Gerneenteraadsverslag BI) HET 40-JARIG JUBILEUM DER „HEUSDENSCHE FANFARE". DIENSTPLICHTIGEN NAAR INDIË VERTROKKEN. VAN SOLDAAT TOT TWEEDE LUITENANT IN 4 UUR TIJD 3E JAARGANG. No. 57 MAANDAG 30 SEPTEMBER 1946 VAN ALJÉHA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur j. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L.J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentien 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vervolg Raadsverslag VEEN. Rondvraag. Ee heer M. Timmermans heeft wel gehoord, dat er een nieuwe klok zal komen, doch dit zal pog wel tger.uimen tijd aanloopen, daar om vond spr. het wel goed, dat eens of meermalen per dag de klok werd geluid, zoo dat de inge zetenen weten hoe laat of het is. Ee Voorzitter zegt, dat dit een tijd is gebeurd, doch (het werd te moeilijk omdat niet een per soon ^gevonden kon worden, die gereglekl aanwezig is. Als het ge- gebeurt, moet het precies op tijd plaats vinden. B. en W. zullen uit zien naar iemand, die 's middags om 12 uur de klok luidt. E e heer Timmermans zou gaar ne de straatverlichting uitgebreid zien, het is niet biillijk dat dLe kom flink verlicht is en het ove rige gedeelte daarvan geheel is verstoken. Kunnen niet één of meer lichtpunten worden ver plaatst? De Voorzitter merkt op, dat men voorzichtig moet zijn met de uit breiding der straatverlichting, het ligt wel in het voornemen van B. en NV. geleidelijk aan uit te brei den. Ee heer Honcoop zegt, dat ook niet uit het oog verloren mag wor den, dat in de kom' die straatver lichting door de ingezetenen zelf is aangelegd. Wethouder Schreuders merkt op, rlat uitbreiding voor een groot gedeelte afstuit op gebrek aan ma teriaal. "i Ee heer Dekker zag gaarne de ruïne van het gemeentehuis wat opgeruimd, het ziet er nu treurig uit. i. Ee Voorzitter zegt, dat in de vergadering van B. en W. ook reeds over deze kwestie is gespro ken, doch de moeilijkheid is een geschikte 'kradht daarvoor te krij gen. Het college zal evenwel alle moeite doen daarvoor iemand te vinden. Ee heer .Dekker, wijst op den treurigen toestand der wegen, heb ben ^Jeze de aandacht van B. en W.? Ee Voorzitter antwoordt toe stemmend, de wegen zijn evenwel in onderhoud bij den polder. Ee heer v. Ballegooyen wjjst op den slechten toestand van den onderweg naar het veer. Ee Voorzitter zal zich hiervoor wenden tot den rijks water staat, aangezien deze weg aan den Wa terstaat behoort. De heer Dekker informeert naar de mogelijkheid om in de plaats van noodwoningen, blijvende ar beiderswoningen te doen bouwen. E e Voorzitter antwoordt, dat de nieuwe noodwoningen die ge bouwd zullen worden, in steen worden opgetrokken. Over den bouw heeft de gemeente niets te zeggen, het rijk wij'st aan hoe ze gebouwd moeten worden. Ee heer v. Ballegooyen wijst nog op den treurigen toestand van het onderwijs in de gemeente, ten gevolge van het gemis aan vol doende leerkrachten. De Voorzitter beaamt dit, doch ondanks herhaalde oproepingen melden zich geen geschikte solli citanten aan. Ee vergadering wondt hierop gesloten. Pp i Oct. a.s. zal het 40 jaar geleden zijn, dat de Heusdensche Fanfare onder leiding van direc teur, wijlen dhr. W. van Heusden en als voorzitter *F. Luyt. als Har monie m et pi mi. 20 l eden werd' oopgericht. Beschermheer der vereen, was wijlen de heer Z. de Jongi-Verha gen, door wiens toedoen grootten- deels alle instrumenten konden worden aangeschaft. Al vrij spoedig werd de eerste serenade gebracht aan het gouden echtpaar Adr. van Baardwijk aan de Oude Haven, thans Wilhelmina- plein. Het was niet gemakkelijk de eerste jaren van het bestaan der vereeniging. Verschillende direc teuren, voorzitters en bestuursleden wisselden elkaar af en vele moei-/ lijkheden moesten worden over wonnen. O.a. waren directeur, W. v. Heusden, v. d. Berg, Ph. v. Wijk, Alt, Spiero, Th. Latenstein, ter wijl in 1924 de heer Jjoh. van Berk-el uit Ammerzoden, de thans fungeerende directeur, benoemd werd en de Harmonie .onder zijn eminente leiding omgezet werd in een Fanfarecorps. Toen begon er voor de vereeni ging een beter tijdperk aan te breken en nam' de vereen, gere geld deel aan de concoursen waar bij de Eere-Afdeeling werd be reikt. Onder Beschermheerschap van Mr. C. W. van Ommeren mlaakte de Fanfare goede jaren «door, tot dat de oorlog reeds in 1938 '39 zijn schaduw vooruit wierpen door gemis aan werkende leden, de ver-» eeniging moeite had staande te blijven. Als een bijzonder feit mag bii dit iubileum worden gememoreerd, dat de heer A. Baxb aanvankelijk' lid, later bestuurslid en daarna als voorzitter en de heer A. van Genderen als bestuurs- en werkend lid, beiden 40 jaren zoo goed als onafgebroken lid zjjn geweest van de vereen. Vele bestuuredrs en le den zijn gekomen en gegaan, doch deze twee pioniers zijn overgeble ven vanaf de oprichting. Wie in het vereenigingsleven is ingewijd en dus weet wat er alzoo aan vast zit pm een vereen., vooral aI's voorzitter, door alle klippen te doen heenzeilen, die zal het be amen dat een periode van 40 ja ren trowen dienst als zoodanig geen vanzelf sprekende zaak is. 40 jaren heeft de Fanfare hare aangename klanken door Heusden laten hooren, was zij tegenwoor dig bij officie el e gebeurtenisserf. maar ook bij het familiefeest van de ingezetenen waardoor zij een voorname plaats in de geschiede nis van Heusden en zijn bewoners heeft .yèrkfegen. Vele concerten- en uitvoeringen werden gegeven en. diende daardoor de glgemeene belangen van Heusden. 'Jammer dat de oorlog, die pver onze stad is gegaan de vereen, ook wel zeer zwaar getroffen heeft door het verlies van een groot deel der instrumenten ,een verlies, dat de vereen, niet gauw te boven zal zijn en waardoor de Fanfare zich op het oogenblik niet kan ontplooien zooals dat voorheen het geval was. -Wij twijfelen er niet aan of de Fanfare zal op de komende feest-; •dagen de waardeering ondervinden die haar toekomt en wij' wenschen van deze plaats haar het allerbeste toe voor de toekomst, -opdat zij zich als» voorheen, in een groot en bloei en vooruitgang mag verheu gen. Voor het volledige feestpro gramma ter gelegenheid van dit jubileum' verwijzen wii naar de ad vertentie in dit blad. Naar wij vernemen is uit de oud-Leden een Comité gevormd, dat de jubileerende vereeniging bij deze gelegenheid een passend hul deblijk n.l. een bedrag in couvert hoopt te overhandigen voor aan koop van een of meer instrumen-i ten. Dit Comité bestaat uit dehee- ren S. J.'Deurloo, Ml Wijnstekers en M. van Diggelen. De Penningmeester ontving bij voorbaat reeds van vrienden bui ten de gemeente blijken van in-< stemming met een dergelijk .initia tief en het Comité heeft daarom, gezien de korte voorbereiding, be sloten de gelegenheid om1 dit symw pathieke plan te steunen, ppen te. stellen tot en met Zaterdag 12; October a.s. Bijdragen worden dan onder dankzegging ingewacht bij' den heer M. Wijnstekers, Nieuwe Burchtstraat W 62, Heusden, 'tot genoemden datum. A'adat met de Klipfontein de kwartiermakers en per Boissevain de eerste troepen van de 7 Eecem- ber-divisie van Amsterdam uit naar Indië zijn vertrokken, zijn Donder dagmiddag met het s.s. „Kota Agoeng" van de Rotterdamsche Lloyd. om half zes. het 3de ba taljon van het 3de Regiment In- fanta%4e en het 3de batajjon van net 5de Reg. Inf. uit de Merwede- haven te Rotterdam naar Indië scheep gegaan. Verwacht wordt, dat zij op 25 October" in Soerabaja zullen aankomen. Bij het vertrek was tegenwoor dig de chef van de generale 6taf luitenant-generaal mr. H. J. Kruis, die den bataljons uti geleide had gedaan. Tijdens een kort onder houd verklaarde mr. Kruis, dat de soldaten in Indië nie't voor taken gesteld zullen worden, wel ke ze niet kunnen vervullen. De thans vertrokken bataljons zullen voor bewakingsdiensten gebruikt worden. Aan de verdere oplei ding wordt alle aandacht besteed., Er is voldoende gelegenheid om. hun bekwaamheid verder op te voeren. Aan boord worden nog cursussen gegeven omtrent de toe standen. de levenswijze en de le vensomstandigheden in Indië. Bij zondere omstandigheden voorbe houden, aldus luitenant-generaal Kruis, zullen de soldaten 2 jaar wegblijven. Hii deelde voorts me* de, dat de tweede divisie .eventueél pas in het volgende voorjaar 2p,l vertrekken. In Indië bevinden zich op het oogenblik 25 k 30.000vrij willigers. Naar Oost-Brabant meldt, .over kwam dit den Ossche marinier J. Prinsen. Aan het front Mi Soerabaja ge raakte een patrouille van 74 ma riniers met een luitenant in een hinderlaag en werden door de ex tremisten omsingeld. Nu was er. een doodgewone ma rinier, die een „walkie talkie" had. Een „walkie talkie" is een klein kistje, veertig pond zwaar, dat op den rug wordt gedragen en dat dient als radiozendtoestel. Deze marinier nu piepte er tusseheln' uit en kwam' midden in de stel lingen der extremisten 'terecht. Hij' sloop en sloop ën nestelde zich op een .plaats, 'waar niemand hem zag en hij alles kon ziein. Hiji pakte zijn walkie talkiei" uit en riep per radio he't marinierscom1-! mand o op, gaf 'op waar h'ij zelf zat meldde heit aantal extremisten .en deelde mede, waar zij hn stellinJ gen hadden. Vervolgens riep hij' ,den artillerie-officier op en vroeg om steun van de kanonnen. H'ij gaf juist aan, waar de gra naten moesten vallen. Zoo deed h'ijl ook met de mortieren. Het resultaat was, dat na een hal|f uur de eerste granaten en mortieren midden in de stellingen der extre misten vielen. Na vier uur beschie ting hielden de kanonnen en mor tieren op en ging een nieuwe groep van ongeveer honderd man het veld in. Na een kortejn strijd waren de 74 man van de patrouille uit hun benarde positie bevrijd. Ee extremisten hadden het op moeten geven. Maar waar was de marinier met zijn „Walkie talkie"? Ee kaarten werden geraadpleegd' en de plaats bepaald/ Heit was ongeveer anderhalve .kilometer ver der. Men kan nagaan^ 'wat een tocht het voor den marinier moet geweest zijn kruipend en sluipend over moddergrond ep door rivier tjes, bijna twee kilometer ilang, veertig pond op den rug, beladen met broodtasch, een Zwaren ij ze-' ren helm' op, een pistool jn de! hand. Ze troffen hem bewusteloos! aap, in de eene hanjd etijff het pistool omklemd, in de andere hand de hoorn van zijn Walkie talkie, bijna he el em aal onder de modder en door en doornat van water en zweet, zijp jas gescheurd, en nog anderhalve broekspijp. Be wusteloos van uitgestane angsten en inspanning. Heel begrijpelijk I Hij is naar zijn post terugge bracht en daar op een bed neeirH gelegd. Tenminste wat men eeiy bed noemt, want in de frontlijnj beteekent dat een paar planken} met een deken. Tot zichzelf kof mend keek hii angstig rond. :Toen{ hij de bekende marinier sunif or men; zag, sprong hij op en riepZijnj ze gered? Ee jongens stelden hem! gauw gerust. Kolonel de Bruijne, commandant van de eerste brigade was inmiddels gearriveerd, felici teerde en promoveerde hem tot 2e luitenant voor zijn moedig gei drag. Hii redde 74 mariniers en een luitenant. A Heb je respect voor zoo'n kerel,' ja of neen? vraagt het blad.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1