Politiek van de week. Qemeenteraadsverslag Plaatselijk Nieuws GRATIS ii waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard" 3E JAARGANG. NO. 54 DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1946 vah Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur: voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Er zijn deze week geen wereldschok kende ..gebeurtenissen te melden. Al heerscht er sinds het einde van de oorlog over de geheele wereld een bijna koortsachtige politieke activiteit, toch wisselt het beeld van week tot week en slechts betrekkelijk zelden zijn hoog tepunten aan te wijzen. De vredesconferentie te Parijs werkt volle kracht om 23 October haar voor bereidende werkzaamheden beëindigd te kunnen hebben. Er heerscht nog wel oneenigheid over enkele kwesties, zoo als voornamelijk Triest, maar de ver schillende commissies doen hun best om spoedig tot een vergelijk te raken. Zo-< dra echter het verdrag met Oostenrijk ter sprake komt, wordt Molotpv weer spannig en wil hij! de behandeling hier-' van zoolang mogelijk uitgesteld zien. Dit schijnt beter in de kraam der Rus; sische politiek in Oost-Europa te pasi te komen. Slechts eenmaal kwam er vorige week een botsing voor tusschen de Russien en de Australiërs over de eventueels grenswijzigingen tusschen Griekenland en Boelgarije, toen de Russen verklaar den dat slechts een Bulgaarsch amende ment voor Westelijk Thracië en een cor-* ridor naar de Aegeïsche Zee rechtsgel dig was en de Australische kolonel Hodgson dit amendement buiten de orde noemde en dezelfde dag nog eens, toen: laatstgenoemde naar aanleiding van de kwestie Triëst het recht van veto in den Veiligheidsraad als onverantwoorde lijk en dictatoriaal karakteriseerde, wat kennelijk op Rusland sloeg. In den Veligheidsraad herhaalden Manoeilsky en Gromyko hun beschul digingen tegen Griekenland en Enge land. Sir Alexander Cadogan diende hen van antwoord, maar de discussie was onvruchtbaar, zoodat men niet ver der kwam en de vergaderingen zonder resultaat verdaagd moesten worden. Opschudding ontstond in Amerika naar aanleiding van een rede van der* Amerikaanschen minister van Handel, Henry Wallace, over de buitenlandsche politiek van de Vereenigde Staten, waarin hij feitelijk de richting vain Byrnes bekritiseerde. De Engelsche im perialistische politiek zou Amerika nog in een nieuwe oorlog storten, tenzij' de Vereenigde Staten een duidelijk omlijn de en realistische buitenlandsche poli tiek voor zichzelf formuleerden. Hier mede viel hij de krachtige politiek aan, die momenteel door Byrnes ten op- zchte van de Sovjet-Unie gevoerd wordt. Aanvankelijk scheen president Truman volkomen met de rede in te stemmen, doch later verklaarde hij ge heel achter Byrnes en diens politiek te staan, zoodat Wallace gedesavoueerd moet worden geacht en het incident, een politieke overwinning vbor Bvrnes beteekent. De oorzaak moet gezocht worden in de rivaliteit die reeds jaren lang tusschen Byrnes en Wallace bestaat. Koning Faroek van Egypte heeft door een onverwacht bezoek aan Tur kije de diplomatie voor een raadsel' gesteld. Hij bezocht er eenige fabrieken, ontving aan boord van zijn jacht in de haven van Mersin regeeringsverte-' genwoordigers uit Ankara, en vertrok daarna weer. In een verklaring tegen over de pers zei hij, dat de bevolking van Turkije en Egypte de vriendschaps banden steeds nauwer zal aanballen, om steeds vriendschappelijk als zus ters te kunnen leven. Ook Bulgarije is een republiek gewor den. Volgens een officiëele schatting had 93 pCt. van het BulgaarsChe volk- voor de republiek gestemd. De ko ninklijke familie is reeds naar Egypte vertrokken. Vergadering van den raad der ge meente WERKENDAM. VoorzitterEdelachtb. Heer J. de Bruyne. Secretaris Weled. Heer J. A.' Timmermans. Aanwezig alle leden. De Voorzitter opent de verga dering met het uitspreken van het o f rmu l i e r gebed De nieuw gekozen raadsleden leggen in handen van den Voor zitter de vereisehte ee'den af. Hierna spreekt de Voorzitter den raad toe, waaruit wij opmerken Op deze1 o ogenblikken nu ge allen in mijn handen zoowel de eed van zuj vering als de ambts eed hebt afgelegd, staat ge weer aan het begin van een ambtsipe-j riode als lid van den raad dezer gemeente. Door eendrachtige sa menwerking en respecteering van ieders overtuiging kan het niet an ders of de belangen der gemeente en hare ingezetenen zullen bevor derd worden. Mag ik vanaf deze plaats uw aller medewerking In roepen. Mijnerzijds wordt u die rnecicwerkïng bil vooFbaat toege zegd. Door dit begin iis een einde gekomen aan de periode die 'ons scfie IHt van de laatste vergadering. weet, onder den bezetter wer den de bevoegdheden van den ge meenteraad uit handen genomen. Na de bezetting met de noodgle- meenteraden werden de. bevoegd heden in handen gelegd van B. en W. Door de ooodlrjklendheid! der gemeente zijn de bevoegdhe-. den op finantieel gebied ,nog zeer beperkt. Want Werkendam is .zeer zeker noodlijdend. De begrooting voor 1946 geeft een -tekort aan van ongeveer 1 30.000.en wat zal het worden voor 1947. Hierna geeft spr. een vergelij kend overzicht van de inkomsten der gemeente van vroeger en thans, aan de hand van de op brengst der belasting waaruit blijkt, dat de o peen tenh effing der grondbel. ongeb. 110 en .gebouwd 190 bedraagt in maximum, waarbij genomqn de 150 opcenten -op de pers. belasting, wat een totaal be drag van f22.000.opbrengft, ter wijl de armenzorg enz. .reeds een bedrag van f 20.000 noodig heeft. De verhooging aan loonen van het personeel in Overheidsdienst is bepaald tot maximum 25 pet.,Ter wijl de loonen in de vrije bedrijven daar ver bovenuit gaan. Ook wil ikmog .even vermelden, dat de uitgaven verbonden pan de distributie een bedrag vragen van ongeveer f8.per inwoner, dus voor deze gemeente 28 a 30.000 gulden, waarvan voor rekeningder gemeente f 4000.a f 4500 per jaar. Als ik nu zeg, dat de totale tekorten van alle gemeenten voor het jaar 1946 geraamd worden op f 200 millioen, waarvan men 20 millioen als dekking kan aanwijzen, uit de opbrengst ondernemersbe lasting landbouwers, blijft nog een tekort van f 180 millioen. Voor toekenning van steun voor het jaar 1946 is de eisch gesteld, dat ie. Een straatbelastin^ moet worden ingevoerd. Hef fings percen tage 6 pet. van de kadastrale op brengst gebouwde eigendommen, 3 pet. van de kadastrale opbrengst ongebouwde eigendommen, wordt algemeen redelijk geacht. 7 2e. Vermakelijkheidsbelasting .20 pet. van de entreegelden. 3 e. Hondenbelasting. Tarieven zoodanig opvoeren dat van/ .luxe honden tenminste f 10.wordt ge lieven en voor bedrijfshonden f2.50. 1 Daarnaast nog verschillende an dere maatregelen, welke voor on ze gemeente niet van direct belang: zijn. Uw aandacht wordt voorts, ge vraagd voor de vaststelling van het uitbreidingsplan, wat spoedig gevolgd \yordt door het weder- opbouwplan. Herbestrating vanVis- schersdijk en Kerksteeg zal zoo spoedig mogelijk ter hand genor men worden. Verder zijn er proble men verbonden aan den toestand der havens en aanleg' nieuwe ha-! ven, die om een zeer spoedige op lossing vragen. Hierna wethoudersverkiezing. Gekozen werden de heeren C. Ippel (P. v.d. A.1) en W. de Waard (P. v. d. VJ). t 1 D e gekozen wethouders brengen hun dank uit voor het in hen ge- stelde vertrouwen. De Voorzitter zegt, dat er van den raad toestemming wordt ge- revvraagd voor een crediet van 105.000.bij de Bank van Ned. gemeenten, voor den, bouw van ur gent i ewoni ngen. Verzoek van de Oranjevereen. om subsidie voor de tractatie der schoolkinderen, kan niet afgewerkt worden, daar eerst toestemming moet worden gevraagd. Een verzoek van de pas opge richte muziekvereen. „Irene*' om finantieel e steun, wordt in handen gegeven van B. en W. - HEUSDEN. Onze oud-stadgenoot de heer A. Sluijmers, thans onderwijzer te Dord recht, is benoemd tot onderwijzer aan de O pi. school voor H.B.S. en Gymn. van de Maatschappij tot Nut van 't Alg. te Den Haag. Met ingang van 16 Sept. j.l. is onze stadgenoot M. Sluijmers aange steld als hulpkommies in de gemeente BI adel. t De collecte ten bate van Het Centraal Genootschap voor Kinderher- stellings- en Vacantiekolonies, alsmede voor de t.b.c.-bestrijding heeft de- mooie som opgebracht van precies f 88, waarvan in Heusden f68,15, in Oud- heusden f6 en" in Heesbeen f 13,85. Een woord van dank aan alle gevers en ook aan de jonge meisjes, die haar vrijen tijd wel wilden geven om deze geldinzameling te doen slagen. Zooals uit achterstaande adver tentie blijkt, vangen met 1 October de lessen weder aan van de Nijverheids- avondteekenschool alhier. Jongelui, die een vak wenschen te leeren worden op-t gewekt in hun eigen belang deze les sen te volgen. Voortaan zullen de gymnastiek lessen voor heeren, Vrijdagsavonds wor den gehouden in de zaal van het „Wa pen van Amsterdam". In de Maandagavond ge houden vergadering! van de plaat selijke afdeeling van het Groene Kruis, in hotel Concordia alhier, werd in de plaats van dokter Ha- vvelaar gekozen, de heer Jac. Groen. De aftredende bestuursle den. de heeren W. Knoop en A. v. d. Pol werden herkozen. Zij, die zich vanaf heden op .DE SIRENE" abon- neeren ontvangen de num mers tot 1 October a.s. Naar wii vernemen werd Zaterdag j.l. in Hotel «de Witte Brug te 's Gravenhage, aan -onzen oud-stadgenoot, de heer G. J. Baaijens, in tegenwoordiglheid van bestuur en curatorium vaniide Ned. Unie van Accountants het *acc.~ diploma uitgereikt. Op het Consultatiebureau voor Zuigelingen werden op 17 Sept. j.l. ter onderzoek aangeboden 15 zuigelin gen, waarvan uit Heusden 12, Herpt 1 en Wijk 2. Volgende zitting Dinsdag 1 Oct. AALST. Door den ge za menlijken kerke- raad der Ned. Herv. Gem. van Aalst en Nederhemert is een z.g.n. gezinsver zorgster aangesteld. De bedoeling van- dit alleszins toe te juichen idtee is,, om in die gezinnen hulp te vierleenen,, waar de huisvrouw door "ziekte off anderszins verhinderd is haar taak waar te nemen. ANDEL. Alhier zijn voor de nieuwe lich ting 8 keuringsplichtigen. ALMKERK. A.s. Zaterdag >21 Sept. zal alhier een tspeldjesdag worden gle- houden ten (bate van ,,D(e macht van het kleine", stichtingen voor toevallijders te Haarlem- en Heemh stede. Deze «collecte wordt bii ben ieder aanbevolen. i Belanghebbenden dezer fgle- meente worden Ier aan herinnerd, dat de ^destructor te Son, weer re gelmatig! -de {gestorven dieren op- haald. Opgave fhiervan moet gle- sohieden bij den Rijks veearts, hoofd van den Keuringsdienst, al le werkdagen voor 16 uur. Het be graven van cadavers, ponder toe stemming van den Burgemeester is streng verboden. BRUCHEM. Alhier is tot predikant beroe pen Cand. J. v. Wier van Amstelveen. BERN Bij Kon. Besluit is - toegekend de eeremedaille, verbonden aan de or de van Oranje-Nassau: In zilver aan: K. Bax, machinist-sto ker bij den Rijkswaterstaat te Bern, ge-1 meente Heusden. BABILONIëNBROER. Het heeft H.M. de Koningin behaagd de ee re-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in zilver te verleenen aan J. Dekker, ou<D onderwijzer der Zondagsschool „De Zaaier", van de Ned. Duitsch Herv. gemeente te Bab.-Broek en Hill. Op Zaterdag 21 dezer zal alhier Oranjefeest worden gehou den. Des v.m. kinderspelen, des nam. van 1 5 uujr volksspelen o.a. stoelendans, tonkruien, ringrijden per fiets enz. terwijl des avonds een concert gegteven zal worden, waaraan zullen medewerken de zangvereen. „Volharding" alhier, de zangvereen. „Oefening en Ont spanning" te Meeuwen, het man nenkoor „Ons Genoegen" te Poe der oij en, de zangvereen. „Halle lujah" te Almkerk en de muiziek- vereen. „Wilhelmina" te Veen. Als het weer medewerkt belooft het een gezielligten dag te worden. C2&EO JU nm^irr—i—i—

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1