Politiek van de week. Binnenland Plaatselijk Nieuws 3E JAARGANG. No. 64 DONDERDAG 24 OCTOBER 1946 uND vah ALTtHA Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L.J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advert-entiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur 'Ondanks het feit dat iedereen er volkomen op voor bereid was, heeft toch de executie van de JDuiit- sche oorlogsmisdadigers te Neu renberg in de vroege morgenuren van Woensdag, 16 October, overal ter wereld groote .beroering ver wekt. Evenals het 'feit, dat een der voornaamste schuldigen, Hermann Goering, nog; kans 'had gezien zelf moord t e pleg e n om zioo d e he mi toegedachte straf te ontloopen. iMen hoeft zich over deze be roering niet te 'verwonderen. Hier mee werd een der somberste hoofdstukken in de geschiedenis van Europa afgesloten, een tfjtd- perk, dat in 'de herinnering' van hen, die het bewust m'eemaakten, steeds een zwarte plek zal blijiven. We kunnen onze blik nu weer meer gaan richten op de gebeur tenissen, die om ons "heen plaatsi vinden en die mee onze toekomst zullen bepalen. Of men nu op'timi's»- tisc'h op pessimistisch ten «opzichte hiervan gestemd is, niemand kan met stelligheid zeggen hoe die toe komst in werkelijkheid zal z.ijn en daarom zal onze aandacht steeds geboeid blijven. Ongeveer tegelijkertijd werd een andere episode afgesloten" De Pa- rijsche vredesconferentie sloot haar deuren en gtng uiteenzonder vrede te hebben gemaakt. De groote staatslieden hebben allen nog eens. gesproken, de een hoop vol, de ander somber en ontevrer den, ieder naar zijp inziojht en levensj- of wereldbeschouwing, zon der dat men erin geslaagd is de algemeene gevoelens te vertolken. De groote krachtproef der uitein delijke beslissing moet ook «nogl geleverd worden door de Groote Vier, die de vredesverdragen te New-York nogmaals aan hun «op vattingen en gevoelens zullen toet sen en vergelijken met de uitkome sten van de algemeene vredescon ferentie. Willen zij den .wereld vrede bewaren, dan zullen zij eerL voor ieder aanvaardbare oplossing moeten vinden. En daarachter blijft nog dreigen de onopgeloste kwes tie Duitschland, idie alleen nog zeer veel 'zorg zal baren. Maar zij kunnen de kwestie niet blijven ont wijken. De opstand in Zuid-Iran is ook weer geëindigd. De opstandige stammen zullen een grondwet krij gen en dje provincie Fars, een ei gen provinciale raad en «moer af gevaardigden in het centrale par lement. De opstandelingen van hun kant zien af van autonomie voor de provincie Fars en onderwerpen zich weer aan die centrale regee ring te Teheran. maar op een anidiere grond dan die. waarop Moskou zijn meeding gefundeerd heeft. Bovendien wordt de Sovjet-ieisch 'tot gezamenlijke verdediging bij' voorbaat needs van <de hand giewiezen. i Het verdrag moet herzien wor den, niet omdat de zee-engten tij dens dien oorlog door schepen van de as bevaren zouden zijn, want dit ontkent de Turkscbe nota, maar omdat de tijd het eischt in verband met de Russische voor stellen betreffende de doorvaart van oorlogs;- en koopvaardij sche pten. 1 Behalve door Rusland en Tur- kijie zal de conferentie, jmoeten wordfen bijgewoond door Amerika, Engeland en Frankrijk;, evenals, door die andere omderteekenaars van de Conventie van JVDontreux. In een antwoord óp de tweede Sovjet-nota, welke onder meer een aandeel eischte in de verdediging yan de Dardanellen en een beper king van het bestuur tot de Zwar te Zee-moge rid heden, heeft Tur kije zich bereid verklaard de ge- heele kwestie der zee-engte voor een internationale conferentie te brengien. De weg tot onderhandeling be treffende een herziening van het verdrag van Montreux is nu dus odk van Turksche zijde geopend. Verhooging van de posttarieven met ingang van 1 November a.s. Met ingang van i .November a.s. zullen de posttarieven een verhoot- g'ing ondergaan. De binnenlandschie porti zullen van dien datum af zijnbrievien interlocaal t.m. 20 gram iooents (nu 71/2) lokaal 6 cents (nu 5) briefkaarten: interlocaal 71/s> cent (5); locaal 5 cent (4); drukwer ken t.m. 50 gram 2 cent (r1/*)"- De buitenland,sche porti bedra gen brieven t.m. 20 gram 20 cent (121/2) briefkaarten 12V2 c- (71/2) drukwerken 4 (2V2) Het aanteekanrecht is voor bei de categorieën gebradht op. .15 ct. (thans 10 centj. Wat het binnenlandsc!he postver keer betreft wordt het tarief voor brieven van 20 tot 100 gram 15 cent. van 100 tot 200 grajm 20 cent. Zoo spoedig mogelijk zal de expressebestelling weer worden ingevoerd. Het tarief zal van 10 ojp 30 cents worden gebracht. Waarschijnlijk met ingang van 1 Februari zal het .ook weer moge lijk zijn per pakketpost te verzen den. De porto-kosten zullen .5 cent goedkooper zijn, dan die voor briefverkeer, n.l. tot en met ij kilogram 30 cent, van 1 tot 3 kgi 45 cent van 3 tot .5 kg óo cent(,, van 5 tot 7 k"g 80' cent en van 7, tot 10 kg een gulden. De grenscorrecties in de Kamer. De T\veede Kamer is telegra fisch bijeengeroepen tegen Don derdag 24 October, te 1 uur. Na afhandeling van enkele an dere zaken gaat de Kamer in be-> sloten vergiadering, ten einde de regeering; in de gelegenheid te stellen een verklaring af te leggen betreffende de door haar aan de vier groote mogendheden kenbaar te maken wen.sch.en omtrent grens correcties. De voorstellen, waartoe de re geering tenslotte gekomen is, zijn uiterst bescheiden en omvatten een gebied 'mpf piet meer dan 75.000 tot 100.000 Duitschers. De gebieden in kwestie sluiten inde groote Duitsche inspringing in de Nederlandsche grens bij Coevorden, Groenlo, Nijmegen en Zuid-Dimburg. Voorts verluidt, dat de Ned. Regeering van plan is het eiland Borkum te vragen om1 gevangenen onder te brengen. De strooken land, waarop aan spraak wordt gemaakt, bevatten zekere vindplaatsen van steenko len en olie en nuttige kleine rivie ren. De plannen der grenscorrectie houden verband met de Ned. plan nen voor een algemieenen ecomior mischen wederopbouw. Mogelijk is, dat wanneer de grenskwestie de finitief te berde wordt gebracht, zij deel zal uitmaken van een. g!root program van economische eischen jegens Duitschland. Naar verluidt, overweegt het Kabinet, of het raadzaam is, de territoriale aan spraken im te dienen in rui'mier verband, doch het is daarover nog niet tot een besluit gekomen. Het vuren in Indonesië nog niet gestaakt De plenaire zitting, die Maan dagochtend om tien uur in Batavia aanving, heeft meer dan drie uur geduurd. De hoop, dat op deze zitting een order tot het staken van. het vuur zou wordeh uitgevaardigd, is niet in vervulling gegaan, aan gezien de gemengde wapenstil stand scom'missie niiet voor de ple naire zitting kon bijeenkomen door de afwezigheid van Soedirman en de zijnen. Eenstemmig1 werd echter besloten, de politieke besprekingen tusscben Nederlanders en Indone siërs lieden aan te vangen. Doodstraf tegen Jodenverrader. Voor het Amsterdamsen Bijzon der Gerechtshof werd de doodstraf geëischt tegen den 44-jarigen AmL sterdamschen koopman G. J. de Groot (een Ossenaar van geboor te) die tijdens de bezetting tallooze jood,sche landgenooten aan de Duitschers heeft verraden. HEUSDEN. Cand. J. Groeneveld teAl- blasserdam heeft voor de toezeg ging van beroep bij de Ned. Herv. gemeente alhier bedankt. Door het Comité uit de oud leden der IIeusden.sehe Fanfare, werd Einsdagavond 4m1 den Voor zitter der vereeniging een bedrag van f216.overhandigd, bijeen gebracht door oud-leden en be stuursleden in en buiten de ge meente. Dit huldeblijk ter gelegen heid van het 40-jarig bestaan,.heeft ten doel om de zwaar getroffen, vereeniging zoo spoedig motgielijk weer aan instrumenten te helpen. Begrijpelijk werd deze attentie door het Bestuur op hoogen prijs gesteld en mag een kleine bijdrage vormen in de groote uitgaven waarvoor de Fanfare zich in de toekomst ziet geplaatst. Reeds het aanschaffen van de allernoodzake lijkste instrumenten kost handen vol g'eld. Mog'e de leuze Heus den adopteert zijn Fanfare" alge meen weerklank vinden. Maandagavond kwam het Deaprtement „Heusden" van het Nut van 't Algemeen in hotel Con cordia in een ledenvergadering bij een. j 1 Ee respectieve secretarissen en penningmeesters boden hun versla gen en rekeningen met verant woording aan. Mej. A. de Haan namens het Departement, mej. M. Kramer voor de bibliotheek. Bei de rekeningen werden onderzocht en in orde bevonden. Het verslag" met rekening van den heer A. v. d. Pol, secretaris- penningmeester der teekenschool, zal Maandagavond 28 October door de heeren Hus en Nieuwenhuizen wonden onderzocht. 'De heer A. v. d. Pol, die aan d-g beurt van aftreding was, werd als bestuurslid herkozen. Besloten werd 'dezen, winter 5 Nuts-avonden te geven. Verschil lende sprekers zijn daarvoor reeds, of zullen alsnog worden, aange zocht. Zooals ons 'werd medege deeld, zal op Zaterdag 26 October in onze gemeente een collecte wor den gehouden 'ten behoeve van bet Noord-Brabantsch Verpleeg- fonds voor 'tuberculose-lijders. Een opwekking, om püM deze collecte tg steunen is in een tijd, dat deze volksziekte zoo geweldig om ,21c h heen grijpt voor u zeker wel over bodig. Het bestuur der Heusden,-' sche Winkeliers vereen. ontving heden bericht, dat St. Nicolaas c|o Zaterdag 23 Nov. a.s., des nam. drie uur onze stad zal kot men bezoeken,. Z.Di.H. d,e Bisschop zal op 'tvliegveld te E,ind hfoven arriveeren en per auto alhier aan komen en aan de Plerptschje Poort door het Bestuur verwelkomd wor den. Daarna volgt de officieele ontvangst en triomftocht door Iieusden, waarna de kinderen een tractatie zullen ontvangen. Nadere meciedeelingen volgen in de St. Nicolaaskrant. Die gymnastiek voor d'ames zal volgende week niet op Eiinsi- d'ag 29 October, doch pp Donder dag 31 October worden gehouden. Die biljartvereen. K.O.T. zal op 1 5 November a.s. op feestelijke wijze haar 15-jarig bestaan vie ren. Er is voor die gelegenheid op verzoek een clubrevue geschre ven door den heer Harry Poli, welke op den feestavond door en kele leden zal worden uitgevoerd. Bij die damclub V.D. werd Maandag j.l. in Central slechts een kliein programma afgewerkt in ver band miet de wedstrijd .te Bergen op Zoom. In groep II won Kramer van Timmermans, terwijl de afge broken partijen Jonker-Krop en van Wijk-Deurloo resp. gewonnen werden door Krop en y. Wijk. In groep III waren de resultaten Verbeek-Kuijs 2o, Fitters-van Dxiel 2o en Adr. Nieuwkoop- Baaijens o2. Aanstaande Maan dag voortzetting in alle groepen om 7 uur. Dinsdag speelde de damclub V. D. haar tweede wedstrijd hoofd klasse van den Ned. JDambond. In een zeer spannend verloop X^even partijen eindigden onbeslist) werd idoor de Heusdensche club piet 911 gewonnen. De gedetailleer de uitslag luidt A. de Graagi-P. v. «Saters 1 1 B. Klerks-Th. Dane (1 1 A. Nieuwkoop-S. de Groot 2o C. Schaap-J. Geers d I R. de* Joode-S. de Deeuw 2o A. de Roo'ij-A. de Vries o2 C. Bax-A. Hollestelle 11 Klaren-G. Boogaard .1I Deurloo-P. Dekkers xi 1 Jonker-G. Franken 11 11 9 voor V.D. SIREN

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1