voor het Land van Heusden en Altena, de Langstraat en de Bommelerwaard Aan onze Lezers. UITGAVE: FIRMA L. VEERMAN, HEUSDEN No. 6418 MAANDAG 25 NOVEMBER 1946 OPENBARE VERGADERING lAH0 van Atf®* Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijsf 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewachtVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Einsdag 5 November j.l. waren wij te Breda voor de Commissie voor de Perszuivering geroepen, om: verantwoording' af te leggen inzake het beleid zooals wij dat hadden gevoerd, bij de samenstel- ling! en het redigeeren van het „Nieuwsblad van Heusden" gedu rende d;e bezettingsjaren. Ee stukken op deze zaak betrek king' hebbende lagen van Dinsdag 29 October t.m. Vrijdag! 1 Novem ber te 's Gravenhagie ten Departe- mente van het Ministerie van On derwijs. Kunsten en Wetenschap pen ter inzage. Toen wij deze stukkien gingen inzien troff en wij daar bij het dos sier de navolgende brieven aan Eleusden, 25 Augustus 1945. WelEd.Gestrenge Heer, Naar aanleiding van de hier ter stede opgerichte (cursiveering van de Redactie) zuiveringscommis sie heb ik de eer Ei beleefd tie verzoeken, mii te willen mededee- len, of de heer A. v. ld. Pol, Bo termarkt N 96 te Heusden, thans lid van die commissie, tijdens de bezettingsjaren medewerker was van het voormalige „Nieuwsblad van Heusden en Altena" en dat k thans atl\e\en mag versch\;i\nen on der den naam „De Sipenè"(Curs. Red,) Bij voorbaat dankend verblijf ik' met. de meeste hoogachting', w.g. F. J. Hl L WIG. De lezer voelt al wek dat hier sprake is van e en vee te tegen den heer v. d. Pol. Het is ons niet bekend of de heer Iiilwig hierop antwoord heeft ontvangen, doch blijkbaar vond hij het zoo nog niet voldoende, want hieronder volgt een tweede schrijven van hem1, dat eveneens bii de stukken aanwezig' was t Naar aanleiding van Uw mede- deeling in de pers wa,arbii U ver zoekt gegronde bezwaren in te brengen tegen redactioneele me dewerkers of verslaggevers van dagbladen adviseer ik U een on derzoek te willen instellen naar de handelingen van den heer A. v. d. Pol, Botermarkt N 96 te Heus den. Ploewel buitenstaander veronder- stel ik dat deze van der Pol me dewerker is ^van het Nieuwsblad van Heusden en Altena, welk blad tijdens de bezettingsjaren ongeoor loofde artikelen ten gunste van de N.S.B. publiceerde en dan ook on der een andere naam moest ver schijnen en wel „De Sirene". Ik ben niet precies op de hoogte van de interne organisatie van het uitgeversbedrijf der firma Veer man, waar deze courant gedrukt wordt, maar voor den verkoop in den winkel werd het toegelaten dat romans en lectuur geëtaleerd wer den en verkocht met nationaal- socialistische tendenzen hetgeen ondermijnende invloed moest heb ben op de weerstandskracht van •het vólk. U kunt misschien uitmaken, wie hiervoor de verantwoordelijke per soon is. Hoogachtend, w.g. F. J. HILWIG, .Dierenarts Heusden. Ook in dit schrijven verdacht makingen, zonder daarvoor rede lijke bewijzen aan te voeren. Ojn- waar is n.l. dat wij in onzen boek winkel ooit lectuur met nationaal- socialistische tendenzen zouden heb ben geëtaleerd of deze ten verkoop aanwezig zou zijn geweest. Wel werden wij geprest ,om Volk ,en Va derland in onzen winkel ten ver koop in voorraad te houden, wat door ons pertinent werd gewei gerd, niettegenstaande men ons dreigde, dat men deze weigering* aan de N.S.B.-leiding: zou door geven, waarop wij antwoordden „je gaat je gang!",. Wii Ja.ten hierover nog volgen de verklaring van den heer J. Ph. H. Kramer, tijdens de bezetting in Heusden geëvacueerd en thans weer te Wassenaar „Als oud-lid van den staf van district II der Nederl. Binoenl. Strijdkrachten, haast ik mii fe ver klaren, dat mij absoluut geen za ken bekend zijii, of daden van jou, welke aanleiding! zouden kunnen geven tot de veronderstèllitigj, dal je gedurende den oorlog! had me degewerkt met den vijand en zoo doende de weerstandskracht van ons volk ten 'kwade zoudt hebben beïnvloed. Van uitstallingen voor de ramen of op de toonbank van boeken en geschriften, welke even eens bovengenoemde bedoelingen zouden hebben voet gegeven, is, zoolang ik wee't (en dat is gedu rende '43, '44 en '45) geen spra ke geweest. En 'dat zou, ik dan toch wel hebben moeten 21 en bii m'ijn dagelijksche r o nd wandelin gen, ik ken je alleen als goed, volbloed Nederlander, niet alleen 'nu, maar zoo lang me* heugt. Ik behoef al leen maar naar voren te brengen, de ontelbare keeren, dat ik ach ter den winkel kwam om nieuws te brengen of 'te halen". Verder lag1 bii ,de stukken het volgende schrijven Heusden, 8 Februari 1946. Ondergeteekende, A. N. H. Mul ler, wonende Nieuwstraat, neemt hierbii beleefd de vrijheid U lang's dezen weg in kennis te stellen van een eigenaardig voorval. Reeds voor 1940 verscheen in deze gemeente „Het Nieuwsblad van Heusden en Omstreken". Dit blad is blijven verschijnen tot de datum van de bevrijding, niette genstaande dit toch onmogelijk in overeenstemming, kon zijn met de richtlijnen der Regeering, aange zien deze toch anders voorschre ven. 1 Bevreemdend is het evenwel, dat thans dezelfde redactie ml. den algemeen Redacteur J. Roza, als ook dezelfde drukkerii met als me de-eigenaar den heer van der Pol, in het hoofd' van -[lit blad staan. Voormeld dit dateert reeds van af 8 Juni 1945, hetgeen echter wordt uitgegeven opder den naam „Sirene". Ee „Sirene" werd tijdens de bezetting vanaf 'Mei 1943 illegaal uitgegeven door den heer K. Velt- man, wonende te Erunien. Eerst kwam"de- 'heer Veltrhan te Oss voor een vreemde situatie te staati, doordat men daar plagiaat had gepleegd met de uitgave van een blad met denzelfden naam „Ee Sirene", dit was mogelijk daar Oss eerder werd bevrijd dan Pleusden. Ei reet na de bevrijding! is de heer 'Veltman pchter zelfstandig g'aan uitgevenook de redactie was in zjjin handen. h oen Heusden geëvacueerd werd op 31 Eecember 1944 en bii' toer stemming! van het MLG. ontving om' zij'n blad na de evacuatie voort te zetten, werden hem! de heer en Roza en van der Piol voornoemd toegewezen, terwijl deze personen toch eerst gewerkt hebben aan de spreekbuis der Nazi's. Het is niemand duidelijk waar om deze personen niet gezuiverd zij'n en deze vreemde situatie blijft voortduren. Bii' voorbaat dankend voor de te nemen moeite Hoogachtend, (w.gri A. N. H. MULLER. Lit is dezelfde heer Muller die bij' het bezoek aan ons icantopr in Maart of April van dit jaar, het woord voerde. Bij' het reedis ge melde onderhoud werd door ons de verzekering gegeven, dat wij1,' zoodra wii daartoe toestemming' verkregen, weer onder onzen eigen naam „Nieuwsblad voor hef Land van Heusden en Alterya" zouden gaan verschijnen. Wij door zagen toen de bedoelingen van' de heer en nog niet, deze werden ons eerst duidelijk bij hiet lezen' van het schrijven van den heer Muller en na de behandeling voor de Zuiveringscommissie. Toen begrepen wii pas, dat met volledig' medeweten van den heer Veltman plannen warlen gesmeed, om het Nieuwsblad van Heusden onmo gelijk te makken, zoodat de Sirene vrij spel zou krijgen. Met het praatje over het uitge ven van een ciagblad niet ui het Land v. Heusden en Altena, doch elders heeft men ons zand in de oogen gestrooid en getracht ons om den tuin te leidien.. Over de behandelir|g! te Breda zelf in ons volgend nummer. der Chx. Lagere Landbouw school te Andel. tevens bijeen komst van de Chr. Boeren en Tuinders uit het Land van Heusden en Altena. Al gaf dan de kilte van het Verenigingsgebouw. waarin de Chr. Lagere Landbouwschool te Andel haar jaarvergadering hield, die tevens bedoelde te zijln een bijeenkomst van de Christelijke boeren en tuinders, enz. uit het Land -van Heusden en Altena, ons een ietwat unheimisch gevoel, toch geloof ik, dat niemand van de aanwezigien er spijt van gehjad heeft, voor deze samenkomst en kele uren te hebben gereserveerd. Na Schriftlezing (Ps. 78 18^ en gebed!, verwelkomde de voor zitter der1 Schoolvereen.. gud-bur- gemeester A. D. v. <L Schans:, de aanwezigen, waarna de secretaris, dhr. L. J. Vogelaar d,e notulen der laatstgehouden vergadering las en in zijn jaarverslag, als penning meester, gewaagde van den rijken zegen Gods, waarin de school in de voorbijgegane periode beeft mogen deelen. Ee school telt titans 94 leerlin gen. Aan 19 kon het einddiploma worden uitgereikt. Verblijdend is, dat de belanghebbende gemeen ten ook de subsidie over 1944 nog hebben verstrekt. Toch zal het noodig zijn de schoolgelden iets te verhoogen, daar door de oorlogsomstandigheden heel wat onmisbare leermiddelen enz. zijn verdwiemen en die nu opnieuw moe ten worden aangeschaft. Wel ver toont de toekómfst zich idolnkier. maar m.et blii Godsvertrouwen ga m e n v o or waar ts Bij de bestuursverkiezing wer den de aftredende leden bij accla matie herkozen. Nadat het eerste gedeelte van het programma in vrii snel tempo was afgewerkt, verkreeg de heer Chr. v. d. Heuvel, Lid van de Tweede Kamer en Voorzitter van de Chr. Boeren- en Tuindersbond in Nederland, gelegenheid zijn on derwerp: „Herstel, vernieuwingen Eenheid" in te leklen. Spr. begint met op te merken, dat het thans juist 25 jaar geleden is, dat het eerste Christelijke landbouwonder wijs te Veendam werd gegeven. Lat het aantal inrichtingen voor zoodanig onderwijs zoo sterk is toegenomen, is naast God, te dan ken aan den arbeid van de C.B.T.B. In deze stage ontwikkeling werk te de oorlog evenwel belemmerend en alom treft ons de ontreddering! op economisch, financieel, com mercieel enz. gebied, terwijl de moreede kracht van ons viol'k even" eens sterk werd aangetast. Spr. zal nu enkele punten, die speciaal van belang: zijn op agra risch gebied, nader belichten. Allereerstde herbouw van boer derijen. Het oorspronkelijke prin cipe wasde oorlogsschade ge meenschappelijk dragen. Loch i,n de practijk is daar weinig of niets van terecht gekomen. Ee huidige regeling inzake deii - herbouw is het gunstigst voor de kleine bedrij ven op zandgrond. Het .ongunstigst echter voor boerderijen met een landbouwareaal van ongeveer 40 ha. Voor deze bedrijven is herbouw zoo. goed als uitgesloten, wegens de enorme verplichtingen, d,ie de eigenaar dan o{p zich neemt. Spr. licht dit met een voorbeeld toe. Ee Vee re geling is beter, of schoon ook niet ideaal. Vee, inder tijd aan de ontruimingsbureaux ge leverd, is vervangen door ander. Eoch hoeVelen waren er niet, die daarvoor terugdeinsden, omdat de ze bureaux onder Euitsche leiding werkten en zii bevreesd, waren, dat hun vee dan geen Nederlandsehe bestemming' zou. krijgen. Ee ver goeding, die zij ontvangen, is ook slechts weer gedeeltelijk. Wat de Pachtre geling betreft is aanvankelijk bepaald, dat tot 1947 Xoor in pachtwaarde verminderde goederen een sehadevergoedingzal worden toegekend Ee.ze termijn zal wellicht worden verlengd. Zeer onbillijk is vooral de Pluis- raadschade-vergoeding. Zij wordt o.a. beoordeeld naar de huurwaar de der woningen. Deze is voor boerderijen vaak zeer laag. De landbouworganisaties hebben dan ook tot taak de Regeering te overtuigen, dat ze haar beleid in dit opzicht radicaal moet wijzi gen, zal de herbouw der landbouw bedrijven in de ge teister de gebie den mogelijk rijn. Verder is daar het angstig pro bleem van de loonen en prijzen. Ee wisselwerking tusschen beide is als een opstuwende spiraalver hooging van de eene, heeft nood zakelijk die van andere tengevolge.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1