Gemeenteraads verslagen r ZOEKLICHT AFWEERUUVK 3E JAARGANG. No. 67 MAANDAG A NOVEMBER 1946 Uitgever: K. VELTMAN, Drunen/Algem. Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Drukkerij: FIRMA L. J. VEERMAN, Heusden - Tel. 19, Ciiro61525 Verschijnt Maandag en Donderdag Abonnementsprijs: f 1.95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 ct Advertentiën 20 cent per regel Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uurvoor het Donderdagnummer tot Woensdagmiddag uiterlijk 2 uur Vergadering van den Raad dief ge meente ALMKERK, op Vrijdag' 25 October 1946, des namiid-' da gis oml 2 uur. Aanwezig' alle leden. Voorzitter: Eidelachtb. Heer H. Blok. Secretaris WelEdele Heer A. Geudteke Ee Voorzitter opent de vergade ring en leest het formuliergebed, waarna door den 'Secretaris de notulen van de vergaderingen van 1 April en 24 Aug. 194,6 worden voorgelezen, wielke onveranderd worden vastgesteld. Ingekomen stukken De door Ged. Staten goedge keurde gemeente-rekening en de rekeningen van de takken van dienst, dienstjaar 1943, worden voor kennisgeving aangenomen- Eveneens worden voor kennis geving aangenomen een machti ging van, Ged. Staten, tot het doen van uitgaven, dienst 1946 en een goedgekeurd raadsbesluit tot ver huur van de voormalige veld wach ters woning. Een nota van aanmerkingen van Ged. Staten op een raadsbesluit tot wijziging: der begrootinig van het G.E.B. dienstjaar 1945, &al aan wórden voldiaan. Op een desbetreffend verzfoek van de Ch',r. Lagere Landbouw school te Andel wordt «overeenr komstig het voorstel van B. i-en W. besloten een subsidie van f40 toe te staan. h Op een gelijk verzoek vani de afd. Nieuiwlendijk van dien C.Jtk T.B. wordt overeenkomstig bet voorstel van B. en W. besloten een subsidie van f 50.te vef- leenen in de kosten van lokaali- huur, vuur en licht voor eeni te geven landbouw-wintercursus Aan L. Kant wondt ontheffing: verleend, over een, lengte van 2 meter van zijn perceel t.a.v1. 'de Baatbelasting, welk gedeelte wordt gevoegd bii het perceel van zijn buurman. Schrijven van de Waterleiding Mij. te Oudenbosch,, waarbij be richt wordt, dat de aansluiting van de perceelen B 10, 11 eb 12 een bedrag van f i486.zal kos ten. Indien betrokkenen zelf voor het grondwerk zorgen en bereid zijn een abonnement voor tenmin ste 10 jaren aan te jgaan, '.zuilen- deze kosten respectievelijk met f250.en 'f248.verminderd worden. De Voorzitter deelt mede, dat deze aangelegenheid met betrok kenen is besproken en zij zich be reid verklaard hebben het grond werk zelf uit te voeren en een 1 o-jarig abonnement aan te gaan, zoodat bij eventuaele uitvoering van het werk een bedrag ,van f988.door de gemeente blijft te betalen. Besluit de raad hier op in te gaan. dan moet wel wor den bedacht, aldus spr., dat hier mede een precedent wordt gescha pen. Na e enige bespr eking w orclt be sloten ten, opzichte van elke inieip we aansluiting aan de Waterlei ding voor rekening der gemeente maximaal f325.in de aanslui- tings'kosten bij te dragen en als voorwaarde te stellen, dat belang hebbenden zelf voor de uitvoering van het grondwerk .zorgen, alsme de een tienjarig abonnements-con- tract aangaan. Van jaar tot jaar zal in verband met eventueele ver hooging of verlaging van den kostprijs vorengenoemd bedrag van f325.worden, herzien. Naar aanleiding1 van een rapport van de Ellec tri cite lts-comlm. wordt besloten een adres van D. Kant e.a. om aansluiting aan het elec- trisch net van de perceelen G 44 tot en met 50 aan, genoemde com missie te reiivoyeeren, om, nader advies. Overeenkomstig het advies van deze commissie wordt beslo ten aan het gemeentebestuur van Giessen te verzoeken, in de weder opbouw van het net op den Gies sen Eing een bijdrage te betalen van f 400.welk bedrag t.z'.t. ge heel of gedeeltelijk aan die ge-» meente zat worden, terugbetaald, indien, en zoodra van het Rijk de afrekening in de oorlogsschade zal zijn ontvangen. Voorts wordt gesproken over de straatverlichting. Besloten wordt den directeur op te dragen, voor spoedige verlichting op die plaat sen. waar gevaar aanwezig is t.a.v. het verkeer. Betreffende, het verleen,en van „vast-xecht" merkt de Electrici- teits-commissie op, dat 'zulks met het oog1 op de capaciteit van heit net niet mogelijk is, tenzij een transformator word t D ij gebou wd Wethouder de Jong merkt op. dat hij gehoord 'heeft, dat boven de afname van, een zeker mpxi-j mum K.W.U. de stroom voor 12 cent in rekening wordt gebracht. Met verwondering1 wordt hiervan kennis genomen, aangezien noch B. en W.. noch de raad deze re-, gieling* {nebben, vastgesteld .noch bekrachtigd. Ee heer Snoek zegt, dat dit een regeling van den directeur i;s. Tenslotte wordt nog besloten bij de P.N.E1M. stappen te doen, om verlaging van. den stroomprij's te verkrijgen. Ee Voorzitter deelt mede, dat in Augustus j.l. door den, Inspec teur van de Volkshuisvesting werd toegezegd. {lat gerekend kon wor den op toewijzing van materialen en toekenning van een rijksbij drage in het expoitatie-tekort voor een te bouwen urgentie-burge meesters woning. Door den, betrok ken Minister is echter bepaald", dat voorloopig slechts arbeiders woningen mogen worden gebouwd. Voor den eventueelen bouw' van een urge nt ie - bur gemee s ter sw oni n g zullen wel materialen, beschikbaar gesteld worden^ doch het ipjk' ver leend hierin geen financieele faci liteiten. - Thans is ingekomen een be grooting met omschrijving, alsme de een opgaaf van de reeds ge maakte kosten, door den, architect Waterman. Voordat tot den bouw besloten wordt, moet dit plan ter goedkeuring aan Ged. Staten wor den ingezonden. Ee heer Burghout vraagt of de Raad bij het inzenden dezer plan nen, zich verbindt tot den bouw, waarop de Voorzitter antwoordt, dat, indien Ged. Staten dit iplan goedkeuren de raad daarna heeft te besluiten of al dan niet ge bouwd wordt. Besloten wordt voormeld plan aan Ged. Staten in te zenden. Besloten wordt de verordening Hondenbelasting te wijzigen in dier voegte, dat geheven zal wor den van vastliggende honden f 6. en van losloopend e hond en, voor de eerste hond f 10.en voor elké hond boven dit getal f 5.meer dan de vorige, d.w.z. voor de 2e hond f 15.de derde f20.enz, Ee gemeenterekening voor het dienstjaar 1944. alsmede de be- drijfsrekeningen worden voorloo pig vastgesteld, zooals zii den raad zijn aangeboden. Hoe de Duitsche landing verijdeld werd... en hoe één gedurfde aanval 3 maanden vroeg. Wat hebben we veel gevraagd en verondersteld, als de .Tom mies" hoog overkwamen Nu pas zullen we weten, hoe de RAF-piloten dachten, vlogen en vochten. Een spannend boek, een levend boek, een boek dat U betlist moet* lezen: Guy Gibson's Uw boekhandelaar heeft hetl Naar aanleiding van een schrij ven van den Pensioenraad worden overeenkomstig hiet voorstel van B. en W. de pensioengrondslagen, van den Secretaris en den Ontvan ger nader vastgesteld. Op een verzoek van de afdeeling, Almkerk van den C.B.TLB. wordt besloten het lokaal der opgeheven O.L. school tijdelijk beschikbaar te stelLen voor een landbouwhuis- houdcursus. Op voorstel van B. en W. wordt besloten het huurcontract met het rijk t.a.v. de burgemeesterswoning, ten behoeve van het S treekbureau voor den Wederopbouw en het Arbeidsbureau, met een termijn van vlijf jaren te verlengen. Op een verzoek van het Bestuur der B'ijz. school te Nieuw end ijk om beschikbaarstelling van gelden voor verandering der W.C.'s. wordt gunstig beschikt. Ee Voorzitter deelt nog mede, dat in 1947 12 arbeiderswoningen mogen worden gebouwd. B. en W. hebben deze als volgt verdeeld Nieuw endlijk 5, Almkerk (eentr.) 3, Bloemsteeg 2 en Uitwlijk 2. Ee heer Kolff merkt op, dat aan den Uppelschendijk, waar 27, woningen verwoest Zijn, ernstige, klachten worden gehoord dat niet voor woningen gezorgd wordt en in Almkerk wel. Ook is men niet erg te spreken over de toewijzing der aan de Voorsteeg gebouwde dubbele woning, welke naar men zegt bestemd is voor de heeren den £oer en Van Eobben de Bruyn. Eerstgenoemde toch woont nog goed, terwijl laatstgenoemde nog niet eens getrouwd is. Er dient toch in de eerste plaats ge zorgd te worden voor de slecht gehuisveste gezinnen. Rondvraag. Wethouder J. de Jong vraagt of de Voorsteeg reeds afgewerkt is. Als er verder niets meer aan ge daan wordt dan is het uitgevoerde werk zeer slecht. Hij geeft in over weging!, als de aannemingssom nog niet uitbetaald is, deze nog; even vast te houden. Ee Voorzitter zegt dat hij er naar zal informeeren of deze weg nog een behandeling moet on-' der gaan. 1 Ee heer Kolff informeert naar» de voorziening in de huisvesting,, waarop de Voorzitter hem ant- woord t. Ee heer Heijstek zegt in de cou,- rant te hebben gelezen, dat in de gemeente Woudrichiem een ver ordening is vastgesteld, waarbij het verboden is. dat kinderen zich na zonsondergang op den open baren weg bevinden. Hij geelt in overweging, ook in deze gemeente zulk een verordening in hiet leven te roepen. Ee Voorzitter zegt, dat zulks door B. en W. kan .worden over wogen. 1. Ee heer Col'ijn merkt echter op, dat zooiets zijns inziens niet op, het terrein van het gemeentebe stuur ligt, daar zulks behoort tof de taak van gezin en 'kerk, waar-| mee de heer Kolff instemt. Voorts vestigt de heer Heijstek de aandacht op het gevaarlijke punt aan de Ruitenkade, waar in een J>ooht geen uitzicht is door den daar aanwezige griend. Besloten wordt deze kwestie met den eigenaar van den griend fe bespreken. Ee heer Ouwerkerk informeert naar de instelling van een Prijs-- b ehe e r s c hi ng's co mrnis s ie De Voorzitter zegt, dat te dien aanzien een landelijke regeling zal worden getroffen en we die des betreffende voorschriften moeten afwachten. Vervolgens vraagt de heer Ou werkerk of de raadsleden elk een exemplaar van de richtlijnen t.a.v. noodlijdende gemeenten kunnen krijgen. De Voorzitter zegt zulks toe. Ten slotte merkt de heer Ou werkerk op, dat de raadsvergade ringen met gebed geopend wor den, doch niet met dankzegging gesloten. Z.i. zou het meer princi pieel zijn, Jndien ook met dank zegging gesloten werd. Ee Voorzitter zegt toe, dat dit in de vergadering van B. en W. bekeken zal worden. Ee heer CoTijn zegt, dat hi1' ^on langs naar bouwgrond gevraagd heeft, doch dat hieraan niet kan worden voldaan, voordat het uit breidingsplan is vastgesteld. De Voorzitter zegt, dat bericht is ontvangen, dat binnen eenige dagen het uitbreidingsplan kan worden tegemoet gezien. Ee heer den Boer zegt, dat ten gevolge van de opheffing van de openbare school de heer Versteij- nen ontslagen is, doch dat hij nog steeds geen wachtgeld ^geniet. Hij, vraagt of er van gemeentewege niets aan kan worden gedaan, dat hem wachtgeld wordt uitbetaald. Ee Voorzitter zegt, dat de zuive ringscommissie in de zaak van Verste ij nen nog geen uitspraak ge daan heeft en het gemeentebestuur hier verder niets aan kan doen. Wel kan het gemeehteb es tuur zich om inlichtingen wenden tot den O. W. BREUGHEL - AMSTERDAM

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1