Fokdag te Almkerk. 3e JAARGANG. NO. 63 MAANDAG 21 OCTOBER 194-6 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L.J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur PERSVERSLAG. van de vergadering! van den Raad van Bijstand van de Ka mer van Koophandel en Fabrie ken voor Noordbrabant, kan toor Waalwijk, gehouden te Waalwijk op 14 October 1946. f Aanwezig alle leden, behalve de heer Wijnbelt uil Woudrichem, die bericht van verhindering had ge zonden. Voor zit per de heer J. W. van Heesbeen. Na vaststelling van de notulen van de vergadering! van 25 Fe-* bruari 1946 installeerde de Voor zitter den heer Wenniekes pis lid van de af deeling Grootbedrijf. Spr. ziet in het nieuwe lid, die als leider van een belangrijke .schoen fabriek en als bestuurslid van de federatie van schoenfabrikanten in het bedrijfsleven een belangrijke plaats vervult voor de Kamer een groote aanwinst en vertrouwt, dat de Kamer lang van zijn inzichten en adviezen zal kunnen profiteer- ren. 1 Foor de Kamer was a an den. Mi nister van, Openbare Werken en Wederopbouw een schijven gezon den, teneinde te verkrijgen dat het groote waterstaatkundige werk, omvattende de afsluiting van Oude Maasje en Rouge en de indijking van de Brabantsche Biesbosch, een werk waarover vanwege de Kamer in 1934 een uitvoerig rapport ver scheen. zoo spoedig mogelijk tot stand komt. Fe Kamer wees er in dat schrijven op, dat bij de tot standkoming van dat-werk uitge strekte landbouwgebieden zoowel ten Zuiden van Bergsche Maas en Armer als in de Brabantsche Bies-^ bosch voor alle gewassen bruik baar zullen worden en derhalve voor de productie beduidend groot te re waarde zullen verkrijgen, ter wijl thans herhaaldelijk groote schade geleden wordt door onver wacht hooge waterstanden en inun daties. Niet alleen echter .voor de landbouw is dit werk van groote waarde, ook handel, industrie en de stichtings mogelijkheid van woonkernen zal er ten zeerste door worden gebaat. Immers het in ge bruik nemen van geschikte indus trie-terreinen. «Je uitvoering Van noodzakelijke havenwerken, aanleg en onderhoud van onmisbare ver keer svVegen, ruil verkavel i n gen e.d. l alle voor deze 'streek hoogst drin gende werken, worden "na de uit voering van dut belangrijke werk mogelijk. Vele gemeentebesturén aan wie medewerking gevraagd was. hebben bericht gezonden, dat zij de pogingen van .de Kamer in deze van harte ondersteunen. Ver schillende leden onderstreepten, na de toelichting door den Voorzit ter. de belangrijkheid van dit werk en de noodzakelijkheid van een spoedige uitvoering. Met klem heeft de Kamer bij de directie van de 'Ned. Spoorwegen aangedrongen, om het personen vervoer per trein 'door de Fang- straat zoo spoedig inogelijk weer te hervatten en 'dit reeds onmid-* dellijk te doen op dat die el van de lijn. dat reeds hersteld is. Het ant woord van de N.S. was in geenen- deele bevredigend, zoodat het Bu reau meent, dat ten deze pogin gen verder moeten Vorden aan gewend. De zgn. verbetering, wel ke de Spoorwegen 'door het in gebruik nemen van autobussen voor plm. 80 personen, willen toe passen brengt geen werkelijke ver betering in. de verbindingen met het westen. |En ld.it is toch onm.is-i baar voor thandel len nijverheid^ die om talrijke 'redenen ,een goe de verbinding met 'Rotterdam en den Haag broodnoodig 'hebben. Een reis naar ld en Haag zal, o ok nh het inleggen 'van nieuwe bus sen met (conductrices, acht ulren in beslag blijven nemen. Die ver gadering vereenigde zich met de zienswijze van het Bureau, en de nadere toelichting van den Voor zitter. Fe voorgenomen aanstelling van conductrices op de autobussten van de B.B.A. beeft ook het Bureau, doen besluiten, zich bij de directie der B.B.A. met klem te verzetten, tegen de uitvoering v$n dit .plan, dat én om economische redenen én op sociale 'gronden verwerpelijk is. Fe vergadering 'sloot zich aan bij de meening van het Bureau.. Naar aanleiding van klachten over de postverzending in jde na middag heeft het 'Bureau, jstappen gedaan, die er toe hebben geleid, ■dat voor een deel van de Fang- straat correspondentie, tot 8.30 uur 's avonds gepost, jiog denzelf den dag verzonden wordt. Tien aanzien van verbetering van post- be stelling werd nog gieen succes bereikt. Pogingen daartoe 'zullen nog worden aangewend. Tevens- zal worden getracht verbetering' te brengen in het telefoonverkeer, mogelijk door bespoediging 'van automatiseering. Het Bureau richtte 'zich telegra fisch tot den 'Minister van Econo mische Zaken, teneinde een ratio- neele prijsealculatieregeling! voor de schoenindustrie te bevorderen. Het Burea'u beeft zich bij' den Minister van Financiën verziet te gen de opheffing van het Registra tiekantoor te .Waalwijk en het Be lastingkantoor te Dongen. Dit heeft niet tot (een gunstig resultaat ge leid. behoudens dat voor Don gen de aanvankelijk' voorgenomen nieuwe indieeling van het gebied eenige verbetering beeft onder gaan. De -Voorzitter betreurde bet, dat om een kleine, misschien zelfs slechts schijnbare, -bezuiniging op deze dienst aan de gemeenschap een, in -verhouding 'veel zwaardere last wordt opgelegd. De kosten voor reizen en het verlet van tijd voor bet publiek wegen veel zwaar der dan bet loon van een of twee ambtenaren, terwijl (daarnaast an dere overheidsdiensten er toch nog zwaarder door worden belast. Ook de vergadering achtte hier geen reëele bezuiniging aanwezig ;en be treurde de opheffing van beide kantoren. Door beurtvaartdiens.ten werd sinds de bevrijding, van de loswal van het .Wilhelminakanaal onder Dongen geen .gebruik meer ge maakt, wat voor handel en indus trie in Dongen ernstig nadeel be- teekende. rlaar goederen nu extra naar en van de loswal onder Riijen moesten worden vervoerd. Met het college van B. en Wl. van Dongen nèett het Bureau gepoogd hierin verbetering te brtengen. Volgens de laatste berichten zal met Jia- nuari 1947 hierin de verlangde verbetering kunnen .worden ver wacht. De huisvesting van de voor een groot deel van de Fangbtraat zeer belangrijke Nijverheidsschool te Waalwijk laat veel te wensjchen. over. Reeds eerder, voor de bevrij ding, was- de beschikbare ruimte onvoldoendebij de bevrijding werd nog een deel verwoest. .Op verzoek van het Stichtingsbestuur heeft het Bureau bjiji den Minister vgn Onderwijs „Kunsten en Weten schappen op een spoedige bouw van liet noodzakelijke schoolcorn- plex aangedrongen. Verschillende leden onderstrepen de belangrijk heid van deze school en spraken het vertrouwen -uit, dat het ver langde gebouw spoedig zal worden gesticht. Blijkens miededeeling van den Minister van Economische Zaken zal ook voor 1947 de heffing van, 25 opcenten op de bijdragen voor het Handelsregister .zijn toege- staan. Ee vergadering keurde het Besluit van bet Bureau, olm! yan deze bevoegdheid gebruik te ma ken, goed. - x -1 De Voorzitter gaf een uiteenzet- tir^g van de be teekenis van. een Tolunie tusschen Nederland, Bel gië en Luxemburg. Hlij schetste de voordeelen zoowel als de na- de elen. waarbij -hij1 er op wees,, dat o.a. de lederindustrie er wel eens ernstige moeilijkheden van zou kunnen ondervinden. Spr. ging daarbij ook in op de groote be tee kenis. van een economische Dinie tusschen de drie genoemde landen Ten aanzien van de tabaksanee- ring kon worden geconstateerdy dat deze thans geheel van de baan is en een eventueele nieuwe sa neering een betere wettelijke basis zal moeten hebben dan de distri butieregeling. Het brandende vraagstuk van de fietsbanden wordt in zijn oplossing geremd door het gebrek aan het voor de fabricage onmisbare staal draad. Deze staaldraad, die denoo- dige buigzaamheid moet bezitten en tevens rekvrij moet zijn, wordt uit Engeland ingevoerd. Deze in voer is thans onbevredigend. De vergadering vroeg zich af, of het niet mogelijk zou zijn deze draad in Nederland te doen vervaardigen zoo noodig in opdracht van de Regeering. Ook ten aanzien van de toewij zing van personenauto's voor het bedrijfsleven waren er vele wen- schen. De Voorzitter constateerde, dat het aandeel van de provincie Noord-Brabant in de ingevoerde nieuwe auto's veel te gering is. Er is niet voldoende rekening ge houden met de omstandigheid, dat het Militair Gezag na de bevrijding hier de beste wagens heeft mede genomen en dat de verkeersmoge- iijkheden in het zuiden des lands bij -die van het westen en noorden nog verre ten achter staan. Ten slotte werd hier van de toegewe zen auto's slechts 1 zware op 3 lichte ontvangen, terwijl in de overige provincie's die verhouding veel gunstiger is, n.l. 1 zware op 2 lichte wagens. Ook de toewijzing zelf is niet steeds bevredigend. In deze aangelegenheid blijft het Bureau diligent. Pogingen zijn in het werk ge steld om vensterglas voor deze streek toegewezen te krijgen. Hoe wel toezeggnigen zijn gedaan, is het glas nog niet verschenen. De Voorzitter wijst er nog op, dat ten dienste van het bedrijfsle ven een Ambtenaar van het Mini sterie van Economische Zaken op de Kamer zitting houdt. Er be staat daardoor gelegenheid, in de moeilijkheden die men onder vindt de juiste raad en dikwijls ook daadwerkelijke hulp te ver krijgen. Tenslotte besloot de vergadering nog, bij de B.B.A. aan te dringen op het zoodanig indeelen van de dienstregeling der bussen dat reke ning wordt gehouden met het aan vangen en sluiten van de-bedrijven in de verschillende plaatsen, welke door de B.B.A.-bussen worden aan gedaan. (Vervolg'). Uitslagen Rundvee. Klasse I. Stieren geb. voor 1 Oct. 1944: ia pr. Bernard van C. M. Donken te Drongelien, ib pr. Olenius van V.Z1.O.F1. afd. Up- pelschend'ijk te Al'mklerk. pste pr. Luctor tan Fokv. „De Toekoimfst te Rijswijk, 2de prijs Mijntjes Al fred van D. W. v. ~Mers[berg|en te Bab.-Broek, van M'. v. Bragt te Hank 3e prijs. Klasse II. Stieren gleb. tusschen 30 Sept. 1944 en 1 Aug. 1945 iS'te prijs Willem' van de Stier- houderij1 te Almkerk1 Dorp, 21e pr. Iwan van G. Boll te Doeveren, 2b pr. Sylvanus Alidus van Stierhou- der'ij Nieuwendijk, 3de pr. Clara's Frans van J. Dekker Mjztn. te Alm kerk', E.V. Vluchteling van Stier- houderij Uitwijk-Waardhuizen, E. V. Klejij berger van Stierhouderij And el, E.V. Herman van Maris Boll te Doeveren. Klasse III. Stierkalveren geb. tusschen 31 Juli en 1 Jan. 1946 2a pr. van W. Snoek te Nieu wendijk. 2b pr. Frans van Thij!s 13 van P. Di. Dekker Bzn. te Sleeu- w'ijk, 3de pr. Kleijberger 42 van Jac. Brand er horst Wzm. te Ee then. Klasse IV. Melkgevende stam boekkoeien geb. voor 1 Jan. 1941 ia pr. Klara van Jac. Brander- horst Wzn. te Eethen, ib pr. Pel- lie 8 Van J. Dekker Mlzin. te Alm kerk, 2de prlijs Geertje 5 van H. Crezee te Nieuwendijk, 2de prijs Truus 31 van Jac. Branderhorst Wzn. te Eethen, 3de prüjs Antje 4 van Job van B reugel te Almkerk; 3de prijs Vossy 4 van M. Ver-s schoor te Almkerk, 3de prjijs Jo hanna 24 van H. Tolenaars te, Nieuwendijk, 3de prijs Orrie ,i 1 van Gebrs. Verschoor te Alm kerk, E.V. Juliana 2 van C. 'Ml. Donken te Drongelen, E.V. Antje 5 van M. Verschoor te Almkerk. E.V. Suza II van Gebr. Verschoor te Almkerk. Klasse V. Drachtige droogstaan de koeien geb. voor r Jbn. 1941 iste prijs Jaantje 3 van H. Crezee te Nieuwendijk, 2'a prijs van C. M Fonken te. Drongelen, 2b pr., Margje 4 van Gebr. Oertemans v. d. Schans te Drongelen. Klasse VI. Melkgevende R. of Fokregisterkoeien geb. voor 1 Jan.. 1941 ia prijs Adri 3 van J. Rek ker Mzn. te Almkerk, ib prijs Noria van H. Crezee te Nieuwen dijk. ic .prijs Maaike 19 van J(ac. Brander horst Wzn. te Eethen, 2a prijs Bertha van W. v. Hofwegen, te Almkerk, 2b prijs Clara van F', v. Mersbergen te B.-Broek. 2cpr. Jaantje van T. v. .Oudheusden te Waardhuizen. 3a pr. Ellv 2 van Kind. Fibbits te Almkerk', 3b pr.. Pietje van W. Snoek Azn. te Alm-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1