datumstempels Binnenland CHRISTELIJKE H. B. S. - WAALWIJK. 3E JAARGANG. NO. 61 MAANDAG 14- OCTOBER 194-6 Fokdag te Rossutn- Adelijke Huysen, Sloten, en Cas telen, soo die van ouds gelegen hebben, als die nog leggen in den Lande van Zuyt-Hollandt en Altena. WEER VOORHANDEN, Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L.J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Biji den. op 4 October j.l. alhier gehouden fokdag1. kwam de stier Roland van de fokvereeniging Am- merzoden aan de kop. terwijl de stier Harm van dezelfde vereen, op de tweede plaats kwam. De stier van de fokvereeniging Well ver wierf de derde plaats. In de klasse pinken verwierf Truus van P. Groeneveld te We'll de tweede prijs b. G. W. A. Treffers te Kerkwijk verwierf met zijn inzending drach tige vaarzen de eerste prijis a, iste prijs b en 2de prijs a. In de klasse met drachtige vaar zen behaalde Wout je van J. Vos te Delwijnen de ie prijs a, Ans van G. v. Genderen te Well behaalde de 2e prijs a. In de klasse koeien geb. in 1942 of later werd Francina van F. Goesten te Well 2de geplaatst. In de klasse ger. koeien geb. 1940 of 1941 'behaalde Irené van G. J. Rademakers te Amum er zoden de iste prijs b. Een tweede prijs werd behaald door Annie van G. F. van Zeelst te Ammerzoden. In afd. II, Rundvee F.H. vee- slag, had de fokvereen. Brakel een mooie coll. ingezonden. Kampioen en res.-kampioen werden respect. Bet je van Wed. B. Vervoorn te Brakel en Sanna II .van T. v. d. Zalm te Brakel. In deze af die e-' ling behaalden de jonge koeGijsje III van /oh. van Dalen te Bra kel en Bealtie, een drachtige vaars van C. v. d. Bogert te Brakel bei den een iste prijs. In de klasse pinken werden de 1 stelde en 3de prijs toegekend aan Jennie I van G. van Wijgerden te Brakel, Gijsje van Joh. van Dalen te Brakel en Arendje III van J. Versteeg te Brakel. Afdeeling III. Paarden type Landbouwtuigpaard Geld. type. In klasse veulens het mooie goed-' soortige veulen uit de ster merrie Ans van A. J. H. Maas te Aalsit, In de klasse een jarigen behaalde Jodeline van G. C. .Vervoorn te Brakel een derde prijs. In de klasse tweejarigen behaal de een iste prijs I tun ia uit de stermerrie Ans van A. J. H. Maas te Aalst. Hekkerda van N. v. d. Einden te Aalst behaalde in de klasise driejarigen een derde prijs. In de klasse vier- tot en met zevenjarige merriën de ie prijs Godona van C. A. Vervoorn te Brakel, 2a prijs voor stal genoot Garona. een 2b prijs voor Denta van J. v. d. Ven te Poederoijen. In de klasse achtjarige en ou dere merriën behaalde Ded'eüne van G. C. Ver voorn te Brakel een tweede prijs. In de klasse ster merriën behaal de Fenna van A. J. H. Maas te Aalst een ia prijs. .2a en 2b wer:-( den Ans van A. J. 'H. Maas te Aalst en Darona van C. A. Ver- voorn te Brakel. De rij 'werd' be-< sloten mfet Gastje van J. W. van Dalen te Brakel. In de klasse merriën met twee afstammelingen werd ie Ans van A. J. H. Maas ,te 'Aaltt, 2 Darona van C. C. A. Vervoorn te Brakel. Reservekampioen werd Godona van C. A. Ver voorn te Brakel, [Op de laatste bestuursvergade ring werd besloten een onderzoek in te stellen, naar het aantal leer lingen waarop deze school zal kun nen en mogen rekenen. Inzake de financiën zal, onafi hankelijk van de overheidssubsidie waarvoor deze school in aanmer king hoopt te komen, het Bestuur direct de beschikking dienen te hebben over een belangrijke som geld om tot oprichting van gen H.B.S. te kunnen geraken. Het Be stuur vertrouwt er op, dat het Prot- Christendom er ook wat voor over zal hebben om inzake de verdere opleiding in de wetenschap en de opvoeding zijner kinderen, zijn zelf standig bestaan en karakter Te handhaven. Er zullen voor plaatsen die "dit aangaat, in overleg met kerkelijke colleges gemeente-avonden worden belegd opdat het behouden van zelfstandig voortbestaan in den goeden zin des woords ook in dit opzicht doorbreke in het bewust zijn van het Prot. Christendom. Alle Prot. Kerken in dit rayon zul len een aanslag ontvangen met verzoek die voor 1 Jqn. 1947 wel te voldoen. Zal deze zaak kunnen slagen dan is het noodig, dat ie der kerkelijk college de door het Bestuur op haar getrokken wis sel prompt voldoet. Alles stelt het Bestuur, in af hankelijkheid van Godes zegen, in het werk om in dit rayon te ko men ook tot een goede middelbare school op prot. chr. grondslagdie. naar wordt gehoopt per .1 Sep tember 1947 D .V. haar deuren zal openen. Verder besloot het Bestuur .een voorloopig onderhoud aan te vra gen bij de betreffende inspectie. Daar en is geen volk soo ver aard, ofte ver bastard, dat niet en soude genegen zijn te weben sijn eerste beginsel ende opkomst, om het selve in oudheid .ende lanjd-i stands gelegentheid^ met ende be nevens (soo ni et boven and re te verlijken, ende na waarde te 'doen achten, daar van ons de gedenk schriften tuigen verstrekken. IN ZUYT-HOLLANDT. 't H u y s te A1 m strt: e i n. Almstein was voor de groote Watervloet van den jare .1421 een out Slot in den groten Waart van Zuyt-Holland, maar is als .doen beneffens alle de Dorpen en Cas- telen, aldaar gelegen hebbende, mede weggiespoelt en Vergaan had zijn naam van de .Riviere de Alm, en lag aan *'t Oostersche jgescheid van 'tambagt van Eem, 'twelk van outs begreep Eemkerk, Eme- steyn, Almstein, en paalde in het Oosten aan Uytalrn, in 'tZuiden aan den Alm, in 't Westen aan Almsvoet, en in 't Noorden aan de Graaf, daar deselve tegen de Werken, en Werkendam steytende is, en is groot hemelsbrete '1814 morgen. I 'tHuys t e B esoy e.fo. D e oud e IT e er en van Besoyen, gesproten uit den Huyse van Stryen. hebben op J^it Casteel hun woninge gehad, geliijk sulx de ou de ruïnen van "t selve uytwijsen, die in het Dorp van Besoyen te-» genwoordig gezien werden; dese PI e erlijkheid paalt aan 'd e .Oostzijd e aan Waalwijk, strekt Noortwaarts van de halve MJase af otvier de Oude en Nieuwe Straat, West waarts op tot Sprang toe, hebben de aan de Noortzlijde van de strate ten Westen het ambagt van Zuid wijn en over de straat Zuytwaarts op ten Westen belegen met 'sGre- duyn-Capel, en Waspik, hebbende eertijds een parochiekerk gehad met Waalwijk voorsz., als staande den Toorn van Waalwijk voor een gedeelte op den gront van Be soyen D e ambagts-heerlijkheid wert te Leen, gehouden van de Graaffelijkheid van Hollant 'en fs laast Heer daarvan geweest Gerard van Assendelft, Heer van Cralin- gen, Besoyen, Heinenoort. 't H u i s t e Bos h u y !s e n. Gelegen bij de ambagts-heerlijk heid van Sprang, 'twelk eertijds genoemt was des Heeren .Sprang van Arkel, aan de Oostzijde bel ent wet Waalwijk, Zuyt en Oostwaart strekkende van Loon op 'tZant; Desen Sprang mach, Wel gleseit werden een groten Boom op sigi selfs geworden te zijn, met seer schone en hoge Bomen beplant, insonderheid in het Bos. paar het voornoemde Huys gelegen is. De voornoemde Heerlijkheid van Sprang werd te Leen gehouden van de Graaflijkheid van Holland, en is in den jare 1400 gekomen in het Edele Geslagte van Van der -Duyn, door 't huwelijk van Adam van der Duyn, met een dogter uyt den Huyse van Wiele- stein. 'tHuys te Dussen. Gelegen onder Dussen. Munster kerk, is een schoon gebouw ge weest, uyt het water ppgebout bij Walraven van Gent, Pleere van Oyen. Dese Heerlijkheid van Dussen heeft haar naam van de Riviere de Dussen, die bier bij1 de Diussen loopt, en bestaat het selve in twee ambagten, te weten, Dussen Mun sterkerk en Dussen-Muylkerk het eerste, ^strekkende van der halver Dussen Zuytwaarts tegen Mewen, is nju ten dele wederom opgeko men (na de grote vloed van 1421 en werd dat Slot, Huys en Hof stede van der Dussen, met het ambagts-heersehap van Hesters- waarde, en dat ambagt van Mun sterkerk met Winde te Leen ge houden van de Graaflijkheid van Hollandhet twede. namentlijk Dussen-Muylkerk, strekt van de halve Dussen Noortwaarts op, te gen den Lande van Altena, bin- nens-dijks groot omtrent 700 mer- gen, wierd eertijds te Leen gehou den van de Heerlijkheid van Mer- wedebeyde deze ambagten heb ben t'samen ene Parochiekrek, wel ke staat in 'tambagt van Muyl- kerken is Dussen een Stambuys waarvan de Edelen van dien naam gesproten zjijn. In den jare 1607 koft Walraven van Gent, de herbouwer van 't Huys. de Heerlijkheid van der Dus sen voor veertigduysent guldens. in den Boekhandel van de Firma L. J. VEERMAN te HEUSDEN 7 indiversematen. 'tHuys te Di uy vies ten. Heeft in den verdronken Waart gelegen tusscben Laar en Poelwijk, en word daarom genoemt in de oude brieven Duyvestein in Poel- wijk, en Castrum Duyvestein apud Laar, waaruyt volgt, dat Laar en Poelwijk bij malkander gelegen hebben, en dat men niet geschre ven heeft, Leen maar Laan-iam- bachtdit Huys te Duyvestein is met den inbreuk van den groeten Waart mede vergaan (1421). 'tHuys te Laar i. was gelegen bij Poelwijk, gelijk' hi er voren aangetekent is, dat we vinden in Anniiversario Carthusia- norum Castrum Laar ad Poel wijk en is daarvan ook een Fami lie geweest. i 'tHuys t e W er k e n d a m. was een Slot of Burgt. waar op ,de oude Heeren of Borg graven plagten te wonen en voor ©enige jaren (plm. 1680) wederom opge- bout bij Jonker Hendrik van Eek is gelegen onder Werkendam in den Lande van Altena. anders ge selt het Borgglrafschap, daar de Werke is toegedamt en w©rd de voorsz. ambachts heerlijkheid te Leen gehouden van de Graaflijk heid van Holland, gis .de Heeren van den Lande van Altena, heb bende vele schone agterleenen en is jegenwoordig (168 5) daar van Ambachts-heer Jonker Daniël Oem van Wijngaarden. (Wordt vervolgd). De Koningin in Noord-Limburg. Daar H.M. de Koningin bij haar laatste bezoek aan Limburg niet in de gelegenheid was een bezoek te brengen aan alle geteisterde plaatsen, bracht Zjiil Donderdag opnieuw een bezoek aan Limlburg, om aandacht te kunnen schenken aan de gebieden ten Oosten van de Maas. H.M. de Koningin, die verge zeld werd door den .Commissaris der Koningin mr. dr. ,W. G. A* van Sonsbeeck, den kapitein-luite nant-ter-zee Goossens en haar se cretaresse rnej. GeLdens, vertoefde ongeveer een half uur op bet raad huis te Gennep, en liet zich voor lichten over de problemen .van de streek. Indonesië wil concessies doen. Volgens radio New Delhi zou Sjahrir gezegd hebben dat de In donesiërs bereid zijn zeer voor name concessies en garanties aan de Nederlanders te doen, indien deze de onafhankelijkheid van Ja va en Sumatra willen erkennen. Sjahrir zeide, dat de Indonesiërs zouden toestaan, cf&t Nederland- sche waarnemers en Nederlandsche troepen gedurende de overgangs- peiiode in Indonesië zouden blij ven. Zij zijn er echter beslist tegen onder Nederlandsch bestuur te blijven.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1