voor het Laüd van Heusden en Altena,* de Langstraat en de Bommelerwaar d Binnenland Plaatselijk Nieuws Aan onze Lezers. UITGAVE: FIRMA L. f. VEERMAN, HEUSDEN No. 6419 DONDERDAG 28 NOVEMBER 1946 INLICHTINGEN GEVRAAGD. lAH0 van Dit blad verschijnt MAANDAG en DONDERDAG. Abonnementsprijs: f 1,95 per 3 maanden per week 15 ct.losse nummers 10 cent. Int. Telefoon No. 19 Postrekening No. 61525 Algemeen Redacteur: J. H. ROZA, Heusden Advertentiën 20 cent per regel. Advertentiën en berichten worden ingewacjitVoor het Maandagnummer tot Zaterdagmorgen uiterlijk 10 uur; voor het Donderdagnummer tot Woensdag middag uiterlijk 2 uur. Thans dus de behandeling van onze zuivering voor de Commissie te Breda. Naar aanleiding van de ingekomen klach ten werd door den heer Vergers ten onzen kantore een onderzoek ingesteld, en bracht de Heer J. Huisman, Adj.- R*1 Secretaris v. d. Persraad advies uit, om zoowel ten opzichte van J. H. Roza als A. v. d. Pol een voorloopige procedure tot ontzetting in te leiden. J. H. Roza, verantwoordelijk voor Binnen- en Buiten- landsche overzichten, alsmede een deel der hoofdartikelen uit inhoud waarvan al te duidelijk bleek welke zijde betrok kene in deze wereldworsteling had ge kozen, terwijl A. v. d. Pol werd verant woordelijk gesteld voor de opgenomen advertenties. In zijn advies noemde de heer Huis man het ook onbegrijpelijk, dat thans op dezelfde drukkerij „De Sirene" werd gereed gemaakt en J. H. Roza als alge meen redacteur in den kop stond ver meld. K. Veltman was slechts een fictie. In werkelijkheid had Veltman niets te vertellen. De heer Roza is Veltman toe gewezen als hulp, aangezien Veltman in het courantenvak en journalistiek niet zoo goed bedreven zou Zijn. De heer Roza c.s. hebben echter Veltman spoedig weg kunnen werken en hem afgescheept met een hongerloontje. In feite was dus niets veranderd. Aan u hel slot werd nog vermeld dat de heer Mulder, (abusief schreven wij vorige keeren Muller), die door dhr. Vergers, bij zijn bezoek aan ons kantoor ook n°g was gehoord, bij zijn verklaring in zijn schrijven van 8 Febr. vervat, vol hardde. De heeren hadden dus wel ajles ge daan om ons onmogelijk te maken, geluk te hun opzet, dan zou het Nieuwsblad verboden worden, had de Sirene vrij spel en konden zij dus profiteeren van de resultaten van ruim 60-jarigen ar beid, waardoor het Nieuwsblad van Heusden was geworden wat het thans is. Jammer echter voor hen, dat wij ons tijdens de behandeling te Breda ontpop ten als rasechte Nederlanders, die min stens evenveel, zoo niet meer, goed werk hadden verricht dan tal van ande ren, die zich op hun daden laten voor staan en Zich zelfvoldaan op de borst slaan. Wij komen nu aan de behandeling zelf. Na de gebruikelijke vraag .of ik be kende dat er in ons Nieuwsblad tijdens de bezetting berichten en artikelen zijn geplaatst die mogelijk lezers zouden hebben kunnen beinvloeden, om Natio- naal-socaialistisch te worden en mijn toestemmend antwoord, werd de vraag gesteld, waarom ik dat dan had gedaan. Ik antwoordde dat ik zulks had gedaan, omdat ik overtuigd was dat ik op de wijze zooals ik het deed, het best de vaderlandsche zaak diende en daardoor bevorderde dat ons personeel niet naar Duitschland werd gezonden. Eenmaal is een duitscher op ons kan toor gekomen en vorderde 5 a 6 pèrso- sonen, wij hebben het tenslotte zoover weten te brengen, dat wij slechts één man behoefden "te missen en deze nog niet eens naar Duitschland behoefde te gaan, toch te werk werd gesteld bij de fa. de Vries Robbé te Gorinchem. Tevens verklaarde ik, dat ik in mijn overtuiging om met ons blad te blijverf doorgaan, niet alleen stond doch daar toe door meerdere vooraanstaande per sonen uit de omgeving, werd gesteund. Een dezer personen, de Commandant van district II der Nederlandsche Bin- nenlandsche strijdkrachten, verklaarde dat wij ook op zijn advies met ons Nieuwsblad zijn doorgegaan, omdat daar door veel Duitsche propaganda werd geweerd. Een Burgemeester uit de omgeving verklaarde in denzelfden zin en voegde daaraan toe: „Dit blad vormde n.l. het eenige middel om de bevolking dezer streek op de hoogte te houden van de distributieregelingen en andere publica ties van algemeenen aard. Wel is waar was ook dit blad verplicht regelmatig stukjes op te nemen van de Duitschers, maar door ondergeteekende werd dit, hoe stuitend ook, niet gevaarlijk geacht, omdat nagenoeg de geheele bevolking zijner gemeente deze dingen doorzag. Het heeft hem vaak verwonderd dat de uitgevers geen ernstige moeilijkhe den kregen met het overige van den inhoud. Deze stukjes waren vaak zeer gedurfd geredigeerd, terwijl de bericht geving uit de omliggende dorpjes dikwijls zoo dubbelzinnig was gesteld, dat de bezetters in 't ootje werden genomen of de geest van verzet daaruit duidelijk op te maken viel. Dit alles heeft menig- maal den lezer gesterkt en bemoedigd." Dat wij wel eens moeilijkheden kre gen, mtJge blijken uit het schrijven van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten van 4 September 1943,) waarin o.m.: „In het nummer van 20 Augustus beperkte het buitenlandsche nieuws zich vrijwel geheel en al tot de weermachtsberichten van 17 en 18 d.a.v., maar vergde de geitenkeuringen liefst drie kolommen plaatsruimte, terwijl het vervolgverhaal Bommels blokkade nog maals anderhalve kolom in beslag nam. Ook in het nummer van 27 Augustus was de verhouding niet gunstiger." Driemaal werd ik op het Departe ment ontboden om een standje in ont vangst te nemen, de laatste maal Maan dag 14 Februari 1944 om 2 uur, waar ik het verwijt te hooren kreeg, dat er nooit geen enkel artikel in ons blad verscheen over den nieuwen tijd of over het gevaar van het Bolsjewisme. Nadat ik nog verklaard had, dat slechts die berichten en artikelen wer den geplaatst, die de opgaaf droegen „verplichte opname" en dat geen enkel bericht of artikel van mij zelf afkomstig was, kwam men tot de kwestie van het opnieuw verschijnen onder den naam Sirene. Hierover in ons volgend nummer. INDONESIË. De commandant van de Marinestrijd krachten, luit-Generaal C. E. I. Helfrich, en de chef van den Generalen Staf, Ljt.- generaal Mr. H. J. M. Kruis, hebben tij dens een onderhoud met een redacteur van het A.N.P. bevestigd, dat zij den mi litairen kant van Cheribon Woensdag j.l. met H.M. de Koningin hebben be sproken. Terwijl hij weigerde de berichten te bevestigen volgens welke hij en gene raal Kruis voornemens waren af te treden, indien de overeenkomst door de regeering werd goedgekeurd, verklaarde admiraal Helfrich „ik voel niet veel voor deze overeenkomst" er aan toevoe gend, dat hij zou afwachten wat de toe komst zou brengen. De admiraal uitte twijfel, of de militaire voorzieningen van de overeenkomst van Cheribon, n.l. tot wederzijdsche vermindering van strijdkrachten en Ned.-Indonesische sa menwerking zouden kunnen worden uit gevoerd. „De geheele situatie is onzeker en onduidelijk" aldus verklaarde de admi raal. „Wij weten hoe het aan onzen kant staat, maar ik denk niet, dat de Indo nesiërs weten hoe het aan hun zijde staat. Zij kennen niet de sterkte en de ligging van hun legers, indien men deze als zoodanig beschouwen kanhet zijn eerder guerilla-benden en ongeregelde troepen." Ook drukte admiraal Helfrich twijfel uit, of de republjlkeinsfche autoritei ten de bepalingen van het onlangs ge sloten bestand zouden kunnen uitvoeren „niet omdat zij onwillig hiertoe zijn, piaar omdat hun troepen moeilijk zijn te bereiken en de verbindingen slecht zijn." Generaal Kruis verklaarde, dat ook hij op het standpunt stond van wach ten op de ontwikkeling van den toestand. Hij voegde hieraan "toe, dat admiraal Helfrich en hij méér bezorgd waren over de algemeene militaire situatie dan over de overeenkomst van Cheribon op zichzelf. Amsrikaansche mijnwerkersstaking. GEVOLGEN IN NEDERLAND. Het ministerie van economische za ken vestigt er de aandacht op, dat de staking in de Amerikaansche kolenmij nen de kolenpositie hier te ltande zeer ongunstig beinvloed. Alles zal derhalve in liet werk moeten worden gesteld om elk, niet strikt noodzakelijk, verbruik van kolen, gas en electriciteit te ver mijden. Zoo zal, ondanks den begrijpelijken wensch van de middenstanders, ook voor de komende feestdagen geen stroom voor etalages en reclameverlichting be schikbaar kunnen worden gesteld. Voorts zal het publiek zich stipt dienen te houden aan de rantsoenen vpor gas en electriciteit, zooals deze laatstelijk werden vastgesteld op 1 Oc tober j.l. Overschrijding van deze rant soenen kan in geen geval worden toege staan. Teneinde een te hooge „spits - belasting" der electriche centrales te voorkomen, moet tenslotte worden aan gedrongen op een zoo gering mogelijk stroomverbruik tusschen half 8 en half 10 voormiddags en 15.30 en 18.00 uur namiddags. Op 28 Mei 1944 stortte in Bern een Engelsch vliegtuig neer. Vermoedelijk zijn twee of drie inzittenden, waarbij de mogelijkheid niet uitgesloten is, dat er zich daar een zekere Tap Warren onder bevond, door inwoners van Well of omgeving in veiligheid gebracht. Wie hunner nadere inlichtingen hier omtrent kan verstrekken, gelieve deze op te geven aan dhr. A. H. Verschuur, voorm. Commandant der Luchtbescher ming, Botermarkt O 84 te Heusden. Het staat vrijwel vast, dat eenige personen ringen, horloges en papieren van gesneuvelden in bewaring hebben genomen om diefstal door duitschers te voorkomen. Indien iemand deze thans nog in Zijn bezit mocht hebben, wordt hij dringend verzocht ook deze aan bovenstaand adres te melden. Door opgave hiervan te verstrekken zal men de familieleden een buitenge woon grooten dienst bewijzen, Aangezien verondersteld wordt, dat een van hen nog in leven is, doch zijn ouderlijke woning niet terug heeft kunnen vinden of op een andere wijze om het leven ge komen is. HEUSDEN. Zaterdagmiddag hield de Vereen, voor Ziekenhuisverpleging voor het Land van Heusden en Altena in hotel „Het Wapen van Amsterdam", haar algemee ne ledenvergadering. De opkomst der leden was allerbedroevendst. Aan het jaarverslag per 31 December 1945 ontleenen wij, dat het aantal op namen slechts 35 en het aantal ligda gen 523 bedroeg, wat bizonder laag is te noemen. De winst bedroeg tengevolge daarvan f 1084,40 waardoor de reserve op ruim f 7000 werd gebracht. De heeren D. J. Hus, Heusden, M. de Graaf en W. Straver te Bab.-Broek werden herkozen als leden der contro lecommissie. De heeren J. H. Roza, Heusden en Chr. v. Rijswijk, Andel werden herko zen als bestuurslid. In de plaats van den heer J. M. Buys, die als zoodanig ontslag had genomen, werd gekozen de heer J. Timmermans te Heusden. De maximum verpleegprijls werd op f 3,75 per dag gebracht, terwijl het be stuur werd gemachtigd om bij een even- tueele verdere verhooging van den ver- pleegprijs per dag deze verhooging uit te betalen. Het tarief voor vervoerkosten werd" op het huidige bedrag gehandhaafd, ter wijl het bestuur tevens nog werd ge machtigd de contributie met 2 cent per week voor volwassenen en 1 cent per week voor kinderen te verhoogen, indien zulks noodig mocht blijken. Het is n.l. te voorzien dat dit jaar 1946 in verband met het groot aantal opnamen met een vrij belangrijk nadee- lig saldo zal uitkomen. Hierna sloot de Voorzitter de ver gadering. Hoewel men aan de eerste 7 ar beiderswoningen nog druk aan 't werk is en deze binnen niet al te langen tijd' gereed zullen Zijn, is thans weer be richt ontvangen, dat voor Heusden 16 woningen zijn toegewezen voor 1947. Maandagavond om half 8 zou in de Ned. Herv. Kerk alhier gemeente avond worden gehouden, met als doel bespreking stichting van een Protestant- sche H. B. S. te Waalwijk, waarbij als sprekers zouden optreden Ds. H. Har- kema uit Wijk en Ds. K. Vogel van hier. Tevens werd medewerking ver leend door het Zangkoor uit Besoijen, directeur de heer v. d. Kolk. Toen dit koor, nadat Ds. Vogel zijn rede had gehouden, eenige nummers uitvoerde en de dirigent in volle actie was, zakte hij plotseling ineen, tot; groote ontsteltenis van de aanwezigen. Hij werd de consistoriekamer binnen gedragen en in allerijl werd dokter Schimmel ontboden, die terstond ter plaatse was. Helaas, deze kon niet anders dan de dood constateeren. Wel tragisch te meer daar zijn echtgenoote mede aanwezig was. Het plotseling overlijden verwekte algemeene ontsteltenis en de bijeenkomst werd onmiddellijk beëindigd nadat Ds. Harkema met gebed had gesloten. De heer ,v. d. Kolk stond algemeen al$ een uitstekend dirigent bekend. De schilders van Ruitentroef zijn in volle actie. Zij zouden evenwel nog veel meer werk kunnen verzetten, als zij konden beschikken over de hulp van eenige personen, die voor hen kleine karweitjes konden verrichten. Het comité doet daarom een beroep op hen, die in de gelegenheid zijn zich hiervoor beschikbaar te stellen. Men ge lieve zich te melden op het gemeente huis.

Kranten Streekarchief Langstraat Heusden Altena

De Sirene | 1946 | | pagina 1