Officiëele mededeelingen waarin opgenomen„NIEUWSBLAD voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard N V. BOUWKAS „ROHYP". KEURING VAN AARDBEIPLANTMATER1AAL. 3E JAARGANG. NO. 55 MAANDAG 23 SEPTEMBER 1946 ***0 van ALTÉH* Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Veevoedernsrman voor de periode 29 Septem ber-26 October 1946. Het Bedrijfschap voor Veevoe der heeft voor de .periode 29 Sep tember26 October 1946 vastge steld, dat voeder toewijzingen in het algemeen worden verstrekt voor dieren op bedrijven met min der dan 4 ha. bouwlanddit geldt echter niet voor de cnestcontract- varkens, hiervoor blijft de thans geldende regeling gehandhaafd. Als basis voor de toewijzingen wordt het aantal stuks vee geno men ,dat volgens de registratie van 8 September 1946 top het be drijf aanwezig was. Voor rundvee, varkens en geiten, ziijn de normen gelijk aan die van de voorgaande periode. Voor landbouwwerkpaarden, slee pers- en melkrijderspaarden en hengsten wordt geen mengvoeder verstrekt, indien haver uit eigen oogst beschikbaar is gesteld. 'Met uitzondering van de paarden voor de bereden politie, waarvoor de norm op 140 kg as gebracht, zijn de normen onveranderd vastge steld. De normen voor de kippen van de fok- en vermeederingsbedrijven blijft ongewijz'igld. Indien aan de gestelde voor waarden is voldaan, ontvangen pluimveehouders, die een kuiken bon voor 200 kuikens hebben ont vangen voor maximaal 100 hennen (jonge en/of oude) 2,8 ksg. per kip. Voor de pluimveehouders met een kuikentoewijzing van 160 st. geldt voor maximaal 65. hennen 2,4 kg voeder per dier. De overige pluimveehouders, niet fok of vermeerderaar zijnde, welke 10 of meer hennen bezitten, kunnen, mits aan de gestelde voor waarde is voldaan, voor maximum1 30 hennen 2 kg voeder per kip ontvangen. Aanvragen erkenning binnenvisscher. Voor het aanvragen van een er kenning als binnenvisscher, zooals bedoeld in de Verordening Erken ning Binnenvisschers (Voedsel voorzieningsblad no. 62 van 7 September 1946), dienen belang hebbenden f 5.te storten op de postgirorekening van, het Bedrijf schap voor 'Visscherijproducten te 'sGravenhage no. 351833 met ver melding op het stortingsformulier van naam adres en geboortedatum en met de aanduiding,,,Erkenning, Binnenvisscher". Ee vragenlijsten worden den be langhebbenden Ban toegezonden,, zoodat correspondentie over een aanvrage achterwege kan blijven. Bevriezingsverhouding veehouderij/fabriek vervalt. Van 29 September af vervalt het voorschrift van het Bedrijf schap voor zuivel., dat de melkvee houders verplicht zijn om de ge wonnen melk af te leveren aan een daartoe door de overheid aan gewezen zuivelbedrijf. De in zuivel- kringen bekende z.g. „bevriezing van de verhouding veehouder/fa briek" is per dien datum dus op geheven en toestemming tot ver andering van afnemer behoeft niet meer aan het Bedrijfschap te wor den gevraagd. Gehandhaafd blijft het voor schrift, dat melkveehouders ver plicht zijn de gewonnen melk aan de zuivelfabriek of standaardisa- tiebedriif af te leveren. Maximumprijzen voor gerookte of gestoomde visch. 9 De prijzen waartegen gerookte of gestoomde zeevisch door klein handelaren ten hoogste mag wor den verkocht, bedragen voor: gerookte of gestoomde makreel i 1-3 5 Per kg.l gerookte of gestoomde wijting f 1.30 per kg. gerookte of gestoomde schar f 1.40 per kg. gerookte of gestoomde [klein zwar te poon f 1.30 per kg. gerookte of gestoomde horsma kreel f 1.10 per kg. Indien schar gefileerd en in pak jes van 100 gram wordt verkocht, bedragen de maxmiurnJverkoopprij zen voor den kleinhandel f0.3 5 per pakfe. Aanvragen erkenningen als veehandelaar. In verband met de in het Voed- selvoorzieningsblad no. 63 van 11 September J^l. afgekondigde er kenningsreglementen voor den vee handel kunnen degenen, die niet in het bezit zijn van een zakboekje of erkenningskaart voor "het uit oefenen van eemgerlei tak van vee handel en dientengevolge nog geen aanvraagformulier voor het ver krijgen van een nieuwe erkenning als veehandelaar hebben ,ontvan gen, thans bij de Vakgroep Groot handel in Vee, Nassauplein 13 te 's Gravenhage, dit formulier aan vragen. Voor hen, die voorheen, nimi me r in den veehandel «Werkzaam zijn geweest, is heit nutte loos een formulier aan te vragen. Waarom voorschriften voor het houden en gfllverhandelen van varkens Onze vleeschvoorziening die eischt het. Zooals bekend, moet de Regee ring om voor de bevolking op basis van het huidige rantsoen een voldoende hoeveelheid vleesch ver krijgbaar te kunnen stellen, vee en vleesch importeeren. Voor den oorlog was de op brengst van otnze 'Nederlandsche rundvee -en varkensstapels ruim schoots voldoende voor de eigen vleeschconsumptie. piaar nu moe ten nog steeds deviezen uitgegeven worden voor het invoeren vanbui- tenlandsch vleesch. Een zeer ernstig feit is in de te genwoordige omstandigheden, dat door de groote mate, waarin ook nu nog clandestiene slachtingen plaats hebben, een eerlijke verdee ling van het beschikbare vleesch sterk belemmerd wordt, want het clandestiene vleesch verdwijnt in den sluikhandel en wordt daar door aan de normale distributie, die ieder een rechtmatig deel van het beschikbare vleesch tracht te geven, onttrokken. 1 Vooral in de varkenshouderij heeft deze situatie tot onhoudbare toestanden geleid. Het aantal var kens en biggen, dat clandestien is verdwenen, bedraagt namelijk zeker .enkele honderdduizenden. Het is duidelijk, dat hierdoor de deviezenpositie van ons land on gunstig wordt beïnvloed, want in plaats van de niet ten behoeve van de vleeschdistributie geleverde varkens moet vleesch in den vreemde worden gekocht en met buitenlandsche betalingsmiddelen worden betaald. Het clandestien vleesch verbruik Leidt dus tot een aanzienlijk hoogere deviezenuitgif- te en werkt de verarming van ons volk in de hand. Er is dus, ook op dezen klem- menden grond, alle reden om den a socialen handel in varkens en clandestien verkregen vleesch Je bestrijden. Het is in dit licht, dat boer. handelaar en consument de voorschriften van de overheid voor het houden van en den handel in varkens en biggen, waarbij' on langs o.m. opnieuw aankoopver gunningen en geleidebiljetten voor varkens (biggen) werden inge voerd, dienen te zien,, waarbij te vens het verband met het voeder- gebruik in het oog is te houden. Het was vöoral door het ontbre ken van administratieve controle-1 middelen, dat de mogelijkheid tot controle op de varkenshouder'ij- en -handel zeer gering waren. Om de controle weer mogelijk te 'ma ken, Tjeeft de Regeeririg aankoop- vergimmngen, geleidebiljetten e.d. voorgeschreven voor het houden, verhandelen en vervoeren van heg gen. Het toezicht op de naleving van deze maatregelen heeft het Minis terie van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorz. opgedragen aanzijn controle-apparaat. <den Centralen Controle-Dienst. Van de N.V:. Bouwkas „Rohvp" te Amsterdam ontvingen w'iji het verslag over het boekjaar 1945, waaruit blijkt. 4dat deze Bouwkas in haar 12-jarig bestaan reeds tot groote ontwikkeling is gekotmien, terwijl «er tevens uit kan worden afgeleid hoe groot de belang stelling van het publiek is voor het via een bouwkas gemakkelijk! te financieren eigen-woning bezit. Jn totaal liepen er per 31 De,4 cember 1945 22832 spaarcontrac- ten met een inge'schreven bedrag van f 1 59.573.1 50.In deze be dragen zijn niet iribegrepie(i^ de reeds toegekejnde kapitalen. Reeds 4587 deelnemers melt een jin- reschreven bouwkapitaal van 26.227.400.kregen de beschik king over het 'gecontracteerde ka pitaal, waaraan het verslag jiog toevoegt, dat deze 'toekenningen nog steeds belangrijk onder de vermoedelijke wachttijd, plaats von den. De productie in 1945 (waarin, tengevolge van de oorlogsofristan- den en een 'door de regeering nog eenige tijd gehandhaafde produc tiestop, practisch slechts 4 maan den geproduceerd werden) be droeg 2360 contracten met pen in geschreven bouwkapitaal van to taal f 16.797.500. Van hoe groot belang de Rohyp is voor het aantrekken van spaar gelden, blijkt wel uit het feit, dat in 1945 in totaal ongeveer 51/? millioen gulden werd gestort, waarvan bijna f 2 millioen als voor uit- en extra stortingen. De finantieele positie van de N.V. Bouwkas „Rohyp" is zeer sterk. In het spaartegoed van f 17.604.370.62 bevindt zich een speciale reserve van f441.151.91, welke reserve bestemd is voor ver liezen op verleende hypotheken. Verder beschikt de Vennootschap Zij, die zich vanaf heden op .DE SIRENE" abon- neeren ontvangen de num mers tot 1 October a.s. nog over reserves van in totaal ruim f765.000. Een lijst van 55 door den oor log verwoeste of beschadigde pan den is aan het verslag toegevoegd, •met een totaal hypothecaire schuld van f 172.865.08. Opmerkelijk is het, 'dat slechts 4 van de 'hierop verleende hypothecaire leeningen een achterstand in de aflossingen,* vertoonen. Op alle andere con tracten gaan de maandelijkscbe .af-> lossingen normaaf door. Een wettelijke regeling van het bouwkas wezen is nog steeds' in voorbereiding. Binnenkort is «een „noodwet' 'te verwachten. Voorheen werd'de keuring van aambei enplanten uitgevoerd door de assistenten van de Rijks tuin bouw voorlichtingsdienst. In 1946 is de keuring ,mede (door de toe nemende belongs telling hiervoor overgegaan naar de 'Neder 1. Alge- meene Keuringsdienst voor boonir kwee'kerijge wassen de N.A.K.B. Vroeger was de keuring koste loos, nu gekeurd 'wordt door de N.A.K.B. is dit 'niet jneer moge- lijk, omdat hiervoor speciale keur meesters aangesteld zijn. Ook het opgeven Van velden, die men wil laten keuren is veranderd. Voorheen werd (fit door een as sistent opgegeven, of de assisten ten bezochten de kweekers, wan tte er er een jaar gekeurd was. Thans is de regeling alls volgt Bij den technischen leider wordt een aangifteformulier aangevraagd, hetwelk na ingevulcf te zijn terug gezonden wordt aan den techni schen leider. Is men nog (niet aangesloten bij de N.A.K.B. dan .wordt gelijktij dig een aanshntingsformulier aan gevraagd. Wie zich in het afgeloopen sei zoen reeds aangesloten heeft, be hoeft dit niet (te doen, maar betaalt wel zijn verschuldigde contributie. Behalve deze formulieren ont vangt «u ook «de statuten van de N.A.K.B. en de keuringsvoor schriften voor de aardbei. Eeze moeten niet terzijde gelegd worden, alvorens ze goed gelezen zijn. Na het opzenden van het aan gifteformulier wordt het gewas .re gelmatig gekeurd tot vlak voor het opnemen der planten. In totaal worden 4 keuringen verricht. Bij de zomerplanting de eerste keer in September, de tweede in het voorjaar, de derde in de oogst tijd en de vierde voor het opnemen der planten. Ee onkosten bedragen tot het opnemen der planten 8 10 gulden per perceel. Wordt Jiet ge was goedgekeurd dan is men, wanneer het verhandeld wordt, de volgende certificaatkosten p. 1000 planten verschuldigd Voor klasse AA f 1.klasse A f0.75., B fo.50, N fo.25. Plantmateriaal waarop nog wei nig selectie toegepast is, valt meestal in klasse B of N of wordt afgekeurd.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1