Ingezonden. Binnenland CONSUMENTENCREDIET. MARKTEN EN KERMISSEN IN VROEGER TIJD IN HET LAND VAN ALTENA. 3£ JAARGANG, NO. 59 MAANDAG 7 OCTOBER 194-6 ■- :i«p? VAN Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers lO ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Naaf wordt vernomen, „zullen vanaf 7 October, tegen betaling van 5 [cent, aan jde postkantoren formulieren verkrijgbaar Izijn, waarop men een aanvrage voor een consumentencrediet kan Moen. De cred ietver 1 eening blijkt jgebond en te zijn aan reeds vastgestelde tabel len betreffende het gezinsinkomen, deze bedragen varieeren naar ge lang van de gemeenteklasse en het aantal gezinsleden. Voor een alleenstaand persoon varieert dit bedrag van f21 tot f26 voor een echtpaar van f35 tot f 40, v oor een .gezin van drie personen mag het gezinsinkomen niet hooger liggen dan f 42 tot f47, van vier f4.9 tot f54, van vijf f56 tot fói van zes van f63 tot f 68, van zeven van f 70 tot f75, wan acht van f77 fot f82, enz. Voor de berekening van deze weekirikomsten wordt de kinder bijslag er wel bij berekend, de loon- en inkomstenbelasting en de sociale verzekeringspremies echter afgetrokken. Zij, wier inkomen hooger ligt dan de hier genoemde bedragen zulléh dus in het alge meen niet in aanmerking komien. Niet alleen menschen in loon dienst ook kleine zelfstandigen ko men in aanmerking. Het gezins hoofd dient een aanvrage .in voor voor het geheel e gezin. In wonend dienstpersoneel moet echter even tueel zelfstandig een aanvrage doen. Aangevraagd kan worden f 100.per hoofd, plus f too. voor het gezin. Voor een gezin van meer dan vier personen wordt het bedrag bij het vijfde gezinslid tot f 125.verhoogd. Men behoeft na tuurlijk niet het geheele bedrag'aan te vragen, ook is het niet zeker, dat men dit altijd krijgt. Ce districts- raad beslist hier na kennis geno men te hebben van de om stand ig- fleden van den aanvrager, die uit het aanvraagformulier blijken. Werkgevers met meer dan 2 s man personeel moeten de aanvra gen van hun werknemers gezamen lijk indienen, die deze ook mede onderteekenen. Ce Mijnen, P.T.T. en Spoorwegen hebben een eigen districtsraad. Ce aanvragen mqeten voor 9 Nov. ingediend zijn. Ce aanvrager wordt door den districtsraad in kennis gesteld met het bedrag, dat hij kan ontvangen met de voorwaarden van terugbeta ling. Dit laatste wordt ook bepaald naar vast te stellen tabellen. De aanvrager kan dan alsnog het cre- diet weigeren. Niemand zal ver plicht worden tot afbetaling van éen bedrag dat zijn draagkracht te boven gaat en deze zal nooit meer bedragen dan .f 1 per week en per f 100, waarvoor door den werkgever zegels wonden geplakt. Het voorschot wordt verstrekt in den vorm van een boekje met waar debonnen. Ook de punten blijven echter noodig. Ce geldigverkla ring geschiedt naarmate er goe deren beschikbaar komen. Markten en kermissen brachten eertijds in vele plaatsen van hef Land van Altena leven en vertier. Dan werd de bleeke sleurgang der weeksche dagen afgebroken en zet te het markt- en kermisleven in, met luidruchtig en vrool'ijk lawaai. Ce paardenmarkten van Alin ke rk, op 8 Juni tenmins,te, wan neer die dag niet .viel op een Zon dag, anders op Zaterdag tevoren, en op den eersten Vrijdag, na 1 October, en die te Giessen op 3 Juli en 23 Sept., alsmede onder bovengenoemde conditie echter, trokken heinde en ver hun koo-' pers. Reeds in den nanacht, wanneer nog tallooze schittersterren den donkeren h^mel markeerden, trok ken de boeren ter markit, aanvoe rend hun paarden. Het vrool'ijk, rythmisch geklepper der dieren, klonk ver in den stillen nacht. Achter elkaar op later uur, rolden in lange rijen stapvoets de boerenwagens en -karren de markt - dorpen binnen, getrokken door brieschende, vlugge kleppers. In lange file, een dubbelen rechten hoek, met een gemeenschappelijke zijde vormend, zag men de paar-< denruggen, golvend opbollen, glan zend en schoon. Een oogenblik nogihet markt leven is in vollen ganig. Leven en bedrijf in de Brugdami te Alm- kerk', rond de oliebollen- en snuis ter ijienkra men. Boven het stemi- mengeroes en in vaak steeds vlugl- ger tempo handgeklap der hande lende paardenkoopers, of de hoef slag van een dravend paard), dat zij'n prestaties toont. Straks is alles weer. voorbij1: het voor een moment opbruisend le ven in de rustige marktjdorp'jes is dan weer geheel verstild, en al leen de modderpoel op de straten bij' regenval, of de achtergebleven excrementen dér marktdieren, her inneren aan het verdwenen too- neel. 1 Te Woudrichem werd een paar denmarkt gehouden 24 Juli, „bees tenmarkt" Vrijdag voor St. .Maar ten (11 Nov.); paarden- en bees tenmarkt op Woensdag, na de Utrechtsche Palmmarkt, paarden markt 9 Juni en wanneer 9 Ju,ni en 24 Juli een Zondag mochten zijn daags daarna. Woudrichem' was dus een belangrijke markt plaats evenals Heusden. Hier tpch werd een jaarmarkt gehouden, den tweeden en derden Dinsdag in April, paardenmarkt Zaterdag voor 11 Nov., den twee den Donderdag in Maart en 24 Sept. beestenmarkt den derden Donderdag in Juni, Augustus en October. Naast de markten werden op vele plaatsen in het Land van Al tena kermissen gehouden. In de maand voor Allerheiligen te Crongelen en Eethen, te Dus sen Zondag na 8 Sept.0 den tweeden Maandag in October te Gender en, in Aug. te Meeuwen, October te Babiloniënbroek, 1 October te Slee uw,ijk, den eersten Maandag na 1 October te Veen, 22 Juli te Wer kendam, 25 Sept. te Wijk en den eersten Maandag na 1 October te Aalburg. Aldus 'was de situatie nog in het jaar 1866. Ontbreken in de opsomming: Rijswijk en Andel. IC In der jaren loop ziijfn van lie verlede de kermissen in het Land van Altena op de meeste plaatsen afgeschaft, de markten verloren grootendeels hun beteekenis, waar schijnlijk mede ook', toen het Land van Altena bij de toename van het verkeer, dat langs zijn grenzen zag voorbijgaan en door 't ontbre ken van de zoo noodzakelijke com municatiemiddelen met het overige deel van ons vaderland, wegzonk in zijn verlaten Isolement. Mijnheer de Redacteur, wilt u onderstaand gesprek plaatsen in uw veelgelezen blad „Ce Sirene". Bij voorbaat onzen hartelijken dank voor de plaatsruimte. 'Zeg Kees, hebt u dat ingezonden stuk gelezen over de wethouders verkiezing, in De Sirene van 16 September. Ja, dat heb ik gelezen Jan. Dat hebben zie overal gelezen, ieder een leest immers ,,De Sirene" in het hieele Land van Heusden en Altena en ook buiten om nog heel veel. Nou dit is een actueel blad, dat je niet kunt missen. Daar komt van alles in, je weet nog eens wat. De raadsverslagen heel volledig, en zoo'n ingezonden stuk, dat de menschen eens met het een en an: (Ier op de hoogte brengt. Ja Kees, ik zal je wel zeggen, ik wil het blad niet missen, want ik moet weten wat er zooal omgaat, wat di e H eer en ,gesehi!kt of onge schikt voor de groene tafel, ziooal klaar maken. Je hebt wel gezien in dat ingezonden stuk, dat de poli tiek in onze gemeente nog niet op een goed en boog peil staat. Men spreekt wel heel veel over samen werken op allerlei gebied, maar ondertusschen trekt de sterkste partij' alles naar zich toe. Ze wil len w^l met ie praten, maar in schijn, als ze kunnen dan houden ziji zelf de vooraanstaande posten en de baantjes. Zeg Jan, het lijkt wel of het grootste gedeelte van den gemeen teraad met de verkiezing van de wethouders de lijn kwijt was. Z hebben twee middenstanders ge kozen. Een mooie vertegenwoordi ging van de bevolking, die groo tendeels uit boeren en arbeiders bestaat. Wat doen nu die organi satie's van werkgevers en werkne mers Ja maar Kees, zij' wilden voor eiken prijs twee R.K. wethouders en als ik het goed begrijp en hoor, wat er zooals links en rechts over gezegd wordt, dan konden zij het anders niet goed voor elkaar kirij gen. Kijk eens, een R.K. vertegen woordiger voor de boerenbevc king of arbeiders hadden zij nmc, tenminste daar waren zij het niet over eens, dan zouden zij een Pro testant moeten nemen, en dat wenschten zij in geen geval te doen, al spreken zij altijd over samenwerking. De daden wijzen h et wel uit. Jan, ik moet je zeggen, het is prachtig dat ingezonden stuk, dan komen de menschen eens goed «p de hoogte, hoe zij met de Protes tanten omspringen. Dat wel Kees, maar die wethouu- dersverkiezing, dat hebben toch al leen die R.K. raadsleden gedaan, zou de R.K. bevolking het daar ook mee eens zijn? Nee nee jgin, je moet dat zoo niet zien, de raadsleden zijn de vertegenwoordigers van de bevol king, dat zijh de vertrouwensmien- schen, die zijn daar geplaatst door de partijen. Ce R.K. raadsleden vertegenwoordigen de R.K. kies- vereenigingen, en als het de bevol king daar niet mee eens is, dan wordt het meer dan hoog tijd, dat die menschen niet gekozen, maar aan den kant gezet worden, want anders zie ik van onze^pmenle- ving niet veel meer tereem komen. Ja, dat is zoo Kees, je hebt ge lijk. Zeg, had je in het raadsver slag van die wethouders verkiezing ook niet opgemerkt, dat er met de stemming voor de wethouders maar 3 Prot. stemjmen en 8 R.K. stemmen uitgebracht werden. Hoe zit dat? Er zijn toch 4 Prot. en 7 R.K.? Wat is er met die vierde Prot. gebeurd, stemt die niet voor de Protestanten Ja en of ik dat gemerkt heb, Jan. Die Anti-Rev. die zijn het wel eens, die hebben wel goed gestemd, die hebben een goede organisatie, die weten wel wat er in de politiek te koop is. maè.r die vierde heeft het misschien eens leuker gevojiden om R.K. te stemi- men. Waarom zou hij dat doen Kees? Daar moeten wij in de toekomst toch eens op letten. Jan, ik weet niet hoe jij (lat ziet, maar de Prot. moeten in de toekomst nog eens wat beter uit kijken wie zij in den raad stemmen. Want je hebt nu wel gezien, dat dit hard noodig is. In geen geval menschen, ik zou zeggen die kleur loos zijn. Op welke lijst stond die mijnheer ook weer? Was dat de Partij van de Vrijheid of de Partij van den Arbeid, of enkel Gemeen tebelang, welke kleur droeg die lijst? In ieder geval komt hji niet voor de Prot. uit, dat heb je* nou wel met de verkiezing voor de wethouders gezien. Misschien doet hij dat wel om in de toekomst wat stemmen van de R.K. te krijgen, als hij weer in den gemeenteraad wenscht te komen. Zouden die Prot. kiezers aan de Hank1 dat ook allemaal weten Nou Jan, dan schuift hij toch wel uit, want de R.K. houden hun stemmen wel voor zichzelf en ik denk dat de Prot. toch ook wel' in gaan zien, dat zulk een persoon, die onder dergelijke omstandighe den d:e partij gaat stemmen, die ons Prot. voorbij zien, daar niet terug moet komen. Het wordt hoog tijd Kees, dat al de Prot. dat weten. Zeg hoe zat dat ook al weer met die mijn heer met ?de samenstelling van den nood-gemeenteraad. Was het toen ook allemaal wel in orde. Ik weet niet goed hoe dat was, dat moet ik nog eens vragen aan iemand die dat goed weet. Ja Jan, toen heb ik er ook over hooren praten, daar komen wij wel achter. Maar wij gaan naar huis, wij spreken elkaar nog wel eens over die zaken. Nou tot ziens. JAN en KEES. Eussen, 1 October 1946. 6 maanden voor desertie. Een reserve-officier van Ge zondheid is door den Krjsraad te velde te 's Gravenhage veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, met ontslag uit den* dienst. Hij had getracht zich te onttrekken aan uitzending naar Indië. Als zijn straftijd om is, kan hii echter als gewoon soldaat naar Indië worden gestuurd. I SIR

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1