voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard KATHOLIEK THUISFRONT. Plaatselijk Nieuws Aan onze Lezers. UITGAVE: FIRMA L. J. VEERMAN, HEUSDEN No. 6417 DONDERDAG 21 NOVEMBER 1946 Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Wij zijn niet van plan in te gaan op het woord, dat die Uit go vier van de Sirene in zijn jöerste nummer aan ons adres richt, alleen willen wij even kort antwoorden pp zijn bewering;, dat wij op 7 November niet gerechtigd zonden zijn een blad uit te geven. Een kind kan begrijpen, dat dit niet waar kan zijn en wij 'heuse h niet zop onver standig; zojuiden zijn, om zonder vers-chijnin gSve rgunning miet ons Nieuwsblad van Heusden" uit te komen. Hoewel wij niet verder op het woord „Ter verduidelijking)'wen-' schen. in te gaan, achten wil hiet te genover onze lezers een plicht, hun thans volledig te gaan inlichten over hetgeen er nu, eigenlijk aan de hand is. Wij kunnen ons inden ken, dat ons schirijvien dn ons num- trner van 7 November en het circu,- lairtje van den Uitgever van de Sirene, verwarring kan hebben ge sticht, imtmers brachten wii den heer Veltman in dat ïiumAnier nog dank voor hetgeen 'hij ten onzen opzichte had giedaan en nu, komt deze met het belicht, dat de Sirene weer zal gaan verschijnen. Wordt bet Nieuwsblad nu weer Sirene of wat gaat et nu gebeuren Wii be taalden voor de Sirene het abonne mentsgeld tot 31 December en ont vangen nu, het Nieuwsblad. Wij geven toe, dat het vioor oningewij den niet duidelijk was en daarom zullen wij er thans toe overgaan, o,m een en ander duidelijk te ma ken. Vooraf echter n,og dit. Onze lezers van voor de bevrijding! we ten heel goed dat het Nieuws blad uit die dagen precies hetzelf de was als de Sirene na onze evacuatie en dat het .Nieuwsblad van thans precies hetzelfde is als de Sirene uit drie dagen, alleen de kop van het blad onder,ging' gedurende het tijdvak 8 Juni 1945 2 November 1.946 wijziging. Dit was noodzakelijk omdat u anders waarschijnlijk een tijdlang de be- riichtgieving uit onze streek^ zoo als wii die regelmatig verzorgden en thans nog verzorgen, zoudt heb ben moeten missen. Het was een maal voorgeschreven, dat bladen die tijdens de bezetting regelmatig zijn doorverschenen, eerst 'gezui verd moesten worden, alvorens zii weer opnieuw mochten uitkomen. U kunt zich indenken ijlat wij het aanbod van den heer Veltman om nu daarvoor zijn blad te gebrui ken, dankbaar hebben aanvaard. De heer Veltman bracht hier voor een bezoek aan den heer v. d. Pol aan diens evacuatie-adres aan de Lopnsehebaan te Vught. aan wien hij de Sirene aanbood om deze te gebruiken als over- koepelingsprgaan, voor het tijdvak dat het Nieuwsblad niet zelf mocht uitkomen. De heer v. d. Pol noem de het aanbod heel mooi, Toch wenschU dat het in tegen woordigheid van rriïï fik woonde met. mijn gezin toen eveneens in Vught) zou worden, herhaald. Hij verzocht daarom den heer Velt man om hem een paar dagen van tevoren te waarschuwen, als hij weer naar Vught kwam. Dit geschiedde en op het afge sproken oogenblik was ook ik aan de Loonschebaan aahwezig. Het zelfde aanbod werd berliaald en op de vraag onder welke voorwaarden de heet Veltman dit aanbod dieed, verklaarde hij, geen voorwaarden te hebben, dat hij zijn aanbod al leen deed omdat hij bijl de familie Roza steeds zooveel gastvrijheid had genoiten en de zaak Veerman hem herhaaldelijk had geholpen aan papier enz. voor zijn oouer- gronascfte Sirene. Persoonlijk hielp ik hem, evenals ook andërien, aan het benoodigde stempel en de handteekening1, om onderduikers te helpen aan het veneisehte stempel ojp hun stamkaart voor de verkrij ging van hun distributiebeschei den. 1 De heer v. d. Pol stelde toen nog voor een en ander contrac tueel vast 'te leggen, aangezien het hier een zakelijke overeen komst gold, doch ook dit achtte de beër Veltman niet noodigi, wii kenden elkaar en. konden elkaar coeh vertrouwen. Wij legden ons hierbij, nu jammer genoeg', neer en zoo werden bij JVIiilitaiir Giezag'. dat voor perszaken ook jb Vught was gevestigd, de noodige stappen gedaan en konden wij na onze terugkeer in Heuisden en nadat weer verbindiing| was verkregen met het Land van Heusden en Al tena ,en onze correspondenten en agenten, met de uitgaaf van de Sirene, dus in wezen het Nieuws blad van Heusden, beginnen. Het onderhoud van Vught werd door den heer Veltman in de maand Maart of April van dit jaar bevestigd, toen hij met de heeren A. A. M. .Carpay en A. N. H. ^Vlul'- ler 's avonds om opgieveer negen uur op ons kantoor over de Sirene kwam spreken en waarbii de heer Muller hiet woord voerde, otvler welkte omstandigheid wii onze ver wondering uitdrukten. Lie heeren hadden heel groote plannen, wil den een dagblad gaan uitgeven, hadden daarvoor zelfs al een druk kerij gevonden en ja nu. was het jammer^ dat de hieer Velttmlan zijn recht van uitgaaf hier had vast gelegd. Toen wij het verloop in Katholiek thuisfront is er en heeft mjet één slag de hartien van ons volk veroverd. Dit blijkt ons uit vele sympathiebetuigingen van ouders, soldaten en hun aalmoeze niers. Wat wenschen onzle miliitairen? Vooral onze militairen in Indië? Een gezellig soldatenhuis is hun liefste wenschl Maar een soldaten- huis kost geld, véél geld. Mogen wii u hier eenige slagzinnen doen hooren uit een brochure van Ka tholiek Thuisfront. 1Neem van uw wekelijksoh bioscoopgeld in gedachte een on bekende militair mee. Stuur ons zijn entréóegëld. 2. Als u een biertje drinkt, geef aan Thuisfront ook een rondje door ons het geld te sturen. 3. Leg van uw wekelijkseh rook- fantsoen één sigaar of sigaret voor Thuisfront apart. Is u dat ,erg moeilijk, koon ze van ons terug. Geeft iemand een bedrag in geld, als Kerstgeschenk voor een militair tehuis? Misschien schenkt iemand een gramofoon, een radio, een piano voor de miliitaire tehuizen. Viert u een feest, laat de soldaJ Vught hadden meegedeeld, zei de heer Muller tot den heer Veltman, nadat dezie op zijn. vraag of dit al les juist was, bevestigend ,had ge antwoord, als het zoo .is kulnnen wij ons onderhiou|d wel beëindigen en heb je niets te zeggen. Ce heer Veltman kreeg een mo torongeluk, moest langdurig in het ziekenhuis in, den Bosch worden opgenomen en kwam bij zijn thuis komst bij ons vragen ,of 'hjiil al' vast iets op de hem toegezegde belooning ztou mogen ontvangen waiit hii had hooge kosten gehad. Wii hebben direct geantwoord, zje- ker, U hebt ons geholpen, 'tis onze plicht nu, U te helpen, hoeveel' denk je noiodig te Lebben. Hij' noemde een bedrag Van f 1000. welk bedrag: wij 'hem' ook tier hand stelden. Niet mlet die bedoeHing1,' dat wij berm hiermede voldoende beloond achtten. Wii gaven daar voor onzen accountant opdracht aan de hand 'van de uitkomsten van het blad, 'ons een voorstel' voor te leggen, 'waarmede wij naar zijn meening de 'daad van 'dien den heer Veltman behoorlijk .zou den hebben beloond. Wii hebben ook nog een vorde ring op den heer Veltman van f475.voor het drukken ,van zijn Sirene, gedurende het tijdvak 5 November31 December 1944. Wii hebben nooit geen pogingen gedaan om dit bedrag binnen te krijgen, omdat wii de bedoeling hadden het te verrekenen bij de uiteindelijke belooning1. Zoo, gingen wij Vnet de uitgaaf door, zonder dat 'de heer Veltman daar ook maar in het milost aan medewerkte. Wii zorgden voor de redactie, samenstelling, verzending, administratie, kortom precies zoo- als wii het voor het Nieuwsblad van Heusden altijd hebben en hadden gedaan. Zoo kwam eindelijk de behande ling voor de Zuiveringscommissie in Breda, doch daarover een vol gende keer. ten meefeesten, houdt een collecte en gleef royaal aan onze soldaten. De soldaten moeten ook met één slag' de harten van de H-eusdle,na ren winnen. Giften kunnen voor Heusden ge zonden wonden aanMevr. van Delft, Burchtplein W 65. IIEUSDEN. Candidaat A. M. Langbout uit Kamerik heeft Voo{r het beroep naar de Herv. kerk alhier bedankt. Hedenavond olm 7 Uur zal in de Ned. 'Herv. kerk alhier de dankdienst voor het gewas wor den gehouden. De beide aftredende Kerk voogden bii de Ned. Herv. kerk. de heeren J. de Kok en Ei. Schim mel alhier, weerden bedden herko zen. Le aftredende notabelen de hee ren A. Bax. H. Vos en J. v. Wijk werden eveneens herkozen. Terwijl voor de vacature van den beer Stap, die niet meer herkiesbaar is, volgende week een nieuwe stemming zal worden gehouden ter verkiezing van de 4e notabel. De herkozenen hebben allen hunne benoeming aangenomen. Op Maandag' 25 Nov. a.s. zal er een samenkomst plaats heb ben in de Ned. Herv. klerk alhier, uitgaande van de Vereeniging tot Stichting en instandhoudng van scholen voior uitgebreid 'lager-, middelbaar- en voorbereidend hoo- ger onderwijs qp 'Priot. Chr. grond slag in de Langstraat. Deze samenkomst vangt aan oim 7.30 uur 'savonds. Sprekers zijn Dis. PI. Hark erna en Ds. K. Mw Vogel. Medewerking verleen en het kerkkoor uit Besoijen en de Chr. gem. zangvereen. „Sursum Corda" uit Heusden. Het is de bedoeling1 dat allien hier samenkomen uit 'Heusdlen en omgeving, die ziich interessieeren voor het P:rot. Christ, onderwijs in deze streek. Naar wij vernemen, beeft bet gemeentebestuur het bericht ontvangen, flat uit Doorn ten be hoeve van deze gemeente 240 M2' glas zal worden gezonden. Eien' zestal schilders zullen mleekomen, om het glas gratis in te ztettüen Welke gezinnen zijn bereid een de zer schilders voor pen week huis vesting te verleenen? Diesveriangd tegen vergoeding. Men .gelieve daarvan dan ten spoedigste op-' gaaf te doen tien gemleente'buize De prijswinnaars, in den grooten Robde Kruis-wedstrijd „Hoeveel nieuwe leden komen in Augustus uit de bus?" zijn th(ans' bekend. 1 Het aantal leden van het Neder-' landsche Roode Kruis bedraagt na deze campagne 635.714, waarvan 49-539 leden werden genoteerd tijdens de actie. Le eerste prijs een reis naar Indië, of het bedrag: hiervoor uit getrokken werd gewonnen door den heer P. Bakker. JBandoengstr. 2obis te Utrecht- De andere prijzen reizen naar het buitenland werden gewon nen door 2de prijs. ,F. van Winkel, Markt te Budel (N.Br.) 31e prijs Joost Holster. JMolendijk J2% *Nump.ns- dorp; 4e prijs, J. M. Kristallijn. Bergschelaan 97a, Rotterdam5e prijs A. v. d. ,Spek, Bosc'hfpoort- straat 33, Ede. Het totaalbedrag, flat deze ac tie heeft opgeleverd is f 540.329.- waarvoor de collecte in de biosco pen f 117.500.heeft bijgedragen. Ook dit maal heeft bet Neder land sche volk niet geaarzeld zijn steun te geven aan bet Nederland se he Roode Kruis, ondanks de on gunstige omstandigheden, waaron der een en ander moest plaats vin den. De prijswinnaars der plaatselijke afdeelmg wpren ie pr., P. J. Ver schuur, Botermarkt2e pr., J. M. S. Kramer, Burchtstraat3e pr.. H. v. d. Steenhoven. Oudbeusden 4e pr., Chr. Wijnstekers, Herpt- schestraat5e pr.. G. Verwey, Werf O 11 6e pr.. J. H. Hart- hoorn, Putterstraat O 34 .7e pr., G. Piron, C 6, Luttelherpt8e pr., M. de Kort. Achterweg, .Herpt 9e pr., W. v. Wijnen. Herptjscbe straat B 139, Herpt: 10e pr., G. v. Dillen, Lombard straat. Le plaatselijke prijswinnaars krij gen nader bericht, wanneer de prijzen a.h. Secretariaat Scheeps werf O 10, kunnen worden afge haald.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1