voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard CORRESPONDENTIE Administratie van het NIEUWSBLAD Binnenland UITGAVE: FIRMA L. J VEERMAN, HEUSDEN No. 6414 MAANDAG 11 NOVEMBER 1946 De waarheid in Indië anders dan de Amsterdamsche. Dit blad verschijnt MAANDAG efi DONDERDAG Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maaftden per week 15 ct.losse numners 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per tegel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen iterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Aldus schrijft een communist aan Oost-Brabant. Bij een A.A.T.-afdeeling, wel ke eenigen tijd geleden naar Ned. Indië vertrok, bevond zich öok een soldaat, die lid was der C.P.N. pn de E.V.C. "Men zal zich ge makkelijk kunnen indenken, dat deze militair met zeer gemengde tevoelens de lange reis aanvaard- e gezien de voorlichtingen, wel ke genoemde organisaties over In dië plachten en plegen te geven. Hij zoiu. daar moeten gaan deel nemen, aan moord en pi under par tij en 1 Leze soldaat heeft nu bedankt voor het lidmaatschap van C.P. N. en E.V).C. als gevolg' van, het feit dat hij in Indië de waarheid ervoer, welke heel wat verschilt van de waarheid, welke hem tot voor zijn vertrek in, de Waar heid" werd voorgeschoteld. Wij ontvingen van hem een verslag over zijn bevindingen in den Oost. Na zijn bewondering te hebben uitgesproken voor bet werk, dat daar door de Nederlandse he troe pen verricht wordt, schrijft hij „Het is niet, zooals onlangs in de Waarheid" stond, dat erdoor de Nederlanders gemoord en, ver woest wordtverre van dat, maar juist opgebouwd en geholpen,. Ee Genietroepen zijn bezig om de wegen weer in orde te brengen en huizen te bouwen... Er zijn nog enkele gedeelten, die verwoest zijn en verbrand, maar dit is ge beurd door de inlanders .zelf, op gehitst door elementen, die hier niet behoor en te z^jn ten waartegen maatregelen genomen mioeten wor den, opdat die benden opgeruimd worden Bandoeng is. heel .rustig en de bevolking is blij, dat het gespuis weg Is. Zoo is 't overal waar je komt. Overal worden wij spontaan toegejuicht". Men ziet: zijn kennismaking met de extremisten is wiel van iets anderen aard igeweest dan die van de redactie van de Waarheid", die zich op veiligen afstand weet. T-e s oblaat onder te ekendie zijn brief mét vermelding van .volle dig adres we hebben dus geen ■het schrijven te twijfelen, aldus het blad. De NIWIN geïnstalleerd. Donderdag had in de groote zaal van binnenlandsche zaken, de offi- ciëele installatie van het NIWIN- comké plaats. De minister-president dr. L. J. M. Beel heeft officiëel als eerste voorzitter van het comité Nationa le Inspanning Welzij nsverzor ging Indió geinstalleerd Z.K.H. Prins Bernard en als tweede voorzitter ter ir. P. F. S. Otten, die tot nu toe «et NIWIN-comité alleen had gepresideerd. Dr. Beel sprak er in zijn instal latierede zijn groote dankbaarheid over uit, dat Z.K.H. Prins Bernhard aan de uitnoodiging van het comité heeft willen gevolg geven zich met voorzitterschap van de NIWIN te belasten. Vervolgens richtte Dr. Beel het woord tot ir. Otten, die in de moeilijke beginperiode liet NIWIN- comité op succesvolle wijze had geleid en er in was geslaagd een algeheele coördinatie te bereiken. Nadat Dr. Beel het comité offi cieel had geinstalleerd, nam Prins Bernhard het woord en zeide, dat er weinig zaken zoo op zijn belang stelling kunnen rekenen als de wel zij nsverzor ging van onze menschen overzee, militairen zoowel als bur gers. Hij hield zich bij voorbaat overtuigd van de enthousiaste sa menwerking van alle instanties, in de NIWIN samengebracht en dank te tenslotte den heer Otten voor datgene, wat onder zijn leiding in korten tijd was tot stand gekomen. Hiermede was de installatie van het NIWIN-comité beëindigd en werd ondef' voorzitterschap van den Prins onmiddellijk overgegaan tot de normale comitévergadering. Eerste lading Kerstpakketten in Priok aange komen. Met het m.s. Oranje" zijn te Priok de eerste 30,000 stuks van in totaal 1.50,000 kerstpakketten uit Nederland aangekomen. Uiteraard worden de pakketten het eerst vervoerd naar de verste uithoeken van den archipel, als Nieuw-Guinea, Morotai, enz. De laatste ^iriveerende pakketten zul len zijn bestemd voor de mannen in de omstreken van Batavia. Jammer is, dat een, zij het zeer kléin deel, van deze pakketten spoorloos is verdwenen. Vermoede lijk tengevolge van diefstal bij het inladen in Nederland. Het Consumentencrediet. Binnenkort zullen aan alle di strictsraden, vakorganisaties en alle andere instanties, die voorlichting bij het consumentencrediet geven, de afbetalingstabellen worden toe gezonden. Aan iederen aanvrager kan zoodoende van te voren wor den medegedeeld, waar hij aan toe is. Uit deze tabellen blijkt bijvoor beeld, dat de af betalingsverplich ting begint met 25 cent per week voor gezinnen van 2, 4, 6 en 8 per sonen in de groote steden bij een weekinkomen (na aftrek van belas ting en sociale verzekeringspremie) van resp. f26,50, f35,50, f43,5° en f 51,50. De afbetaling stijgt ge leidelijk met 25 cent tot de maxi male aflossing van f 1,perf 100 crediet. De genoemde gezinnen moeten deze maximale aflossing' voldoen als hun weekinkomen be draagt resp-. ten minste f31,04,, f 43,40, f 55,60 en f76.80. Deze bedragen gelden voor de gemeente klasse 1, voor de gemeenteklassen 2, 3, 4 en 5 liggen de be- dragenj 1, f2, f3,50 en f 5 lager. Voorts kan nog worden medege deeld, dat, indien men twee jaar regelmatig aan zijn afbetalings plicht heeft voldaan, als regel het nog niet terugbetaald0, deel van het crediet zal worden kwijtgeschol den. twee jaar is de terugbeta ling in normale gevallen dus afge- loopen. Om iedereen in de gelegenheid te stellen een aanvraag in te die nen, is de indieningstermijn, die aanvankelijk op 9 November zou eindigen, verlengd tot 30 Nov. Hulp aan Asthmalijders. Eenigen tijd geleden is opgie- richt de vereenjgjiing As-Bron, een organisatie tier behartiging van asthma en bronchitislijders. In e-en verspreide circulaire word't .ge zegd, dat er in ons land veel hulp wordt geboden aan t.b.c.-patiën ten. blinden döoven, zwakke kin deren enz', maar dat asthma- en bronchitis-patiënten zich zelf'maar moeten behelpen. De nieuwe ve;r- eeniging wil een centrum- stichten, waar de patiënten inlichtingen kunnen verkrijgen tot heil en ge nezing van deze kwalen. Voorts zal otp deze wijze een gelegenheid worden geschapen om bekendheid te geven aan bestaande en nieu-i we geneesmiddelen. Binnenkort zal Je Arnhem of Schevieningen de eerste algemeene vergadering gë- houden worden. Tabak zonder bon. Met ingang van 9 November 1946 is een wijziging van de ta baks- en tabaksproduc entenbe schikking1 1940 lin werking getre den, waardoor de hier te lande geteelde tabak diet meer alls idis- tribu tie goed zal beschouwd wor den. Dit 'beteekent, dat tabaks- rod.ucten. vervaardigd uit door groepstelers gewonnen tabak, zen der bon kunnen worden gekocht en verkocht. 1 De aandacht wordt er op geves tigd dat het bovenstaande slechts geldt voor de inheemsche tabak en de daaruit vervaardigde pro ducten, afkomstig van oogst 1946 en volgende. Voor de z.g. amateurs tabak blij ven de bepalingen van kracht wel ke zijn gepubliceerd in de Staats courant van 17 Sept. 1,9.46. Uitzicht op Indonesië. Ee plannen vofofr de definitieve plenaire zitting van de Nederland- sche 'en Indonesische dellegaties onder voorzitterschap van Lord Killearn, te Cberibom. zijn aan zienlijk gevorderd. Men verwacht, dat de bijeenkomst heden zal plaats hebben. Lord Killearn heeft zich in prin cipe reecis bereid verklaard aldaar aanwezig te zijn.. In republikein- sche kringen is men er van over tuigd, dat d e Republikeinse he mi nister van binnenlandsncbe zaken, Mr. Mohammed Roem, die uit Ba tavia naar Ljogjakarta is vertrok ken den bodem aldaar voldoende zal bereid hebben voor de zie er belangrijke beslissing, die het re- pub likeinsche kabinet in zijn zit tingen zal nemen. Leze* kabinets- zittingen zullen door Soekarnpen Hatte worden bijgewoond. Sjahrir en de andere ministers zullen per vliegtuig uit Batavia naar Ljogjakarta vertrekken. Uitspraak stembiljettenvervalscher. Le Briedasche rechtbank heeft L onderdag uitspraak gedaan te gen de Tilburgers C. Jansen, en A. Hamer, die 14 dagen geleden terecht stonden voor het verval- schen van stembiljetten bij de Ka rn e r verkiezingen. E e ree h tbank sprak beide verdachten vrij. Ee officier van justitie had tegen hen een jaar gevangenisstraf en vijf jaar ontzetting uit de beide kies rechten geëischt. In verband met de gewijzigde om standigheden, betreffende de uit gave van ons blad, verzoeken wij H.H. Correspondenten en Adver teerders alle stukken te willen adresseeren aan Firma L. J. Veerman HEUSDEN. Rauter in Rotterdam. Naar van bevoegde zijde wordt vernomen is Rauter eenige dagen geleden overgebracht naar liet huis van bewaring te Rotterdam1. Lit beteekent evenwel niet. dat zijn zaak ook te Rotterdam zal worden berecht. L e overbrenging is slechts een voorzorgsmaatregel, in ver band met de zelf mo or dnei gingen die vele leiders uit dien tijd van het nazi-regiem aan den dag leg gen. Men acht het gemakkelijker in het huis van bewaring -te Rot terdam controle uit te oefenen, dan in de cellenbarakken, waar hij tot nu toe opgeborgeh was. Bossche paardenmarkt. Op de paardenmarkt van- Don derdag werden aangevoerd 690 stuks. Le prijzen waren als volgt V ol jari ge lu xe van f 8 o o tot fnoó; 3-jarige f500 tot f800; 1 Vs-iari ge merries koudbloed f 400 tot f ?oo0 met ^papieren hoojger iV2-jarige ruins koudbloed f300 tot f 600 iV2-jarige merries warm bloed f 400 tot f 700, .met papieren hooger1 V2~.ia.ng1e ruins warm bloed f350 tot f500; werkpaar den tot en met .9' jaar f500 tot f700; oudere werkpaarden f 300 tot f450; hitten f300 tolt f600 merrieveulens f300 tot f400, mét papieren hooger'hengstveulens f 200 tot f 250. Volgende paardenmarkt 5 De cember a.s. Extra koud weer in December. Le afdeeling ^Klimatologie van het K.N.Mj.I. te Le Bilt meldt: Er zijn enkele aanwijzingen dat de temperatuur in December be neden normaal zal zijn. Echter werden enkele berichten uit het buitenland, die .tot het opmaken van deze verwachting moeten die nen, niet ontvangen. Toch meent het instituut voor een koude De cembermaand te mogen waarschu wen. 5000 gulden boete voor levensmiddelenbedrijf. Le Tuchtrechter voor de Voed selvoorziening te Maastricht ver oordeelde een directeur van een levensmiddelenbedrijf tot 'f 5000. boete wegens het afleveren van suiker zonder voorafgaande of ge lijktijdige inontvangstneming van bonnen. Tevens had deze directeur niet de noodige zorg besteed aan het beheer van zijn voorraden sui ker en niet de vereisohte admini stratie bijgehouden. Er was een tekort van ruim,7000 kg.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1