Binnenland Uitspraak te Neurenberg. OM HET DAMKAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. HEUSDEN. 3e JAARGANG. NO. 58 DONDERDAG 3 OCTOBER 1946 VAN ALTEN* Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L.J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Ciiro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uurvoor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Het tribunaal te 'Neurenberg vel de Einsdag de volgieride vonnissen Doodstraf door den strop Goe- ring, Seyss-Inquart, von Ribben- trop, Keitel Kaltenbrunner, Ro senberg, Frank, Frick, Julius Strei- cher, Sauckel, Jodl en Bormaim (bij verstek). Levenslange gevangenisstraf Hess, Funk en Raeder. 20 Jaar gevangenisstrafSpeer en Baldur von Schirach. 15 Jaar gevangenisstrafVon Neurath. io Jaar gevangenisstrafDoe- nitz. VrijgesprokenSchacht, von Pa pen en Fritsche. Rechter Lawrence deelde voor, de uitspraak aan'de beschuldigden mede, dat zij' 'binnen vier dagen na de uitspraak een beroep ktunnen doen op den -'geallieerden bestuurs raad. Verzoeken daartoe dienen bij den secretarisgeneraal te worden ingediend. Twaalf veroordeeld tot de strop Ook Seys-Inqaart moet hangen. Het door de Sow jet-Unie aan gestelde lid van het tribunaal heeft .een afwijkend oordeèl over de vrij lating van Schacht, von 'Papen en Fritzsche gegeven. Hij! achtte voor Hess de doodstraf noodzakelijk. Ce Russische rechter was het evenmin eens met de beslissing van het tribunaal otn het kabinet van het Reich", de generale staf en Jiet opperbevel niet schfuldig te bevinden. Executies op ió October. De doodvonnissen, die te Neu renberg zijn geveld, zullen ,op ió October te 'Neurenberg ten uit voer worden gelegd, aldus een beslissing van den geallieerden be stuursraad. De 'bestuursraad heeft zijn goedkeuring1 gehecht aan een richtlijn ten aanzien van de von-< nissen van het internationale mili taire gerechtshof, waarbij wordt vastgesteld, dat de bestuursraad1 het recht heeft ieder voohis te herzien, en ieder vonnis te ver-i zachten,'doch niet te verzwaren. Het bezoek van veldmaarschalk Smuts. Naar wordt vernomen, zal Veld maarschalk Smuts op 9 .October, in den loop van -den morgen hier te lande aankomen. Op dien dag zal hij bii H.M. de Koningin ten paleize Soestdijk het noenmaal ge bruiken. In den namiddag van dienzelfden dag zal de Zuid-Afri- kaansche legatie in het kasteel Oud-Wassenaar, alwaar de veld maarschalk zal logeeren, een cock tailpartij .aanbieden. Op Donder dag io October bezoekt de veld maarschalk het eiland Walcheren, van waaruit zijp voorvaderen in 1692 de grootereis fnaar hun nieuwe vaderland Zuid-Afrika heb ben aanvaard. Tot f 15000 vrij van heffing. pmtrent het wetsontwerp Ver mogensheffing, verneemt de Volks krant, dat vermogens tot f 15000 van heffing worden vrijgesteld. Voor de groot ere vermogens zijn de volgende heffingspercentages vastgesteld tot f 100.000 10 pet. tot f 1 50.000 11.66 pet. tot f 200.000 13.75 Pct- Van de vermogens, grooter dan f200.000 wordt 13.75 pct. gehe ven van de eerste f 200.000 ter wijl over het gedeelte van het ver mogen boven de f 200.000 een percentage van 30 pct. zal worden geheven. Liquidatie van Ned. effectenbezit in Amerika. Door de verkoop van .Ameri kaansche waarden in Nederland sche handen zullen de noodige Amerikaansche dollars beschik baar komen voor Tie noodzakelijke rmporten. De woordvoerder van de ambassade zeide, dat de effec ten, die geliquideerd zullen wor den, niet alle Nederl. effecten bezittingen in de V.S. vertegen woordigen. De Nederlandsche be zittingen in Amerikaansche ef fecten bestaan in hoofdzaak uit spoorwegwaarden, staal fondsen, openbare nutsbedrijven en chemi sche waarden. Grootwinkelbedrijven verdwijnen. Dever Brothers en Unilever N.V., deel en miede, dat zij to t ophef fing van haar 'twee winkermaat-' schappijen (Albinowinkels en Unie winkels") heeft besloten. 'De opheffing der Albino-filialen, 'da teert reeds van enkele maanden her, thans worden ook de 130 Uniewinkels geliquideerd. Zij wor den allen overgedragen aan par ticulieren, waarbij eigen personeel' voorrang geniet. De directie van Unilever is hier toe overgegaan, daar zij: de cri- tiek van de groot- en kleinhandel in levensmiddelen, dat de Unilever als fabrikant, door het exploitee- ren van eigen winkels haar afne-, miers, dat is de ^levensmiddelen-' handel, beconcurreert, als juist .er kend. Stewardessen in nieuw gewaad. De stewardessen van de K.D.M, zullen binnenkort een nieuw uni form krijgen. Zij zullen het don-' kerblauwe mantelpakje, dat zij tot nog toe droegen, verwisselen voor een grijs 'costuumpje, dat zeker even keurig, doch minder be- smettelijk zal zijn. De uitslagen van de 7e en, 8e ronde waren als volgt in groep A 7e ronde Metz wint van Blom. Ligthart-Vos remise. Huisman verliest van Roozenburg. de Graag verliest van v. d. Staaij. van Doorn verliest van Kumingin. 8 e ronde BlomKinningiirf remise. v. d. Staaij wint van v. Doorn. Roozenburgde Graajg remise. VosHuisman remisè. Metz wint van Digthart. De stand met nog één rond is thans Vos 83 5 o 11 Ligthart 8341 10 Metz 8 4 2 2 10 Roozenburg 8170 9 Huisman 8 3 3 2 9 Kinningin 8251 9 v. d. Staaij 8 2 4 '2 8 de Graag 8 1 5 2' 7 Blom 8152 7 v. Doorn 8008 o Na de Dimburger zijn nu ook de Zeeuwsche en Brabantsche kampioen uitgeschakeld. Zeer waarschijnlijk 'komen er van deze groep 5 in de finale. Vosj, Mjetz en Digntharf hebben zich in dit geval reeds geklasseerd evenals vrij zeker Roozenburg, welke in de laatste ronde van Doörn ooit-- moet. De 5e plaats gaat dan tus-< schen Huisman, Kinningin en v. d. Staaij niet de beste kansen voor eerstgenoemde twee. De laatste ronde komen uitDigthart-Blom, Huisman-Metz, de Graag-Vos. v. Doorn-Roozenburg en Kinningin- v. d. Staaij. Zondag 6 October hoopt Dr. Toxopeus van IJreda, om ,10 uur voor de Duthersche gemteente alhier op te treden. Pp 24 Sept. j.l. is te's Gra- venhage overleden onze oud-stad genoot, de heer W. C. Stal, in le ven apotheker alhier. 'Meer dan 50 jaren is de overfêdene als apo theker in ons stadje gevestigd ge weest, gedurende welke periode hij' de bevolking van Heusden en omstreken steeds trouw en nauw gezet heeft gediend. De heer Stal was in den loop der jaren een bekende en alom ge ziene figuur geworden. "Door zijn betrouwbaarheid en vakbekwaam heid genoot hij1 dan ook aller ver trouwen. Wii zagen,hem1 dan ook begin Augustus 1946 noode ver; trekken naar den Haag, waar hij zijn levensavond rustig temidden van zijn afmilie hoopte door te brengen. Het is hem belaas niet vergund geweest langen tijd deze welver diende rust te genieten. Nauwe lijks zes weken in de Residentie is hij heengegaan. Onze deelne ming gaat uit naar de familie, die door dit verlies smartelijk werd getroffen. f De herdenking van het 40- jarig jubileum der Heusdensche Fanfare, werd Dinsdagmorgien in gezet met een rondwandeling door de stad, waarbij' de voorzitter, de jubilaris Bax, aan zijn woning werd afgehaald. De tweede jubilaris, A. v. Genderen, kon wegens onger steldheid dezeii dag helaas niet aanwezig zijn. In het Wapen van Amsterdam werd den leden $en koffiemaal tijd aangeboden, terwijl -van de receptie door deputaties van vrij wel alle vereenigingen uit de ge meente en daarbuiten en vele per soonlijkheden werd gebruik gie- maakt. 1 Des avonds werd met oud-leden en genoodigden het feit op de meest aangename en onderhou dende wijze herdacht. De jubilarissen, zoowel als de vereeniging, weerden cadeaux aan geboden in verschillenden vorm steeds weer kwam1 tot uiting,, ook' in de toespraken die werden ge-, houden ,welk een voorname plaats de Fanfare in de harten van de Hou sde na re n i nneemt .Onder de voortreffelijke Leiding van het lid Jac. Timmermans, had dezen avond een prachtig verloop en passeerde in voordracht en mu ziek het 40-jarig bestaan de re vue. Het was een waardige inzet van de feestavonden die de Fan fare heeft georganiseerd, waarop wij' in ons volgend nummer pog nader terug hopen te komlen. Voorloopig zij het paroolDe ze dagen op de bres voor den we deropbouw van de Fanfare. Steunt met woord, maar vooral mlet de daad". 'Onlangs werd alhier opge richt de korfbalvereen. Heusden". Jammer, maar weer typeerend voor ons Heusdenaren scheelt het weinig of deze vereeniging loopt weer opi haar laatste beenen. Dit is vooral te wijten aan de geringe Delangstelling van de jongens. Wij geven toe, dat korfbal een voor de meeste van ons totaal onbe kende sport is. Maar het argu ment, dat het een sport is^ welke alleen deugt voor vroulwen en kin deren is toch wel zeer ongegrond. Zegt het ops dan niets dat in het door en door sportieve Ein- geland, deze sport met groot en thousiasme werd ontvangen na dat er de vorige maand door twee Nederlandsche twaalftallen de eer ste korfbal wedstrijd was gespeeld? Ja, er werd zelfs verzocht Ne derlandsche instructeurs te zen den, teneinde die Engel so he speel sters en spelers te trainen. Wij praten steeds maar weer van de wederopbouw van Heuis- den en over het amusement en vertier wat wij hier missen. Welnu jongeren laten wij dmi hieraan medewerken en meer'vertier in Heusden brengen door deze, door en door Nederlandsche sport in Heusden te gaan beoefenen en hieraan, meer bekendSheid te ge ven. Daarom verwachten wiji, dat iedereen die zich opgaf als Lid van onze vereeniging Zaterdag a.s. om 3 uur op het voetbalterrein aanwezig is. Zij die nog lid wenis(chen te worden kunnen zich alsnog op geven bij de secretaresse. Mej. M. Zonneveld, alhier. De Nutsbibliotheek alhier, gevestigd in de oude openbare school in de Putterstraat, hoopt op 6 Oct. a.s. haar poorten weer te openen. Gelegenheid tot het afhalen van boeken iedere Zaterdag van drie tot vier uur. De Biljartvereen. K.O.T. al hier, heeft deelgenomen aan de landelijke competitie, uitgeschre ven door de Nederlandsche Bil jartbond en wel met 5 drietallen. Er wordt eerst een dubbele ronde gespeeld, n.l. ieder 8 par tijen. Ee winnende drietallen spe len dan een vierdubbele ronde, ook weer van 8 paftijen. Daarvan komt het winnende drietal in de rTuvinciale. De drietallen zijn als volgt sa mengesteld ie drietalC. Sprenkeling, JL F. de Moor, P. Timmermans. 2e drietalA. Daros, A. Noo- ten, J. Klaren.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1