" of tewel zelfbeschik kingsrecht der gemeenten. Is dan ook de gemeente tie Wer ken en Sleeuwij'k noodlijdend zult ge vragen. Ja, mijne heeren, zeer zeker. De begrooting voor het jaar 1946 geeft een tekort aan van /on geveer f25000.en wat zal het worden voor 1947, daarvan is thans nog 'niets te zeggen, maar vreeze bekruipt rmij wanneer de cijfers daarvan bekend zullen zijn. Noodlijdend, zegt 'ge, hoe komt nat, fs er dan in de voorbije tijd zoo met geld gesmeten en zijn de uitgaven aan Zoo 'hoogf opgevoerd. Voor een 'groot gedeelte, «spr. ,zou bijna durven zeggen, voor het .ge heel ligt 'dit aan de genomen piaat- regelen op gemeentelijk financieel gebied, door de centrale «regee- ringsinstanties. Hij "zet uiteen, hoe door belastingwijzigiing, 'opheffing hoofdelijken omslag, het losmaken der gemeentefinanciën van het in komen der gemeentenaren de ge meente in 'de knoei As gekomlen, met gevolg, dat zoo goed als alle gemeenten noodlijdend 'zijn ge maakt, niet door er onaar op rfaa'kl te leven, 'maar door ionttrekking van inkomsten. Voor toekenning 'van rijkssteun over het jaar 1947 «s de eïsch ge steld, dat 1. Een 'straatbelasting moet wor den ingevoerd, heffingspercentage 6 pet. van de kadastrale ppbrengst gebouwde .eigendommen, '3 pet. van de kadastrale opbrengst on gebouwde eigendommen, wordt al gemeen redelijk 'geacht. 2. Vermakelijkheidsbelasting 20 pet. van de entreegelden fis jn Werkendam reeds ingevoerd). 3. Hondenbelasting tarieven zoo danig opvoeren, 'dat voor luxe hon den tenminste f 10.wordt geher ven en van bedrijfshonde.n f2.50. 4. Daarnaast nog verschi.llende andere maatregelen, die ik echter thans niet nader zal aanduiden, als zijnde niet van direct belang voor onze gemeente. Ondanks dit alles heeft de raad toch nog een be langrijke taak, n.l. te trachten van de gemeente te maken wat eir van te maken is. Spr. wijst in <v!erband hiermede op de vaststelling van het uitbreidingsplan, dat een dezer da gen zal inkomen en dat in de eer ste plaats bevat, aankoop of ontn eigening van het noodige bouw-' terrein, waarbij pok het oog ge richt zal 'zijn op de Werken en. de Kille. Nog meerdere objecten zouden onder uw aandacht kunnen wor den gebracht, deze komen echter voor het meerendeel bij de vast stelling van het Uitbreidingsplan ter sprake. Een uitzondering wil spr. maken voor den woningbouw. Thans ziijn in aanbouw1 een .1 o-tal woningen, terwijl voor het urgenj- tieprogram 1947 14 wonlngjen zijn toegezegd. Noodig zijn minstens 100 woningen o;m de achterstand in te* halen ein de ondeugdelijke woningen op te doen ruimen. In dit verband wijst spr. op het feit, dat iedere woning die gebouwd wordt een exploitatietekort aan wijst van plm. f350.per jaar, waarvan voor rekening der gje-> meen tie f 8750 voor 100 woni ngen dus per jaar f8750.Ook op dit terrein zal het noodig zijn, dat een andere regeling komt. Een riol eer ings plan wordt ontworpen voor de Uitbreiding te Sleeuwijk, ook dit zal door den gemeenteraad moeten worden bestudeerd. De notulen der vorige vergade ring worden hierop onveranderd vastgesteld. V e rk i e zing weth ouders Nadat de heer de Koning een woord aangaande deze verkiezing heeft gesproken, wordt overge gaan tot de stemming. Tot .stcimT opnemers worden benoemd de hee ren L. B. v. d. Straaten en B.< Groenevleld. Bij de eerste stemming verkreeg, de heer H. N. v. Arkel 6 en de heer H. de Koning 3 stemmen, zoodat de heer v. Arkel is gekozen. Hierna wordt overgegaan tot stemming voor de 2e wethouder. Hierbij verkreeg de heer G. Ippel 4, de heer de Koning .3 en de (heer L. B. v. d. Straaten ,3 stemmen. Daar niemand de volstrekte meer derheid heeft vierkregen wordt een 2e vrije stemming gehouden, waar bij de heer G. Ippel 4, de heer de Kning 3 en de heer L. Bi. v. Straaten stemmen Verkreeg. Daar ook thans niemand een vol strekte meerderheid heeft verkre gen, wordt overgegjaan, tot her stemming tusSchen de heeren Ipr- pel, de Koning en v. d. Straaten, zoodat laatstgenoemde heeren zich van stemmen onthouden. Bij1 deze herstemming werden 4 stem&nen uitgebracht op den heer G. Ippel, 2 op den heer de Koning en 1 op den heer L. B. v. d. Straaten, zoo dat de heer Ippel is gekozen. Be heer v. Arkel verklaart -zijn benoeming tot wethouder aan te nemen, terwijl de heer G. Ippel zijn benoeming in beraad wenscht te houden. Uit dezen uitslag blijkt, volgens de heeren de Koning en B'. Groe- neveld. dat de Partij' van den Ar beid niet rijp is om deel te nemen aan het dagelijksch bestuur. Hun conclusie is ,dat de Partij van den Arbeid een oppositie-partij is ge worden. waartegen de heeren de Rover én Dekker ageeren. Onderzoek geloofsbrieven P. Sterrenburg Kz. Be Voorzitter deelt mede, dat de heeren K. C. de Boon. <W. v. Briel en E. de «Bruijn een verkla-» ring hebben ingezonden, waaruit blijkt, dat zii niet «in aanmerking wenschen te komen voorfruettraads-• lidmaatschap ter vervulling vanjde' vacature W. T. Groeneveld. Dien tengevolge is de heer P. Sterren- burg Kz. benoemd verklaard en heeft deze inmiddels zijn geloofs brieven ingezonden, welke door een commissie worden onderzocht en in orde bevonden, zoodat .tot Zij, die zich vanaf heden op »DE SIRENE" abon- neeren ontvangen de num mers tot 1 October a.s. toelating wordt besloten. Voor den bouw van de »io wo ningen op de Uitbreiding, wordt een afzonderlijk crediet in reke ning-courant geopend bii de N.V. Bank voor Nederl. Gemeenten te s Gravenhage tot een bedrag van. fi 10.000. Bii deze overeenkomst zal de debetrente 3V9 P'Ct. en de credietrente 1jA pet. bedragen. Betreffende de aanbesteding van het uitbaggeren van de "haven .te de Kille deelt de Voorzitter mede, dat er slechts^ twee inschrijvers zijn geweest n.l. *M. Tfoeke voor ^895.^ en wed Hoeke voor f 900. Na eenige "bespreking, doet de heer Dekker het voorstel om de haven zoo noodig tot 0.^0 »M. A.P uit te baggeren, met welk .voorstel de raad accoord gaat. B. en W. worden gemachtigd te onderhan delen. Herstel beschoeiing loswal te Kille. Bit werk heeft C. -van Andel aangenomen voor f665.De raad machtigt B. en W. «dit werk uit te voeren. Het verzoek van de Oranjever- een. te de Kille om «een subsidie te verleenen in de kosten van -trac- tatie der schoolkinderen, wordt aangehouden, daar Ged. Staten daaromtrent nog gteen richtlijnen hebben gegeven. Verzoekschrift van de Wed. W. Visser-van Straten om loonsver- hooging. Be Voorzitter stelt voor dit punt; onder de oogen tel zien bii (de behandeling der begrooting 1947» De heer v. Wendel-de Joode is hiertegen en wenscht het salaris thans te verhoogen. Na eenige besprekingl wordt dit stuk gerenvoyeerd aan B. en W. ter fine van advies. Aan het einde der vergadering dankt weth. v. Arkel den raad voor het vertrouwen dat in hem is gesteld, en hii hoopt, dat God het hem zal vergunnen om ,zijn beste krachten aan de gemeente te geven. Aanstellingsvergunning Textielnijverheid en Leder- en Schoenindustrie. Be Minister van Sociale Zaken heeft bii beschikkingen van 16 Juli 1946 bepaald, dat voor het in dienst nemen van werknemers, die in bovengenoemde bedrijfstakken wenschen te gaan werken, daarin reeds werken of laatstelijk werk ten, de toestemming is vereischt van den directeur van het Gewes telijk Arbeidsbureau, waaronder de werkgemeente ressorteert. Deze beschikkingen, waarop de strafbepalingen van het Buitenge woon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (maximum 2 maanden hech tenis of f 1000.boete) van toe passing zijn, werden uitgevaardigd om het „wegkoopen" van perso neel en onnoodige veelvuldige mu taties tegen te gaan. Baar van verschillende zijden de vraag gesteld wordt welke on dernemingen bh ^le toepassing van deze beschikkingen tot genoemde bedrijfstakken behooren, volgt hier

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1