Politiek van de week. Bekendmaking. Plaatselijk Nieuws DONDERDAG 17 OCTOBER 1946 Adelijke Huysen, Sloten, en Cas* telen, soo die van ouds gelegen hebben, als die nog leggen in den Lande van Zuyt-Hollandt en Altena. 3e JAARGANG, NO. 62 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, üiro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Ee laatste phase van de Parij- sche vredesconferentie werd' vo rige week ingeluid. Ee inventa ris moest worden opgemaakt om te zien welke resultaten waren .be reikt, teneinde dezie ter definiteve vaststelling te kunnen voorleglgen aan de Groote Vier. Ntu komen meteen de groote struikelblokken voor den dag, zooals Triëstj, de bekende steen des aanstoots. Iedere delegatie kreeg1 voor elk der vijf vredesverdragen een half uur spreektijd toegemeten om nog, eens haar standpunt uiteen te ziet-' ten. Ee verdragen moesten afgle- handeld worden in de zgn. „volg orde van Moskou". Italië, Roe menië, Bulgarije, Hongarije, Fin land. Italië zal waarschijnlijk niet veel van zijn koloniën terugzien. En wat het geval Triëst aangdatdejoe- go-Slaven blijven halsstarrig en weigeren het Fransche compromis voorstel te aanvaarden, dat toch door de plenaire vergadering met tweederde van het aantal stemmen werd aangenomen en in deze .vorm dus aan de Groote Vier ,zal wotr-i den voorgelegd, die er zelf gieen, overeenstemming over ko;nd,en be reiken. Joego-Slavië blijft volhou den, dat het het Italiaansche vre desverdrag, waarin deze clausule wordt opgenomen, niet zal onder teekenen. Het zal veel afhangen van de houding die Sovjet-Rusland ten ,aanzien hiervan zal innemen,, nadat het definitief ervaren heeft aar het Oostersche of Slavische blok volkomen alleen staat tegen over de meening van de overige c onf e re n tiel eden B'ii de behandeling van het Roe- meensche vredesverdag bleek weer eens temeer, hoe dringend de Do- nau-kwestie om een oplossing vraagt. Zooals senator Vandenberg zeide „Een vrije Eonau is onmis baar voor een gezonde economi sche toestand en voor den v.rede in Centraal Europa." Joego-Slavië wilde dit alleen erkennen, wanneer hierin door alle oeverlanden werd toegestemd. Weer was het een Fransch voor stel dat tweederde meerderheid verwierf. Apart wend gestemd over de vrijheid van scheepvaart en het houden van een conferentie van de Groote Vier en alle oeveir-lan- den ter regeling van het .Dooau- vraagstuk. Dit »oorstel geldt ook als een volledige aanbeveling'voor den raad van de vier .ministers van Buitenlandsche Zaken. Na afloop betoonde zelfs Molo- tof zich tevreden met het Roe meense he verdrag. I Over het Bulgaarsche vredesver drag werd geen overeenstemming bereikt. Vischinsky schermde erg met de Russische sympathie voor het nieuwe Bulgarije, terwijl Grie kenland niet kon instemmen met het afwijzen van zijn eischen tot grenswijziging met dit land. Het Hongaarsche en Fvnsche verdrag werden in recordtijd be handeld en aangenomen, alhoe wel zonder algeheele overeenstem ming, zoodat ook hierover niet het laatste woord gezegd zal gijn, al heeft de Parljsche conferentie ermee afgedaan. Op 4 November zullen de Groo te Vier te New-York hun serie zit tingen beginnen, die de uiteinde lijke beslissing zullen moeten bren gen, maar dit zal nog zeer veel voeten in aarde hebben. Wat de Eardanellen-kwestie be treft hebben de Vereienigde Staten in een nota aan de Sov'jet-Uinie laten weten, diat zij van meening zijn, dat de Tur'k'sche regeeringj de voornaamlste verantwoordelijk heid moet blijven dragen voor de verdediging hiervan en dat, als deze zee-engte mocht worden aan gevallen. of bedreigjd met een aan val, een actie van de Veiligheids raad der Vereenigde Volken zal. worden verzocht B'ij de overeenkomst van Pots dam kwamen de groote mogend heden overeen een conferentie bij een te roepen voor de .herziening der zee-engten-conventie. Ee Ver eenigde Staten verklaren zich hier. nog steeds toe bereid. Turk'ije wil slechts direct met. Rusland over deze kwestie onder handelen. ,als het er van overtuigd is dat het b'ii weigering ,van de Russische eischen kan rekenen op den blij vend en steun van Engeland' en Amerika. Caar zal het zich waarschijnlijk weinig zorgen over behoeven te maken. IN ALTEINA. 'tOude Slo t van A'lt^na. Tot Altena. -Jaar het gantse Lant van Altena sijn naam van heeft, plag een ouden Toorn te staan, en is daar eertijds een seer oud Slot geweest, gelegen op een heuvel (achter de boerderij' van den Landbouwer van Breugel te Almkerk), 't welk anno '1395 swaarlijk belegert wierde door Hertoch Albregt van Beyeren,doe de ballingen, die altijd van Poel geest, §ijn boele, met Willem Kuy- ser dootgeslagen hadden, daar op gevlugt waren. Dese seer oude Heerlijkheid yan Altena plag van ouden tijden Leen te zijn van den Grave van Clevie, tot dat in 't jaar 1332 Grave Willem' de Goede de overigheid van dese plaatse kogt van Grave Dirk van Clewe, dan de Heerlijkheid en het goet ofte in komen heeft al 't sedert den jare, 1155 toebehoort de Heeren van Hoorn.. (namaals Graven gemaakt) sob dat te dier oorsake de Heeren ofte Graven van Hoorn, leenman nen waren, en altijd geweest zijn van de Graven van Hollant, 't se dert dat Heer Willem1 van Hoorn troude d'erfdochter van den Hee- re van Altena; een van sijn nako melingen, als Heer Willem van Hoorn van Altena en Gaasbeen,, troude omtrent het "jaar 1310 Vrouwe Oda. erfdochter van Heer, Claas van Putten en Stryen. Ee laatste Heer van Altenawas Philips van Mont-Morency, Grave van Hoorn, stervende een d,eerlij - kendood te Brussel, anno 1^568 sonder kinders, maakte bij Testa ment Hoorn en Altena sijn we duwe. Vrouw7e Walburg van Nyen- arent, die also Vrouwe van Al tena wert, en 'in 'tbesit quam mits de vrede te 'Gent anno 1576, sijndq te vooren Hoorn en Altena gecon- fisqueert t'sedert den jare ,1567. Sij stierf anno 1600 hebbende te vooren Altena met Wourcum ver- kogt aan de Heeren .Staten van Hollarudt voor 90 duysent guldens en so is de Heerlijkheijlt van Al tena aan de Eomeynen van FTol-i landt gekomen,daar het een Leen van plagte te sijn. ■Onder Altena en Wourcum be horen het Slot Louvesitein, gele gen op de punt van de bijeen.»- loop van de Maas en Wale .Alm kerk, pyssen, Ryswijk, 'Neereyl, Opeyl, IJytwijk, Waarthuysen, Eim- mikhoven, SleeuwijkJ, den Hil. (Wordt vervolgd). Invulling aanvraagformulieren consumenten- crediet. Wanneer het u niet mogelijk is om het aanvraagformulier zelf in te vullen, dan kunt u zich daar voor wenden tot ie. de administratie van de fa briek of het kantoor van ,uw werk gever. 2e. het gemeentehuis uitsluitend op Maandag, Woensdag en Vrij dag tusschen 16.30 en 17.30 uur., Voor de invulling van hjet for mulier mede te brengen He. Trouwboekje. 2 e. Rentenumlmer van alle loontrekkende gezinsleden. je. Distributie-stamkaarten van alle gezinsleden. 4 e. Gegevens voor loon en, Loon zakjes en werkgeversverkla ringen met betrekking tot de loonen van gezinsleden (for mulieren hiervoor worden gratis ten postkantore ver strekt). 5e. Spaarbankboekjes en andere, bewijsstukken omtrent (gelde lijke) bezittingen van alle ge zinsleden Volledig en juist ingevulde en geteekende formulieren by hoor en ofwel middels werkgever ofwel af zonderlijk te worden ingeleverd ten ge mee nte h u i ze Burgem. en Wet'h. voornoemd', A. van Delft, Burgemeester. H. Kant. Wethouder. Pleusden, 14 October 1946. IIEUSDEN. Donderdag 17 Oct. hoopt cand. J. Groeneveld, die door de Ned. Herv. gemeente alhier is be roepen. piet de gemeente nader kennis te komen maken. Daar de hieer Groeneveld, niet in de gelegenheid was dif voor, j.l. Zaterdag tie berichten, maakt de kierkeraad langs dezen weg be kend, dat aan die gemeenteleden gelegenheid tot kennismaking' wordt gegeven, 's avonds om 8, uur in de consistorie. De tijd is daar, dat men aanvragen in kan dienen voor het Consumentencrediet. Tegelijkertijd komen daarmede voor 'heel wat personen de moeilijkheden. Im mers komt men nu voor <Ie vraag te staan, welk doel dit crediet heeft wie wel of niet kan aanvra gen, de aflossing en hoe het aan vraagformulier moet worden in gevuld. Het N.V.V. wil u daarom helpen. Het correspondentschap Heus den heeft het initiatief genomen tot het beleggen van een informa- storische vergadering. Daarbij heeft zij een lid van den Eiistrictsraari voor het Consumentencrediet te Eindhoven bereid gevonden een uiteenzetting te geven en alle ge stelde vragen te beantwoorden. Vanzelfsprekend is het, dat moe der de vrouw met .het probleem van het consumentencrediet het meeste te maken heeft en men kan dan ook aannemen, dat zij met het verstrekken van een behoorlijke voorlichting het meest gebaat zal zijn. Daarnaast zijn natuurlijk ook; de mannen welkom. Het is daarom dat /ij die met het consumentencreidiet te maken zullen hebben op de eerste plaats worden uitgenoodigld tot een be zoek aan de openbare vergadering, die gehouden zal worden pp Vr,iju dag 18 October a.s. te half acht nam., in de zaal van P. Ver'heijj. SprekerW. Liefaard, lid van den Eistrictsraad voor het Gonsumenr tencrediet te Eindhoven. A.s. Zaterdag zal jn ver band met Junioren-voetbalcoimp. geen oefeningen worden gehouden, voor de korfbal. AALBURG. Men is thans bezig met de restauratie van den bekenden ko renmolen alhier. De jroeden der wieken zijn reeds aangebracht. Ook! zal een nieuwie. kap gebouwd wor den. ft'! De landbouwer Johs. Bou- man alhier, rooide een biet welke, het kolossale gewicht had van 171/9 pond. AALST. Het echtpaar M. van ;Ofe en J£>. van Os-Haasakker, vierden vo rige week Donderdag hun 4 5-jari ge echtvereeiniging. Ee Chr. J.V. „Samuël" vergadert voortaan niet meejr des Maandagsavonds, doch elke Don derdagavond om 7 uur. ALMKERK. Het huis van W. y. d. Wa ter wordt ingericht als auto-repara tie werkplaats, terwijl daaraan te vens een chauffeur wordt verbon den. I 25 Oct. a.s. hoopt het echt paar P. v. Wijk-Pruyssen aan de Bloem steeg zijn 40-jarige echt- vereen. te heidenken. Wij wen- schen hen nog vele jaren toe. Het zal hen dien dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. ANDEL. Reeds eenige tijd .is teen baggermolen bezig de vaargeul van de Maas uit ;te diepen. Een van de schuiten, die voor bet zandtransport gebruikt worden, kapseisde echter door (Onevenwich tige belasting waarschijnlijk, zoo dot een bok .van elders irüoeslt worden aangevoerd, om' "het vaar tuig weer in zijn normale positie te brengen. 1 DUSSEN. Voor het bouwfonds werd, in de Ger. Kerk over September f 21.76 gecollecteerd. Het herstel van den onder bouw der brug bij Keizersveer heeft de Rijkswaterstaat opgedra gen aan de Firma H. Ji Neder- horst te Gouda. Genoemde firma is inmiddels met haar werkzaam heden begonnen. m

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1