Politiek vande week. Binnenland E OM HET DAMKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. 3e JAARGANG. No. 56 DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1946 ¥AN Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L.J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advert-entiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur De kwestie Griekenland is nog niet afgedaan in de Veiligheids raad. Vorige week Maandag' begon mr. van Kleffens een nieuwe aan val op de beschuldigingen van, Ma noeilsky, de vertegen woord i gier van de Pek ra ine. Hierin oefende hij critie'k uit op de strékking der be sehuldiging. Volgens 'hem trach ten sommige 'leden den, Veilig heidsraad te gebruiken, om| hun nationale politiek en ideologie naar voren te brengen en niet als een lichaam ter oplossing van geschil len. Daarom stelde hijl voor om een commissie van drie te vormen ter bestudeering van kwesties al vorens zij voor den Veiligheidsraad worden gebracht. Le Sovjet-Unie verzocht hierop van de Grieksche regeeringi 1e ei- sehen, dat zij haar provoceerende handelingen aan de grens staakt en ophoudt met het vervolgen van minderheden. Manoeilsky, zich hierdoor waarschijnlijk sterker voe lend, beschuldigde mr. van Klef fens van pogingen om het Hand vest der Vereenigde Naties te wij zigen. Sir Alexander Cadogan viel hejm Ihierop in de rede met de ver klaring, dat Manoeilsky was uitge- noodigd om de kwestje, Grieken land te bespreken en niet de pro cedure van den Raad, waarop Gro- myko opmerkte, dat het tijd werd een einde te maken aan de inter rupties van Sir Alexander. Manoeilsky noemde mr. van Kleffens 'commissie een guillotine, in strijd met het Handvesf. Hierop werd de vergadering ver daagd. Einsdag drong de Pool, dr. Lan ge, er op aan. Jiet Russischte voor stel voor onmiddellijke actie in Griekenland aan te nemen, om de mogelijkheid van een conflict in den Balkan te vermijden. Hij verzette zich met Gromvko tegen de Australische motie, om de zaak te doen vallen. Henry Wallace, de Amerikaan- sche minister van Handel, heeft de gevolgen van zijnpolitieke rede voering moeten ondervinden. Dioor zjjn voornemen om zijh. standpunt ten aanzien van een soepeler hou ding ten opzichte van Sovjet-Rus land te blijven handhaven en ook in de toekomst verder te verdedi gen, heeft hij zich in het Ameri,-i kaansche kabinet onmogelijk ge maakt, daar dit achter Byrnes' po litiek staat, en heeft hij .ook bij verschillende richtingen, sterk aan populariteit ingeboet. Thans heeft hij qp verzoek van president Tru man af moeten treden en zal hiji worden opgevolgd door Avereli Harriman, de ambassadeur der Vereenigde Staten in, Engeland. Ook Churchill heeft weer eens van zich doen hoor en en wel te Zurich in Zwitserland, waar hiji pleitte voor de vorming van een Vereenigde Staten Van Europa, waarbij Frankrijk in samenwerking met Euitschland ,'zal moeten voor gaan. Alleen zoo kan Frankrijk het moreele en cultureele leider-, schap van Europa herwinnen. in zijn rede behandelde hii ver der de geschiedenis en de moge lijkheden van Europa. Een herle ving kan volgens hem niet intreden zonder een geestelijk groot Frank rijk en een geestelijk groot Euitschland. De nieuwe Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant. •Per i Nov. a.s. is prof. dr. J. E. de Quav benoemd tot Comjmiisf- saris in de provincie Noorjdbra-'' bant. Prof. J. E. de Quay is in 1901 in den Bosch geboren, bezocht het gymnasium op het Jesuïtencollege te Katwijk en studeerde aan de Utrechtsche Universiteit rechten en psychologie, welke studie in 1927. één jaar na het doctoraat, bé-i kroond werd door zijin promotie oip het proefschrift .„Het aandeel der sensorische en motorische componenten in het leer- en ar beidsproces". Hij: werd benoemd aan de Kath. Eoon. Hoogeschool te Tilburg als hoogleeraar in bedrijfsleer en psy chotechniek en was een der leden van het Driemanschap vande Ned. Unie. De bestemming van de opbrengst der lersche gedenkzendingen. Zooals men zich zal herinneren, hebben verschillende landen na de bevrijding van ons vaderland goe deren en levensmiddelen gezonden om den "ergsten nood te helpen lenigen. Uit Ierland ontvingen, we gratis vee ,1e vensmiddelen en tex tiel. Met goedkeuring der lersche Regeering zajh deze zendingen met uitzondering van de text:e!gpe- deren welke kosteloos aan repay trieerenden uit Inditë ztijn of wor den verstrekt op normale wijze verkocht of in distributie gebracht, omier voorwaarde dat de verkre gen gelden zouden worden be stemd ter leniging van den nood in door den oorlog getroffen ge bieden. De opbrengst, ten bedrage van ruim 2 millioen gulden, zal voor ongeveer 50 pet. worden be steed aan de bevordering vah het herstel van onzen veestapel in de getroffen gebieden. De andere helft zal gedeeltelijk ten bate'ko men van oorlogsslachtoffers in den vorm van bekostiging van reserve- prothesen, invalide wagens en Stu die- en opleidingskosten erd ge deeltelijk worden gebruikt ter voorziening in den acuteni nood op het gebied der tuberculose-be strijding. Te Dordrecht werd in groep A de 5 e en 6e ronde gespeeld, de uit- uitslagen waren 5e ronde Vos-Blom remise. Metz-Roozenburg remise. Huisman wint van Kinningin. de Graag wint van v. Doorn. 6e ronde Blom wint van v. Doorn. Kinningin-de Graag remise, v. d. Staaij-Huisman remise. Roozenburg-Ligthart remise. Vos wint van Metz. thans Vos Ligthart Huisman de Graag Roozenburg Blom Metz Kinningin v. d. Staaij van D oorn de 6e ronde 6 3 3 0 6 3 3 0 6 3 2 1 6 1 4 1 6 0 6 0 6 I: 4 1 6 2 2 2 6 I 4 1 6 O 4 2 6 O 0 6 Het programma voor a.s. Zater dag en Zondag te Dordrecht luidt 7e ronde Metz—Blom. LighthartVos. HuismanRoozenburg. de Graagv. d. Staaij. v. DoornKinningin. 8 e ronde BlomKinningin. v. d. Staaijv. Doorn. Roozenburgde Graag. VosHuisman. MetzLigthart. HEUSDEN. De damclub V.D. begon i.l. Maandag in haar clublokaal Hotel v,Central" aan de onderlinge com petitie. De uitslagen van'de eerste ronde waren als volgt:, 1 e groep Nieuwkoop-de Rooij <ifgebr. de Graag-Bax 2o. Klerks-de Joode 1 1. Schaap-Klaren 2o. 2 e groep Jonk er-T immermans 1 1 v. Wijk-Kramer 2o. Eeurloo-te Vruchten 2o. de Graag-Krop uitgesteld. 6 6 6 6 6 4 o 3 e groei v. Driel-Nieuwkoop 2o. Baaijens-Verbeek 1 1 Fitters-Vos 2o. v.d. Eonk vrij. A.s. Maandag wordt de 1 tweede ronde van, deze dubbele'competitie gespeeld. Ten gerieve van de spe lers van over de-Mjaas, begüninen de e.v. speelavonden om' -7 huir. ALMKERK. Alhier zal 1 Oct., a.s. de Classical e vergadering der Geref. Kerken gehouden worden. Deze vergadering is dus verdaagld. Het voornemen bestaat om de Brugdam opnieuw te bestraten. De steenen zijn reeds aangevoerd. De Voorsteeg, welke in een zeer slechten toestand verkeerde, wordt opnieuw geasfalteerd. Guders van niét-beroepsmi litairen dezer gemeente, wier be zoldiging de f 3000 per jaar niet overschrijdt, moeten zich nu tgr verkrijging van de tegemoetko ming voor de kosten van een vrij willige verzekering van hun gezin tegen dokterskosten eid., ten spoe digste ten gemeentehuize vervoe gen. Medegebracht moet worden een verklaring v.d. militaire Com mandant en kwitantie of kwitantie- kaart over 1946, waaruit blijkt, dat het gezin inderdaad' verzekerd is. AALST. De fanfare „Prin Hendrik" heeft het voornemen 'a.s. Zaterdag 28 Sept. een 'concert te geven bil café van Dijk. De aanvang is be paald oip 7 uur. De mogelijkheid is niet uitgesloten, 'dat ook /de gem. zangvereen. „Togido" medewer king zal verleenen. 1Bij controle door 'de plaat selijke politie werd Vorige weekj een inwoner uit 'Poederoijen aan gehouden, die clandestien vleesch bleek te vervoeren. 'Een onderzoek naar de herkomst 'ingesteld, leidde tot aanhouding van ilen slachter y. V. alhier. Ook tegen hen die vleesch betrokken hadden Werd roces-verbaai opgemaakt, terwijl et vleesch, voor 'zoover nog voor radig, in beslag! 'genomen; is. De arbeider G. Loef, werk zaam op de 'steenfabriek de Riet-' schoof alhier, had Vorige week het ongeluk een tuit de strop valj lend gebinte op 'zijin voet ,te krij gen. Hiji moest 'zich onder ^gfe- neeskundige behandeling stellen. De manufacturier E, 'Ver- nooij deed vorige 'week aangifte van vermissing van, enkele 'banjk!-; biljetten uit de winkellade. In ver band hiermede werd een hier ge-» logeerd zijnde juffrouw uit Gies- sendam aangehouden,, welke ech ter weer op vrije voeten gesteld is. ALMKERK. Eoor den heer J. Bos al hier, is de bekende korenmolen te Meeuwen gerestaureerd. 1 CAPEï'LE. De laatst in de Ned. Herv. kerk alhier gehouden extra col lecte voor' het Restauratiefonds van dit gebouw heeft onge.veer f156 opgebracht. Ds. A. Vroegindeweij, pre dikant der Ned. Herv. gemeende a.d. Loonscchen/dijk, ontving een beroep naar de Ned. Herv. ge meente te Nijkerk. Het echtpaar D. Werther en P. Werther-Sterrenburg, wo nende in de Misput, hoopt Zondag 29 dezer den dag te herdenken, waarop zij 50 jaar geleden in fyet huwelijk traden. MEEUWEN. Zaterdagnamiddag had hier de plechtige ingebruik stelling van tien door hiet oorlogsgeweld zoo zwaar beschadigden korenmolen plaats. in de huiskamer van den, 'heer J. K. Vos, kwam biervoor een vrij groot gezelschap bijeen, "waaronder naast de familie Vos^ de heer de Koning, afgevaardigde van „(De Hollandsche Molen", de Burge meester met echtgenoote, de heer Walraven, vorige eigenaar van den molen, de heer van Doenen, Hoofd Streekbureau Wederopbouw in het Land van Heusden eni Altena^ de heer van Engelen,, leider van het sub-bureau te Eethen, de heeren Bos uit Almkerk' 'en Vos uit Meeu wen, die de herstelling hebben, uit gevoerd en nog eenige belangstel lenden. f Ee heer C. A. Vos, begroet de aanwezigen en spreekt namens, zijn familie woorden van dank aan het Departement van Onderwijl, Kun sten en Wetenschappen, aan het Bestuur van „De Hollandsche Mo len", waardoor financieele hulp werd verkregen, aan Burgemeester van der Schans, die krachtig heeft meegeholpen om de restauratie mogelijk te maken, aan allen, 'die verder hierin werkzaam waren /en ook aan hen, die /daadwerkelijk het herstel hebben uitgevoerd. Daarna begeeft het gezelschap zich naar den molen, waar burge meester van der Schans het woord verkrijgt. Spreker getuigt van de groote voldoening, die bjj hemi en de aanwezigen Is, nu dezen ruim 200-jarigen vriend, onzen ou den molen, weer is hersteld. Maan denlang vertoonde hij met zijn ge broken wieken en gewonden romp een waar oorlogsbleeld, hu staat hij weer volwaardig gereed, zijn nuttig werk te doen. Hij vormt weer een frissche gedaante in onze bij uitstek landelijke omgeving. Wij zijn ip. .gijn nabijheid opge groeid en hebben hem lief gelere- NE

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1