voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Binnenland Plaatselijk Nieuws Vliegramp op Schiphol Aan den Lezer. UITGAVE: FIRMA L. f. VEERMAN, HEUSDEN No. 6416 MAANDAG 18 NOVEMBER 1946 «AN ALT Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Het Dakota-lijntoestel van de K. L. M. dat Donderdagavond van Londen komende te kwart voor jt acht Op Schiphol zou landen, heeft, door onbekende oorzaak, een ver keerde landing uitgevoerd. Het toe stel is tengevolge daarvan in brand gevlogen. Aan boord van het vliegtuig be vonden zich, de bemanning inbe grepen, 26 personen. Deze hebben allen den dood gevonden. De bemanning bestond uit: Mo- reton, gezagvoerder, Milo, radio telegrafist, Vos, telegrafist en Tie- mens, boord-mecano. Ook de ste- wardes mej. Lammens kwam om het leven. In den controletoren op 't vlieg veld Croydon werd korten tijd voor de ramp op Schiphol een radio grafische boodschap van 't veron gelukte vliegtuig opgevangen, lui dende: „Motor in brand. Zetten koers naar Schiphol." Meer dan een half uur cirkelde het lijntoestel van de K.L.M. uit Londen boven Amsterdam. Het was de Dakota PH-TBW, die ander half uur te voren van Croydon op steeg. Eindelijk kwam het toestel bin nenvliegen. Dwars over de start baan vloog het in de richting van de startbaan. Op eens een enorme slag ^en een hooge steekvlam en het vliegtuig zat in het drassige veld in de nabijheid van startbaan 23. Een tiental meters van de zand hopen, vlak bij de nieuwe uitbrei ding van Schiphol ligt de romp en 'n stuk van den staart. Links en rechts brokstukken, propellers, half verbrande boeken en kranten. Hon derd meter verder een der vleu gels. Volgens een ooggetuige, was er bij de poging tot landen een reus achtige steekvlam. Hoogstens 7 mi nuten daarna de brand. Toen was het stil. Tientallen mannen snelden ter hulp, doch er viel niets meer te redden. Een onderzoek naar de oorzaak van de ramp wordt door den rijks luchtvaartdienst van het ministerie van verkeer ingesteld. Indonesië. Te Batavia is een officiëel com muniqué uitgegeven, dat in de eers te plaats aandacht schenkt aan de politieke besprekingen, waarover reeds eerder een communiqué werd uitgevaardigd. Het zegt verder, dat, naaat de besprekingen jeeds waren beëindigd, doch terwijl de plenaire zitting nog steeds bijeen was, Lord Killearn beide partijen hartelijk ge- lukwenschte met het feit, dat men de basis voor een overeenkomst had kunnen vinden. Inderdaad is een vrij groote ma te van overeenstemming bereikt.: Zoow7el het plan voor een unie als de positie van de kroon zijn uitge werkt op een wijze, die voor beide partijen bevredigend kon worden genoemd. Toch heeft men eenaan- felegenheid1 nog niet tot oplossing unnen brengen en het schijnt, dat dit de reden is voor het vertrek van de commissie-generaal naar Neder land. Er zijn aanwijzingen, dat de commissie-generaal wenscht, dat de Nederlandsche regeering in deze zeer belangrijke aangelegenheid me de verantwoordelijk is voor de uit eindelijke beslissing. Een resolutie werd aangenomen, dat de overdracht van het gezag door de geallieereden aan de Ne derlanders zal plaats vinden- in die gebieden, waar geallieerde contro le, coördinatie of verbinding was ingesteld. Met de politie zal men op soortgelijke wijze te werk gaan, terwijl de toekomstige politie-orga- nisatie grondig door een Neder- landsch-Indonesische commissie zal worden onderzocht. Vrijdag kwamen de Nederland sche en Indonesische delegaties bij een teneinde de basisovereenkomst van 17 punten, zooals die te Ling- gadjati werd opgesteld, te parafee- ren. Militaire wagen rijdt trottoir op. In de P. C. Hooftstraat te Am sterdam reed een militaire vracht auto plotseling het trottoir op. Een 24-jarig meisje J. P. uit Amster dam werd onmiddellijk gedood. De 61-jarige W. H., werd met zware verwondingen naar het Wil- helminagasthuis vervoerd, terwijl een jongeman van 23 jaar na ver bonden te zijn zich naar huis kon begeven. Kolenexport Ruhrgebied opnieuw verlaagd. In een Britsch-Amerikaansche verklaring is bekendgemaakt, dat de stèenkoolexport uit het Ruhr gebied naar de 18 landen der Euro- peesche steenkool-organisatie (w.o. Nederland) met ingang van 1 Dec. met 350.000 ton per maand ver laagd zal worden. De export zal #a deze nieuwe vermindering, wel ke tot Maart van kracht blijft, nog 500.000 ton per maand beloopen. Protest tegen razzia-methoden. De Ned. Kath. Middenstands bond heeft door middel 'van een protest-telegram 'zijn ontstemming geuit over de wijze waarop deprij- zen-controle te werk gaat. In Den Haag en Maastricht werd n.I. formeel uitgerukt met bellen- wagens, jeeps, pers- en filmrepor ters. Deze methode is on-neder- landsch en plaatst de middenstand in een zwart daglicht. Het bestuur van den Kath. Middenstandsbond is van oordeel dat hiermede de echte zwarte handel niet in de kiem wordt getroffen. Een volko men onbekendheid van in- en ver koopprijzen, waarover zoo goed als geen voorlichting bestaat,, brengt de middenstand in een zoo trefbare positie, dat geen enkele zakenman aan alle voorschriften kan voldoen. Het is thans niet de tijd om de eene volksgroep tegen de andere op te ruien. De gebruikte metho den verbitteren den Middenstand. De Kath. Middenstand hoopt,) dat door een beter systeem van voorlichting de bonafide midden stand wordt ontzien. HEUSDEN- Ook onze gemeente komt in aanmerking voor extra goederen aan oorlogsgetroffenen, uitgaande van de Stichting Noordbrabant. Een plaatselijke herstelraad is reeds in Let leven geroepen, waar- Tweede Kamer. In de Donderdag gehouden ver gadering der Tweede Kamer deel de Minister-President Dr. Beel o.a. mede, dat een ontwerp voor de ver zorging van nagelaten betrekkingen van oorlogsslachtoffers nagenoeg gereed is. Voor den nood der geteisterde gebieden doet de regeering het mogelijke. Nieuwe prijszettingen, welke een verlaging beteekenen, zijn in ver gevorderden staat van voorberei ding. Verlaging van tal van han delsmarges, o.a. textiel, glas, cera miek en andere huishoudelijke ar tikelen is te verwachten. Op zeer korten termijn zijn maatregelen te wachten, tot het drukken van de prijzen van voedingsmiddelen. De kwestie der publiekrechtelijke be drijfsorganisatie is bij het kabinet in behandeling. Loons verhooging van tien procent brengt de oplos- niet; prijsverlaging zal de eerste stap moeten zijn, om uit de impas se te geraken. Instelling van een sociaal-economischen raad is in overweging. De regeering wenscht opheffing der bezitloosheid te be vorderen. Minister Ringars treedt af. De minister van Openbare .Wer ken en Wederopbouw, dr. ir. J. A. Ringers, heeft aan H. M. de Ko ningin eervol ontslag uit zijn func tie gevraagd met ingang van 15 Nov. 1.1. H. M. heeft overeenkoms tig dit verlangen, den heer Ringers met ingang van genoemden datum ontslag verleend op de meest eer volle wijze, onder dankzegging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan Haar en den lande bewe zen. Hoogera Loongrens voor Ziekenfondsbesluit. In een nota van wijziging op het ontwerp tot wijziging van een aantal sociale wetten, waaronder het ziekenfondsbesluit, stelt rrtinis- ter Drees voor de verhooging van de loongrens tot f3750 ook voor het Ziekenfondsbesluit te doen gel den. De bestaande loongrens is f 3000. Hoewel de heer K. Veltman, aan vankelijk zijn naam en de Sirene ter onzer beschikking had gesteld, om het ons mogelijk te maken on middellijk na onze terugkeer in Heusden met" een blad uit te ko men en hij daarbij voorgaf, dat hü dit deed omdat hij zooveel plezier van de familie Roza had onder vonden en zoo vaak door de firma Veerman was geholpen, voor het gereed maken van zijn ondergrond- sche Sirene, stelt hij thans alle po gingen in het werk, om ons met het Nieuwsblad van Heusden te verdringen en zijn Sirene daarvoor in de plaats te brengen. Ter bereiking van dit doel is hij begonnen in de geheele omgeving een circulairtje te doen versprei den, waarvan de redactie blijkbaar bij onze lezers verwarring kan stichten. v Wij deelen hierbij daarom mede, dat abonné's die in het vervolg het NIEUWSBLAD VAN HEUSDEN willen blijven lezen, de circulaire zonder meer naast zich neer kun nen leggen, zij blijven dan geregeld het NIEUWSBLAD VAN HEUSDEN ontvangen. Alleen zij, die inplaats van dit blad de nieuwe Siréne wenschen, moeten daarvan bericht geven b.v. door het NIEUWSBLAD VAN' HEUSDEN te weigeren. Wij hebben echter het vaste vertrouwen, dat dit door geen geen of zoo goed als geen onzer abonné's zal gebeuren, immers het NIEUWSBLAD VAN HEUSDEN was al zoovele jaren een graag ge ziene gast in Uwe woning. De vreugde, dat 't weer onder zijn eigen naam bij U binnenkwam, was algemeen, zooals wij uit een groot aantal gelukwenschen moch ten constateeren. Een onzer lezers schreef ons: „Ik moge U van harte geluk wenschen met de herverschijning van Uw blad en de rehabilatie die daaraan voorafging. Ik ben het volkomen met U eens, dat het de meeste lezers tot voldoe-' ning en groote vreugde zal stem men nu ze hun oude blad weer bezorgd krijgen. Ons volk is uit den aard een behoudend volk, dat is nu zoo langzamerhand wel gebleken. Veel succes!' Mochten er onder ONZE- lezers zijn, die door de circulaire van de Sirene misleidt, reeds bericht aan de administratie van dit blad zon den, blijkbaar met de bedoeling ken baar te maken dat men ons blad het NIEUWSBLAD VAN HEUSDEN wenschte te blijven ontvangen, be hoeven niet anders te doen, dan bjj ontvangst van de Sirene, dit blad te weigeren. Om U allen echter ONS blad te kunnen blijven bezorgen is het noodig, voor de verkrijging van het daarvoor benoodigde papier, dat U onderstaande verklaring met Uw naam onderteekend en aan on ze bezorgers ter hand stelt of het aan ons per post opzendt. Wij zor gen er dan voor dat in de toezen ding geen stagnatie ontstaat. Wij vertrouwen dat U allen daaraan zoo spoedig mogelijk zult willen voldoen en wij danken U voor de door U te nemen moeite. DE REDACTIE.' Ondergeteekende verklaart hierme de dat zij/hij zich als abonné van het NIEUWSBLAD VAN HEUSDEN wenscht op te geven. November 1946. Woonplaats: Onderteekening

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1