Politiek van de week. Binnenland 3E JAARGANG. No. 60 DONDERDAG lO OCTOBER 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L.J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, CJiro 615*25 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Voornamer dan de Parijsche vre desconferentie is op het oogen- blik vermoedelijk wel de Darda- nellenkwestie. Deze staat in het middelpunt der belangstelling.. Want behalve Turkije en Rusland, die er het nauwst biij betrokken zijn toon en ook Engeland en Ame rika een zeer groote belangstele ling voor dit strategische punt. En dit vindt de Sovjet-.Unie 'be grijpelijkerwijs heelemaal niet pret tig. Maar daar trekken deze twee machten zich al heel weinig van aan, want deze zien Ruslaind's macht liefst zooveel mog be knot, evenals Turkije, dat wel weet, dat, warneer het de verde diging der zee-engte gezamenlijk met de Sovjet-Unie moet deelen. de grootste macht uiteindelijk hyt meest te zeggien zal hebben en ook niet nalaten zal dit in prak!-1' tijk te brengen. Daarom voelen de Turken zich tamelijk sterk te-, genover de Russische eisch, die duidelijk zegt ,dat Turkije milD taide samenwerking met mogend heden. <jhe niet tot de Ziwarte' Zee-mogendheden behooren. van zelfsprekend direct indruist tegen de belangen van veiligheid in het gebied van deze zee. Maar Enge land en Amerika ruggesteunen het op zichzelf niet tegen zijn mach tige nabuur opgewassen Turkije en daarom voelt het niet veel voor de dringende Russische eischen. Toch is men er op voorberjeid dat aan die kanten iets ab{nor;-» maals kan gaan gebeuren en de militaire leiding van Turkije is 'dan ook buitengewoon waakzaam. De regeeringen van de Vereenigide Staten en Engeland staan sinds de publicatie van de tweede Sov jet-nota voortdurend in contact met de Turksche regeeringl. Want de Russen zouden ook graag een basis op Jurksch grondgebied heb ben in verband met hun verdedi gingsplannen voor de DardaneE len. wat volgens hen de souverei- niteit van Turkije heelemaal niet zou aantasten, iets waarvoor de Turken zelf weer bitter weinig voel en en tevens onbegrijpelijk vin den. i Al blijken Engeland en Ame rika tot nu toe tamelijk gereser veerd in hun houding ten opzich te van deze politieke kwestie, toch hebben de Vereenigde Statne bii monde van de hun waarnemend minister van Buitenlandsche Zaken Acheson al verklaard, dat zij „groote aandacht" hebben voorde ze kwestie en dat ziil hun toekom stige houding thans overwegen. Ook het bezoek van het Ameri- kaansche viegtuig-moederschip Randolph" aan Turkije, spreekt in deze een duidelijke taal. En dit alles zegt toch ook wel iets. Goed voorbeeld doet goed vol gen. Maar ih-et slechte evenzeer. Dit laatste wordt thans in Iran weer bewezen. iNadat eenige tijd geleden de (Noordelijke provincie Azerbeidsjan met veel moeite tot rust gebracht :was, is nu in het Zuiden een opstand uitgebroken. Uit verschillende plaatsen worden ernstige botsingen gemeld. De stad Boesjir aan de Perzische Golf werd door de regeering zelfs definitief verloren genoemd, en het schijnt dat de opstandelingen oprukken in de richting van de hoofdstad Teheran. Ook in het Noorden zijn als ge volg hiervan hier en daar weer onlusten uitgebroken en heerscht op enkele plaatsen guerilla-acti viteit Men geeft een paar Britse he, consuls <de schuld van deze nieu we opstand. Russische activiteit is hieraan vermoedelijk echter niet vreemd. f Ter Parijsche vredesconferentie heeft Joego-Slavië reeds verklaard, dat het weigert het vredesverdrag met Italië «te teekenen, indien als grens tusschen deze beide landen de zoogenaamde „Fransche lijn" wordt vastgesteld en evenzoo ten aanzien van de grenslijn tusschen Italië en het vrije gebied Triest. Tusschen Bulgarije en Grieken land wordt de voor-oorlogsche grens gehandhaafd. N Verder wordt in alle haast aan de afwerking der verschillende punten gewerkt om de conferentie zooveel mogelijk te bespoedigen, teneinde de vredesverdragen op korte termijn aan de Groote Vier ter beslissing te kunnen, voor-* leggen. Wanneer deze hun beslis-, sing nemen is nog niet precies bekend. Vliegtuig stort op een H. B S. te Apeldoorn. Een ontzettend vliegtuigongeval heeft Maandagmorgen te Apel doorn plaats gehad. Behalve de piloot zijn reeds 24 kinderen aan de bekomen brandwonden overle den. terwijl nog een groot aantal ten deele Zware brandwonden beeft opgeloopen. De bestuurder van een piilitair vliegtuig, dat van het vliegveld Valkenburg afkomstig is, maar vermoedelijk van het Vliegveld Teu gen was gestart, maakte kort na elf uur eenige kunststukjes .over de omgeving van de Jachtlaan, waar zijn ouderlijke woning ligt. Daarbij kon hij, na een zoogenaamd en rol, het toestel niet meer omhoog krij gen, raakte met den vleugel den nok van het dak van het gym nastieklokaal der Chr. H.Bi.S. aan de Jachtlaan, waar op dat oogen - blik 25 leerlingen, allen jongens, onder leiding van den leeraar, aan het turnen waren. De gevolgen wa ren ontzettend. De linkervleugel brak af en de inhoud van de zich daarin bevindende benzine tank werd door een gat in het dak in het gymnastieklokaal geworpen, dat onmiddellijk volkomen in brand stond. De brandende benzine deelde zich aÉtn de toestellen .en de klee ding der&kinderen mede, waardoor deze zeer zware brandwonden op liepen en sommigen van .hen direct werden gedood. Men slaagde er met behulp van schuimblusschers vrij spoedig in het vuur te dooven, maar inmid dels hadden vrijwel alle leerlingen brandwonden opgeloopen, variee- rende van lichte tot zeer zware. Zoo goed als allen moesten dan ook naar het ziekenhuis worden vervoerd, waar bii aankomst vier hunner reeds bleken te zijn over leden. 1 De bestuurder van het vliegtuig, wiens lijk enkele tientallen meters verder met de brandende resten van de machine werd gevonden, bleek op slag te zijn gedood. Piloot maakte zijn eerste solovlucht. Van bevoegde zijde deelde men med, dat de ramp te Apeldoorn veroorzaakt werd door een jongen vlieger van de luchtstrijdkrachten, die gedetacheerd was bij den ma- r i neluch t vaar tdie n s t De sergeantvlieger was meteen Firefly voor zijn eerste solovlucht van het vliegveld Valkenburg op gestegen met order een half uur in de omgeving te vliegen, om vertrouwd te geraken met het toe stel. Hij had dus in de omgeving van Apeldoorn niets te maken en is geheel op eigen gezag daarheen gevlogen, met het voren gemelde gevolg. Zijn moeder stierf van schrik. Naar wordt vernomen, heeft de moeder van den vlieger het onge luk zien gebeuren. Zij werd door een beroerte getroffen en stierf. De naam1 van den vlieger is ser- gèant-vlieger M. W. D. Christern. H.M. de Koningin betuigt haar deelneming. H.M. de Koningin heeft door den burgemeester van Apeldoorn, mr. A. L. des Tombe, haar deel neming laten betuigen aan de ou ders van de leerlingen van de Chr. H.B.S. die bij de vliegtuigt ramp om het leven zijn gekomen. Seyss Inquart vraagt interventie van H. M. de Koningin. ISeyss Inquart heeft een brief gezonden aan Koningin Wilhelr rnina, waarin hij Plare Majesteit verzoekt te zijnen gunste te inter- venieeren bij den geallieerden be stuursraad, die op het oogenblik te Berlijn beraadslaagt over de door de veroordeelden ingediende glrati e ve r zoeke n Seyss Inquart Theroept er zich op in zijn verzoekschrift, dat hij' door persoonlijk ingrijpen hetNe derland sche volk rampen; zou heb ben bespaard. Voorts beroept hii zich op menschlievende maatrege len. J ie onder zijn bewind ten bate van het Ned erland sche volk zou den zijn genomen. Staat de Indonesische kwestie op den drempel van een oplossing Nadat prof. Schermerhorn bij de openingszitting van de conferentie te Batavia zijn rede had uitgespro ken, verkreeg Soetan Sjahrir het woord. Sjahrir was het vertrouwen toegedaan, dat de onderhandelin gen gemakkelijker zullen zijn, dan die, welke onder leiding van Lord Inverchapel werden gehouden, aan gezien op het oogenblik de Neder- landsch-Indonesische kwestie ver der gerijpt is en sedert dien ver helderd is. Naar de ondervindingen heb ben de Britscbe strijdkrachten sinds zij na de Japansche overgave in dit land aan wal kwamein, een juiste waardeering voor de natio nale beweging en voor de gewel dige nationale revolutie, die .er uit groeide getoond. Op het oogenblik komt de kwes tie met de Nederlanders op een nieuw plan. Evenzoo beginnen wij, aldus Sjahrir, de huidige onder handelingen met nieuwe hoop. Het Nederlandsch-Indonesisch vraag stuk is in de afgeloopen maanden voor de betrokken partijen, ook voor de Nederlanders, duidelijker geworden. Met de aankomst van de commissie-generaal onder lei ding van professor Schermerhorn, welke comimissie volgens de per soonlijke verklaring van haar lei der, met groote bevoegdheden is bekleed, mag verwacht worden, dat het Nederl.- Indonesische vraag stuk tot bevrediging van beide par tijen vreedzaam kan worden opge lost. Wij gevoelen, dat beide par tijen op den drempel van zulk een oplossing staan. Prins Bernhard-Fonds geïnstalleerd. Met een uitvoerige red'e heeft Prins Bernhand het bestuurscol lege van het „Prins Bernhard Fonds' 'te Amsterdam geïnstal leerd. In deze rede zeide Hij' o.m. „De nieuwe taak van het P.B.F. zal zeker niet gemakkelijk zijnon- der de huidige omstandigbf;den. Feitelijk is het een dubbele taak en wel1bet geld bij' elkaar bren gen; 2. bet zoo doehnatig 'moge lijk te besteden. Zal de'tweede taak al heel wat puzzels met 'zich bren-4 gen, de eerste zal nog 'aanmer kelijk meer zorg baren, want het P.B.F. is een eigenaartdiig fonds, n.l. een fonds zonder fondsen. 'En wil het P.B.F. inderdaad goed werk kunnen doen, dan, zullen be langrijke bedragen noodig zijn". Tenslotte deelde Prins Bernhard mede, dat het nieuwe P.B.F/. nog poor het officieel bestond, met den Anjerdag 1946 ruim f 400.000 bij een beeft gebracht. Het is een, be scheiden, maar een goed btpgin. Voorzitter prof. mr. R. P. Cle- veringa sprak een kort dankwoord, waarna het bestuur zJijh, eerste werkzitting aanving. VOVA-redacteur gearresteerd. De oud-redacteur van Volk en Vaderland, M. J. L. van Nierop, is een dezer dagen door die P. R. van Enschede te Utrecht nabij1 het station gearresteerd. Van Nierop verliet op den dag der bevrijding van Enschede, de stad en was se dertdien ondergedoken. Doodstral voor verrader. J. van der Sluis uit Groningen was ter zake .verraad, den dood ten gevolge hebbende, mishand er ling en hulp aan den Vijand., door het bijzondere gerechtshof te Leeu warden ter dood veroordeeld. De procureur-fiscaal van den bij zonderen raad van cassatie te Den Haag, had in deze zaak de straf gewijzigd willen zien in le venslange gevangenisstraf. De raad veroordeelde verdachte thans, conform de uitspraak van het Hof, tot de doodstraf. Vakorganisatie gedistilleerde dranken. Plet Bureau van de "Vakorgani satie voor Gedistilleerde Dranken en Eet Rantsoeneeringsbureau van deze organisatie zullen wegens ver huizing op Maandag 14 en Dins dag 1 5 October gesloten zijp. :Van Woensdag i"6 October aJ zijn bovengenoemde bureaux ge vestigd Westmolenstraat 2 (hoek Lange Haven), te Schiedam. Het telefoonnummer blijft 69340 (tel. Rotterdam).

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1