Qemeenteraads verslagen 3E JAARGANG. NO. 65 MAANDAG 28 OCTOBER 194-6 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Giro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergiadering' van den Raad der ge meente HEUSDEN, op Wloens- dagi 23 October, des nam. 8 uur. Voorzitter de waarn. burge meester, de heer A. v. Delft. fcf Aanwezig alle leden. wijs in den Bosch, wordt ingjewil- ligd. Op voorstel van B. en Wl. wordt, aangezien bet kind nog leerplichtig! is een vergoeding van f7.50 per maand toegjekend. Op een tweetal andere verzoeken wordt afwijzend beschikt. Aan S. J. Deurloo wordt een vergoeding van fi.50 per week toegekend in de kosten van ver voer van zij;n zoontje dat een on derwijsinrichting in den Bosdh be zoekt. i De rekening van het Burgerlijk Armbestuur van Herpt wordt, over eenkomstig het advies van Ged. Staten vastgesteld zooals ze is aan geboden. Eveneens de wij'ziging van de begrooting ;der Godshuizen. Vaststelling algiemeene politie verordening. De Voorzitter zegt. dat de leden ieder een verordening hebben thuis ontvangen hij' vraagt of een der bee ren ..ook op- of aanmerkingen heelt, of nadere inlichtingen wenscht. Voor hij' daartoe even wel de gelegenheid wil geven, acht hij' zich verplicht eerst hier open lijk zijn dank te betuigen voor hulp, die hij! bii de samenstelling heeft ontvangen van den Comman dant der Rijkspolitie in deze ge meente de beer v. Elderen, zonder dien kracibtigie hulp jou .net spr. niet mogelijk zijn geweest deze verordening gereed te maken. De heer Verschuur heeft de huis- nummering in de gemeente nooit ideaal gevonden. In deze verorde ning is ze ook wieer vólgens de vler-< ouderde regeling bepaald. Wiaar- ora kan niet iedere straat zijln ei gen nummering1 krijlgen. dit was toch veel eenvoudiger en beter. De Voorzitter zegt dat deze ge dachte vroeger ook reeds is geuit en een punt van overweging beeft uitgemaakt doch de vele en vaak korte straten zijln een belemme ring. vandaar dat ook thans weer de oude regeling is gehandhaafd van Oost-West en "Zuid-Noord. De beer Verschuur kan het be zwaar niet deelen. De Voorzitter wil de gedachte van den beer Verschuur niet weg- redeneeren doch. vraaglt hij, is het niet beter vo-or men gaat wijzigen, wat altijd .mogelijk is. totdat- de plannen van den wederopbouw klaar zijn. De heer Verschuur heeft daarte gen geen bezwaar en vraagt ver volgens inlichtingen over het ver bod van vervoer van wilde en tam me konijnen tussclhen zonsonder gang en zonsopgang. De Voorzitter meent dat deze bepaling is gemaakt om diefstal te voorkomen, het is trouwens een bepaling, die ook in de oude ver orde n i n g v o orkomt De heer Verschuur zegt, dat in de verordening sprake is van een algemeene begraafplaats. Bestaat die in de gemeente en zoo ja, waai is die dan gelegen. De Voorzitter zeglt dat deze is gelegen onder Oudheusden, doch nooit gebruikt wordt. De politie verordening wordt hierop met al gemeene stemmen vastgesteld, zoo als ze is aangeboden. Eveneens wordt vastgesteld een nieuwe verordening op de heffing van leges en voor de hondenbe lasting. De belasting voor luxe honden wordt van f 5.op f 10. gebracht. Dit is noodzakelijk aan gezien de gemeente noodlijdend is. Verzoeken van het R.K. school bestuur alhier om ex art. 72 der der L.O.-wet 1920 te bekostigen de inrichting van een gymnastiek lokaal de aanschaffing van een nieuwe rekenmethode en de bui tengewone kosten van onderhoud van schoolbanken. De kosten zul len respectievelijk bediragien f 600.- gymnastieklokaal f268.nieuwe rekenmethode en f 170.onder houd schoolbanken. B. en W).'heb ben het advies van Ged. Staten en van den Inspecteur voor het Lager onderwijs gevraagd. Van beiden is bericht ontvangen dat tegen in williging van het verzoek en het doen der uitgaven geen bezwaren bestaan zoodat het college voor stelt het in te willigieKn. met welk voorstel de raad accoord glaat. Ce gemeentebegrooting wordt gewijzigd, zooals door B. en W. wordt voorgesteld nadat op ver langen van den heer Dekkers de verschillende wijzigingen post voor post zijn voorgelezen. Benoeming van 5 leden van de Commissie tot Wering van school verzuim wegens periodieke aftre ding per 31 December 1946 van d e bee ren Knoop. y. d. Broek v A. v. d. Pol C. J. M iMerkx en G. de Wilt. i Aanbevolen wordenvacature Knoop: W. Knoop en~D. J. Hus vacature v. d. Broek J. v. d« Broek en P. A. de Mian vacature A. v. d. Pol A. v. d. Pol en H. Lutgert vacature C. J. M. MerkxG. J* M. Merkx en P. J. Verschure; va cature G. de WiltG. de Wilt en P. J. Bruysten. De heer en W. Knoop en A. v. d. Pol worden met algemeene stem men herkozen, de heer J. v. d. Broek en G. de Wilt [met 6 en de heer C. J. M. Merkx imet 5 stems men. Als stemopnemers fungeer den de heeren Dekkers en té Vruchten. B. en W. stellen voor hien een c red iet beschikbaar te stellen voor, den bouw van 4 houten iBruijh-! zeel woningen. i De Voorzitter licht toe dat van den Minister bericht is ingekomen,, dat de gemeente 4 Bruynzeelwo- ningen zijn toegewezen waarvan de kosten, die door het rijk ge dragen zullen worden f 1850 per. woning zullen bedragen, de ver dere kosten aanleg electriciteit, waterleiding en rioleering komen, ten laste der gemeente, vermoe delijk zullen de woningen geplaatst worden aan het Lommerbosch. De heer Verschuur hoopt dat ze zoo geplaatst worden, dat ze geen belemmering voor het ver keer vormen. De heer te Vruchten vraagt of, de gemeente ook zegggenschap in deze zaak heeft, zoo ja, dan zag, bij gaarne een schuurtje achter de woningen geplaatst. Bij de reeds geplaatste houten noodwoningen komen er voor waar in een kamer alles moet worden gedaan, ook de wasch moet er worden gedaan,, iets wat niet wenschielijk. maar ook niet bevorderlijk is voor den duur der woningen. De Voorzitter is dankbaar voor de gemaakte opmerkingen. B. en W. zullen trachten te bereiken,, dat er rekening mede wordt ge houden. Op voorstel van B. en W. wordt het recht "van opstal op enkele per- ceelen waar noodwoningen Zijp verrezen, gevestigd en het hiem voor reeds vroegler genomen .be sluit ingetrokken. De glemeentebegrooting en de begrooting yoor den vleeschkeu- ringsdienst 1947 worden den raad, aangeboden De Voorzitter wijist als leden van de commissie van onderzoek aan de heeren Groen, Verschuur en v. Bladel. 1 Wijziging salarisver ordening. De Voorzitter deelt mede, dat ook deze verordening in concept is medegedeeld. De heer Verschuur acht voor een gemeente van plm. 3000 in gezetenen naast Burgemeester ,en Secretaris drie ambtenaren te hoog'. In de tegenwoordige om standigheden zal <Jit wél no o dig zijn doch wanneer straks normale, toestanden terugkeeren kan ver moedelijk met minder personeel worden vcj. staan en het is zoo, als men eenmaal aan drie ambtenaren vastzit bljjft zulks voor een 'reeks van jaren zoo, daarom' acht spre ker het beter al's een derde amb tenaar op arbeidscontract werd aangesteld. De Voorzitter zegt ^Lat de derde, ambtenaar niet dateert van den laatsten tijd ^ie is er al van 1940 af. De administratieve voorschrif ten .zijn en worden nog steeds uitglebreid. S^>r. is dan ook over tuigd. ylat ook in de .'.toekomst een derde ambtenaar niet te mossen zal zijn. Vroeger huldigde mien, het systeem van de volontairs, die. mets verdienden soms zelfs geld. moesten toegeven^ omdat zg in het vak werden ingewijd, dit leverde vaak een bron van inkomsten op. De 'heer Verschuur m|erkt op„ dat $ie innkomSten dan vermoe delijk wel rliet i,n de gemeentekas zullen zijn gekomen waarop de, Voorzitter antwoordt van natuur lijk niet. Het systeem van de volon tairs zal ook de heer Verschuur toch niet terugverlangen^ Het is bil lijk dat voor arbeid die .wordt geleverd 2°k een vergoeding ge geven wordt. De heer Verschuur is het daar mede eens, verder zegt spr., dat voor het waarnemen van het ontvanger- scn&p voor den iste ambtenaar 25 procent vermindering wordt toegepast. .waarom geldt dit ook. niet voor verdere waarnemingen als ambtenaar van den Burgerlii- ken Stand enz. De Voorzitter antwoordt, dat de ze bezoldigingen zoo laag zijn, dat naar zijn meening terecht, daarop geen vermindering kan worden toegepast. Met algemeene stém- men wordt hierop ook deze .ver ordening vastgesteld. Van Ged. Staten is nog ingeko'- rjien een nota van aanmerkingen, op de gemeentebegrooting voor 1946 welke slechts van geringe, beteekenis zijn. Op voorstel van B. en W. wordt tot wijziging be sloten. Van het hoofd der O.L. school is bericht ontvangen dat nog "di verse schoolbanken ontbreken. Noodig zijn banken voor 36 zit plaatsen, waarmede een bedrag van f896.65 zal zijn gemoeid. B.. en W. worden gemachtigd tot het doen dezer uitgave. Rondvraag. De heer Dekker ontving in het vervolg gaarne een duidelijker af schrift der raadsstukken het zijne was op sommige plaatsen onlees baar. 1 De Voorzitter opent de vergade ring met het formuliergebed, de notulen worden gelezen en vast gesteld. Ingekomen stukken. Bericht van Ged. Staten, waar mede goedkeuring wordt gehecht aan het raadsbesluit tot vaststelling van het ver mgnigvuldigings cijfer voor het voortgezet lager onder wijs. I Verzoek van de vefeeniging voor dierenbescherming om bij de vast stelling van de hondenbelasting rekening te houden met waakhon den en z.g. luxe honden.'Hetvoor- stel van B. en W. om dit sc(hirij-' ven voor kennisgeving aan te ne men omdat het otp deze .gemeente niet van toepassing is, wordt met algemeene stemlrrDen aangenomen. Verzoek van enkele personen uit het dorp Hedikhuizen, oml schoe nen of klompen ter beschikking ,te willen stellen voor kinderen, die tengevolge de opheffing der O.L. school in deze af deeling genood zaakt zijn., de school in Heipt.bf in Heusden te bezoeken. Aanvankelijk werden deze kinderen per .autobus vervoerd, doch dit is thans nog niet mogelijk.- De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. zich over dit Verzoek in verbinding heb li en gesteld met het Centraal Distributiekantoor. Dit heeft evenwel bericht, dat in williging' niet mogelijk is. B. en W. stellen daarom voor het ver-< zoek voor kennisgleving1 fian te ne men en mededeeling hiervan te doen aan adressanten. De heer Dekkers acht het ver-i zoek alleszins billijk, volgens de algemeene regelen is het verzoek niet voor inwilliging' vatbaar, doch is het niet mogelijk voor dit spe ciale geval een uitzonderlijke be schikking te verkrijgen. Spr. zag gaarne, dat B. en W. hiertoe als nog pogingen deden. D e heer Verschuur vraagt, waar om de kinderen door komen naar Heusden. Herpt is toclh dichter bij. De Voorzitter zegt dat het in hoofdzaak meisjes^ zijn, die naar Heusden komen, in verband met de handwerkles. Ce heer te Vruchte acht de af stand voor de kinderen groot. De Voorzitter stemt zulks toe, .de bewoners lieten voorheen een au tobus rijden de gemeente kan daaraan niet medewerken omdat de afstand binnen de wettelijke voorschriften blijft. Spr. heeft geen bezwaar tegen het voorstel van den heer Dekkers. B. en W. zullen zich no geen s tot het Centraal Dis tributiekantoor wenden. Verzoek van de R.K. reclassee- ring om subsidie. Aangezien de finantieele toestand van de 'ge meente geen subsidieverleening toelaat ^ordt op voorstel van B. en W. besloten afwijzend te be schikken. Het verzoek van I. van Ooijen te Hedikhuizen om vergoeding' van reiskosten voor het bezoeken door een zijner kinderen van een school voor Buitengewoon Lager Onder

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1