voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard AAN DEN LEZER. Ons dagelijksch brood. Officiëele Mededeelingen UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSDEN No. 6413 DONDERDAG 7 NOVEMBER 1946 Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse numners 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. U zult vermoedelijk met eeni- ge verwondering bemerken, dat U vandaag inplaats van de Sirene, het Nieuwsblad voor het Land van Heusden en Altena weer in Uwe woning ontvangt. Wij twijfelen er evenwel niet aan, ol' de meeste lezers, die voor heen, zoovele jaren ons Nieuws blad hebben ontvangen, stemt deze verandering, evenals ons totgroo- te vreugde. Immers liet Nieuwsblad van Heusden heeft vanaf 1880 tot 1944 steeds het nieuws bij de bewoners gebracht, ook gedurende de be zettingsjaren en zelfs gedurende een tijdstip, dat de Nederlandsche Regeering in Londen had voorge schreven, dat geen enkel blad meer mocht versch ij nen Na lang wikken en wegen en inwinnen van advies van meerde re vooraanstaande personen uit de omgeving, meenden wij, de belan gen van het Nederlandsche volk beier te dienen door te blijven be staan, dan door te verdwijnen, ook al moesten wij daarvoor vaak co- pie opnemen, die ons zeer tegen de borst stuitte. Wij waren evenwel ook over tuigd, dat zoo goed als geen onzer lezers aan onze vaderlandsche ge zindheid en gevoelens twijfelden en ook wel tusschen de regels door, die gevoelens bemerkten. Dit gebeurde meermalen op zoodanige wijze, dat vrienden ons wel eens vroegen, of wij daarmede geen last ondervonden. Zeer zeker ge beurde dit wel eens en tot drie maal toe moest de redacteur Dij de heeren in den Haag op het mat je komen, om daar een stand je en een dreigement in ontvangst te njemen. Het verschijnen, ondanks het verbod der regeering, was even wel oorzaak, dat wij na de bevrij ding niet onder eigen naam moch ten verschijnen. Het was toen de heer K. Veltnian uit Drunen, die het ons mogelijk maakte, om di- yr reet weer met een blad uit te ko men en ons den naam van zijn blad „De Sirene", dat tijdens de bezetting ondergronds verscheen, ter beschikking stelde. Wij zijn den heer Veltman, daarvoor veel dank verschuldigd en zijn zeker voornemens, dien dank ook op BEHOORLIJKE wij ze tot uiting te brengen. Hoewel onze firma in Heusden en de geheele omgeving als GOED NEDERLANDSCH bekend stond, moesten wij, alvorens weer onder eigen naam te kunnen verschij nen, eerst GEZUIVERD worden, temeer waar een 2-tal IIEEREN(?) uit Heusden getracht hebben, ons bij den Zuiveringsraad, waarvoor wij moesten verschijnen zwart te maken. Dinsdag werd onze zaak in Breda behandeld, met den uitslag dat deze raad tot de uitspraak kwam, dat ons geenerlei straf kon worden opgelegd, gezien het vele goede Nederlandsche werk, dat door ons tijdens de bezetting was verricht. Wij danken de Zuiveringscom missie voor deze beslissing, waar mede zij naar onze meenii\g, on omstootelijk heeft bewezen, dat zij haar taak zeer serieus opneemt en haar beslissingen op de juiste wijze neemt. Wij danken onzen verdediger Mr. Pels Rijken uit Breda voor zijn schitterende verdediging en vooral ook niet te vergeten, onze vele vrienden die door hun sterke positieve verklaringen ons van eiken blaam hebben gezuiverd. NEDERLANDSCHE EISCHEN TEN AANZIEN VAN DUITSCHL AND De Nederlandsche regeering heeft het zwaartepunt van het her stel gelegd op economische wen- schen, hetgeen niet wegneemt, dat zij daarnaast moet overgaan tot het verlangen van enkele correc ties van de Nederlandsch-Duit- sche grens. Bij de bepaling van haar stand punt ten opzichte van deze grens correcties, heeft de Nederlandsche regeering zich laten leiden door de volgende overwegingen: 1. Verkorting van de grens. 2. Verbetering van de locale ver- li eersm ogelij kheden. 3. Plaatselijke verbetering van den waterstaatkundigen toestand. 4. Verbeteringen van den soci- aal-econoinischen toestand. 5. Opheffing van plaatselijke misstanden. De verlangde grensrectificaties zullen o.a. ten gevolge hebben, dat de grenslijn tusschen Neder land en Duitschland van 525 km tot 340 kin zal worden terugge bracht. .Dit resultaat wordt be reikt door een oppervlakte van slecht 1750 km2 bij Nederland te voegen. Ten aanzien van de Duitsche bevolking, woonachtig in de stre ken, die van Duitschland zullen worden afgescheiden, heeft de Ne derlandsche regeering er naar ge streefd, dat een zoo gering moge lijk aantal Duitschers binnen het Nederlandsche staatsverband zal worden gebracht Zulks vindt o.a. toepassing in het gebied beoosten Dinxperloo en Nijmegen, waar met een geringere grenscorrectie ge noegen wordt genomen, op grond van de dichtbevolktheid van die streek. Volgens statistische gegevens van 1939 wonen ongeveer 119,000 personen in het te af te stane gebied. Verreweg de belangrijkste ge- wenschte verbetering met het oog op de plaatselijke misstanden is de vaststelling van de grens in den Dollard en den Eemsmond. Gezien de plannen tot inpolde ring van den Dollard en het ver leggen van de vaargeul van de De beslissing van de Zuiverings commissie maakt het ons mogelijk onmiddellijk, weer onder onzen eigen oorspronkelijken naam te verschijnen, vandaar dat U thans en in het vervolg weer regel matig ons Nieuwsblad, de graag geziene gasl, thuis bezorgd krijgt. Wij geven U de verzekering, dat wij alles zullen doen om het blad voor U zoo aantrekkelijk mo gelijk te maken en zullen niet nalaten, om daartoe alles in het werk te stellen. DE REDACTIE. Eems, komt het logisch voor, liet eiland Borkum, dat de monding van de Eems beheerscht, bij Ne derland te voegen. Het economisch belang dezer grenscorrectie dient niet te wor den overschat. Weliswaar zullen enkele consessiegebieden en sbeen- kolenlagen binnen het Nederland sche gorndgebied komen, doch daarop bevindt zich slechts een mij nonderneming. Toen na de bevrijding' de voed1- s el voorziening weer eenigszins op gang 'kwam, leek' het alsof in het bijzonder de Voorziening mlet brood graan geen al te groote moeilijkheden meer ziou opleveren en er zelfs op betrekkelijk korten termijn toe zou kutnnen worden overgegaan de rantsoeneering van brood op te heffen. Nog! aan het einde van het bevrijdingsj aar bleek, nadat men zich: beter ge oriënteerd had over den voedsel toestand in allle deelen van de wereld, „dat men te ^ptamisitisch in zijn ver w ach tin gen was geweest. Ce landen die, zooafs het onze, voor een belangrijk deel aangewe zen zijn op import voor de voor-' ziening jn hun graanbehoeften, bleken meer noodig te hebben dan de exportlanden konden opleveren en bovendien werden het tempo en de omvang waarin geleverd kon worden beperkt door te ge ringe scheepsruimte, welke voor dit vervoer ten dienste stond. Met deze situatie voor oogen heeft ons land een voorzichtig be leid gevoerd inzake de broodvoor ziening. In het voorjaar van J946 werd het rantsoen op een zoodanig peil gebracht dat, mede door. een verhoogde uitmaling van den kor rel, verwacht werd. dat de aanslui ting tTp den nieuwen oogfst ver-» zekerd zou zijn. Eeze verwachting is in vervulling gegaan, maar de verruiming jrlie aanvankelijk na het beschikbaar komen van den meuwen oogst verwacht werd jn de voorziening bleef evenwel uit. omdat stakingen in de scheep vaart in de Vereenigde Staten den invoer van buitenland sch graan practisch stop zetten. Daardoor wend het noodig ver schillende maatregelen te nemen, die voor den consument minder aangenaam zijn. Voor de samen stelling van ons brood moet thans in overwegende mate van inland se he giranen. ook rogge, gebruik' worden gemaakt. Gevolg van het gebruik "Van d eze melange is een achteruitgang in de hoedanigheid van het brood, dat wel aajn de zelfde voed ing's eis enen blijft vol doen. Een tweede maatregel was de voorloopigie opschorting van de bloemdistrihutie. behalve voor de jongis te kindergroep. Indiende aanvoer nog langer zou hebben g'estaglneerd, had noodgedwongen een gering percentage aardappel meel, dat een belangrijk export artikel is, in het brood verwerkt moeten worden. Ons brood bestaat momenteel derhalve nog1 geheel uit broodgra nen, die uitsluitend dioor den aard van ons inlandsche graan een brood gfeven, waarvan de bakaard niet zoodanig js als mogelijk zou Zijn bii een vrije keuze van de te gebruiken soorten. Nu de scheepvaartstaking: in de Vereenigde Staten inmiddels tot een einde is gekomen, zou eir aan leiding ,£'ijn voor de naaste toe komst betere verwachtingen te koesteren, maar er moet rekening mede worden gehouden, dat de voorzieningen van andere deelen van de wereld, w^iar de voedfselsi tuatie nog veel te wenschen over laat een belangrijk deel der .be schikbare voorraden op zullen ne men, zoodat een ruime voorziening met broodglraan voorloopig niet te verwachten valt. Lit maakt het bij voortduring noodzakelijk zoo veel mogelijk van inland sch graan voor de broodvoorziening gebruik te maken. De prijzen van peulvruchten. Ee prijzen van peulvruchten .van den nieuwen oogst, uitgezonderd die van groene erwten en splite erwten, zijn belangrijk h'ooger dan in het vorige winterseizoen. Ee stijging van den prijs vindt haar oorzaak in den geringen oogst aan fijner peulvruchten, zoo als bruine boonen, capucijnersenz. waard oor het aanbod zeer klein is, zoodat de vrijgelaten prijs omhoog1 is gegaan. Eeze kleine oogfst is een gevolg van de weersomstan digheden en van de geringe be- teelde oppervlakte. De teelt van peulvruchten lokte n.l. niet erg aan, omdat de prijzen voor zaai goed hoog waren, hetgeen groei tere risico's meebrengit. Alleen groene en spliterwten vormen een gunstige uitzondering en zijn in voldoende rr^ate voorhanden om op normale wijze tegen ,den vaste gestelden maximumprijs van 34 cent per kg te wordefn verkbidht. Doordat de handel in groene- en spliterwten aan zekere voorschrif ten is gebonden, was het mogelijk voor deze producten maximumf- prijzen vast te stellen. .Voor de andere, schaarsche soorten zou het noodzakelijk zijp een distributie op bon in te voeren ooi prijtsvoofrt- schriften effectief te maken en daarvoor is de oogfet te gering. Èe oogst zou het n.l. niet mogelijk maken per persoon eenmaal een half pond ter beschikking te stelb len. -

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1