Officiëele mededeelingen Plaatselijk Nieuws DE VOEDSELVOORZIENING IN DEN KOMENDEN WINTER 3E JAARGANG. No. 66 DONDERDAG 31 OCTOBER 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, üiro 61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewacht: Voor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Hoewel de stand van de .voed selvoorziening in ons land betrek kelijk gunstig is zullen ook n,u nog1 heel wat moeilijkheden te overwinnen zijn alvorens ons bui- huidig rantsoen tot het voorjaar 1947 is verzekerd Men bedenke, dat wii voor veie belangrijke voedingsmiddelen voor een groot deed afhankelijk zijn van import. Niet slechts het voed seltekort, dat op de gleheele .we reld bestaat £in waarvoor "het vele internationale overleg nog „geen afdoende oplossing heeft kunnen brengen. beperkt onze mogelijkhe den tot importeer en. ook onze fi nancieel© positie legt ons in dit opzicht beperkingen op. Voorts hebben in het af gel popen jaar de stakingen in binnen- ten buiten land ons dikwijls voor onverwach te moeilijkheden jjoplaatst en deze laatste -doen ook thans nog haar invloed op de aanvoeren gelden. Wanneer wij die voornaamste v oedingsmiddeien ac hte re envol- giens aan een beschouwing onder werpen en dan beginnen m!et ons dagleiijksch brood kan worden op- glemerkt, dat onzie binnenla ndsChe graanoogst hoewel bevredigend, slechts voor 1/6 deel in omzie broodgraanbehoefte zal kunnen voorzien. Een belangrijke import zal dus noodzakelijk zijin,. Hoewel wij uit d|e Vereenigdie Staten en. Canada niog aanzienlijke hoeveel- hedien graan, en bloem! te wachten zijn is dp aanvoer tengevolge van de reeds eerder genoemde stakin gen ,welke ook: thane nog niet ge heel beëindigd zijn tenzij v[l,e allerlaatste berichten guist blijken te zijn vertraagd. Ook met ver- schepi ngsmoeilijkhed en ten ge volg e van de opeenihooping van te ver-, schepen producten in de haven plaatsen mioet rekening worden gehouden. Eien geruststelling vormit onze gUnstigie aardappelpositie, waar door dan ,ook tot ophjeffing van <de aardappeldistribu tier egel ing kom wordien overgegaani. Afgezien van de mogelijkheid, dat tijdens een langdurige vorstperiode moeilijk heden. met den- aanvoer naar die giroote steden zouden kunnen ont staan kan worden aangenomen, dat de aar.dappelvoorziening gedu rende dient winter verzekerd is. Ee oog'st van fijnere peulvruch ten is tegengevallenslechts groe ne erwten en s'pliterwcen zullen in ruime mate verkrijgbaar zijn. Hoewel op het moment tegen het aanbreken van de stalperiode het aanbod van slachtvee ruim is en de extra vleeschboonen, welke eenige weken lang werden aam gewezen, bij velen een optimis-! tischen kijk' op onze vleeschpoH sitie zullen hebben veroorzaakt, zal het aanbod van slachtvee ge durende dent winter gering zijn en zal het huidige vleeschrantsoen slechts kunnen worden gehand haafd indien import van vee of vleesch kan geschieden. Be var kensstapel «jvelke in het verleden van zoo gtroot belang was voor on ze vleeschvoorzieniriig heeft zich door het tekort aan voedergranen nog niet kunnen herstellen. Ook thans zijn de vooruitzichten voor den import van voedergranen en bijgevolg voor de varkenshouderij weinig gunstigg. Eaar de melkproductie gedu rende de wintermaanden op haar laagst is, is gezorgd voor het vor men v§n een wintervoorraad bo ter kaas en melkpoeder, waar-' mede men rekent de voorziening met deze producten bevredigend te kunnen doen verloopen. Ee vetvoorzieninig 'heeft den laatsten tijd vele zorgen gebaard. De stagnatie in den aanvoer1 van grondstoffem voor de marglari.ne- mdustrie, welke miedie een. gevolg was van de stakingen in het bui tenland heeft het noodzakelijk ge maakt den voor dien winter ge- vormden botervoorraad aan te spreken. Afgezien, van nieuwe moeilijkheden bij den aanvoer ^zul len echter over het geheele jaar gezien de te importeeren hoeveel heden giriondstoffen welke miogen wonden verwacht voldoende z^ijn om het margarinerantsoen op het huidige peil te handhaven. Be di recte mOeilijkhed-en op dit gebied zijn echter nog niet overwonnen. Omtrent onze suike rb i e ten oo gs? bestaan goede verwachtingen, te eigen oogst kan echter niet 'ge heel in onze suikerbehoefte voor zien zOodat wii ook hier vooir een deel afhankelijk zijn van import, hetgeen altijd een factor van onze kerheid medebrengt. In verband hiermede zullen ook versnaperin gen voorloopig gerantsoeneerd blijven. Verwacht wordt, dat het moge lijk zal zijn de eierendistributie in het vroege voorjaar op te hef fen. Opheffing van de cacao-, thee -en koffiedisitributie kan bin nen afzienbaren 'tijd niet wOrden verwacht. Wel 'bestaat het plan een keu ze bon voor koffie-tbee in te voeren, terwijl het niet uitgeslo ten is, dat een enkele maak een extra-rantsoen kan wonden ver strekt. Uit het bovenstaande moge blij ken, dat de zorg voor die voedsel voorziening nog 'steeds veel in spanning en groote waakzaamheid eischt en dat, zoolang de vorming van ruimere voorraden niet moge lijk is, zeer voorzichtige voedsel- voorzieninigspolitiek dient te wor den gevoerd. In dit licht «dient ook de jongste maatregel tot op schorting van de distributie van bl o em te wordie n be se hou wdVo or de brood gr aanvoorzie min g is^ hiet noodzakelijk, dat de voorraaclpo- sitie tarwe en bloem zoo goed mogelijk wordt ontzien. Huisslachtingen. Zelf verzorgers voor vleesch heb ben in de periode van 1 Novemj-i ber 19461 April 1947 gelegen-, heid hun huisslachtingsvarken voor eigen gebruik te slachten. Voor el ke slachting moet een machtiging worden aangevraagd bij den PI. Bur eau houd er waarbij de 'aan- houdvergunning voor het te slach ten varken moet worden ingele verd. Be zelfverzorger is verplicht de machtiging' binnen drie maal 24 uur na de slachting weer bij den PI. Bureauhouder in te le veren. 1 J Voor een varken zullen in het algemeen de vleeschbonnen van vier personen van vier jaar en ouder gedurende een jaar worden ingehouden. Het rantsoen van kin deren beneden vier jaar bedraagt de helft van dat van oudere per sonen. Nadere inlichtingen kun nen de PI. Bureaulhouders ver strekken. HEUSDEN. Einsdag 5 November is die dag van onze bevrijding!, doch te vens de dag waarin Heusden in diepen rouw werd gedompeld, aan gezien toen 134 personen omider het stadhuis dat door de moffen vernield werd het leven moesten laten. Beze droeve gebeurtenis zal jn de Protestantsche kerkdiensten van Zondag worden herdacht. Na de morgendienst in de Herv. kerk te ongeveer 11.30 uur wordt vanaf de plaats van het voorma lig stadhuis, de tocht aanvaard naar de begraafplaats te Oudlheus- den om' gen bezoek te brengen aan het giraf van de slachtoffers^ die daar zijn begraven. Op Binsdag 5 Nov. wordt in de Katholieke kerk een plechtige H. Requiem Mis opgedragen en onmiddellijk in aansluiting daarop, eveneens een bezoek gebracht aan het massagtraf op het Katholieke kerkhof. Verwacht wordt, dat zoowel des Zondags als Dinsdags zich zeer velen bij den tocht zullen aan sluiten. In November 1944 herdacht de heer C. J. Mj. Merkx den dag!, dat hij 25 jaren als organist bii het Zangkoor „St. Caecilia" werkzaam! was. In verband met de bijzondere omstandigheden waarin Heusden toen verkeerde, kon de zen dag niet feestelijk worden ge vierd. Zondag a.s. wordt de heer Merkx. $ie vele verdiensten voor het Zangkoor beeft, als zoodanig door de leden gehuldigid. Ee collecte voor het N.i Brabantsch Verpleegfonds voor t.b.c.-lijders gehouden op j.l. Za terdag', heeft de mooie som bijeen gebracht van f96.waarvan f7,- ïn Oudbeusdien, f 16.475 in Hees- been en f72.525 in flensden. Een prachtig resultaat voor de •meisjes, die hiervoor het minder gunstige weer hebben getrotseerd en een voldoening voor alle ge vers. In de gehouden vergade ring van de E .H,B;0.-vereen, is besloten over te gaan tot een nieu we cursus bii voldoende deelname. Deelnemers moeten zach opgfeven bij G. Jonker. (Zie advertentie"). Tevens gaven een aantal leden zich op voor een trans por tooi onne van het Roode Kruis onder lei ding van Bir. Schimmel alhier. Zooals uit de advertentie in dit blad blijkt, zal de bekende reisbioscoop van Besmet tp Eind hoven Vrijdag, Zaterdag en Zon dag filmis draaien met de f'VerH maande Engelsche komiek George Formby. Een bezoekers van Hotel ,,Het Wapen van Amsterdam", waar de bioscoop van Besmet gevestigd is, staan weer genotvolle avonden te wachten. ANDEL. Het voornemen b,estaat al hier een Herv. Mannenvereen. op te richten. Teneinde deze aangele genheid te bespreken zal op 4 Nov. een vergadering belegd wor den. A LM KEKK. Donderdagmiddag' had al hier op het bedrijf .van den heer A. B. Snoek een demonstratie plaats, met Fords on tractoden. Er was van de zijde van landbouwers en loonwerkers groote belangstel ling en ook Het weer. werkte mee om het gieheiel tot een succes te •naken. Ee Fordson Major tractoren wa ren uitgerust met rupsinstallatie en met een hydraullische hef in-» richting waaraan een cultivator. Ee r,ups tractor wend gedemon streerd voor eien 3-schar en ploeg en de prestaties op dezen zwaren grond werden zeer terecht ge roemd. Een ouder model tractor .was, voorzien van z.g. vierkante ^wielen. Hierbli bleek, dat zelfs bii te zware belasting deze wielen in het geheel geen neiging tot slippen vertoon den. Duidelijk bleek Jat die land bouw in het algemeen groo-te in teresse hjeeft voor machines ,pn werktuigen, die, door besparing van arbeidskrachten en snellere uitvoering van het werk, het 'be drijf meer rendabel maken. BOMMELERWAAKD. Een groot aantal school besturen in de Retuwp hebben aan den Minister van Onderwijs een adres gezonden, waarin rij verzoe ken opheffing van de classificatie. CAPELLE. Ee in de gemeente Sprang- Capelle gehouden EimmabloemJcol- lecte heeft het schitterende netto bedrag van f 300.20 opgebracht, welke gelden geheel ten goede ko men aan de t.b.o.-biestrij ding van de plaatselijke Groene Kruis-afd'. Tot predikant bij de Geref. Kerk aan het Bruggetje is beroe pen Es. j. G. W. «Tierhaak te Bergambacht. Be Üag van Woensdag 23 dezer is voor het echtpaar P. Bak keren en zijn familie, wel'kie dien dag huln 40-jarige eohtvereen. her dachten. door de overgtroote be langstelling jen de talrijke blijken van medeleven in onderscheiden vorm en aard tot een onvergete lijk en geworden. Zoowel de kerjkeraad der Ned. Herv. gemeente alhier, als die aan den Lo onschen41jk, heeft vanuit Amerika kisten met textiel- g'oederen ontvangen ter distribur eerin'g onder oorlogsgetroffenen en behoeftigen der Herv. en Geref kerk' en Geref. Gemeenten- Nadat reeds een paar brug gen in onderhoud en beheer baf het waterschap „H.et Zuider Afwa teringskanaal" onder deze gemeen te zijn verpieufwd zullen ook, naar wij vernemen, de bruiggen over het kanaaltje in den Stationsweg en in de Tolsteeg eerlang wor den vernieuwd. DUSSEN. Be heer W. D. Middelkoop is door het College van 'Alge- me ene Commissarissen voor den Wederopbouw benoemd tot advi seur voor de herverkaveling voor de gemeente Bussen. -r i Zaterdagavond is door den ZeerEerw. Heer Pastoor .van den Hoven de nieuwe Kapel bij He Eerw. Zusters van Liefde alhier, die thans woonachtig zijn pp de voormalige Pastorie, ingewijd, ter-

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1