voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Uitzicht op Indonesië. Plaatselijk Nieuws UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSDEN No. 6415 DONDERDAG 14 NOVEMBER 1946 Buitenland Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden; per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Te Cheribon züjn de besprekin gen. weder begonnen, om tot een oplossing te geraken. Soekarno en Hatta zijn Zondag avond in Cheribon aangekomen. Ee Commissie-Generaal is daar met een Gataliniawatervliegtuig gearriveerd. Behalve de Commis sie-Generaal had het vliegtuig o.a. aan boord dr. P. Koets, directeur van het kabinet van den Lju.it. Gouv. Gen., Mr. K. F. J. Ver-; boeket. Jioofd van de regeerings- voorlichtingisdienst, Er. "C. C. Maassen en Er. I. Samkalden, bei den adviseurs van de Commissie- Generaal, Er. P. Sanders, secreta ris-generaal van de Commissi e- Generaal en W. A. van Goudoe ver, van den regeeringsVoorlich- tingsdienst. Gfistchoon de agenda voor de plenaire zetting toelaat, dat be-1 langrijke politieke kwesties wor den opgeworpen acht men dit niet waarscchijnlijkHet belang-' Gik^te vraagstuk zal wel bliiken te ziin de positie vain de Kroon. Het standpunt van de Indone-' sische delegatie op dit punt is van dien aard, dat waarschijnlijk lang durige besprekingen met de Com missie-Generaal noodig! zullen zijn om tot een bevredigende oplossing te geraken. Ee Unie va;n Indonesische, po litieke partijen te Sydney heeft een protest opgesteld fcegejn dé wijze, waarop Nederland de on derhandelingen met de Indonesi sche republiek voert. In het ma nifest, geteekend door dr. Satoer- dinata, wordt verklaard, dat .het verleden van den heer .Soekarno voor de Nederlanders -reden .be hóórd e te zijn hem te verwierpen. De verkiezingen in Amerika. Zooals bekend hebben de repu blikeinen een belangrijke -over winning behaald bij de verkiezin gen. President Truman heeft hoop. dpt de republikeinen met de regee ring! zullen samenwerken en - de huidige Amerikaansche politiek, als een nationaal program», met den steun van zoowel de democra ten als republikeinen, zal worden voortgezet. .Ee leden van beide partijen zoowel binnen als buiten het Con gres, hebben in raden deelgeno men aan het voorbereiden en het uitvoeren van de buitenlandse he politiek van de regeering. Eit was een nationaal- en .geen partij program, en het zal dit blijven". Ee president geloofde, dat ,de Republikeinen hierin met de re geering samen zullen blijven wer ken. Verder zeide hij „Ik gevoel geen bezorgdheid Omtrent diegenen in een van beide partijen, die den ernst van de pro blemen, waarvoor wij ons .op het gebied der buitenlandse he poli tiek geplaatst zien, kennen. Ik ben. hierover bezorgd, dat eenig per soon in een van de beide partijen Op dit gebied de .gelegenheid zoekt om persoonlijke bekendheid te ver werven of partijvoordeel te Beha len door exploitatie van het sen-1 sationeele or alleen al door het scheppen van geschillen". „Onze groote innerlijke kracht en onze vooraanstaande positie in de wereld z'ijn nieg zo oalis somf- rrngen te gemakkelijk aannemen, onvernietigbaar. In antwoord op vragen zieide Truman, dat h'ij niet het voor nemen heeft verandering' in. de regeering aan te brengen. De Fransche verkiezingen, Comfflu ni s tise he vooruitgan g doch marxistisch verlies. Ee gepubliceerde uitslagen der Fransche verkiezingen voor 574 van de 618 zetels luiden: Communisten 168 zetels; M.R.P. ióo zetels; Socialisten 93 zetels; Republikeinse he Vrijheidspartij en andere conservatieve en gematigde groepen 73 Radicalen en Verbon den groepen 59Gaullistische Unie 9 Al gerij nsche Beweging „Triomf der democratische vrij heden" 5 en Algerijnsche r„Onaf- hankelijkspartii" 7 zetels. HEUSDEN. Te Leersum is in den ou derdom van 72 jaar .overleden, Mr. C. W. van .Ommeren, die laat ste Kantonrechter van Heusden. Mr. C. W. van Ommeren, uit deze streek geboortig, promoveer de jn 1901 als' Meester in de rech ten en werd daarna advocaat te Werkendam. Vervolgens: burge meester der gemeente Blokzijl., ge meente-secretaris van Assem, Re ferendaris ter Prov. Griffie te Arn hem, tevens chef van het Kabinet van den Commissaris der 'Konin gin in Gelderland. Bij Kon. Besl. van 5 Januari 1918 werd hij tot Kantonrechter van Heusden Be noemd, wat hij js gebleven tot het tijdstip, dat het. Kantongerecht al hier werd opgeheven. Eien tijdlang is de overledene ook naast Heus den belast geweest miét het Kan tongerecht te Gorinchem en daar naast heeft hij de functie yan schoolopziener te Schoonhoven waargenomen. Hij was jaren lid van de Prov. Staten van Noordb. bra bant voor de Vrijheidsbond. Behalve deze functie's was hii jn Heusden een tijdlang president- kerkvoogd bii de Herv. gemeente, beschermheer van de Heusdensche Fanfare en de Schuttersveneen. St. Blasius, terwijl hii zitting had in meerdere vereenigingen en co- mïté's. Een Taats ten tjjd woond e de overledene met zijn gezin in Leer sum, waar hij dan ook is overle den. Al langen tijd heeft de R.K. Beweging uitgezien _naar een ge bouw, om de jeugd bezig te hou den. Door de 'Stichting Noord1- Brabant 1945 worden thans nis- senh.uts beschikbaar gesteld, wel ke voor dit 'doel bijzonder geschikt zijn. Eeze nissenhuts bestaan uit een stalen geraamte, waarop ge golfde platen zijn aangebracht. Bo vendien zijn zij dubbelwandig*. De afmetingen zijn5 meter breed, 11V2 lang, en 3 hoog. Ee achter kant is voorzien van een deur, waarin 2 r^men zijji aangebracht. Naar we vernemen Beeft de R.K. Beweging een dergelijke nissenhut aangekocht. "Zooals uit achterstaande, advertentie blijkt, gee'Ft Eesmef's Reis Bioscoop in het vervolg; 3 «lagen voorspellingen ïp. onze ge meente, aangezien dit noodzakelijk blijkt te zijn, om ieder in tie ge-: legenheid te stellen de te verwach ten succes-fihns te kunnen zien. Eeze week begint de .sueces»-serie, met de film „Merijntje Gij ziens' Jeugd", een Hollandse h sprekende film, naar "het bekende boek van A. M. Se Jong. Een eerste klas, prestatie van spel, spanning» en ontroering». Wii Jehoeven tie ze film niet aan te bevelen, „Merijntje Gij zen", is algemeen bekend en de verfilming', van A. M. de Jiong's. meesterwerk, doet de vaderlandi- sche filmindustrie alle eer aan. Naar men ons mededeelt, zal de waterleidiingi in pnze ge meente hedenavond om half acht, voor ongeveer een uur worden af gesloten. AALST. Op. Woensdag» 20 Nov. a.s., zal de Geref. Gemeente alhier een dankdag voor het gewas houden. Alsdan hoopt des voorrn». ,9.30 en des nami. 2.30 en 7 uur voor te gaan, Es. Lammin. Es. G. F. Snel, predikant bij de Geref. kerk alhier, heeft voor het beroep naar Asperen <ber dankt. Het echtpaar G. C. Valk en M. v. d. Werken herdacht op 9 November den clag, dat zij voor 35 jaar in den echt werden verb bonden. Ter gelegenheid van het feit dat op 5 Nov. j.l. de heer Joh. v. Berkel 25 jaar als directeur aan de fanfare „Prins Hendrik" verbon den was, gaven de leden in tegen woordigheid van tal van genoodig- den Zaterdagavond een feestavond in café v. Dijk. Toen de jubilaris de zaai werd binnengeleid, werd hij verwelkomd door uitvoering van de „Lang zal hij leven"-marsch. De voorz. dhr. G. C. v. Wijk hield hierna de volgende toespraak: Hooggeachte heer en mevr. van Berkel, dames en heeren, Onze fanfare viert vandaag feest, omdat dhr. v. Berkel 25 jaar 'het directeurschap heeft vervuld. Het zou van een slechte spraak getui gen, indien dit feit niet opi een eenigszins feestelijke wijze werd herdacht. Hiervoor is ook alle re den, want gedurende al die jaren bent U mijnh. v. Berkel, geweest onze bekwame en volijverige leeraar de stuwende kracht der fanfare. Het was een gewichtige dag, 5 Nov. 1921, toen wijlen mijn vader llegooije als secretaris, den heer v. Berkel als voorz. en W. v. Ballegooijen verzochten als directeur op te tre den. Wanneer wij beseffen dat een vereeniging als de onze, practisch staat of valt met de al of niet ge schiktheid van haar directeur, aan wordt het bestuursbesluit van 5 Nov. dubbel gewichtig, omdat het bestuur den heer v. Berkel aan zocht, wetende dat dit zijn eerste fanfare zou zijn die hij ging leiden. Maar het groote risico dat men toen durfde nemen is rijkelijk be loond'. Immers, onder leiding van U mijnh. v. Berkel, zijn we -in de verstreken kwarteeuw hard voor uitgegaan. We telden toen slechts 20 werkende leden, thans 30 en 20 niet werkende. We zaten toen in de 4e afd., thans in de hoogste. Zeer zeker is dat/alles niet zonder moeite gegaan, hebben 'onze le den daarvoor ook ijverig en vol hardend moeten repeteeren. Maar de grootste stuwkracht is toch van U mijnh. v. Berkel als directeur uitgegaan. Dit bleek duidelijk in en na den oorlog, welke thans gelukkig tot het verleden behoort. Wij waren toen langzamerhand ge noodzaakt alle beoefening der mu ziekkunst stop te zetten, konden zelfs niet repeteeren. Wij moesten toen wel langzaam maar zeker berg afwaarts gaan. Maar hoe groot het verval was, bleek eerst duidelijk toen de oorlog geëindigd was en het normale muziekleven kon wor den hersteld. Nu, zeer ver waren we achterop geraakt, maar juist toen toonde U uit welk hout U gesneden was. Met onafgebroken energie, met groote tact en men- schenkennis 'hebt U de Jeden ge ïnspireerd, hen op een kalme, maar besliste en herhaalde wijze op hun fouten wijzend. Het was voor de leden, maar vooral voor U een zeer moeilijke tijd. Toch is onder Uw bezielende leiding de vereeniging weer goed vooruitgegaan en zij kan thans weer met groot vertrouwen de toekomst tegemoet gaan. Ik heb dan ook alle hoop, dat de fanfare te zijner tijd evenals in het verleden weer met succes aan de wedstrijden zal kunnen deelnemen. Dit mijnh. v. Berkel, was mij, mede namens het bestuur en leden op deze voor U en Uw echtge- noote zoo verheugende dag een behoefte tot uitdrukking te bren gen. Ik zou daarbij tekort schie ten indien ik niet tevens een woord van warmen dank richtte tot U mevr. v. Berkel, voor de indirecte steun die U voor onze fanfare is geweest door het veelvuldig af staan van Uw man.- Wij hopen mijnh. v. Berkel dat de aangename samenwerking die in het verleden altijd heeft bestaan, ook in de toekomst moge voortdu ren en dat onze fanfare onder Uw leiding binnenkort weer die plaats in de muziekwereld zal innemen, die ze voor den oorlog, op het top punt van haar glorie bezat. De vereeniging heeft spontaan gemeend het bij deze woorden niet te mogen laten, maar U als teeken van onze groote dankbaarheid voor alles wat U in deze 2 5 jaar voor haar 'hebt gedaan een stoffelijke blijk van waardeering te moeten aanbieden. Het is mij een groot genoegen U dit aanstonds te mo gen overhandigen en spreek daar bij den wensch uit, dat het U en Uw echtgenoote een aangename herinnering moge blijven aan den mijlpaal in Uw leven. (Een prachtige kroonlamp werd hierna overhandigd namens bestuur en leden). De jubilaris dankte met eenige welgekozen woorden voor het ge- f sprokene en het schitterende ca deau. De wnd. secretaris gaf hierna een overzicht over de achterlij gende 25 jaar, waarbij hij in eerste plaats dank bracht aan de leden L. Loef, W. v. Ballegooijen en Johs.^ v. Ooijen en enkele an deren, die ook al die jaren hun beste krachten voor de vereeniging gaven. Nadat de fanfare in 1920 heropgericht was, werd dhr. v. Ber kel m 1921 bereid gevonden het NIEUW

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1